Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 31 грудня 2004 р. N 1777
                Київ
 
      Про затвердження Порядку проведення органами
     державної контрольно-ревізійної служби аудиту
     фінансової та господарської діяльності бюджетних
               установ
 
 
   Відповідно до  статті  26  Бюджетного  кодексу  України
( 2542-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити  Порядок  проведення  органами  державної
контрольно-ревізійної служби аудиту фінансової та господарської
діяльності бюджетних установ (додається).
 
   2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 34
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 31 грудня 2004 р. N 1777
 
               ПОРЯДОК
         проведення органами державної
          контрольно-ревізійної служби
        аудиту фінансової та господарської
          діяльності бюджетних установ
 
 
   1. Цей  Порядок  визначає  механізм  проведення органами
державної контрольно-ревізійної служби аудиту  фінансової  та
господарської діяльності бюджетних установ.
 
   2. Аудит фінансової та господарської діяльності бюджетної
установи (далі - фінансово-господарський аудит) - це  форма
державного фінансового контролю, яка спрямована на запобігання
фінансовим порушенням та забезпечення достовірності фінансової
звітності.
 
   3. Основним  завданням  фінансово-господарського аудиту є
сприяння бюджетній установі у забезпеченні правильності ведення
бухгалтерського обліку, законності використання бюджетних коштів,
державного і комунального майна, складанні достовірної фінансової
звітності  та  організації  дієвого  внутрішнього фінансового
контролю.
 
   4. Під  час  проведення  фінансово-господарського  аудиту
досліджуються первинні документи щодо операцій з коштами та
майном, іншими активами і пасивами, ведення  бухгалтерського
обліку, складання і подання фінансової звітності та організація
внутрішнього фінансового контролю.
 
   5. Фінансово-господарський аудит включає:
 
   проведення протягом року моніторингу фінансової звітності
бюджетної установи, у тому числі з використанням баз даних
Державного казначейства;
 
   проведення у разі виявлення за результатами  моніторингу
фінансової  звітності  бюджетної  установи ризикових операцій
перевірки використання бюджетних коштів, державного і комунального
майна, правильності ведення бухгалтерського обліку, складання
достовірної фінансової звітності;
 
   дослідження системи  внутрішнього  фінансового  контролю,
зокрема якості його організації;
 
   підготовку керівництву бюджетної установи пропозицій щодо
усунення виявлених  недоліків  і  порушень  за  результатами
моніторингу її фінансової звітності та/або перевірки;
 
   відстеження усунення  керівництвом  бюджетної  установи
недоліків і порушень, виявлених за результатами моніторингу її
фінансової звітності та/або перевірки;
 
   надання висновку  про  рівень  достовірності  фінансової
звітності бюджетної установи, ступінь дотримання її посадовими
особами законодавства з фінансових питань та повноту врахування
пропозицій, внесених у ході фінансово-господарського аудиту.
 
   6. Фінансово-господарський  аудит  проводиться  органами
державної контрольно-ревізійної служби за планами, які складаються
та затверджуються у порядку, визначеному законодавством.
 
   У бюджетних установах, де проводиться фінансово-господарський
аудит, ревізії і перевірки за ініціативою органів державної
контрольно-ревізійної служби не плануються.
 
   7. Не  пізніше  ніж  за  десять  календарних  днів  до
фінансово-господарського  аудиту  керівнику бюджетної установи
надсилається відповідне повідомлення із зазначенням  мети  і
відповідальних за проведення аудиту посадових осіб.
 
   8. Для проведення фінансово-господарського аудиту посадовій
особі органу державної контрольно-ревізійної служби видається
посвідчення встановленого ГоловКРУ зразка, підписане керівником
відповідного органу державної контрольно-ревізійної служби  і
скріплене печаткою цього органу.
 
   9. Посадова  особа органу державної контрольно-ревізійної
служби зобов'язана пред'явити  керівнику  бюджетної  установи
посвідчення на право проведення фінансово-господарського аудиту і
на його прохання розписатися в журналі відвідання установи та її
структурних підрозділів представниками контролюючих органів.
 
   10. Фінансово-господарський  аудит  проводиться  протягом
бюджетного періоду в такій послідовності:
 
   1) ознайомлення із сферою діяльності бюджетної установи та
системою  бухгалтерського  обліку,  фінансової  звітності  і
внутрішнього фінансового контролю; аналіз  нормативно-правових
актів,  методичних  документів,  розрахунків та обґрунтувань,
матеріалів, пов'язаних з проведенням  попередніх  контрольних
заходів,  публікацій  у засобах масової інформації, звернень
громадян, інформації суб'єктів господарювання та державних органів
щодо використання бюджетною установою коштів та майна, інших
активів і пасивів;
 
   2) виявлення можливих недоліків у фінансово-господарській
діяльності  бюджетної  установи  та  здійсненні  внутрішнього
фінансового контролю, оцінка ризиків та підготовка  програми
проведення фінансово-господарського аудиту;
 
   3) проведення  моніторингу фінансової звітності бюджетної
установи та у разі потреби перевірка використання коштів та майна,
інших активів і пасивів, правильності ведення бухгалтерського
обліку; аналіз місячної і квартальної фінансової звітності; оцінка
результатів попереднього зовнішнього і внутрішнього фінансового
контролю; визначення повноти врахування керівництвом бюджетної
установи пропозицій, внесених у ході моніторингу її фінансової
звітності та/або перевірки.
 
   Результати моніторингу фінансової звітності при виявленні
недоліків та/або ознак порушень оформляються довідкою, а перевірка
- довідкою або актом, один примірник яких передається керівництву
бюджетної установи;
 
   4) дослідження  річної  фінансової  звітності  бюджетної
установи; оцінка врахування пропозицій, внесених  керівництву
бюджетної  установи  протягом  звітного року за результатами
моніторингу й фінансової звітності та/або перевірки, складання
проекту аудиторського звіту з підготовкою висновків і пропозицій;
обговорення проекту аудиторського звіту з керівництвом бюджетної
установи; підписання аудиторського звіту; надання аудиторського
звіту керівництву бюджетної установи;
 
   5) інформування у разі потреби інших державних органів про
рівень достовірності фінансової звітності бюджетної установи,
ступінь дотримання її  посадовими  особами  законодавства  з
фінансових питань та стан її внутрішнього фінансового контролю.
 
   11. На  кожному етапі проведення фінансово-господарського
аудиту посадовими особами органу державної контрольно-ревізійної
служби можуть надаватися керівництву бюджетної установи пропозиції
щодо усунення виявлених недоліків і порушень, які є обов'язкові до
розгляду.
 
   Посадові особи органу державної контрольно-ревізійної служби
у разі   звернення керівництва бюджетної  установи  надають
роз'яснення щодо здійснення операцій з коштами та майном, іншими
активами і пасивами, ведення бухгалтерського обліку, складання
фінансової  звітності та організації внутрішнього фінансового
контролю.
 
   12. Методика  проведення  фінансово-господарського  аудиту
затверджується ГоловКРУ.
 
   13. Результати фінансово-господарського аудиту відображаються
у звіті, який складається у порядку та за формою, визначеними
ГоловКРУ.
 
   14. Три  примірники  аудиторського  звіту  передаються
керівництву бюджетної установи, один з яких залишається у її
справах, другий - подається разом з річним фінансовим звітом
головному розпоряднику бюджетних коштів, а в разі його відсутності
- територіальному фінансовому органу, третій - відповідному органу
Державного казначейства.
 
   15. Користувачами  аудиторських  звітів  є  розпорядники
бюджетних  коштів,  фінансові  органи  та  органи Державного
казначейства.
 
   16. За ненадання інформації або надання недостовірної та
неповної інформації для проведення фінансово-господарського аудиту
посадові особи бюджетних установ несуть відповідальність згідно із
законодавством.
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 31 грудня 2004 р. N 1777
 
               ЗМІНИ,
           що вносяться до постанов
          Кабінету Міністрів України
 
 
   1. Пункт  2  Порядку  подання  фінансової  звітності,
затвердженого постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
28 лютого 2000 р. N 419 ( 419-2000-п ) (Офіційний вісник України,
2000 р., N 9, ст. 344), доповнити після абзацу першого абзацом
такого змісту:
 
   "Розпорядники бюджетних коштів разом з річною фінансовою
звітністю про виконання кошторисів доходів і видатків подають
аудиторський звіт з висновком щодо її достовірності, складений
органом державної контрольно-ревізійної служби".
 
   У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
 
   2. У Порядку планування контрольно-ревізійної роботи органами
державної контрольно-ревізійної служби, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 8  серпня  2001  р.  N  955
( 955-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 32, ст. 1478,
2003 р., N 42, ст. 2221);
 
   пункт 1 після слів "аудитів ефективності" доповнити словами
"аудитів  фінансової  та  господарської  діяльності бюджетних
установ";
 
   абзац перший пункту 3 після слів "аудити  ефективності"
доповнити словами "аудити фінансової та господарської діяльності
бюджетних установ";
 
   абзац перший пункту 4 після слів "ревізій та перевірок
фінансово-господарської діяльності центральних і місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій" доповнити
словами "аудитів фінансової та господарської діяльності бюджетних
установ".
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка