Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Типового положення про інспекцію державного технічного нагляду обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
         від 17 листопада 2004 р. N 1533
                Київ
 
       Про внесення змін до Типового положення
      про інспекцію державного технічного нагляду
       обласної, Київської та Севастопольської
         міської державної адміністрації
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести зміни до Типового положення про інспекцію державного
технічного нагляду обласної, Київської та Севастопольської міської
державної  адміністрації,  затвердженого  постановою  Кабінету
Міністрів України від 12 січня 1996 р. N 59 ( 59-96-п ) (ЗП
України, 1996 р., N 5, ст. 170), виклавши його в новій редакції,
що додається.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 22
 
 
                  ЗАТВЕРДЖЕНО
            постановою Кабінету Міністрів України
            від 12 січня 1996 р. N 59 ( 59-96-п )
         (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
             від 17 листопада 2004 р. N 1533)
 
             ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
      про інспекцію державного технічного нагляду
       обласної, Київської та Севастопольської
         міської державної адміністрації
 
 
   1. Інспекція  державного  технічного  нагляду  обласної,
Київської та Севастопольської міської держадміністрації (далі -
інспекція)  є структурним підрозділом обласної, Київської та
Севастопольської міської держадміністрації, що створюється головою
цієї  держадміністрації,  підзвітним  і підконтрольним голові
відповідної адміністрації та Мінагрополітики.
 
   2. У своїй діяльності інспекція  керується  Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України,
Кабінету  Міністрів  України,  наказами   Мінагрополітики,
розпорядженнями  голови  держадміністрації,  а  також  актами
відповідного органу місцевого самоврядування, прийнятими в межах
його компетенції, і положенням про інспекцію.
 
   3. Основними завданнями інспекції є:
 
   1) реалізація державної політики у сфері здійснення нагляду
за технічним станом тракторів, самохідних  шасі,  самохідних
сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин,
причіпного  та  навісного  сільськогосподарського  обладнання,
інвентарю  (далі  -  машини)  підприємствами,  установами та
організаціями і громадянами;
 
   2) забезпечення  додержання  законодавства  з  питань
експлуатації машин та нагляду за їх технічним станом.
 
   4. Інспекція відповідно до покладених на неї завдань:
 
   1) здійснює в установленому порядку реєстрацію і веде облік
машин, які є у власності або користуванні підприємств, установ та
організацій і громадян, видає на них номерні знаки та реєстраційні
документи;
 
   2) проводить відповідно до законодавства державний технічний
огляд машин;
 
   3) періодично проводить перевірки технічного стану машин;
 
   4) перевіряє додержання стандартів, технічних умов та вимог
нормативно-технічної документації на підприємствах, в установах та
організаціях, діяльність яких пов'язана з ремонтом, сервісним
обслуговуванням та реалізацією машин;
 
   5) надає в установленому порядку висновки щодо технічного
стану придбаних або відремонтованих машин;
 
   6) проводить технічну експертизу машин, здійснює в межах
своєї компетенції нагляд за реалізацією машин підприємствами,
установами та організаціями і громадянами;
 
   7) здійснює в межах своєї компетенції контроль за додержанням
власниками і користувачами машин вимог Закону України  "Про
дорожній рух" ( 3353-12 );
 
   8) приймає іспити в осіб, які пройшли курс навчання у
відповідних навчальних закладах, а також в осіб, які пройшли курс
самопідготовки, та видає посвідчення тракториста-машиніста;
 
   9) контролює  роботу  з  підготовки,  перепідготовки  та
підвищення кваліфікації трактористів-машиністів, надає висновки
про відповідність матеріально-технічної бази навчальних закладів,
які  здійснюють  підготовку,  перепідготовку  та  підвищення
кваліфікації трактористів-машиністів, вимогам навчального процесу;
 
   10) організовує роботу підпорядкованих їй підрозділів, що
здійснюють державний технічний нагляд у районах і містах;
 
   11) забезпечує своєчасність сплати зборів за  проведення
технічного огляду машин, видачу посвідчень тракториста-машиніста
та за інші послуги, визначені в установленому порядку.
 
   5. Інспекція має право:
 
   1) залучати спеціалістів інших підрозділів держадміністрації,
підприємств, установ та організацій, у тому числі громадських (за
погодженням з їх керівниками), до вирішення питань, що належать до
її компетенції;
 
   2) одержувати в установленому порядку від інших підрозділів
держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, а
від органів державної статистики - безоплатно статистичні дані,
необхідні для виконання покладених на неї завдань;
 
   3) скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать до її компетенції;
 
   4) одержувати від посадових осіб, підприємств, установ та
організацій і громадян, у власності або користуванні яких є
машини, документи, необхідні для вирішення питань, що належать до
її компетенції;
 
   5) давати  підприємствам,  установам  та  організаціям і
громадянам обов'язкові для виконання приписи з питань, що належать
до її компетенції, про усунення виявлених недоліків.
 
   6. Інженер-інспектор під час виконання покладених на нього
обов'язків має право:
 
   1) безперешкодно відвідувати (з пред'явленням посвідчення)
підприємства, установи та організації для проведення перевірок з
питань, що належать до компетенції інспекції;
 
   2) зупиняти і забороняти експлуатацію машин у разі наявності
ознак, що свідчать про їх технічну несправність;
 
   3) перевіряти у трактористів-машиністів під час проведення
технічних оглядів машин документи на право  користування  і
керування машинами, а також наявність медичної довідки про стан
здоров'я та перевіряти їх знання Правил дорожнього руху і навички
керування машинами;
 
   4) робити   у  передбачених  законодавством  випадках
трактористам-машиністам попередження (компостерну  просічку)  в
талоні попереджень, а за грубе порушення правил техніки безпеки та
дорожнього руху порушувати питання про позбавлення їх права
керування машинами;
 
   5) давати посадовим особам та громадянам обов'язкові для
виконання приписи про усунення виявлених порушень правил, норм та
стандартів, що стосуються безпеки технічної експлуатації машин,
дорожнього руху, а у разі невиконання таких приписів - передавати
матеріали до правоохоронних органів для притягнення винних осіб до
відповідальності;
 
   6) перевіряти у навчально-виховних закладах, що проводять
роботу з підготовки трактористів-машиністів та підвищення їх
кваліфікації,  відповідність  матеріальної  бази,  методичного
забезпечення та якості підготовки трактористів-машиністів вимогам
навчальних програм.
 
   7. Інспекція під час виконання покладених на неї завдань
взаємодіє  з  іншими підрозділами держадміністрації, органами
місцевого  самоврядування,  підприємствами,  установами  та
організаціями і громадянами.
 
   8. Інспекцію очолює начальник - головний інженер-інспектор,
який призначається на посаду і звільняється з посади головою
держадміністрації за погодженням з Міністром аграрної політики.
 
   Начальник - головний інженер-інспектор має заступника, який
призначається на посаду і  звільняється  з  посади  головою
держадміністрації за поданням начальника інспекції, погодженим з
Міністром аграрної політики.
 
   9. Начальник інспекції - головний інженер-інспектор:
 
   1) здійснює  керівництво  діяльністю  інспекції,  несе
персональну  відповідальність за виконання покладених на неї
завдань, визначає ступінь відповідальності заступника начальника
інспекції, керівників її структурних підрозділів;
 
   2) вносить в установленому порядку пропозиції щодо структури
і штатного розпису інспекції в межах граничної чисельності та
фонду оплати праці працівників;
 
   3) видає  у  межах своєї компетенції накази, забезпечує
організацію і контроль їх виконання;
 
   4) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису
витрат на утримання інспекції;
 
   5) призначає на посаду і звільняє з посади працівників
інспекції, затверджує посадові інструкції.
 
   10. Інспекція утримується за рахунок  коштів  державного
бюджету.
 
   Гранична чисельність  працівників,  фонд оплати праці та
видатки  на  утримання  інспекції  затверджуються  головою
держадміністрації.
 
   11. Інспекція  забезпечується  службовими,  спеціальними
(спеціалізованими)  автомобілями,   приладами   діагностики,
необхідними інструментами, технічними засобами зв'язку та іншими
матеріально-технічними засобами,  необхідними  для  виконання
покладених  на  неї  завдань, за номенклатурою, затвердженою
Мінагрополітики.
 
   12. Інспекція є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням
Державного Герба України і своїм найменуванням.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка