Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про організацію виконання Державної програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку на 2004-2006 роки

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
      ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
           29.10.2004 N 825/471
 
 
          Про організацію виконання
         Державної програми прогнозування
       науково-технологічного та інноваційного
          розвитку на 2004-2006 роки
 
 
   Постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.04 N 1086
( 1086-2004-п  )  затверджено Державну програму прогнозування
науково-технологічного та інноваційного розвитку на 2004-2006 роки
(далі Програма), метою якої є створення системи прогнозування
науково-технологічного  та  інноваційного  розвитку  України,
наукового обґрунтування державної соціально-економічної політики і
визначення актуальних напрямів розвитку науки і техніки, найбільш
перспективних напрямів інноваційної діяльності.
   Державним замовником  Програми  (  1086-2004-п  )  та
відповідальним за її виконання визначено Міністерство освіти і
науки України, відповідальними за виконання заходів Програми -
Міністерство освіти і науки України, Національну академію наук
України,  Міністерство  економіки  та  з питань європейської
інтеграції України, Міністерство закордонних справ України та
Державний комітет статистики України.
   Для забезпечення здійснення підготовчих робіт у 2004 році та
розгортання необхідного  комплексу  досліджень  за  Програмою
( 1086-2004-п ) в 2005-2006 роках Н А К А З У Є М О:
 
   1. Враховуючи, що якісне виконання Програми ( 1086-2004-п )
має  кардинальним  чином  уплинути  на формування ефективної
науково-технологічної та інноваційної політики держави, вважати її
реалізацію одним із найважливіших завдань наукових колективів МОН
та НАН України (заходи Програми у додатку 1).
 
   2. Призначити  співкерівниками  Програми ( 1086-2004-п )
першого заступника Міністра освіти і науки Гуржія А.М. та першого
віце-президента  -  головного  вченого секретаря НАН України
Шпака А.П.
 
   3. Базовими установами визначити:
   Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії
науки імені Г.М. Доброва НАН України (ЦДПІН НАН України), який
забезпечує науково-методичний та організаційний супровід виконання
Програми,
   Український інститут  науково-технічної  і  економічної
інформації  (УкрІНТЕІ)  МОН  України,  який   забезпечує
інформаційно-аналітичний  та  ресурсно-технологічний  супровід
виконання Програми ( 1086-2004-п ).
 
   4. Затвердити склад Науково-технічної ради Державної програми
прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку на
2004-2006 роки (далі Наукова рада Програми), основними завданнями
якої є науково-методичне керівництво, координування та контроль за
виконанням програми (додаток 2).
 
   5. Затвердити  склад  Секретаріату  Державної  програми
прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку на
2004-2006 роки (далі Секретаріат Програми), основним завданням
якого є оперативне управління виконанням програми (додаток 3).
 
   6. Департаментам    науково-технологічного    розвитку
(Свіженко В.О.) та інноваційного розвитку (Гончаренко М.Ф.) МОН
України та ЦДПІН НАН України у двотижневий строк підготувати та
подати на затвердження співкерівникам Програми ( 1086-2004-п )
план-графік виконання заходів Програми на 2004-2006 роки.
 
   7. ЦДПІН НАН України до 15.11.04 доопрацювати і видати
методичні рекомендації щодо  проведення  прогнозно-аналітичних
досліджень та підготувати пропозиції щодо організації і проведення
у 2004 р. - I півріччі 2005 р. семінарів з метою навчання
експертів такої методики.
 
   8. Науковій раді Програми з урахуванням розроблених ЦДПІН НАН
України методичних рекомендацій визначити основні тематичні та
регіональні напрями робіт з прогнозування науково-технологічного
та інноваційного розвитку.
 
   9. Департаменту    науково-технологічного    розвитку
(Свіженко В.О.) МОН України з урахуванням визначених Науковою
радою Програми основних тематичних та регіональних напрямів робіт
з прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку
забезпечити проведення в установленому  порядку  тендеру  на
визначення науково-дослідних організацій-виконавців Програми, на
базі яких мають бути сформовані експертні групи.
 
   10. Секретаріату Програми з урахуванням визначених Науковою
радою Програми основних тематичних та регіональних напрямів робіт
з прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку
сформувати у 2004 р. - I кв. 2005 р. відповідні експертні групи,
залучивши до них авторитетних спеціалістів з вищих навчальних
закладів, академічних і галузевих інститутів і підприємств, та
подати на затвердження керівникам Програми.
 
 Міністр освіти і науки
 України                         В.Кремень
 
 Президент Національної
 академії наук України                   Б.Патон
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу/розпорядження
                   МОН України та НАН України
                   29.10.2004 N 825/471
 
 
               ЗАХОДИ
         Державної програми прогнозування
     науково-технологічного та інноваційного розвитку
    на 2004-2006 роки (затверджені постановою Кабінету
       Міністрів України від 25.08.04 N 1086
             ( 1086-2004-п )
 
 
------------------------------------------------------------------
|   Найменування заходу   | Відповідальні за |Строк виконання|
|               |  виконання   |        |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|1. Визначення джерел     |    МОН    |  III-IV   |
|інформаційного забезпечення |  Національна  |  квартали  |
|Програми           |  академія наук |  2004 р.  |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|2. Визначення джерел     |    МОН    |   - " -   |
|позабюджетного фінансування | Мінекономіки МЗС |        |
|Програми           |         |        |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|3. Формування експертних груп|    МОН    | III квартал  |
|для виконання Програми    |  Національна  | 2004 р. -  |
|               |  академія наук | I квартал  |
|               |         |  2005 р.   |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|4. Розроблення методик для  |   - " -    |   - " -   |
|здійснення довгострокового  |         |        |
|прогнозування розвитку    |         |        |
|науково-технічної та     |         |        |
|інноваційної діяльності на  |         |        |
|основі методу експертних   |         |        |
|оцінок            |         |        |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|5. Організація і проведення |    МОН    | IV квартал  |
|семінарів з метою навчання  |  Національна  | 2004 р. -  |
|експертів методиці      |  академія наук | II квартал  |
|прогнозно-аналітичних    |         |  2005 р.   |
|досліджень          |         |        |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|6. Проведення оцінки     |    МОН    | IV квартал  |
|потенціалу науково-технічної |  Національна  | 2004 р. -  |
|та інноваційної сфери    |  академія наук | I квартал  |
|               |  Держкомстат  |  2005 р.   |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|7. Розроблення на основі   |    МОН    | IV квартал  |
|методу експертних оцінок   |  Національна  | 2004 р. -  |
|довгострокового прогнозу   |  академія наук | II квартал  |
|розвитку науково-технічної та|         |  2005 р.   |
|інноваційної діяльності   |         |        |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|8. Розроблення        |         |        |
|середньострокового прогнозу |         |        |
|розвитку:          |         |        |
|- інноваційної діяльності  |    МОН    | III квартал |
|               |         |  2005 р.  |
|- науково-технічної     |   - " -    |  IV квартал |
|діяльності          |         |  2005 р.  |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|9. Визначення базового та  |    МОН    | I-IV квартал |
|альтернативних варіантів   |  Національна  |  2006 р.  |
|розвитку           |  академія наук |        |
|науково-технологічної та   |         |        |
|інноваційної діяльності,   |         |        |
|найбільш перспективних    |         |        |
|технологій та інновацій для |         |        |
|забезпечення виходу на    |         |        |
|світовий ринок вітчизняних  |         |        |
|наукоємних товарів і     |         |        |
|технологій, критичних    |         |        |
|технологій для забезпечення |         |        |
|науково-технічного і     |         |        |
|соціального прогресу,    |         |        |
|стабільного економічного   |         |        |
|зростання в державі та    |         |        |
|національної безпеки     |         |        |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу/розпорядження
                   МОН України та НАН України
                   29.10.2004 N 825/471
 
 
               СКЛАД
         Науково-технічної ради Державної
     програми прогнозування науково-технологічного
      та інноваційного розвитку на 2004-2006 роки
             ( 1086-2004-п )
 
 
 Гуржій Андрій      - Перший заступник міністра освіти і
 Миколайович         науки України, співголова ради
 
 Шпак Анатолій Петрович  - Перший віце-президент - головний
               учений секретар НАН України,
               співголова ради
 
 Маліцький Борис     - директор Центру досліджень
 Антонович          науково-технічного потенціалу та
               історії науки імені Г.М. Доброва НАН
               України, заступник голови ради
 
 Анатичук Лук'ян Іванович - директор Інституту термоелектрики
               НАН України та МОН України
 
 Андронаті Сергій     - голова Південного наукового центру
 Андрійович         НАН та МОН України
 
 Багров Микола Васильович - голова Кримського наукового центру
               НАН та МОН України
 
 Богданов В'ячеслав    - начальник Науково-організаційного
 Леонідович         відділу Президії НАН України
 
 Булат Анатолій Федорович - академік-секретар Відділення
               механіки НАН України
 
 Геєць Валерій Михайлович - академік-секретар Відділення
               економіки НАН України
 
 Гончаренко Михайло    - директор департаменту МОН України
 Федорович
 
 Гончарук Владислав    - академік-секретар Відділення хімії
 Володимирович        НАН України
 
 Гродзинський Дмитро   - академік-секретар Відділення
 Михайлович         загальної біології НАН України
 
 Долішній Мар'ян Іванович - голова Західного наукового центру
               НАН та МОН України
 
 Заєць Роман       - старший науковий співробітник Центру
 Володимирович        досліджень науково-технічного
               потенціалу та історії науки імені
               Г.М. Доброва НАН України, секретар
               ради
 
 Зозуля Юрій Панасович  - віце-президент Академії медичних
               наук України
 
 Іваниця Володимир    - проректор з наукової роботи
 Олексійович         Одеського національного університету
               ім. І.І. Мечникова МОН України
 
 Комісаренко Сергій    - академік-секретар Відділення
 Васильович         молекулярної біології, біохімії,
               експериментальної та клінічної
               фізіології НАН України
 
 Крупчан Олександр    - керівник Київського регіонального
 Дмитрович          центру Академії правових наук
               України
 
 Круть Валерій      - перший заступник головного вченого
 Олександрович        секретаря УААН
 
 Локтєв Вадим Михайлович - академік-секретар Відділення фізики
               і астрономії НАН України
 
 Луговський Віктор    - заступник директора департаменту
 Володимирович        Міністерства промислової політики
               України
 
 Мусіна Людмила      - заступник Міністра економіки та з
 Абдрахманівна        питань європейської інтеграції
               України
 
 Неклюдов Іван Матвійович - академік-секретар Відділення ядерної
               фізики та енергетики НАН України
 
 Паланська Неллі     - начальник управління Державного
 Миколаївна         комітету статистики України
 
 Пархоменко Володимир   - директор Українського інституту
 Дмитрович          науково-технічної і економічної
               інформації МОН України
 
 Пилипенко Віктор     - голова Придніпровського наукового
 Васильович         центру НАН та МОН України
 
 Походня Ігор       - академік-секретар Відділення
 Костянтинович        фізико-технічних проблем
               матеріалознавства НАН України
 
 Свіженко Віктор     - директор департаменту МОН України
 Олексійович
 
 Семиноженко Володимир  - голова Північно-Західного наукового
 Петрович          центру НАН та МОН України
 
 Сергієнко Іван      - академік-секретар Відділення
 Васильович         інформатики НАН України
 
 Сліпченко Микола     - проректор з наукової роботи
 Іванович          Харківського національного
               технічного університету
               радіоелектроніки МОН України
 
 Степанкова Тетяна    - віце-президент Українського союзу
 Михайлівна         промисловців і підприємців
 
 Стогній Борис Сергійович - академік-секретар Відділення
               фізико-технічних проблем енергетики
               НАН України
 
 Стогній Вадим Сергійович - заступник Міністра освіти і науки
               України
 
 Шевченко Володимир    - перший заступник голови Донецького
 Павлович          наукового центру НАН та МОН України
 
 Шокун Тетяна Василівна  - заступник директора департаменту МОН
               України
 
 Юхновський Ігор     - Голова Тимчасової Спеціальної
 Рафаїлович         комісії Верховної Ради України з
               питань майбутнього, народний депутат
               України (за згодою)
 
 Якименко Юрій Іванович  - перший проректор Національного
               технічного університету "КПІ" МОН
               України
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка