Законы Украины

Новости Партнеров
 

Одержані одним із подружжя страхові суми за договорами особистого страхування, які оплачувались за рахунок спільних коштів, є їх спільною сумісною власністю і підлягають поділу при вирішенні спору про майно


 
       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
               Договір
   між Українською Радянською Соціалістичною Республікою
    і Казахською Радянською Соціалістичною Республікою
 
 ( Договір ратифіковано Постановою ВР N 1254-12 від 25.06.91 )
 
   Українська Радянська Соціалістична Республіка і Казахська
Радянська Соціалістична Республіка, які іменуються надалі Сторони,
   грунтуючись на Декларації про державний суверенітет України
( 55-12 ) від 16 липня 1990 року та Декларації про державний
суверенітет Казахської Радянської Соціалістичної Республіки від 25
жовтня 1990 року,
   підтверджуючи право народів розпоряджатися своєю долею,
   враховуючи зв'язки, що історично склалися між народами двох
республік, традиції взаємозбагачення їх культур,
   висловлюючи волю своїх народів та їх рішимість побудувати
демократичні правові держави України і Казахстану,
   будучи переконаними в необхідності розвивати свої міждержавні
відносини на основі принципів суверенної рівності, невтручання у
внутрішні справи, відмови від застосування сили, економічних та
будь-яких інших методів тиску, врегулювання спірних  проблем
погоджувальними засобами, а також інших загальновизнаних принципів
і норм міжнародного права,
   вважаючи, що дальший розвиток і зміцнення відносин дружби і
взаємовигідного співробітництва між ними відповідають корінним
національним інтересам народів обох держав і служать справі миру і
безпеки,
   керуючись прагненням всіляко сприяти створенню і розвитку на
добровільній основі союзу суверенних держав,
   підтверджуючи свою відданість цілям і принципам Статуту
Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 ), а також Хельсінкського
Заключного акта ( 994_055 ), Паризької хартії для нової Європи
( 995_058 ) та інших основоположних міжнародно-правових документів
щодо міжнародної безпеки і співробітництва в Європі й Азії,
   зобов'язуючись додержувати загальновизнаних норм міжнародного
права в галузі прав людини,
   домовились про таке:
               Стаття 1
   Сторони визнають одна одну  суверенними  державами  і
зобов'язуються утримуватися від дій, що можуть завдати шкоди їх
державному суверенітету.
               Стаття 2
   Сторони гарантують всім громадянам СРСР, які проживають на
територіях Української Радянської Соціалістичної Республіки і
Казахської Радянської Соціалістичної Республіки, після прийняття
Сторонами законів про громадянство право мати громадянство тієї
Сторони, на території якої вони проживають.
   Питання набуття громадянства однієї із Сторін особами, які
проживають на території іншої Сторони, регулюються відповідними
угодами на основі законодавства Сторін про громадянство.
               Стаття 3
   Кожна із Сторін зобов'язується гарантувати громадянам іншої
Сторони, які проживають на її території, рівні із  своїми
громадянами права і свободи відповідно до діючого законодавства
Сторін та їх однаковий правовий захист.
   Кожна із Сторін захищає права своїх громадян, які проживають
на території іншої Сторони, протегує їм і подає  підтримку
відповідно до загальновизнаних норм міжнародного права.
               Стаття 4
   Сторони сприяють вираженню, збереженню і розвитку етнічної,
культурної, мовної та релігійної  самобутності  національних
меншостей та усталених унікальних етнокультурних регіонів.
   Українська РСР і Казахська РСР дбають щодо задоволення
національно-культурних, духовних і мовних потреб  відповідно
українців, які проживають у Казахстані, і казахів, які проживають
на території України. Кожна із Сторін в рамках чинних законів
забезпечує можливість і полегшує іншій Стороні сприяння таким
особам та їх організаціям.
               Стаття 5
   Сторони  розвивають  рівноправне  і    взаємовигідне
співробітництво своїх народів і держав у галузі  політики,
економіки, науки, освіти, культури, охорони здоров'я, екології,
техніки, торгівлі, в гуманітарній та інших галузях, сприяють
широкому інформаційному обміну.
   Сторони вважають за  необхідне  укласти  угоди  про
співробітництво у відповідних галузях.
               Стаття 6
   Сторони визнають і поважають  територіальну  цілісність
Української Радянської Соціалістичної Республіки і Казахської
Радянської Соціалістичної Республіки в нині існуючих кордонах.
               Стаття 7
   Сторони, прагнучи до подальшого зміцнення міжнародного миру,
визнають необхідність співробітництва обох держав у галузі оборони
і забезпечення на основі декларацій про державний суверенітет
Сторін та відповідно до Статуту ООН ( 995_010 ).
               Стаття 8
   Сторони визнають, що до сфери їх спільної діяльності, яка
реалізується на рівноправній основі через спільні координуючі
інститути Сторін, належать:
   - взаємодія у зовнішній політиці;
   - взаємодія  в опануванні й утвердженні загальнолюдських
цінностей, у забезпеченні прав людини і захисті прав громадян;
   - співробітництво  у формуванні і  розвитку  спільного
економічного, правового, гуманітарного та інформаційного простору;
   - питання митної політики;
   - управління системами енергетики, транспорту і  зв'язку,
включаючи супутниковий зв'язок і телекомунікації;
   - співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища,
в тому  числі  по  запобіганню  транскордонному  перенесенню
забруднень, і участь у створенні всеохоплюючої міжнародної системи
екологічної безпеки, подання взаємодопомоги  за  надзвичайних
обставин;
   - питання міграційної політики;
   - боротьба із злочинністю, включаючи міжнародну злочинність.
               Стаття 9
   Сторони визнають  планетарний  характер  Чорнобильської
катастрофи, екологічного лиха в зоні Аралу та негативні наслідки
випробувань ядерної зброї на Семипалатинському  полігоні  і
зобов'язуються обмінюватися інформацією відносно всіх аспектів
вищезгаданих проблем, об'єднувати  і координувати свої зусилля, в
тому числі і на міжнародному рівні, щодо подолання їх наслідків.
              Стаття 10
   Сторони вважають, що правовий режим державного майна, майна
юридичних осіб і громадян однієї Сторони, що знаходиться на
території іншої Сторони, регулюється законодавством Сторін, а в
необхідних випадках окремою угодою.
   Сторони погоджуються в тому, що всі питання щодо об'єктів,
які кваліфікуються як загальносоюзна  власність,  підлягають
врегулюванню на основі окремих угод за участю заінтересованих
сторін.
              Стаття 11
   Економічні відносини Сторін регулюються угодами, невід'ємною
частиною яких є надання режиму найбільшого сприяння. Сторони
забезпечують розвиток економічних, торговельних, науково-технічних
відносин на рівнях:
   - органів державної влади і управління;
   - банків і фінансової системи;
   - Академій наук;
   - підприємств, об'єднань, організацій і установ;
   - спільних  українсько-казахських і  казахсько-українських
підприємств та організацій;
   - індивідуальних підприємців.
   Сторони згодні з тим, що конкретні механізми міжгосподарських
відносин, торговельного обміну, всіх видів зв'язку і перевезень, а
також питання економічного та інформаційного  співробітництва
регламентуватимуться міжурядовими угодами.
   Сторони сумлінно і неухильно  додержуватимуть  взаємних
зобов'язань і не застосовуватимуть в односторонньому порядку
економічних заходів, що дестабілізують їх економіку або завдають
шкоди Сторонам.
              Стаття 12
   Сторони укладуть міжурядові угоди про  взаємні поставки і
послуги, платежі, ціни і рух цінних паперів. Даний перелік угод не
є вичерпним.
   Сторони зобов'язуються вживати заходів щодо  координації
політики цін.
              Стаття 13
   Кожна із Сторін забезпечує транзитні транспортні операції
іншої Сторони через морські, річкові і повітряні порти, залізниці,
автодорожню мережу і трубопроводи, розташовані на їх територіях.
   Умови і порядок здійснення транзитних транспортних операцій
визначаються спеціальними угодами Сторін.
              Стаття 14
   Сторони залишають за собою право укладати додаткові договори
або угоди про співробітництво в усіх інших сферах міждержавних
відносин.
              Стаття 15
   Сторони обміняються повноважними представництвами.
   Порядок обміну представництвами та  їх  статус  буде
врегульовано спеціальною угодою.
              Стаття 16
   Спори щодо тлумачення і застосування  цього  Договору
підлягають розв'язанню шляхом переговорів.
              Стаття 17
   Цей Договір не зачіпає зобов'язань Сторін щодо третіх держав
і права на укладення договорів з третіми сторонами про їх участь у
визначеній Договором сфері спільної діяльності Сторін, в тому
числі і в галузі забезпечення безпеки.
              Стаття 18
   Сторони проводитимуть регулярні двосторонні консультації і
переговори з питань виконання цього Договору.
   З метою реалізації цього Договору Сторони вважають  за
необхідне створити також постійно діючу міжпарламентську комісію
по співробітництву.
              Стаття 19
   Кожна із Сторін залишає за собою право ініціювати в рамках
консультацій переговори про доцільність продовження дії цього
Договору або окремих його статей.
   Положення цього Договору можуть бути доповнені або змінені за
взаємною згодою Сторін.
              Стаття 20
   Цей Договір підлягає ратифікації.
   Обмін ратифікаційними грамотами відбудеться в місті Києві.
   Цей Договір набирає чинності в день обміну ратифікаційними
грамотами.
              Стаття 21
   Цей Договір укладається строком на десять років.
   Його чинність буде потім автоматично продовжено на наступний
десятирічний строк, якщо жодна із Сторін не заявить про своє
бажання денонсувати його шляхом письмового повідомлення не пізніш
як за шість місяців до закінчення строку дії Договору.
   Складено в місті Алма-Аті 20 лютого 1991 року в двох
примірниках, кожний українською, казахською і російською мовами,
причому три тексти мають однакову силу.
              Стаття 22
   Цей Договір після набрання ним чинності подається  до
Секретаріату Організації Об'єднаних Націй для реєстрації  та
опублікування.
 
 За Українську Радянську         За Казахську Радянську
 Соціалістичну Республіку        Соціалістичну Республіку
 
 Голова Верховної Ради          Президент Казахської
 Української Радянської         Радянської Соціалістичної
 Соціалістичної Республіки        Республіки
   Л.Кравчук                Н.Назарбаєв
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка