Законы Украины

Новости Партнеров
 

Методичні рекомендації про порядок складання, подачі і розгляду заяви на раціоналізаторську пропозицію

        ДЕРЖАВНЕ ПАТЕНТНЕ ВІДОМСТВО УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держпатенту
                   України
                   27.08.1995 N 131
 
                   УЗГОДЖЕНО
                   Міністерством економіки
                   України, Міністерством
                   юстиції України,
                   Міністерством фінансів
                   України, Міністерством
                   статистики України,
                   Товариством винахідників
                   і раціоналізаторів України
 
 
           МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
       про порядок складання, подачі і розгляду
       заяви на раціоналізаторську пропозицію
 
 
           I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   1. Складання, подача і розгляд заяви на раціоналізаторську
пропозицію проводяться у відповідності до Тимчасового положення
про  правову  охорону  об'єктів  промислової  власності  та
раціоналізаторських пропозицій в Україні, затвердженого Указом
Президента України від 18 вересня 1992 року N 479/92 ( 479/92 )
(далі - Тимчасове положення), зі змінами, внесеними  Указом
Президента України "Про визнання такими, що втратили чинність,
указів Президента України у зв'язку з прийняттям Законів України
щодо промислової власності" від 22 червня 1994 року N 324/94
( 324/94 ), та цих Методичних рекомендацій про порядок складання,
подачі і розгляду заяви на раціоналізаторську пропозицію (далі -
Рекомендації).
 
   2. Раціоналізаторською визнається пропозиція, яка є новою і
корисною  для підприємства, якому вона подана, і передбачає
створення або зміну конструкції виробів, технології виробництва,
застосовуваної техніки або складу матеріалу.
   Удосконалення конструкції виробу  може  характеризуватися,
наприклад, змінами в конструктивному виконанні деталей, вузлів,
блоків тощо в їх взаємозв'язку, взаєморозміщенні, співвідношенні,
геометричних формах.
   Удосконалення технології виробництва може характеризуватися
змінами  у  методах  проведення  технологічних  операцій, їх
послідовності, параметрах режимів (температура, тиск тощо), а
також змінами в машинах, що застосовуються в приладах, пристроях,
які приймають участь у процесі. При  цьому  до  технології
виробництва зокрема, можуть відноситися засоби виміру, контролю,
випробувань, монтажу, видобутку або переробки сировини.
   Удосконалення складу  матеріалу  може  характеризуватися,
наприклад, змінами в інгредієнтах, що входять до його складу, та
їх кількісному співвідношенні.
 
   3. Раціоналізаторська пропозиція є новою для підприємства,
якому вона подана, якщо згідно з наявними на даному підприємстві
джерелами інформації ця або тотожна поданій пропозиція не була
відома в мірі, достатній для її практичного використання. Не
визнається обставиною, що впливає на новизну раціоналізаторської
пропозиції, її використання за ініціативою автора протягом не
більше 3 місяців до подання Заяви.
 
   4. Раціоналізаторська пропозиція є корисною для підприємства,
якому вона подана, якщо її використання дає змогу підвищити
економічну ефективність (прибуток) або одержати інший позитивний
ефект цим підприємством.
 
   5. Не визнається раціоналізаторською пропозиція, яка:
   - знижує надійність та інші показники якості продукції;
   - погіршує умови праці, якість робіт;
   - викликає або збільшує рівень забруднення навколишнього
природного середовища;
   - ставить лише завдання або тільки визначає ефект, що може
бути одержаний від  застосування  пропозиції,  без  вказівки
конкретного рішення;
   - забезпечує досягнення позитивного ефекту шляхом заходів
організаційного, а не технічного характеру (поліпшення стану
робочих місць,  упорядкування  системи  матеріально-технічного
забезпечення виробництва, обліку і звітності, зміна графіків
роботи і ремонту устаткування чи транспортних засобів, скорочення
часу доставки вантажів тощо);
   - відноситься  до  засобів  організації  і  управління
господарством (планування, фінансування), виконання, викладання,
дослідження, проектування, розрахунку,  а  також  до  систем
інформації;
   - відноситься до умовних позначень, розкладів, правил гри,
дорожнього руху, судноплавства, складання шкал, таблиць, діаграм,
графіків, номограм, якщо вони не призводять до зміни конструкції
приладів, що їх містять, або технології виробництва;
   - передбачає зміну розміщення устаткування в приміщеннях,
будинках, спорудах, якщо воно не призводить до удосконалення
технологічного процесу;
   - спрямована на заміну будівельних конструкцій, матеріалів,
деталей, виробів на відомі,  застосування  яких  передбачено
обов'язковими для підприємства будівельними нормами, правилами та
іншими нормативними документами по будівництву, а також якщо ця
заміна призводить до порушення технічних правил по економному
витрачанню будівельних матеріалів;
   - спрямована на зміну міст розробки кар'єрів, забору води для
потреб будівництва, вивезення ґрунту, на  зміну  протяжності
інженерних комунікацій, якщо така пропозиція не містить ознак
раціоналізаторської пропозиції, а також на скорочення протяжності
інженерних комунікацій у зв'язку зі змінами технічних умов на їх
приєднання, викликане приближенням до об'єкта будівництва джерел і
трас    електропостачання,   зв'язку,   газозабезпечення,
теплозабезпечення, водопроводу з причин, які не залежать від
будівельної організації;
   - пов'язана зі змінами проектних рішень, якщо Заяву на нього
подано після узгодження цих змін із замовником, крім випадків,
коли пропозиція використовувалась з ініціативи автора протягом не
більше 3-х місяців до подачі Заяви;
   - зроблена працівником проектної організації, що здійснює
авторський нагляд в процесі будівництва, по зміні проектних
рішень.
 
   6. Право  авторства  на  раціоналізаторську  пропозицію
визнається за фізичними особами, творчою працею яких створено
раціоналізаторську пропозицію.
   Право авторства на раціоналізаторську пропозицію, створену
сумлінною творчою працею двох і більше громадян, належить їм
спільно  як  співавторам.  Порядок  користування  правами на
раціоналізаторську  пропозицію,  створену  у  співавторстві,
визначається угодою між ними.
   Не визнаються співавторами особи,  які  надали  авторові
раціоналізаторської  пропозиції  тільки  технічну  допомогу
(виготовлення креслення і зразків,  оформлення  документації,
виконання розрахунків, проведення дослідної перевірки тощо), або
сприяли оформленню прав на раціоналізаторську пропозицію та її
використання.
 
   7. Зміна  складу  авторів  після  подання  Заяви  на
раціоналізаторську пропозицію, як правило, не допускається.
   Питання про заміну складу авторів при відсутності спору про
авторство може бути розглянуто  підприємством,  організацією,
установою (посадовою особою, яка приймає рішення по пропозиції
спільно з профспілковою або первинною організацією Товариства
винахідників і раціоналізаторів України (далі - ТВР України) до
винесення рішення по пропозиції. У цьому випадку в сумісній Заяві
автора (співавторів) і особи (осіб), що вводяться до складу
співавторів, вказуються причини несвоєчасного невключення даної
особи  в  число  авторів  (співавторів)  раціоналізаторської
пропозиції, в чому конкретно виявляється творча участь цієї особи
у створенні раціоналізаторської пропозиції, а також те, що їм
відомо про кримінальну відповідальність за присвоєння авторства на
раціоналізаторську пропозицію.
   Спори про авторство (співавторство) на раціоналізаторську
пропозицію розглядаються у судовому порядку.
 
   8. Пропозиції     інженерно-технічних     працівників
науково-дослідних, проектних,  конструкторських,  технологічних
організацій і аналогічних підрозділів підприємств, які відносяться
до розроблюваних цими працівниками проектів, можуть бути визнані
раціоналізаторськими:
   - після затвердження проектів підприємств, будинків і споруд
(робочих креслень або техноробочого проекту при одностадійному
проектуванні);
   - після прийняття серійного (головного) зразка - якщо вони
відносяться до конструкції;
   - після прийняття в експлуатацію у встановленому порядку -
якщо вони відносяться до технологічного процесу;
   - коли  ці пропозиції поліпшують технічні характеристики
проектів, конструкцій і технологічних процесів. Такі пропозиції
приймаються  і  розглядаються підприємством, яке реалізує ці
проекти, виготовляє конструкції і експлуатує технологічні процеси.
   Під аналогічними підрозділами підприємств маються на увазі
такі підрозділи підприємств, як науково-дослідницькі, проектні,
конструкторські і технологічні організації, відділи головного
конструктора і  конструкторські  відділи,  відділи  головного
технолога  і  технічні відділи, відділи головного металурга,
заводські лабораторії тощо.
 
   9. На пропозиції інженерно-технічних керівних працівників, з
якими  в установленому порядку розглядаються, погоджуються і
затверджуються відповідні проекти, конструкції і технологічні
процеси, а також на пропозиції, подані цими працівниками в
співавторстві з іншими особами,  розповсюджуються  обмеження,
вказані в абзаці другому п. 8 цих Рекомендацій.
 
   10. Пропозиції     інженерно-технічних    працівників
науково-дослідних, проектних,  конструкторських,  технологічних
організацій  і  аналогічних  підрозділів підприємств, які не
розробляли проекти, конструкції і технологічні процеси, а також
пропозиції інших категорій працівників на стадії експериментальної
(дослідної) перевірки проекту, конструкції, технологічного процесу
подаються до організацій, які розробляли ці проекти, конструкції і
технологічні процеси.
 
   11. Раціоналізаторська пропозиція,  що  складає  державну
таємницю, приймається і розглядається у порядку, встановленому
цими Рекомендаціями, але з додержанням вимог секретності  і
конфіденційності.
 
   12. Заява  та  інша  документація,  що  відноситься  до
раціоналізаторської пропозиції, оформляється відповідно до вимог,
встановлених Примірною інструкцією по діловодству в міністерствах
і відомствах Української РСР та виконавчих комітетах місцевих Рад
народних депутатів, затвердженою 31.07.75 року N 362 (далі -
Заява).
 
   13. Терміни зберігання документації по раціоналізаторським
пропозиціям  визначаються  Переліком  типових  документів, що
утворюються в діяльності органів державної,  представницької,
виконавчої влади та місцевого самоврядування, інших установ,
організацій і підприємств із зазначенням строків зберігання,
затверджених Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів
України у 1995 році. А саме, термін зберігання Заяв на прийняті
раціоналізаторські пропозиції - 15 років, на відкинені - 5 років,
Журналів реєстрації Заяв на раціоналізаторські пропозиції  -
постійно. Разом із Заявою зберігаються і акт про використання
раціоналізаторської   пропозиції,   розрахунок   економічної
ефективності або оцінки іншого позитивного ефекту, договір між
автором (співавторами) та підприємством про розмір винагороди за
використання раціоналізаторської пропозиції і угоди співавторів
про розподіл між ними винагороди та про порядок користування
правами  на  раціоналізаторську  пропозицію,  створену  у
співавторстві.
 
    II. СКЛАДАННЯ ЗАЯВИ НА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ ПРОПОЗИЦІЮ
 
   14. Заява складається автором (співавторами) за формою N Р-1
"Заява на раціоналізаторську пропозицію", затвердженою наказом
Міністерства статистики України від 24.03.95 N 79 ( z0090-95 )
(додаток 1).
   Заява складається окремо на кожну пропозицію.
   Якщо при розгляді Заяви буде встановлено, що в ній міститься
дві і  більше  самостійних  пропозиції,  то  авторові  слід
запропонувати оформити кожну пропозицію окремою Заявою у 15-денний
термін з дня повідомлення його про це. При цьому першість таких
раціоналізаторських пропозицій встановлюється за первинною датою
надходження Заяви. Якщо автор в зазначений термін не подасть
окремі Заяви, то Заява розглядається по відношенню до однієї з
пропозицій, що містяться в ній.
 
   15. В Заяві слід вказати найменування пропозиції, всіх без
винятку співавторів, творчою працею яких створена пропозиція, і
навести відомості про них (прізвище, ім'я, по-батькові, місце
роботи або домашня адреса, якщо Заява подається особою, яка не
працює на цьому підприємстві).
 
   16. В Заяві в розділі "Опис пропозиції" викладаються недоліки
існуючої конструкції виробу, технології виробництва і техніки, що
застосовується, чи складу матеріалу, які усуваються пропозицією,
ціль пропозиції, зміст пропонованого рішення, включаючи дані,
достатні для його практичного здійснення без участі  автора
(співавторів), а також відомості про прибуток чи інший позитивний
ефект.
   До Заяви в необхідних випадках додаються графічні матеріали
(креслення, схеми, ескізи тощо), техніко-економічні розрахунки та
додаткові відомості про пропозицію.
   Заява, графічні чи інші матеріали, що додаються до неї,
підписуються всіма співавторами, зазначеними у Заяві. На Заяві і
графічному  матеріалі  проставляється  дата  заповнення  і
виготовлення.
 
         III. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВИ НА
         РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ ПРОПОЗИЦІЮ
 
   17. Заява подається тому підприємству, до діяльності якого
відноситься пропозиція, незалежно від того, працює автор на цьому
підприємстві чи ні.
   Пропозиція відноситься до діяльності підприємства, якщо вона
може бути використана ним в технологічному процесі, у продукції,
що виробляється, або у застосовуваній техніці.
 
   18. По Заяві, що надійшла, проводиться перевірка дотримання
вимог, передбачених цими рекомендаціями.
   Вірно складена Заява приймається до розгляду реєструється, в
Журналі реєстрації раціоналізаторських пропозицій (далі - Журнал)
за  формою  N  Р-2  "Журнал  реєстрації  раціоналізаторських
пропозицій", затвердженою наказом Міністерства статистики України
від 24.03.95 N 79 ( z0090-95 ) (додаток 2), в день її одержання,
незалежно від рішення, яке буде прийняте згодом. На  Заяві
проставляється  дата її надходження і номер, під яким вона
зареєстрована в Журналі.
   Журнал повинен  бути  прошнурований,  скріплений печаткою
підприємства і підписаний особою,  що  приймає  рішення  по
пропозиціях, аркуші Журналу повинні бути пронумеровані.
 
   19. Заява не приймається до розгляду і не реєструється в
Журналі, якщо:
   - вона  складена  не  у  відповідності  з вимогами цих
Рекомендацій  (в  описі  пропозиції  не  розкрито  суть
раціоналізаторської пропозиції);
   - пропозиція не відноситься до діяльності підприємства.
   У цих випадках Заява в 5-денний термін з дня її надходження
повертається авторові із зазначенням причини відмови в реєстрації
чи з роз'ясненням, куди її треба подати.
   Причини відмови в  реєстрації  пропозиції  повинні  бути
викладені  в  письмовому  вигляді з зазначенням найменування
пропозиції і дати. її надходження на підприємство.
   Якщо автор не згоден з відмовою у прийнятті до розгляду його
Заяви, він може подати заперечення на цю відмову керівнику
підприємства. Заперечення повинно бути розглянуте у 15-денний
термін. У разі задоволення заперечення автора Заяву слід прийняти
до  розгляду  і  зареєструвати в Журналі по первинній даті
надходження, про що здійснюється відповідний запис у  графі
"Примітка" Журналу.
   Заява, яка відповідно до вимог цього пункту не підлягає
реєстрації в Журналі, реєструється як вхідна кореспонденція.
 
   21. Після реєстрації Заяви, але до винесення рішення про
визнання пропозиції раціоналізаторською, або про її відхилення,
автор може доповнювати або змінювати опис пропозиції, креслення,
схеми чи ескізи, не змінюючи суті пропозиції. Зміни і доповнення
оформлюються на окремому аркуші з зазначенням дати подання і
підписуються автором (співавторами).  Зміна  суті  пропозиції
розглядається  як подача нової пропозиції, яка повинна бути
оформлена окремою Заявою.
 
    IV. РОЗГЛЯД ЗАЯВИ НА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ ПРОПОЗИЦІЮ
 
   22. Зареєстрована на підприємстві Заява направляється для
отримання висновку по пропозиції тим підрозділам і службам, до
діяльності яких вона безпосередньо відноситься.
   У висновку  по  пропозиції дається оцінка її новизни і
корисності. Відсутність новизни обґрунтовується посиланням на
відповідні джерела, а у випадку відсутності корисності приводиться
обґрунтування недоцільності використання пропозиції.
   Висновок по пропозиції викладається у розділі "Висновок по
пропозиції", підписується посадовою особою, яка зробила висновок,
з вказівкою посади і дати підписання.
 
   23. По кожній пропозиції можуть бути прийняті такі рішення:
   - визнати пропозицію раціоналізаторською і  прийняти  до
впровадження;
   - провести дослідну перевірку пропозиції;
   - пропозицію відхилити.
   Рішення, по пропозиції приймається керівником підприємства чи
керівником відповідного підрозділу, на якого це покладено наказом
по підприємству. З урахуванням умов, існуючих на конкретному
підприємстві  (велика  чисельність  працюючих,  територіальна
роз'єднаність, відокремленість тощо), керівник підприємства може
надати право прийняття рішень по пропозиціях деяким керівникам
підрозділів (цехів, будівельних управлінь тощо).
   По пропозиції, яка визнана підприємством раціоналізаторською,
здійснюються організаційно-технічні заходи, що забезпечують її
використання (включення у відповідні плани, видання наказів чи
розпоряджень про використання пропозиції, зміна у зв'язку з
пропозицією нормативно-технічної документації тощо).
   Якщо на підставі висновків по пропозиції вона визнається
раціоналізаторською частково, то в рішенні слід вказати, яка
частина пропозиції визнається раціоналізаторською. Рішення про
відхилення пропозиції повинно містити мотиви відхилення.
   Запис про прийняте рішення робиться у розділі Заяви "Рішення,
яке прийняте по пропозиції".
 
   24. Заява розглядається і по ній приймається рішення на
підприємстві протягом місяця від дати її надходження. Про прийняте
рішення слід повідомити автора (співавторів).
 
   25. Рішення  про визнання раціоналізаторською пропозиції,
внесеної керівником, його  заступником,  головним  інженером,
заступником  головного  інженера  підприємства, приймається з
урахуванням думки правління підприємства, науково-технічної ради
тощо. Такий порядок діє також по відношенню до пропозицій,
внесених зазначеними працівниками у співавторстві  з  іншими
особами.
 
   26. Рішення про визнання пропозиції раціоналізаторською і
прийняття її до використання, якщо воно пов'язане зі зміною
затверджених  нормативів  і технічної документації (проектів,
стандартів, технічних умов, іншої нормативної,  технічної  і
конструкторської  документації),  приймається  після  дозволу
організації, яка затвердила відповідний норматив чи документацію.
У даному випадку плин термінів, передбачених у пункті 24 цих
Рекомендацій, припиняється на час, необхідний для  одержання
дозволу. Ця організація дає дозвіл тільки на зміну затверджених
нормативів і технічної документації по пропозиції, не вирішуючи
при цьому правові питання, тобто про можливість визнання її
раціоналізаторською.
   Одержання дозволу  на  зміну  затвердженої нормативної і
технічної документації робиться у встановленому для цього порядку.
 
   27. Першість на раціоналізаторську пропозицію визначається
датою її надходження на підприємство.
   Першість визнається за автором,  який  першим  подав  у
встановленому порядку пропозицію, навіть у разі, якщо пропозицію
спочатку було необґрунтовано відхилено і це рішення не було
оскаржено автором.
   Спори про  першість  на  раціоналізаторську  пропозицію
розглядаються у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України
( 435-15 ).
 
   28. У випадку незгоди автора з рішенням про відмову у
визнанні пропозиції раціоналізаторською або у прийнятті її до
використання, він може у місячний термін від дати одержання
рішення подати заперечення керівнику підприємства, який прийняв це
рішення.
   Заперечення автора розглядається науково-технічною радою або
аналогічним органом підприємства в місячний термін від дати його
надходження.  На  прохання  автора  до  розгляду заперечення
запрошуються представники первинної профспілкової організації або
ТВР України.
   Рішення, прийняте після розгляду заперечення, є остаточним.
 
   29. Після  винесення  рішення  про  визнання  пропозиції
раціоналізаторською  та  прийняття  її  до  використання  у
встановленому порядку вносяться зміни у нормативну і технічну
документацію,  про що у розділі Заяви "Зміна нормативної і
технічної документації" робиться відповідний запис з вказівкою,
яка, коли, ким і на підставі чого змінена документація. Запис
засвідчується підписом відповідальної особи.
 
   30. У разі відміни рішення по пропозиції на підставі і у
порядку, передбаченому пунктом 28 цих Рекомендацій, і прийняття по
ньому нового рішення у розділі Заяви "Рішення, яке прийняте по
пропозиції" і в Журналі робиться відповідний запис. Про нове
рішення слід повідомити автора (співавторів).
 
   31. Після  винесення  рішення  про  визнання  пропозиції
раціоналізаторською і прийняття її до використання протягом місяця
автору (кожному з співавторів) пропозиції видається свідоцтво,
форма якого затверджується Держпатентом України (додаток 3).
   Свідоцтво видається підприємством, яке прийняло зазначене
рішення.
 
   32. Дата подачі і номер Заяви проставляються у свідоцтві у
відносності з реєстрацією в Журналі. Свідоцтво  підписується
керівником  підприємства  і  затверджується Печаткою. У разі
співавторства у свідоцтві вказуються прізвища і ініціали всіх
співавторів в алфавітному порядку.
   Про одержання свідоцтва автор (співавтори) розписується у
Заяві.
 
   33. У разі, коли свідоцтво загублене, на прохання автора
(співавторів) підприємством може бути виданий дублікат, про що
робиться позначення у Заяві. Напис "Дублікат" робиться на бланку
свідоцтва на раціоналізаторську пропозицію над словом "Свідоцтво"
прописними буквами.
 
      V. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКОЇ
      ПРОПОЗИЦІЇ ТА ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ ЇЇ АВТОРАМ
 
   34. Факт  використання  раціоналізаторської  пропозиції
підтверджується актом за формою N Р-3 "Акт про використання
раціоналізаторської пропозиції", затвердженою наказом Міністерства
статистики України від 24.03.95 N 79 ( z0090-95 ) (додаток 4). Акт
складається не пізніше місячного терміну від  дати  початку
використання пропозиції.
 
   35. При   наявності   ефективності  від  використання
раціоналізаторської пропозиції здійснюється розрахунок  доходу
(прибутку).
   У випадку  одержання  іншого  позитивного  ефекту  від
використання раціоналізаторської пропозиції (покращання якості,
екологічних характеристик тощо), що засвідчується у відповідному
документі, здійснюється його оцінка.
   В обох випадках враховуються умови договору між автором
(співавторами) та підприємством.
 
   36. Винагорода  автору  (співавторам)  виплачується  у
відповідності до законодавства України.
 
   37. Право  на  винагороду  має  автор  (співавтори)
раціоналізаторської  пропозиції протягом двох років від дати
початку її використання на підприємстві, яке видало  автору
(співавторам) свідоцтво на цю пропозицію.
 
   38. Розмір  винагороди визначається умовами договору між
автором (співавторами) і підприємством і не може бути менше:
   - 10 відсотків доходу, одержуваного щорічно підприємством від
використання раціоналізаторської пропозиції;.
   - 2 відсотків від частки собівартості продукції (роботи чи
послуги), що припадає на раціоналізаторську пропозицію, корисний
ефект від якої не впливає на одержання доходу.
 
   39. Винагорода сплачується автору відповідно до договору, але
не пізніше трьох  місяців  після  закінчення  кожного  року
використання раціоналізаторської пропозиції.
   Договір між автором (співавторами) та підприємством  про
розмір винагороди та строки її виплати (щоквартально, щомісячно
тощо) укладається у довільній формі одночасно  з  визнанням
пропозиції раціоналізаторською та прийняттям її до використання,
підписується автором (співавторами) та керівником підприємства і
завіряється печаткою підприємства.
 
   40. Винагорода,    сплачена   автору   (співавторам)
раціоналізаторської пропозиції, не підлягає стягненню у разі
припинення її використання.
 
   41. Автори  раціоналізаторських  пропозицій при одержанні
винагороди користуються пільгами відповідно до  законодавства
України.
   Терміни, передбачені п. п. 14, 19, 24, 28 та 31, визначаються
і  затверджуються  кожним  підприємством самостійно в межах,
зазначених у Рекомендаціях.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка