Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про оголошення територій та об"єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
        Про оголошення територій та об'єктів
     природно-заповідного фонду загальнодержавного
               значення
 
   З метою  збереження  та  відтворення  цінних  природних
комплексів, генофонду   рослинного   і   тваринного  світу
п о с т а н о в л я ю:
   1. Оголосити   заказниками,  пам'ятками   природи   і
парками-пам'ятками садово-паркового мистецтва загальнодержавного
значення території та об'єкти, що мають особливе природоохоронне,
наукове, естетичне і пізнавальне значення (додатки NN 1-3).
   2. Змінити межі раніше оголошених територій та об'єктів
природно-заповідного  фонду загальнодержавного значення (додаток
N 4).
   3. Міністерству охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки України у тримісячний строк:
   забезпечити передачу    територій    та    об'єктів
природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, вказаних у
додатках NN  1-3,  під  охорону  підприємствам, установам та
організаціям, у віданні яких вони перебувають, з оформленням
охоронного зобов'язання;
   затвердити положення про кожний заказник загальнодержавного
значення, вказаний у додатку N 1, відповідно до його цільового
призначення та режиму охорони.
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 20 серпня 1996 року
     N 715/96
 
                       ДОДАТОК N 1
                  до Указу Президента України
                 від 20 серпня 1996 року N 715/96
               ПЕРЕЛІК
       заказників загальнодержавного значення
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 Назва за-|Площа |Місцезна-| Коротка характеристика  |Підприєм-
 казника  | (га) |ходження |    заказника     |ства, ус-
      |   |     |             |танови та
      |   |     |             |організа-
      |   |     |             |ції,  у
      |   |     |             |віданні
      |   |     |             |яких пе-
      |   |     |             |ребувають
      |   |     |             |заказники
——————————————————————————————————————————————————————————————————
               Запорізька область
 
Ландшафт-  2800 Яки-    Акваторія з прибережними Атма-
ний заказ-     мівський  ділянками, де збереглися найська
ник "Сива-     район,   у природному стані комп- сільська
шик"        с. Атма-  лекси водно-болотної та рада
          най    степової рослинності  з
               популяціями  рідкісних
               видів рослин, занесених
               до Червоної книги Украї-
               ни, - тюльпана Шренка,
               лещиці скупченої, цимбо-
               хазми дніпровської, ко-
               вили волосистої, ковили
               Лессінга, ковили  укра-
               їнської. Місце оселення,
               гніздування та відпочин-
               ку під час міграції 118
               видів птахів
 
Ландшафт-  1910 Яки-    Піщана коса на північно- Кири-
ний заказ-     мівський  му узбережжі Азовського лівська
ник "Коса     район,   моря з унікальною вод- селищна
Федотова"     смт Ки-  но-болотною і  степовою рада
          рилівка,  рослинністю, де  предс-
          с. Сте-  тавлені кермек  Мейєра,
          пок    кермек широколистий  та
               інші ендемічні та рід-
               кісні види рослин. Місце
               гніздування  численних
               видів птахів
               Івано-Франківська область
 
Ландшафт-  2533,8 Рожня-   Типові для Карпат лісові Осмо-
ний заказ-     тівський  насадження, де зростають лодський
ник "Гро-     район,   сосна гірська, смерека. держліс-
фа"        Довгопо-  Зустрічаються сосна кед- госп Мін-
          лянське,  рова, лілія лісова, ба- лісгоспу
          Мен-    ранець звичайний, а та- України
          чільсь-  кож глухар, рись звичай-
          ке, Ос-  на, бурозубка альпійсь-
          молодсь-  ка, кіт лісовий, змієїд,
          ке, Піс-  полоз лісовий та тритон
          кавське,  карпатський, занесені до
          Різар-   Червоної книги України
          нянське
          лісницт-
          ва
               Київська область
 
Ландшафт-  1162 Бро-    Цінний у науковому від- Київський
ний заказ-     варський  ношенні природний комп- держліс-
ник "Кали-     район,   лекс з  малопоширеними госп Мін-
тянська      Семипол-  угрупованнями широколис- лісгоспу
дача"       ківське  тяних лісів, характерни- України
          лісницт-  ми для півдня Полісся, а
          во     також низинних трав'яних
               боліт, де зростають ти-
               пові та рідкісні росли-
               ни. Місце оселення вели-
               кої популяції борсука -
               виду, занесеного до Чер-
               воної книги України
 
Ландшафт-   785 Мака-   Типовий ландшафт півдня Мака-
ний заказ-     рівський  Київського Полісся у до- рівський
ник "Уро-     район,   лині річки Мутвиця з ти- держліс-
чище Мут-     Забу-   повою та рідкісною фло- госп Мін-
вицьке"      янське   рою, у складі якої рід- лісгоспу
          лісництво кісні види рослин - осо- України
               ка затінкова, любка дво-
               листа, гніздівка звичай-
               на, коручка  морознико-
               видна, коручка   тем-
               но-червона, лілія лісо-
               ва, занесені до Червоної
               книги України, а також
               численні лікарські рос-
               лини
 
Лісовий    974 Фас-    Масив типового для лі- Фастівсь-
заказник      тівський  состепу листяного лісу кий держ-
"Урочище      район,   на лівому березі р. Уна- лісгосп
Унава"       Фас-    ва, який має велике во- Мінліс-
          тівське  доохоронне та грунтоза- госпу Ук-
          лісницт-  хисне значення, з ділян- раїни
          во     ками дубів віком 100-150
               років, багатим тваринним
               світом
               Кіровоградська область
 
Ботанічний   15 Долинсь-  Цінна у науковому відно- Колектив-
заказник      кий ра-  шенні балка, де предста- не сіль-
"Боковень-     йон, с.  влені типові степові та ськогос-
ківська      Нагірне  гідрофільні   природні подарсь-
балка"            комплекси. Зустрічаються ке під-
               рідкісні види   рослин приємст-
               (ковила волосиста,  сон во "Сві-
               чорніючий) та   комах танок"
               (бражник південний моло-
               чайний, махаон), занесе-
               ні до Червоної книги Ук-
               раїни
 
Ботанічний   30 Світло-  Балкова система з різно- Колектив-
заказник      водський  манітними степовими  та не сіль-
"Цюпина      район,   лучно-степовими рослин- ськогос-
балка"       с. Вели-  ними угрупованнями. Міс- подарське
          ка Анд-  цезростання  численних підприєм-
          русівка  малопоширених та рідкіс- ство
               них видів флори. Зустрі- "Славу-
               чаються астрагал шерсти- тич"
               стоквітковий, а  також
               борсук, махаон, занесені
               до Червоної книги Украї-
               ни
               Полтавська область
 
Гідроло-   1600 Семе-   Типова для лісостепової Колектив-
гічний за-     нівський  зони Лівобережної Украї- не сіль-
казник       район,   ни ділянка на лівому бе- ськогос-
"Рогозів      с. Новий  резі р. Сули, де зберег- подарське
куток"       Калкаїв,  лися у незайманому стані підприєм-
          с. Худо-  природні комплекси  об- ство "Ху-
          ліївка   воднених очеретяних бо- доліївсь-
               літ, лук та озер. Зуст- ке"   -
               річаються косарики тон- 1000 га,
               кі, зозулинець болотний, колектив-
               а також видра річкова, не сіль-
               горностай, занесені  до ськогос-
               Червоної книги України, подарське
               численні види птахів   підприєм-
                            ство "На-
                            ріжансь-
                            ке" - 600
                            га
 
Ландшафт-  79,1 Шишаць-  Типові для лісостепової Колектив-
ний заказ-     кий ра-  зони Лівобережної Украї- не пайове
ник "Коро-     йон, с.  ни природні  комплекси, сільсько-
ленкова      Малий   які є місцем зростання госпо-
дача"       Перевіз  рідкісних видів рослин - дарське
               шоломниці високої, фіал- підприєм-
               ки донської, а також ко- ство ім.
               вили волосистої, занесе- Жовтневої
               ної до  Червоної книги революції
               України
 
Ландшафт-  1620 Кобе-   Територія, де представ- Кремен-
ний заказ-     ляцький  лені різноманітні  типи чуцький
ник "Луч-     район,   природних комплексів  - держліс-
ківський"     Кишень-  широколистяні ліси, зла- госп Мін-
          ківське  ково-різнотравні,  пів- лісгоспу
          лісницт-  денні ковилові та чагар- України -
          во,  с.  никові степи, заплавні, 614  га,
          Лучки   суходільні та  засолені радгосп
               луки, високо-травні бо- "Сокіль-
               лота, гідрофільні водой- ський" -
               ми, псамофітні  угрупо- 501,5 га,
               вання, характерні  для Лучківсь-
               лісостепової зони Ліво- ка сіль-
               бережної України. Зуст- ська рада
               річаються понад 100 ви- -  504,5
               дів птахів, серед яких - га
               орлан-білохвіст, скопа,
               а також гадюка степова,
               12 видів рослин, занесе-
               ні до Червоної книги Ук-
               раїни
 
Орнітоло-  139,2 Гло-    Острови та прилегла ак- Кремен-
гічний за-     бинсь-   ваторія у гирлі Сули з чуцький
казник       кий ра-  цінною трав'яною та лі- держліс-
"Святи-      йон,    совою рослинністю. Місце госп Мін-
лівський"     Гри-    розташування найбільшої лісгоспу
          дижське  на материковій  частині України -
          лісницт-  України колонії чапель, 107  га,
          во,  с.  а також  оселення  та агрофірма
          Святи-   гніздування  численних "Росток"
          лівка   видів птахів, занесених - 32,2 га
               до Червоної книги Украї-
               ни, - чорноголового ре-
               готуна, жовтої  чаплі,
               кулика-сороки,   орла-
               на-білохвоста
               Хмельницька область
 
Ландшафт-   66 Чемеро-  Укриті лісом товтри, де Колектив-
ний заказ-     вецький  зростає близько 10 видів не сіль-
ник "Вели-     район,   рослин, занесених   до ськогос-
ка і Мала     с. Голе-  Червоної книги України, подарське
Бугаїха"      нищеве   зустрічаються  численні підприєм-
               види тварин        ство ім.
                            Петровсь-
                            кого
 
Ботанічний  655 Кам'я-   Цінна ділянка   дубо- Кам'я-
заказник      нець-   во-грабових та грабових нець-По-
"Довжоць-     Поділь-  лісів, де зростають лі- дільський
кий"        ський   карські,  декоративні, держліс-
          район,   реліктові, а також рід- госп Мін-
          Кадіє-   кісні види рослин, зане- лісгоспу
          вецьке   сені до Червоної книги України
          лісниц-  України, - лілія лісова,
          тво    підсніжник білосніжний,
               низка орхідних
 
Ботанічний   80 Кам'я-   Ділянка з  лісовою  та Кам'я-
заказник      нець-   степовою рослинністю на нець-По-
"Нижні       По-    крутосхилі р.  Тернави, дільський
Патринці"     дільсь-  де зростає  близько 20 держліс-
          кий ра-  видів рослин, занесених госп Мін-
          йон,    до Червоної книги Украї- лісгоспу
          Старо-   ни, серед яких сон вели- України
          ушицьке  кий, сон чорніючий, бу-
          лісницт-  латка великоквіткова
          во
 
Ботаніч-   111 Горо-   Лісові  грабово-дубові Колектив-
ний заказ-     доцький  насадження  природного не сіль-
ник  "Ка-     район,   походження, де зростають ськогос-
рабчіївсь-     с. Вели-  булатка великоквіткова, подарське
кий"        кий Ка-  коручка  темно-червона, підприєм-
          рабчіїв  сон великий, занесені до ство ім.
               Червоної книги України  Димитрова
 
Ботанічний  244 Дунає-   Цінний лісовий масив з Кам'я-
заказник      вецький  унікальними насадженнями нець-По-
"Зарудка      район,   реліктового дерева - бе- дільський
зелена"      Дунає-   реки. Місцезростання ін- держліс-
          вецьке   ших рідкісних рослин   госп Мін-
          лісницт-               лісгоспу
          во                  України
 
Ботанічний  9,3 Кам'я-   Еталонна ділянка типової Колектив-
заказник      нець-   степової рослинності, де не сіль-
"Товтра      По-    зустрічаються реліктові, ськогос-
Вербецька"     дільсь-  ендемічні, декоративні, подарське
          кий ра-  лікарські, а також рід- підприєм-
          йон, с.  кісні види рослин, зане- ство ім.
          Гуменці  сені до Червоної книги Котовсь-
               України, - сон великий кого
               та сон чорніючий, ковила
               волосиста
 
Гідроло-   109 Ізяс-   Унікальне сфагнове боло- Ізяс-
гічний за-     лавський  то з куртинами деревних лавський
казник       район,   порід. Зростають релік- держліс-
"Михельсь-     Ми-    тові та  рідкісні види госп Мін-
кий"        хельське  рослин, занесені до Чер- лісгоспу
          лісницт-  воної книги України, - України
          во     пальчатокорінник м'ясо-
               червоний, верба чорнична
               та інші
               Черкаська область
 
Гідроло-   940 Жаш-    Ділянка заплави у вер- Бузівське
гічний за-     ківський  хів'ї р. Гірський Тікич колектив-
казник       район,   з численними озерами та не сіль-
"Шуляцьке     с. Шуля-  болотами, що мають водо- ськогос-
болото"      ки, смт  регулювальне значення. У подарське
          Адамівка  флорі налічується близь- підприєм-
               ко 160 видів рослин, се- ство  -
               ред яких цінні лікарські 164,3 га,
               та рідкісні види. Місце радгосп
               оселення та гніздування "Пугачів-
               орла-карлика,   лелеки ка"   -
               чорного та інших птахів, 695,3 га,
               занесених до  Червоної радгосп
               книги України       "Гірський
                            Тікич" -
                            80,4 га
               Чернігівська область
 
Ботаніч-   400 Коропсь-  Ділянка заплави р. Дес- Колектив-
ний  за-     кий ра-  ни, де збереглися типові не сіль-
казник       йон, с.  для лісової зони заплав- ськогос-
"Обо-       Оболоння  ні луки з різноманітним подарське
лонський"           флористичним і фітоцено- підприєм-
               тичним складом  рослин- ство
               ності. Зростають рідкіс- "Оболонь"
               ні види - зозулинець бо-
               лотний, зозулинець бло-
               щичний, водяний  горіх
               плаваючий,  пальчатоко-
               рінник травневий, зане-
               сені до Червоної книги
               України
 
Ботаніч-   200 Корю-   Мальовнича ділянка типо- Колектив-
ний  за-     ківський  вих для  Лівобережного не сіль-
казник       район,   Полісся торф'янистих та ськогос-
"Брець-      с. Бреч,  болотних луків у заплаві подарське
кий"        с. Лубе-  р. Бреч, де представлені підприєм-
          нець    осокові та злакові рос- ство "Лі-
               линні асоціації різнома- сове"
               нітного складу з числен-
               ними лікарськими росли-
               нами, значною кількістю
               зозулинцевих, занесених
               до Червоної книги Украї-
               ни
 
Ботаніч-   150 Новго-   Ділянка з типовими рос- Колектив-
ний  за-     род-Сі-  линними  угрупованнями не сіль-
казник       верський  справжніх та болотистих ськогос-
"Путивсь-     район,   лук            подарське
кий"        с.  Пу-               підприєм-
          тивськ                ство "Ма-
                            як"
               м. Севастополь
 
Ландшафт-  31,7 Балак-   Територія, де збереглися Військова
ний  за-     лавський  типові для  Південного частина
казник       район   берега Криму  природні А-1845
"Мис Фіо-           комплекси з оригінальни-
лент"             ми формами рельєфу, де
               зростають яловець висо-
               кий та інші види рослин,
               занесені до   Червоної
               книги України, і аквато-
               рія, яка є місцем прове-
               дення морських  дослід-
               жень
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  Д.ТАБАЧНИК
 
 
 
                       ДОДАТОК N 2
                  до Указу Президента України
                 від 20 серпня 1996 року N 715/96
               ПЕРЕЛІК
      пам'яток природи загальнодержавного значення
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 Назва па-|Площа |Місцезна-| Коротка характеристика  |Підприєм-
 м'ятки  | (га) |ходження |  пам'ятки природи    |ства, ус-
 природи  |   |     |             |танови та
      |   |     |             |організа-
      |   |     |             |ції,  у
      |   |     |             |віданні
      |   |     |             |яких пе-
      |   |     |             |ребувають
      |   |     |             |пам'ятки
      |   |     |             |природи
——————————————————————————————————————————————————————————————————
               Запорізька область
 
Комплекс-   280 Яки-    Унікальний   природний Колектив-
на  па-      мівський  комплекс, де добре збе- не сіль-
м'ятка       район,   реглися степові рослинні ськогос-
природи      смт Ки-  угруповання з переважан- подарське
"Верхів'я     рилівка,  ням ковили Лессінга та підприєм-
Утлюцько-     с. Дави-  ковили волосистої, зане- ство "Юж-
го лима-     дівка   сених до Червоної книги ный"  -
ну"              України. Місце оселення 101  га,
               та гніздування численних риболо-
               видів водоплавних птахів вецький
                            колгосп
                            "Сини мо-
                            ря" - 179
                            га
               Львівська область
 
Ботанічна   283 Золо-   Цінна ділянка широколис- Золо-
пам'ятка      чівський  тяних лісів з унікальни- чівський
природи      район,   ми рослинними угрупова- держліс-
"Лиса Го-     Золо-   ннями бучин  чагарнико- госп Мін-
ра та Го-     чівське  вих. Місцезростання лу- лісгоспу
ра Сипу-     лісницт-  нарії оживаючої,  зозу- України
ха"        во     линця обпаленого, зане-
               сених до Червоної книги
               України
 
Комплекс-  309,8 Золо-   Унікальна у геолого-гео- Золо-
на  па-      чівський  морфологічному відношен- чівський
м'ятка       район,   ні територія,  складена держліс-
природи      Сло-    вапняковими  гірськими госп Мін-
"Гора       вітське  породами з оригінальними лісгоспу
Вапнярка"     лісницт-  формами рельєфу,   що України
          во     сприяє формуванню специ-
               фічних мікрокліматичних
               особливостей. Укрита ви-
               сокопродуктивними міша-
               ними лісами з рідкісними
               угрупованнями. Зростає 9
               видів рослин, занесених
               до Червоної книги Украї-
               ни, серед  яких  любка
               дволиста, лілія лісова,
               гніздівка звичайна, зо-
               зулині сльози яйцевидні
               Київська область
 
Ботанічна   14 Теті-   Еталонна ділянка флорис- Радгосп
пам'ятка      ївський  тично багатих  листяних "Теті-
природи      район,   лісів. Зростають на межі ївський"
"Круглик"     м. Теті-  ареалу скополія карніо-
          їв     лійська, підсніжник бі-
               лосніжний, занесені  до
               Червоної книги України.
               Місце оселення  цінних
               видів комах
               Кіровоградська область
 
Комплекс-   7,1 Знам'ян-  Балкова система з чис- Чорно-
на  па-      ський   ленними джерелами,  що ліський
м'ятка       район,   дають початок р. Інгу- держліс-
природи      Богда-   лець. Зростають релікто- госп Мін-
"Витоки      нівське  ві для України угрупо- лісгоспу
р. Інгу-     лісницт-  вання хвоща великого, а України
лець"       во     також астрагал шерстис-
               токвітковий,  занесений
               до Червоної книги Украї-
               ни
               Хмельницька область
 
Комплекс-   8,2 Ізяс-   Озеро гляціального по- Ізяс-
на  па-      лавський  ходження із  сфагновими лавський
м'ятка       район,   плавами. Зростають рід- держліс-
природи      Ми-    кісні реліктові рослини госп Мін-
"Озеро       хельське  - шейхцерія   болотна, лісгоспу
Святе"       лісництво ситник бульбистий, верба України
               чорнична, занесені  до
               Червоної книги України.
               Місце оселення  близько
               20 видів птахів
               Чернігівська область
 
Гідроло-    40 Новго-   Комплекс озер у заплаві Колектив-
гічна       род-Сі-  р. Десни та її притоки не сіль-
пам'ятка      верський  Судості з типовими для ськогос-
природи      район,   Полісся флорою і фауною. подарське
"Мура-       с.  Му-  Місце нересту   цінних підприєм-
в'ївська"     рав'ї   прісноводних риб   та ство
               гніздування  численних "Десна"
               птахів
 
Гідроло-    20 Новго-   Озеро в заплаві р. Дес- Колектив-
гічна       род-Сі-  ни, де зростають рідкіс- не сіль-
пам'ятка      верський  ні реліктові види рослин ськогос-
природи      район,   - водяний горіх плаваю- подарське
"Вадень"      с. Куд-  чий, плавун щитолистий, підприєм-
          лаївка,  занесені до   Червоної ство "Но-
          с. Діг-  книги України       ве життя"
          тярівка
 
Гідроло-    40 Борзнян-  Озеро в заплаві р. Десни Колектив-
гічна       ський   з типовою  рослинністю, не сіль-
пам'ятка      район,   де у значній кількості ськогос-
природи      с. Ядути  збереглися рідкісні ре- подарське
"Озеро            ліктові види рослин  - підприєм-
Трубин"            водяний горіх плаваючий, ство "Ле-
               плавун щитолистий, зане- нінський
               сені до Червоної книги шлях"
               України
 
 
Гідроло-    2 Черні-   Реліктове озеро у межах Колектив-
гічна       гівський  надзаплавної тераси  р. не сіль-
пам'ятка      район,   Десни з  угрупованнями ськогос-
природи      с. Козе-  водяного горіха плаваю- подарське
"Козеро-      роги    чого та сальвінії плава- підприєм-
ги"              ючої, занесених до Чер-  ство ім.
               воної книги України    Постишева
               Чернівецька область
 
Комплекс-  20,4 Кіц-    Цінне у  науковому  та Борівець-
на пам'я-     манський  природоохоронному відно- ка сіль-
тка при-     район,   шенні заболочене  озеро ська рада
роди "Бо-     с.  Бо-  карстового походження з
рівцівсь-     рівці   плаваючими  торф'яними
ка"              островами, на яких зрос-
               тають вільха чорна  та
               верба. Місце  оселення
               значної кількості видів
               птахів
 
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  Д.ТАБАЧНИК
 
                       ДОДАТОК N 3
                  до Указу Президента України
                 від 20 серпня 1996 року N 715/96
               ПЕРЕЛІК
      парків-пам'яток садово-паркового мистецтва
          загальнодержавного значення
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 Назва пар-|Площа | Місце- | Коротка характеристика  |Підприєм-
 ку-пам'ят-| (га) | знаход- | парку-пам'ятки садово- |ства, ус-
 ки садово-|   | ження  |  паркового мистецтва  |танови та
 паркового |   |     |             |організа-
 мистецтва |   |     |             |ції,  у
      |   |     |             |віданні
      |   |     |             |яких пе-
      |   |     |             |ребуває
      |   |     |             |парк-па-
      |   |     |             |м'ятка са-
      |   |     |             |дово-пар-
      |   |     |             |кового ми-
      |   |     |             |стецтва
——————————————————————————————————————————————————————————————————
               Волинська область
 
"Байрак"    13 Луцький  Закладений у 1975 році, Музей іс-
          район,   зростає 150 видів рід- торії
          смт Роки- кісних та екзотичних по- сільсько-
          ні     рід дерев і чагарників, го госпо-
               має велике науково-піз- дарства
               навальне значення, місце Волині
               відпочинку населення   обласного
                            управлін-
                            ня куль-
                            тури
 
"Дубеч-     2 Старови-  Закладений у 1961 році, Старови-
ненський"     жівський  зростають платан захід- жівський
          район,   ний, тюльпанове дерево, лісгосп-
          Дубеч-   софора японська, всього заг Мін-
          ненське  - 123 види цінних дерев лісгоспу
          лісництво і чагарників, база учбо- України
               во-виховної роботи нав-
               чальних закладів, місце
               відпочинку населення
 
"Здо-    13,6 Турійсь-  Закладений у другій по- Тубер-
ров'я"       кий ра-  ловині XIX   століття. кульозна
          йон, смт  Зростають унікальні  за лікарня
          Луків   формами крон дерева ві- Львівсь-
               ком понад  250  років. кої  за-
               Місце масового відпочин- лізниці
               ку та оздоровлення насе-
               лення
               Київська область
 
"Ташансь-   144 Переяс-  Закладений у 1775 році у Переяс-
кий"        лав-Хме-  ландшафтному стилі   з лав-Хме-
          льниць-  системою   мальовничих льницький
          кий ра-  ставків. Зростає близько лісгосп-
          йон,    300 порід дерев і чагар- заг Мін-
          Яго-    ників, серед яких багато лісгоспу
          тинське  екзотів. База дендроло- України
          лісницт-  гічних досліджень   та
          во     місце відпочинку  насе-
               лення
               Хмельницька область
 
"Сата-     22 Горо-   Закладений у 1984 році. Городоць-
нівська      доцький  Зростає близько 400 ви- кий дос-
перлина"      район,   дів і форм дерев і ча- лід-
          смт Са-  гарників,   численні  но-експе-
          танів   трав'яні рослини, серед  римен-
               яких чимало екзотів. На  тальний
               території парку є три  завод ме-
               джерела мінеральної во-  ханізова-
               ди, розташовані колек-  ного інс-
               ція рододендронів, ар-  трументу
               хеологічна та історична  Мінсіль-
               пам'ятка  "Сатанівська  госппроду
               фортеця". База  учбо-  України
               во-виховної роботи нав-
               чальних  закладів  та
               відпочинку населення
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  Д.ТАБАЧНИК
 
 
                       ДОДАТОК N 4
                  до Указу Президента України
                 від 20 серпня 1996 року N 715/96
               ПЕРЕЛІК
     територій та об'єктів природно-заповідного фонду
    загальнодержавного значення, межі яких змінюються
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 Катего- |Місце- |Пло-|Площа| Обгрунтування | Підприємства, уста-
 рія, на-|знаход-| ща |після| зміни меж  | нови та організа-
 зва те- |ження | до |зміни|        | ції, у віданні яких
 риторії |    |змі-| меж |        | перебувають терито-
 та об'є-|    | ни |(га) |        | рії та об'єкти при-
 кта при-|    |меж |   |        | родно-заповідного
 родно- |    |(га)|   |        | фонду
 заповід-|    |  |   |        |
 ного фо-|    |  |   |        |
 нду   |    |  |   |        |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Гідроло- Пол-  471 2243  Поліпшення   Колективне сільсь-
гічний  тавсь-       охорони ділян- когосподарське
заказник ка         ки заплави р. підприємство  ім.
"Гиряві  об-         Сули з  метою Кірова - 337 га,
Ісківці", ласть,       збереження   закрите акціонерне
нова наз- Лох-        гідрологічного товариство  "Чиста
ва - "Се- виць-        режиму, місць криниця" - 628 га,
редньо-  кий         оселення  во- колективне сільсь-
сульсь-  район,       доплавних пта- когосподарське
кий"   с. Лу-       хів,  типових підприємство "Доля"
     ка, с.       ландшафтів  з - 436 га, колектив-
     Млини        різноманітною  не  сільськогоспо-
               флорою     дарське підприємс-
                       тво ім. Тесленка -
                       430 га, філія "Лох-
                       вицяторф" підприєм-
                       ства "Київторф"  -
                       412 га
 
Лісовий  Ки-   490 622,5 Поліпшення   Київський держліс-
заказник ївська       охорони типо- госп  Мінлісгоспу
"Жуків  об-         вих високопро- України
хутір"  ласть,       дуктивних сос-
     Києво-       ново-дубових
     Свято-       насаджень  з
     шинсь-       цінними  лі-
     кий         карськими  та
     район,       рідкісними ви-
     Ір-         дами  рослин,
     пінсь-       занесеними до
     ке         Червоної книги
     ліс-        України  (бу-
     ництво       латка  довго-
               листа, пальча-
               токорінник
               м'ясочервоний,
               зозулині сльо-
               зи яйцевидні,
               гніздівка зви-
               чайна,  любка
               дволиста)
 
Ботаніч- м.    18   33 Створення умов Дніпропетровський
ний  сад Дніп-        для реалізації державний універси-
Дніпро-  ропет-       довгострокової тет Міносвіти Укра-
петровсь- ровськ       програми роз- їни
кого дер-           витку ботаніч-
жавного            ного саду, ре-
універси-           конструкції
тету             багаторічних
               насаджень рід-
               кісних  видів
               місцевої  та
               світової флори
 
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  Д.ТАБАЧНИК
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка