Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про ліцензування персоналу АЕС України

   МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
          ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 155 від 29.12.95          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   5 лютого 1996 р.
 vd951229 vn155            за N 48/1073
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
         охорони навколишнього природного середовища
    N 527 ( z0003-05 ) від 30.12.2004 )
 
      Про затвердження Положення про ліцензування
           персоналу АЕС України
 
 
   На виконання ст.27 Закону України "Про використання ядерної
енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ), для підвищення
безпеки експлуатації ядерних установок та на підставі плану
розробки нормативних документів адміністрації ядерного регулювання
Мінекобезпеки України, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Положення  про ліцензування персоналу АЕС
України, що додається.
   2. Зареєструвати зазначене Положення у Міністерстві юстиції
України у встановленому порядку.
   3. Директору  ДНТЦБ  Мінекобезпеки  України В.Васильченку
забезпечити видання та розсилку Положення до 01.05.96 р.
   4. Начальнику  Держатомінспекції  Мінекобезпеки  України
А.Дем'яненку у строк до 01.03.96 р. розробити заходи з реалізації
ліцензійного процесу персоналу АЕС.
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Міністра О.Смишляєва.
 
 Міністр                        Ю.Костенко
 
                       Затверджено
                   наказом Міністерства охорони
                   навколишнього   природного
                   середовища та ядерної безпеки
                   України
                   від 29 грудня 1995 року N 155
 
              Положення
       про ліцензування персоналу АЕС України
 
           1. Галузь застосування
 
   1.1. Положення розроблене відповідно до Закону України "Про
використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР )
та Положення про Держатомінспекцію Мінекобезпеки ( 751-95-п ).
   1.2. Положення призначене впорядкувати сукупність вимог та
процедур і дозволити практично реалізувати дозвільний принцип,
оцінити  відповідність  можливостей  і  здібностей  учасників
ліцензійного процесу здійсненню цього процесу, який складається з
процедур відбору, підготовки, перевірки  знань  ліцензованого
персоналу, а також контрольних процедур ліцензування.
   1.3. Вимоги  до  ліцензованого  персоналу  встановлені
"Ліцензійними вимогами до персоналу АЕС України", затвердженими
наказом Мінекобезпеки від 26 грудня 1995 року N 149.
   1.4. Ліцензія дійсна лише щодо тих окремих видів діяльності
персоналу, які здійснюються на блоках і типах ядерних установок,
вказаних в ній.
   1.5. Права, які випливають з ліцензії, не можуть  бути
передані або поширені на іншу особу.
 
          2. Визначення і скорочення
 
   Мінекобезпеки України - Міністерство охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки України.
   Держкоматом України  -  Державний  комітет  України  по
використанню ядерної енергії.
   Держатомінспекція - Головна державна інспекція з нагляду  за
ядерною безпекою Мінекобезпеки України.
   Інспекції на АЕС - інспекції Держатомінспекції на АЕС.
   Ліцензійна комісія - Ліцензійна комісія персоналу АЕС при
Держатомінспекції.
   Ліцензований персонал - персонал АЕС, який виконує свої
функції на основі виданої Держатомінспекцією ліцензії.
   Ліцензійні вимоги - "Ліцензійні вимоги до персоналу АЕС
України".
 
     3. Процес здійснення ліцензування персоналу АЕС
            (ліцензійний процес)
 
   3.1. Загальні вимоги
   3.1.1. Система  професійної  підготовки  і  підтримання
кваліфікації ліцензованого персоналу АЕС охоплює всі посади, які
підлягають ліцензуванню, і гарантує отримання та вдосконалення
знань, вмінь і навичок, необхідних для якісного виконання ним
своїх функцій.
 
   3.1.2. Учасники ліцензійного процесу та їх основні функції
   3.1.2.1. Ліцензіат   (експлуатуюча   організація)  несе
відповідальність за  безпеку  ядерної  установки,  встановлює
структуру експлуатації ядерної установки, розробляє і реалізує
систему професійної  підготовки  і  підтримання  кваліфікації
персоналу АЕС (у тому числі ліцензованого); має у своїй структурі
учбово-тренувальні підприємства (підрозділи), обладнані технічними
засобами  навчання, необхідними для досягнення і підтримання
кваліфікації персоналу АЕС; забезпечує необхідні  умови  для
стабільної, надійної і ефективної роботи персоналу і постійного
вдосконалення його знань, умінь та навичок, в тому числі:
   а) керівник АЕС - дає персоналу допуск до роботи на ядерних
установках  за  наявності  позитивних  висновків  спеціальної
перевірки, здійснює представлення персоналу для отримання і/або
продовження дії ліцензії;
   б) учбово-тренувальні підприємства (підрозділи) здійснюють
підготовку і підтримання кваліфікації персоналу АЕС (в тому числі
ліцензованого) відповідно до діючої на АЕС системи професійної
підготовки і підтримання кваліфікації;
   в) ліцензований персонал - виконує окремі види діяльності,
визначені законодавством на основі виданої йому ліцензії. Умовою
для отримання ліцензії є відповідність ліцензійним вимогам і
проходження необхідних процедур згідно з даним Положенням.
   3.1.2.2. Держкоматом України - створює, планує, здійснює
координацію системи підготовки кадрів у сфері використання ядерної
енергії відповідно до ст.21 Закону України "Про використання
ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ).
   3.1.2.3. Міністерство  охорони здоров'я України проводить
перевірку стану здоров'я ліцензованого персоналу та подає медичні
висновки щодо нього у встановленому порядку.
   3.1.2.4. Державні органи, які здійснюють оперативно-розшукову
діяльність згідно з законодавством, проводять спеціальну перевірку
на допуск до роботи на ядерних установках щодо осіб, які мають
намір працювати і які працюють на вказаних об'єктах (у тому числі
і ліцензованого персоналу).
   3.1.2.5. Мінекобезпеки здійснює нормування (розробку вимог і
процедур) у сфері використання ядерної енергії.
   3.1.2.6. Держатомінспекція  видає  ліцензії  персоналу на
виконання окремих видів діяльності  і  здійснює  нагляд  за
дотриманням вимог і умов виданих ліцензій, в тому числі:
   - ліцензійна комісія при Держатомінспекції проводить комплекс
робіт,  пов'язаних  з  ліцензуванням персоналу, відповідно до
покладених на неї завдань;
   - спеціалізовані інспекції і інспекції на АЕС здійснюють
нагляд за дотриманням ліцензійних вимог, умов і процедур щодо
ліцензованого персоналу.
 
   3.2. Здійснення ліцензійного процесу
   3.2.1. Прийняття (переведення) на посаду
   3.2.1.1. Ліцензіат  (експлуатуюча  організація)  повинен
ознайомити  спеціаліста, який вперше проходить підготовку на
ліцензовану посаду (далі - кандидата), з ліцензійними вимогами,
обсягом і процедурою ліцензійного процесу до початку підготовки.
   3.2.1.2. Спеціаліст,  що  приймається  (переводиться)  на
ліцензовану посаду, повинен відповідати ліцензійним вимогам.
   3.2.1.3. Ліцензіат (експлуатуюча організація) при наданні
Держатомінспекції  інформації  про  кандидата  у  ліцензовані
спеціалісти для отримання ліцензії на виконання ним ліцензованої
діяльності  і  періодично  -  для  продовження ліцензованому
спеціалісту ліцензії, подає на підставі відповідних документів до
ліцензійної комісії при Держатомінспекції письмове підтвердження
про відповідність  кандидата  або  ліцензованого  спеціаліста
ліцензійним вимогам в обсязі і за формою, що вказані у додатках
NN 1, 3 відповідно.
 
   3.2.2. Перевірка стану здоров'я
   3.2.2.1. Кандидат на виконання ліцензованої діяльності або
ліцензований спеціаліст повинен відповідати ліцензійним вимогам
щодо стану здоров'я.
   3.2.2.2. Ліцензований спеціаліст повинен щорічно проходити
медичний огляд на відповідність ліцензійним вимогам.
   3.2.2.3. При закінченні строку дії медичного висновку про
стан здоров'я або при встановленні за результатами чергового
медичного огляду невідповідності стану здоров'я ліцензованого
спеціаліста  ліцензійним вимогам, керівництво АЕС зобов'язане
усунути його від роботи у вказаній якості і повідомити  у
встановленому порядку Держатомінспекцію.
   3.2.2.4. Дія ліцензії призупиняється по закінченні строку дії
медичного висновку про стан здоров'я або з моменту встановлення
невідповідності здоров'я ліцензованого спеціаліста ліцензійним
вимогам на строк не більше 6 календарних місяців з моменту втрати
готовності ліцензованого спеціаліста до виконання ліцензованої
діяльності.
   3.2.2.5. Рішення про поновлення дії ліцензії, призупиненої на
підставі п.3.2.2.4 даного Положення, приймає відповідна посадова
особа інспекції на даній АЕС на підставі документа, виданого
ліцензіатом  про  підтвердження  відповідності стану здоров'я
спеціаліста ліцензійним вимогам, про що повідомляється ліцензійна
комісія при Держатомінспекції.
   3.2.2.6. Ліцензіат (експлуатуюча організація) при наданні
Держатомінспекції  інформації  про  кандидата  у  ліцензовані
спеціалісти для отримання ліцензії на виконання ним ліцензованої
діяльності  і  періодично  -  для  продовження ліцензованому
спеціалісту ліцензії, подає на підставі відповідних медичних
документів до ліцензійної комісії при Держатомінспекції письмове
підтвердження  про  відповідність  здоров'я  кандидата  або
ліцензованого спеціаліста ліцензійним вимогам в обсязі і за
формою, що вказані у додатках NN 1, 3 відповідно.
   3.2.2.7. Склад  медичної  комісії і процедура проведення
медичного огляду визначається ліцензіатом спільно із органами
Міністерства охорони здоров'я України.
 
   3.2.3. Отримання допуску до роботи на ядерних установках
   3.2.3.1. Кандидат (спеціаліст) для виконання ліцензованої
діяльності повинен відповідати ліцензійним вимогам щодо наявності
допуску до роботи на ядерних установках.
   3.2.3.2. Ліцензіат (експлуатуюча організація) при наданні
Держатомінспекції  інформації  про  кандидата  у  ліцензовані
спеціалісти для отримання ліцензії на виконання ним ліцензованої
діяльності і  періодично  -  для  продовження  ліцензованому
спеціалісту ліцензії, подає на підставі відповідних документів до
ліцензійної комісії при Держатомінспекції письмове підтвердження
про наявність допуску до роботи на ядерних установках кандидата
або ліцензованого спеціаліста в обсязі і за формою, що вказані у
додатках NN 1, 3 відповідно.
   3.2.3.3. У  випадку  анулювання  рішення  про  допуск
ліцензованого  спеціаліста  до  роботи на ядерній установці,
ліцензіат (експлуатуюча організація) зобов'язаний усунути його від
роботи на вказаній посаді і повідомити у встановленому порядку
ліцензійну комісію при Держатомінспекції.
   Дія ліцензії у цьому випадку призупиняється до відновлення
допуску до роботи на ядерних установках на строк не більше 6
календарних місяців з моменту втрати готовності ліцензованого
спеціаліста виконувати ліцензовану діяльність.
   3.2.3.4. Рішення про поновлення дії ліцензії, призупиненої
відповідно до п.3.2.3.3 даного  Положення, приймає відповідна
посадова особа інспекції на даній АЕС на підставі документа,
виданого ліцензіатом при підтвердженні відновлення спеціалісту
допуску до роботи на ядерній установці, про що повідомляється
ліцензійна комісія.
 
   3.2.4. Професійна підготовка
   3.2.4.1. Ліцензіат (експлуатуюча організація) у встановленому
законодавством   порядку   зобов'язаний   мати   ліцензію
Держатомінспекції на підготовку персоналу для експлуатації ядерної
установки.
   3.2.4.2. Кандидат (спеціаліст) для виконання ліцензованої
діяльності повинен відповідати ліцензійним вимогам у частині
необхідної освіти і стажу роботи на попередніх посадах.
   3.2.4.3. Ліцензіат (експлуатуюча організація) для виконання
вимог, встановлених Мінекобезпеки відповідно до п.1.3  даного
Положення, повинен провести з кандидатом на отримання ліцензії
необхідне  професійне  навчання відповідно до діючої системи
професійної підготовки.
   3.2.4.4. Кандидат  на  отримання ліцензії повинен пройти
необхідну підготовку, здати іспит на виконання  ліцензованої
діяльності (іспит на посаду) в комісії ліцензіата і пройти
дублювання згідно з ліцензійними вимогами.
   3.2.4.5. Ліцензіат  (експлуатуюча  організація)  подає до
ліцензійної  комісії  документи  про  проведення  професійної
підготовки, іспиту на ліцензовану посаду і підсумки дублювання на
робочому місці в обсязі і за формою, вказаною у поданні (додаток
N 1 до Положення).
   Підпис посадової особи інспекції на АЕС у поданих документах
має бути завірений штампом інспекції на АЕС.
 
   3.2.5. Подання документів на отримання ліцензії
   3.2.5.1. Ліцензіат (експлуатуюча організація) повинен подати
до ліцензійної комісії і до інспекції на даній АЕС документи про
відповідність кандидата ліцензійним вимогам в обсязі:
   - подання про отримання ліцензії (додаток N 1 до Положення),
до якого входить копія протоколу іспиту на посаду відповідно до
п.8 цього подання.
   3.2.5.2. Документи за п.3.2.5.1 готуються у 3-х примірниках,
з яких:
   - перший примірник направляється до ліцензійної комісії;
   - другий примірник направляється до інспекції на даній АЕС;
   - третій примірник залишається в організації-заявника.
   3.2.5.3. Посадова особа інспекції на АЕС у примірнику, який
направляється до ліцензійної комісії, підтверджує отримання і факт
перевірки поданих документів згідно з п.3.2.5.1 у встановленому
порядку.
 
   3.2.6. Розгляд документів
   3.2.6.1. Ліцензійна  комісія  протягом  15  днів  з дня
надходження документів щодо отримання ліцензії перевіряє і оцінює
їх на відповідність встановленим вимогам.
   3.2.6.2. Засідання комісії правомочні при наявності не менше
як 2/3 складу комісії.
   3.2.6.3. Засідання  комісії  оформлюються   протоколом.
Ліцензійна комісія виносить рішення про видачу ліцензії або
відмову в її видачі. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувало не менше 2/3 членів комісії, присутніх на засіданні.
При розподілу голосів порівну -  голос  голови  комісії  є
вирішальним.
   3.2.6.4. Рішення ліцензійної комісії про відмову у видачі
ліцензії надсилається на адресу заявника з обгрунтуванням причин
відмови.
   Рішення може бути оскаржено у встановленому законодавством
порядку.
   3.2.6.5. Повторне подання документів на отримання ліцензії
дозволяється після письмового повідомлення ліцензійної комісії про
повне усунення причин мотивованої відмови.
   3.2.6.6. При  повторній негативній відповіді рішення про
можливість прийняття документів до розгляду у кожному конкретному
випадку приймається головою ліцензійної комісії.
   3.2.6.7. При необхідності, за запитом ліцензійної комісії
ліцензіат (експлуатуюча організація) подає додаткові документи (у
тому числі і оригінали), які підтверджують відповідність кандидата
у ліцензовані спеціалісти вимогам для отримання ліцензії.
 
   3.2.7. Процедура видачі ліцензії
   3.2.7.1. Голова ліцензійної комісії у разі відповідності
кандидата (спеціаліста) всім вимогам щодо видачі ліцензії і
прийняття рішення про видачу ліцензії, видає ліцензію на право
самостійного  виконання  ліцензованим спеціалістом відповідної
діяльності.
   3.2.7.2. Ліцензія підписується головою ліцензійної комісії і
завіряється гербовою печаткою організації, що видала ліцензію.
   3.2.7.3. Ліцензія (додаток N 2 до Положення) оформляється в
двох примірниках, які надсилаються:
   - на адресу організації-заявника (1-й примірник);
   - ліцензованому спеціалісту (2-й примірник);
   а також:
   - ксерокопія надсилається на адресу інспекції на даній АЕС;
   - ксерокопія залишається у справі ліцензійної комісії.
   3.2.7.4. Ліцензіат (експлуатуюча організація) на підставі
виданої ліцензії повинна зробити відповідний запис у посвідченні
про перевірку знань ліцензованого спеціаліста за формою додатку
N 4 Положення. При виконанні функцій ліцензованого спеціаліста,
наявність посвідчення є обов'язковою.
   3.2.7.5. Ліцензія  видається  на  два роки з правом її
продовження при дотриманні умов дії ліцензії.
 
   3.3. Виконання умов дії ліцензії
   3.3.1. Умовами дії ліцензії є:
   - відповідність спеціаліста ліцензійним вимогам;
   - підтримання постійної готовності ліцензованого спеціаліста
до виконання ліцензованої діяльності у всіх режимах роботи ядерної
установки;
   - відсутність порушень у роботі, пов'язаних з помилками
спеціаліста під час виконання ліцензованої діяльності.
   3.3.2. При виявленні невідповідності вимогам п.3.3.1 даного
Положення, ліцензіат (експлуатуюча організація) повинен усунути
ліцензованого спеціаліста від виконання ліцензованої діяльності з
повідомленням ліцензійної комісії при Держатомінспекції.
   3.3.3. Протягом всього строку дії ліцензії  ліцензований
спеціаліст повинен виконувати або знаходитися у стані постійної
готовності до виконання ліцензованої діяльності в усіх режимах
роботи ядерної установки.
 
   3.3.4.1. Ліцензіат (експлуатуюча  організація)  забезпечує
ліцензованому спеціалісту систематичне підтримання кваліфікації
відповідно до ліцензійних вимог для виконання ним ліцензійної
діяльності.
 
   3.3.5. Ліцензований спеціаліст повинен  здійснювати  свою
діяльність у відповідності з вимогами норм, правил та інструкцій.
   3.3.5.1. Дія ліцензії призупиняється за наявності порушень у
роботі АЕС, пов'язаних з допущеними ліцензованим спеціалістом
помилками у випадках, коли за результатами розслідування цих
порушень, проведеного відповідною комісією, даний  спеціаліст
усувається від виконання ліцензованої діяльності.
   3.3.5.2. Ліцензіат (експлуатуюча  організація)  подає  до
ліцензійної комісії та інспекції на АЕС звіти про порушення за
кожним випадком, що сталися внаслідок помилкових дій ліцензованих
спеціалістів під час виконання ліцензованої діяльності.
   3.3.5.3. Ліцензійна комісія має право зробити відповідні
висновки по суті допущеного порушення і прийняти рішення про
додаткові умови поновлення ліцензії чи її анулювання.
   3.3.5.4. У випадку проведення позачергової перевірки знань
ліцензованого спеціаліста, призначеної за висновками звіта про
порушення, участь представника інспекції на даній АЕС у роботі
комісії обов'язкова.
   3.3.5.5. За  підсумками  позачергової  перевірки  знань
ліцензованого спеціаліста ліцензіат (експлуатуюча організація)
направляє  до  ліцензійної комісії копію протоколу іспиту з
переліком та оцінкою поставлених питань.
   3.3.5.6. Рішення про відновлення дії ліцензії, призупиненої
відповідно до п.3.3.5.1, приймає голова ліцензійної комісії, після
документального   підтвердження  ліцензіатом  (експлуатуючою
організацією)  виконання  заходів,  передбачених  звітом  про
порушення,  які  стосуються  ліцензованого  спеціаліста, і з
урахуванням висновків ліцензійної комісії у відповідності  з
п.3.3.5.3.
 
   3.4. Продовження ліцензії
   3.4.1. Для продовження ліцензії, ліцензіат  (експлуатуюча
організація) подає до ліцензійної комісії і до інспекції на даній
АЕС документи про відповідність кандидата ліцензійним вимогам
згідно з додатком N 3 до Положення.
   3.4.2. Документи за п.3.4.1 готуються в 3-х примірниках, з
яких:
   - перший примірник направляється до ліцензійної комісії;
   - другий примірник направляється до інспекції на даній АЕС;
   - третій примірник залишається в організації-заявнику.
   3.4.3. Посадова особа інспекції на АЕС у примірнику, який
направляється до ліцензійної комісії, підтверджує отримання і факт
перевірки документів за п.3.4.1.
   3.4.4. Інформація за п.3.4.1 для продовження дії ліцензії
повинна бути подана не пізніше, ніж за один місяць (за датою
вихідної реєстрації документа) до закінчення строку дії ліцензії.
   3.4.5. При надходженні матеріалів на продовження ліцензії до
ліцензійної комісії згідно з п.3.4.4 дія ліцензії не припиняється
до прийняття ліцензійною комісією рішення за результатами розгляду
вказаних матеріалів.
   3.4.6. Ліцензійна  комісія  повинна перевірити документи,
подані для продовження дії ліцензії, на відповідність ліцензійним
вимогам Мінекобезпеки.
   3.4.7. При необхідності, на запит  ліцензійної  комісії,
ліцензіат (експлуатуюча організація) подає додаткові матеріали (в
тому числі оригінали документів), що підтверджують дотримання умов
виданої ліцензії.
   3.4.8. При задоволенні  всіх  вимог  Мінекобезпеки  щодо
продовження дії ліцензії ліцензійна комісія у 15-денний термін з
моменту отримання документів приймає рішення і дає відповідь у
письмовій формі про продовження дії ліцензії на право виконання
спеціалістом ліцензованої діяльності протягом наступних  двох
років.
   3.4.9. На підставі позитивного рішення ліцензійної комісії
інспекція на даній АЕС і ліцензіат (експлуатуюча організація)
повинні зробити записи про продовження дії ліцензії у примірниках
ліцензії  та  посвідченні  з  перевірки  знань ліцензованого
спеціаліста.
   3.4.10. Якщо в результаті розгляду документів, поданих на
продовження дії ліцензії, ліцензійна комісія встановить, що умови
дотримання ліцензії не виконані або виконані частково, то вона дає
обгрунтовану відмову в продовженні дії ліцензії даному спеціалісту
або робить запит на додаткову інформацію. При цьому дія ліцензії
призупиняється на строк не більше 6-ти календарних місяців з
моменту втрати готовності ліцензованого спеціаліста виконувати
ліцензовану діяльність.
   3.4.11. Ліцензіат  (експлуатуюча  організація)  розробляє
конкретні заходи, що усувають виявлені порушення умов дотримання
ліцензії,  які узгоджує з ліцензійною комісією. Рішення про
продовження дії ліцензії у цьому випадку приймається головою
ліцензійної  комісії  після  виконання  зазначених  заходів
ліцензіатом.
   3.4.12. Після  закінчення  строку  ліцензії,  дія  її
призупиняється на строк не більше 6 календарних місяців з моменту
втрати готовності ліцензованого спеціаліста виконувати ліцензовану
діяльність.
 
   3.5. Зміни та анулювання ліцензії
   3.5.1. Дія ліцензії призупиняється на строк не більше 6
календарних місяців:
   а) при звільненні ліцензованого спеціаліста;
   б) при недотриманні ліцензованим спеціалістом  умов  дії
ліцензії;
   в) при припиненні строку дії ліцензії;
   г) за рішенням відповідної посадової особи інспекції на даній
АЕС;
   д) за рішенням ліцензійної комісії.
   3.5.2. Рішення про поновлення дії ліцензії, призупиненої у
відповідності з п.п. 3.2.2.4, 3.2.3.3 даного Положення, приймає
відповідна посадова особа інспекції на даній АЕС.
   3.5.3. Рішення  про  поновлення дії ліцензії у випадку,
викладеному у  п.3.4.11  даного  Положення,  приймає  голова
ліцензійної комісії.
   3.5.4. Дія ліцензії анулюється:
   а) при  виявленні фактів подання до ліцензійної комісії
недостовірної інформації, на підставі якої була видана ліцензія;
   б) при втраті готовності ліцензованого спеціаліста виконувати
ліцензовану діяльність на строк більше 6 календарних місяців
підряд;
   в) за рішенням ліцензійної комісії.
   3.5.5. Отримання ліцензії після її анулювання здійснюється на
загальних підставах.
   3.5.6. У випадках призупинення дії ліцензії чи її анулювання,
ліцензіат (експлуатуюча організація) повинен негайно  усунути
даного спеціаліста від самостійного виконання ним ліцензійної
діяльності.
   3.5.7. Про всі випадки призупинення дії ліцензії чи її
анулювання повинно бути письмово повідомлено у встановленому
порядку Держатомінспекцію.
 
           4. Ліцензійні документи
 
   4.1. Ліцензіат  (експлуатуюча  організація)  забезпечує
зберігання документів, що підтверджують відповідність спеціаліста
ліцензійним вимогам і даному Положенню протягом всього строку
роботи ліцензованого спеціаліста на даній АЕС.
   4.2. Всі  випадки  призупинення (поновлення, продовження,
анулювання) ліцензії реєструються інспекцією на АЕС.
   4.3. Облік,  зберігання  і  реєстрація  документів  щодо
ліцензування персоналу здійснюється в  порядку  встановленому
Держатомінспекцією.
   4.4. Інформація про  роботу  з  ліцензованим  персоналом
відповідно до даного Положення подається Мінекобезпеки у щорічному
"Звіті за оцінкою поточного стану експлуатаційної безпеки блоків
АС".
 
   5. Відповідальність за порушення у сфері використання ядерної
енергії та радіаційної безпеки
   Персонал, посадові   особи   ліцензіату  (експлуатуючої
організації) несуть відповідальність за порушення законодавства у
сфері використання ядерної енергії.
 
   6. Інспекційна  діяльність  з  перевірки дотримання умов
ліцензії
   6.1. Мінекобезпеки забезпечує нагляд за дотриманням вимог і
процедур даного Положення і Ліцензійних вимог.
   6.2. Інспекційна діяльність за дотриманням вимог і процедур
даного  Положення  і  Ліцензійних   вимог   здійснюється
Держатомінспекцією.
   6.3. Періодичність  і  порядок  проведення  інспекційної
діяльності з нагляду за дотриманням даного Положення та інших
діючих правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки
визначаються документами Держатомінспекції.
 
                        Додаток N 1
                   до Положення про ліцензування
                   персоналу АЕС України
 
            Бланк організації
 
         Подання на отримання ліцензії
__________________________________________________________________
            (повна назва АЕС)
подає матеріали про кандидата у ліцензовані спеціалісти для видачі
йому ліцензії для виконання виду діяльності ______________________
                      (вид ліцензов. діяльн.)
в якості _________________ на робочому місці _____________________
                       (ліцензов. посада)
__________________________________________________________________
       (посада: блок, тип реакторної установки)
1. ПІП ___________________________________________________________
     (прізвище, ім'я, по батькові кандидата повністю)
2. Дата народження ______________________________________________
             (число, місяць, рік народження)
3. За станом здоров'я придатний до роботи в якості  ліцензованого
спеціаліста.
Підстава: Заключення медичної комісії N ______ від
"___" __________ 199__ р., видане ________________________________
                 (назва медичного закладу, місто)
4. Має допуск до роботи на ядерній установці.
Підстава: Рішення керівника АЕС N ___ від "___"__________ 199__ р.
5. Освіта ________________________________________________________
        (повна назва спеціальності (шифр)
__________________________________________________________________
     (кваліфікація, який навчальний заклад закінчив)
диплом серія _____ N __________ виданий "____"__________ 19____ р.
6. Стаж попередньої роботи відповідно до п.2.4.2 "Ліцензійних
вимог до персоналу АЕС України", в тому числі:
6.1. Робота, безпосередньо пов'язана з експлуатацією (2.4.2.1-2):
__________________________________________________________________
  (посада, АЕС, блок(підрозд.), період(з...по...), стаж(років)
__________________________________________________________________
6.2. Робота, пов'язана з забезпеченням експлуатації (2.4.2.1-3):
__________________________________________________________________
  (посада, АЕС, блок(підрозд.), період(з...по...), стаж(років)
__________________________________________________________________
6.3. Інформація про ліцензію, яка була раніше (2.4.2.1-1):
__________________________________________________________________
         (АЕС, блок, посада, N ліцензії)
причина припинення дії ліцензії
__________________________________________________________________
7. У період з ________________ по _______________________ кандидат
пройшов професійну підготовку на посаду, що ліцензується в
__________________________________________________________________
             (назва УТП/УТЦ)
що має дозвіл органу державного регулювання на право підготовки
________________________ N __________ від "___"__________ 199__ р.
   (посада)
за повним курсом індивідуальної програми підготовки, затвердженої
__________________________________________________________________
у тому числі:
       (посада, прізвище, дата затвердження)
7.1. теоретичне навчання _________ год. Пройшов перевірку знань
по теоретичному курсу(ах) "___"_________ 199__ р. з оцінкою _____;
             "___"_________ 199__ р. з оцінкою _____;
7.2. практичне  навчання  (стажування)  по  діяльності,  що
ліцензується _____________________________________________________
          (посада, кількість годин)
7.3. тренажерна підготовка на повномасштабному тренажері
______________________________________  ________ годин, з оцінкою
   (блок-прототип ПМТ)
в тому числі у складі зміни _________ годин, з оцінкою ___________
на інших тренажерах:
__________________________________________________________________
   (тип тренажера, блок-прототип, кількість годин, оцінка)
8. Склав іспити на посаду в станційній комісії:
ПТБ  оцінка _______ протокол N ______ від "___"________ 199__ р.
ПРБ  оцінка _______ протокол N ______ від "___"________ 199__ р.
ППБ  оцінка _______ протокол N ______ від "___"________ 199__ р.
ПНБАЕ оцінка _______ протокол N ______ від "___"________ 199__ р.
ПТЕ  оцінка _______ протокол N ______ від "___"________ 199__ р.
Копії протоколів іспитів з ПНБАЕ, ПТЕ та інструкцій додаються
9. Дублювання по виконанню ліцензійної діяльності на протязі
_____ змін з "___"______ 199__ р. по "___"______ 199__ р.
при цьому проведено _____________ протиаварійних тренувань
10. Із змістом Подання на отримання ліцензії для  виконання
ліцензованої діяльності __________________________________ згоден.
                (повна назва посади)
___________________________________________ "___"________ 199__ р.
    (підпис, прізвище кандидата)
11. Керівник АЕС
__________________________________________________________________
            (підпис, прізвище)
 
   М.П.       "___"________ 199__ р.
 
12. Примірник подання на отримання ліцензії отримав і перевірив:
       Начальник інспекції Мінекобезпеки на АЕС
___________________________________________ "___"________ 199__ р.
      (підпис, прізвище)
 
                         Додаток N 2
                   до Положення про ліцензування
                   персоналу АЕС України
 
           Державний герб України
     Міністерство охорони навколишнього природного
          середовища і ядерної безпеки
 
               Ліцензія
               N ______
 
Видана: Міністерством охорони навколишнього природного середовища
і ядерної безпеки (Мінекобезпеки України)
Кому: ____________________________________________________________
            (назва організації)
на підставі:
Положення про Держатомінспекцію, затвердженого  постановою  КМ
України N 751 від 21 вересня 1995 року;
 
Подання
N ________ від "___" _________ 199__ р. на отримання ліцензії;
Рішення ліцензійної комісії N ______
від "___"_________ 199___ р.
В тому, що________________________________________________________
       (прізвище, ім'я, по батькові повністю)
Має право здійснювати діяльність
__________________________________________________________________
           (вказати вид діяльності)
на посаді: _______________________________________________________
          (вказати ліцензовану посаду)
__________________________________________________________________
        (N енергоблока, АЕС, тип установки)
Строк дії ліцензії:_______________________________________________
з правом подовження у встановленому порядку
Ліцензію видано: "___" ____________ 199___ р.
Відповідальність за дотримання умов ліцензії покладається на
__________________________________________________________________
             (посада; ПІП)
Здійснення державного нагляду за дотриманням умов даної ліцензії
покладається на __________________________________________________
                (посада; ПІП)
Мінекобезпеки України
__________________________________________________________________
 
Голова Ліцензійної комісії:
__________________________________________________________________
             (підпис) (ПІП)
 
    М.П.
                Київ
 
            Продовження ліцензії
 
Ліцензію продовжено до "_____" ___________ 199__ р.
 
Підстава: Рішення голови Ліцензійної комісії
вих. N ______ від "_____"__________ 199__ р.
Начальник інспекції Мінекобезпеки України
на ________________ АЕС___________________________________________
                    "___" ___________ 199__ р.
 
Підстава: Рішення голови Ліцензійної комісії
вих. N ______ від "_____"__________ 199__ р.
Начальник інспекції Мінекобезпеки України
на ________________ АЕС___________________________________________
                    "___" ___________ 199__ р.
 
Підстава: Рішення голови Ліцензійної комісії
вих. N ______ від "_____"__________ 199__ р.
Начальник інспекції Мінекобезпеки України
на ________________ АЕС___________________________________________
                    "___" ___________ 199__ р.
 
        Умови, що супроводжують ліцензію
 
   - Ні ліцензія, ні інші права, що випливають з ліцензії, не
можуть бути передані або поширені на іншу особу.
   - Дія ліцензії поширюється тільки на ту посаду та установку
(на ті установки) АЕС, яка(які) вказана(і) в ліцензії.
   - При використанні ліцензії повинні бути дотримані всі діючі
правила, норми та інструкції з безпеки.
 
         Додаткові умови дії ліцензії:
 
 
                         Додаток N 3
                   до Положення про ліцензування
                   персоналу АЕС України
 
            Бланк організації
 
         Заява на продовження ліцензії
__________________________________________________________________
            (повна назва АЕС)
надає інформацію про ліцензованого спеціаліста для продовження
йому ліцензії на _________________________________________________
            (вид ліцензованої діяльності)
в якості ____________ на робочому місці
__________________________________________________________________
  (ліцензов.посада)  (посада: блок, тип реакторної установки)
 
1. П.І.П _________________________________________________________
      (прізвище, ім'я, по батькові спеціаліста повністю)
 
Ліцензія N ______ від "___" _________ 199__ р.
 
Дотримання умов ліцензії ліцензованим спеціалістом
за період з "___"________ 199__ р. по "___"________ 199__ р.
1. Відповідність Ліцензійним вимогам:
1.1. За станом здоров'я придатний до роботи в якості ліцензованого
спеціаліста.
Підстава: Заключення медичної комісії N __ від "___"______199_ р.,
видане ___________________________________________________________
          (назва мед. установи, місто.)
 
1.2. Має допуск до роботи на ядерній установці
Підстава: Рішення керівника АЕС N ____ від "___"_________ 199__ р.
2. Вимоги до  постійної  готовності  спеціаліста  здійснювати
ліцензовану діяльність за минулий період:
   виконувались/не виконувались (непотрібне закреслити)
2.1 Мали місце такі
порушення:________________________________________________________
         (заповнюється при необхідності)
2.2. Компенсуючі заходи, що виконані по кожному випадку порушення:
__________________________________________________________________
 
3. Підтримання кваліфікації:
3.1. Ліцензований  спеціаліст пройшов повний курс підтримання
кваліфікації на базі _____________________________________________
                 (назва УТП/УТЦ)
_________________________ за індивідуальною(ними) програмою(мами),
  (ліцензов. посада)
затвердженою _____________________________________________________
       (посада, прізвище)       (дата затвердження)
в тому числі:
- проведено теоретичне навчання ___________ годин;
- проведено тренажерну підготовку _________ годин;
- відпрацьовані режими на робочому місці:
__________________________________________________________________
   (NN режимів згідно з Додатком N 1 "Ліцензійних вимог")
3.2. Склав періодичні іспити на посаду в станційній комісії:
ПТБ   оцінка ______ протокол N ______ від "___"_________ 199_ р.
ПРБ   оцінка ______ протокол N ______ від "___"_________ 199_ р.
ППБ   оцінка ______ протокол N ______ від "___"_________ 199_ р.
ПНБАЕ  оцінка ______ протокол N ______ від "___"_________ 199_ р.
ПТЕ   оцінка ______ протокол N ______ від "___"_________ 199_ р.
Протоколи іспитів по ПНБАЕ, ПТЕ та інструкціях додаються
4. Відсутність порушень в роботі:
4.1. За період виконання ліцензованої діяльності порушення у
роботі,  пов'язані  з   помилками  ліцензованого спеціаліста
були відсутні/мали місце (непотрібне закреслити)
При цьому звіт(и) про порушення направлено у Ліцензійну комісію
вих. N __________ від "___"____________ 199__ р.
вих. N __________ від "___"____________ 199__ р.
      (заповнюється при необхідності)
Заходи, що стосуються ліцензованого спеціаліста по звіту(ах) про
порушення виконані.
Протокол позачергової перевірки знань (навичок)  ліцензованого
спеціаліста додається (пред'являється при наявності)
5. Із змістом заяви на продовження ліцензії на
______________________________ на посаді _________________ згоден.
   (вид діяльності)          (ліценз. посад.)
 
_________________________________________ "___" _________ 199_ р.
    (підпис, прізвище спеціаліста)
 
6. Керівник АЕС _________________________________________________
              (підпис, прізвище)
    М.П.            "___" __________ 199_ р.
 
 
7. Примірник заяви на продовження ліцензії отримав і перевірив:
 
Начальник інспекції
Мінекобезпеки на АЕС _____________________________________________
               (підпис, прізвище)
                     "___" __________ 199_ р.
 
 
                         Додаток N 4
                   до Положення про ліцензування
                   персоналу АЕС України
 
 
       Зразок запису про отримання/продовження
       ліцензії в посвідченні з перевірки знань
           працівника АЕС (стор.13)
 
     Свідоцтво на право проведення спеціальних робіт
 -----------------------------------------------------------------
 |Дата    |Номер   |Допущений до | В якості |Підпис    |
 |перевірки |протоколу |виконання  |  (кого)  |голови    |
 |      |     |робіт (де)  |      |комісії   |
 |-----------+----------+-------------+------------+-------------|
 | 10.03.97. |Ліцензія | 1 блок ЗАЕС |Управлін.  | п/п ПІП   |
 |      |N 128   |  ПІУР   |реакт. уст. |       |
 |-----------+----------+-------------+------------+-------------|
 | 05.03.99. |Ліц.прод. | 1 блок ЗАЕС |Управлін.  | п/п ПІП   |
 |      |N 152   |  ПІУР   |реакт. уст. |       |
 -----------------------------------------------------------------
 
   Зміст інформації, яка вноситься за графами посвідчення
 -----------------------------------------------------------------
 |Дата видачі|Номер лі- |Робоче місце  |Вид діяль- |Підпис/ПІП |
 |(продовж.) |цензії  |ліцензов. спец.|ності і яка |відп. особи|
 |ліцензії  |вих.N лис-|та ліц. посада |ліцензія  |від адм.  |
 |      |та при  |        |      |АЕС    |
 |      |продов.  |        |      |      |
 -----------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка