Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про управління соціальним страхуванням в Українській РСР


 
         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
          І РАДА ФЕДЕРАЦІЇ НЕЗАЛЕЖНИХ
            ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 11 лютого 1991 р. N 25
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 972 ( 972-98-п ) від 27.06.98 )
          Про управління соціальним
         страхуванням в Українській РСР
 
   З метою вдосконалення управління соціальним страхуванням у
республіці та його фінансування Рада Міністрів Української РСР і
Рада Федерації    незалежних    профспілок     України
п о с т а н о в л я ю т ь:
   1. Утворити з 1 січня 1991 р. Фонд соціального страхування
Української РСР з відділеннями в областях і м. Києві, який
перебуває у віданні профспілок України.
   2. Погодитися з пропозицією Ради колгоспів Української РСР,
Центральним комітетом профспілки працівників  агропромислового
комплексу України, а також Українського республіканського комітету
профспілки працівників рибного господарства про створення з 1
січня 1991 р. централізованого фонду соціального страхування
колгоспників Української РСР.
   Покласти здійснення соціального страхування членів колгоспів
на профспілкові організації працівників агропромислового комплексу
України, а членів риболовецьких колгоспів - на профспілкові
організації працівників рибного господарства.
   3. До Фонду  соціального  страхування  Української  РСР
спрямовується частина коштів від внесків на державне соціальне
страхування підприємств, установ, організацій і кооперативів (крім
колгоспів, у тому числі риболовецьких), розташованих на території
республіки, незалежно від їх відомчого підпорядкування, форм
власності та господарювання,  а  до  централізованого  фонду
соціального страхування колгоспників Української РСР - від внесків
колгоспів, у тому числі риболовецьких. Ця частина у процентному
виразі встановлюється Радою Міністрів УРСР за поданням Фонду
соціального  страхування  Української  РСР  і  Українського
республіканського відділення Пенсійного фонду СРСР, погодженим з
Радою колгоспів Української РСР.
   Встановити, що у 1991 році до Фонду соціального страхування
Української РСР і централізованого фонду соціального страхування
колгоспників Української РСР спрямовується 19,5 процента загальної
суми внесків на державне соціальне страхування.
   4. Затвердити Положення про Фонд соціального страхування
Української РСР (додається).
   5. Рекомендувати Раді колгоспів Української РСР разом з
Центральним комітетом профспілки працівників  агропромислового
комплексу України та Українським  республіканським  комітетом
профспілки працівників рибного господарства розробити і разом з
Радою Федерації незалежних профспілок України у місячний строк
затвердити Положення  про  централізований  фонд  соціального
страхування колгоспників Української РСР, Інструкцію про порядок
створення,  планування,  використання  і  обліку  коштів
централізованого фонду  соціального  страхування  колгоспників
Української РСР.
   6. Покласти на податкові  органи  і  Фонд  соціального
страхування Української РСР контроль за повнотою та своєчасністю
перерахування  підприємствами,  установами,  організаціями  і
кооперативами внесків на державне соціальне страхування.
   7. Доручити Фонду соціального страхування Української РСР
разом з Українським республіканським відділенням Пенсійного фонду
СРСР, Міністерством праці УРСР, Міністерством фінансів УРСР,
Українським республіканським банком Держбанку СРСР розробити і до
1 березня 1991 р. подати на затвердження Ради Міністрів УРСР умови
та порядок державного соціального страхування осіб, які займаються
індивідуальною й іншою трудовою діяльністю та іншими видами
підприємництва, зокрема на умовах індивідуальної (групової) оренди
або в особистому селянському господарстві, а також розробити і
затвердити Інструкцію про порядок збирання та обліку страхових
внесків, що сплачуються підприємствами, установами, організаціями
і кооперативами (крім колгоспів, у тому числі риболовецьких) до
Фонду соціального страхування Української РСР.
   8. Погодитися з пропозицією Міністерства праці УРСР про
поширення на працівників Фонду соціального страхування Української
РСР умов оплати праці, встановлених постановою Державного комітету
СРСР по праці і соціальних питаннях від 4 жовтня 1990 р. N 390 для
працівників Українського республіканського відділення Пенсійного
фонду СРСР та його філіалів.
   9. Державному комітетові УРСР по статистиці і Міністерству
фінансів УРСР затвердити до 1 березня 1991 р. за поданням
правління Фонду соціального страхування Української РСР форми
звітності по коштах Фонду соціального страхування Української
РСР.
 
       Голова               Голова
 Ради Міністрів Української РСР     Ради Федерації незалежних
                     профспілок України
             В.ФОКІН          А. КОВАЛЕВСЬКИЙ
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                 постановою Ради Міністрів УРСР
                 і Ради Федерації незалежних
                 профспілок України
                 від  11 лютого 1991 р. N 25
               ПОЛОЖЕННЯ
     ПРО ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            I. Загальні положення
   1. Фонд соціального страхування Української РСР є єдиним
республіканським центром по управлінню соціальним страхуванням.
   Фонд соціального страхування Української РСР - самостійна
фінансово-банківська система.
   2. Кошти Фонду соціального страхування Української РСР до
складу республіканського бюджету Української РСР не входять.
       II. Завдання і функції Фонду соціального
          страхування Української РСР
   3. Головними завданнями  Фонду  соціального  страхування
Української РСР є:
   збір та акумуляція внесків,  призначених  на  соціальне
страхування;
   забезпечення фінансування видатків на виплату різних видів
допомоги відповідно до чинного законодавства,  а  також  на
санаторно-курортне лікування та відпочинок трудящих і членів їх
сімей;
   здійснення розширеного відтворення коштів Фонду на основі
принципів самофінансування;
   реалізація заходів щодо забезпечення санаторно-курортного
обслуговування та відпочинку трудящих і членів їх сімей;
   здійснення   міжреспубліканського   і   міжнародного
співробітництва з проблем, пов'язаних із соціальним страхуванням.
   4. З метою забезпечення виконання вказаних завдань Фонд
соціального страхування Української РСР:
   визначає порядок використання коштів  Фонду,  встановлює
розміри відрахувань на санаторно-курортне  обслуговування  та
відпочинок трудящих і членів їх сімей, на утримання працівників
системи Фонду, а також довірених лікарів, технічної та правової
інспекцій праці  профспілок,  адміністративно-господарські  та
організаційні витрати Фонду;
   забезпечує контроль за правильним витрачанням коштів Фонду, а
також разом з податковими органами контроль за своєчасним і повним
надходженням страхових внесків до Фонду, їх облік та звітність,
вживає заходів для вдосконалення цієї роботи;
   готує разом з Міністерством фінансів УРСР, Міністерством
праці УРСР і Українським республіканським відділенням Пенсійного
фонду СРСР пропозиції про розмір внесків на державне соціальне
страхування з урахуванням витрат на соціальне страхування та
пенсійне забезпечення;
   здійснює комерційну та господарську діяльність;
   фінансує на договірних засадах республіканські, регіональні
й цільові програми по соціальній підтримці слабозахищених верств
населення та в разі надзвичайних ситуацій;
   формує  план  розподілу  путівок  на  санаторно-курортне
лікування, відпочинок і дієтичне харчування, затверджує ціни на
путівки, здійснює контроль за правильністю їх використання, якістю
обслуговування в санаторіях, пансіонатах, установах відпочинку і
туризму профспілок, організовує роботу санаторіїв-профілакторіїв;
   бере  участь  у  підготовці  пропозицій  при  розробці
республіканських програм соціального розвитку;
   готує пропозиції про вдосконалення соціального страхування в
республіці,  підвищення  розмірів  установленої  допомоги,
запровадження додаткових пільг по соціальному страхуванню;
   здійснює на договірних засадах співробітництво з Фондом
соціального страхування СРСР, відповідними організаціями інших
радянських республік і країн з питань, що належать до компетенції
Фонду.
       III. Кошти Фонду соціального страхування
             Української РСР
   5. Бюджет Фонду соціального страхування Української РСР
утворюється за рахунок:
   страхових внесків підприємств,  установ,  організацій  і
кооперативів (крім колгоспів, у тому числі  риболовецьких)*,
розташованих на території республіки, незалежно від їх відомчої
приналежності, використовуваних форм власності і господарювання,
осіб, які займаються індивідуальною й іншою трудовою діяльністю та
іншими  видами  підприємництва,  в  тому  числі  на  умовах
індивідуальної (групової) оренди або в особистому селянському
господарстві, а також осіб, які наймають окремих громадян за
договорами;
————————————
   * Надалі - кооперативи.
   надходжень за путівки на  санаторно-курортне  лікування,
відпочинок і дієтичне харчування;
   прибутків від комерційної та господарської діяльності, а
також інших надходжень.
   6. Громадяни, які займаються індивідуальною й іншою трудовою
діяльністю та іншими видами підприємництва, в тому числі на умовах
індивідуальної (групової) оренди або в особистому селянському
господарстві, сплачують внески до Фонду соціального страхування
Української РСР у порядку, встановлюваному Радою Міністрів УРСР.
   7. Справляння страхових внесків на соціальне страхування,
перерахування  інших  надходжень,  зарахування  коштів  Фонду
соціального страхування Української РСР на відповідні рахунки, їх
облік і використання здійснюються в порядку, встановлюваному
правлінням Фонду  соціального  страхування  Української  РСР,
Міністерством фінансів УРСР та Українським республіканським банком
Держбанку СРСР.
   8. Кошти  Фонду соціального страхування Української РСР
спрямовуються на фінансування таких заходів:
   виплату   застрахованим   допомоги   по   тимчасовій
непрацездатності, по вагітності і родах, при народженні дитини, на
поховання та інших видів допомоги, встановлених законодавством;
   санаторно-курортне лікування і відпочинок трудящих і членів
їх сімей, надання дієтичного харчування;
   утримання санаторіїв-профілакторіїв;
   позашкільне обслуговування дітей;
   реалізацію  на  договірній  основі   республіканських
регіональних і цільових програм, що відповідають завданням і
функціям Фонду соціального страхування Української РСР;
   забезпечення поточної  діяльності  і  утримання  органів
управління Фонду, довірених лікарів, технічної  та  правової
інспекцій праці профспілок;
   видавничу діяльність, навчання та підвищення кваліфікації
кадрів та активу;
   розвиток матеріально-технічної бази Фонду;
   виплату премій Фонду;
   здійснення інших заходів відповідно до завдань і функцій
Фонду соціального страхування Української РСР.
      IV. Порядок розробки, затвердження та витрачання
         бюджету Фонду соціального страхування
             Української РСР
   9. Проект бюджету Фонду соціального страхування Української
РСР по прибутках і  видатках  по  республіці  та  регіонах
розробляється  виконавчою  дирекцією  Фонду,  погоджується  з
правліннями його відділень і затверджується правлінням Фонду.
   10. Проекти бюджетів відділень Фонду соціального страхування
Української РСР по прибутках і видатках затверджуються на підставі
бюджету Фонду соціального страхування Української РСР відповідними
правліннями відділень Фонду. Ними також доводяться до первинних
профспілкових організацій планові показники на виплату допомоги по
тимчасовій непрацездатності, на санаторно-курортне лікування та
відпочинок трудящих і членів їх сімей.
   11. Виконання затверджених бюджетів забезпечується органами
управління Фонду соціального страхування Української РСР з участю
профспілкових органів, технічної інспекції та довірених лікарів
профспілок.
   12. Нестача  коштів  у  відділеннях  Фонду  соціального
страхування Української РСР покривається за рішенням правління з
централізованих коштів Фонду.
   1З. Звіт про виконання бюджету Фонду соціального страхування
Української РСР затверджується його правлінням.
   14. Кошти Фонду соціального страхування Української РСР, не
витрачені в поточному році, вилученню не підлягають і можуть бути
спрямовані на фінансування додаткових заходів відповідно  до
завдань і функцій Фонду.
       V. Управління системою Фонду соціального
          страхування Української РСР
   15. Органами управління  Фонду  соціального  страхування
Української РСР є правління Фонду, виконавча дирекція, відділення
Фонду в областях і м. Києві.
   16. Фонд соціального страхування Української РСР вирішує
покладені на нього завдання в тісній взаємодії з профспілковими
органами, Радами народних депутатів, їх виконавчими комітетами, а
також  міністерствами  і  відомствами  УРСР,  громадськими
організаціями, діяльність яких пов'язана  із  захистом  прав
трудящих.
   17. До складу правління Фонду  соціального  страхування
Української РСР включаються з правом вирішального голосу по одному
представнику від усіх республіканських галузевих і територіальних
профспілкових центрів, правлінь відділень Фонду, Міністерства
праці  УРСР,  Міністерства  фінансів  УРСР,  Українського
республіканського банку Держбанку СРСР, виконавчий директор Фонду,
а також (за поданням Ради Федерації незалежних профспілок України)
представники республіканських державних установ і громадських
організацій, діяльність яких пов'язана із захистом права трудящих
на соціальне страхування.
   Правління Фонду очолює один із заступників голови Ради
Федерації незалежних профспілок України.
   18. Правління Фонду соціального страхування Української РСР:
   несе всю повноту відповідальності за своєчасне і повне
фінансування витрат, передбачених бюджетом Фонду;
   визначає перспективні та поточні завдання Фонду;
   разом з Міністерством фінансів УРСР, Міністерством праці
УРСР і Українським республіканським відділенням Пенсійного фонду
СРСР вносить до Ради Міністрів УРСР пропозиції про розміри внесків
на державне соціальне страхування та відрахувань від загальної
суми їх надходжень до Фонду;
   визначає порядок використання коштів Фонду, в тому числі на
санаторно-курортне обслуговування та відпочинок трудящих і членів
їх сімей;
   здійснює контроль за правильним витрачанням коштів Фонду,
веденням і достовірністю обліку та звітності, затверджує ціни на
путівки до здравниць профспілок республіки;
   затверджує бюджет і кошторис видатків Фонду, а також звіт про
виконання бюджету;
   затверджує план розподілу путівок для санаторно-курортного
лікування, відпочинку трудящих і членів їх сімей та дієтичного
харчування;
   забезпечує вирішення питань, пов'язаних з організацією роботи
санаторіїв-профілакторіїв;
   затверджує структуру, штати і кошторис видатків, включаючи
фонд оплати праці, апарату виконавчої дирекції, а також структуру
умови і фонд оплати праці інших підвідомчих правлінню підрозділів,
довірених лікарів, технічної  та  правової  інспекцій  праці
профспілок;
   призначає виконавчого директора Фонду та його заступників;
   затверджує необхідні положення та інструкції з питань, що
належать до компетенції Фонду;
   представляє Фонд  у  взаємовідносинах  з  державними  і
громадськими  організаціями  республіки,  Фондом  соціального
страхування СРСР, організаціями інших радянських республік, а
також зарубіжний і міжнародними організаціями.
   19. Правління Фонду соціального страхування Української РСР
скликається в міру необхідності, але не рідше одного разу на
квартал. Правління правомочне приймати рішення при наявності не
менше двох третин його членів. Рішення приймаються  простою
більшістю голосів присутніх членів правління.
   20. Для забезпечення виконавчо-розпорядчих функцій правління
Фонду соціального страхування Української РСР і оперативного
керівництва системою рішенням правління створюється постійно діюча
виконавча дирекція Фонду.
   Положення про виконавчу дирекцію затверджується правлінням
Фонду соціального страхування Української РСР.
   21. Підприємства, установи, організації, кооперативи, що
сплачують страхові внески і провадять витрати на  соціальне
страхування, та профспілкові комітети зобов'язані безперешкодно
подавати представникам Фонду соціального страхування Української
РСР необхідні документи і відомості,  що  стосуються  сфери
діяльності Фонду.
 
    VI. Правове становище Фонду соціального страхування
             Української РСР
   22. Положення про Фонд соціального страхування Української
РСР затверджується  Радою  Міністрів УРСР і Радою Федерації
незалежних профспілок України.
   Положення про відділення Фонду  соціального  страхування
Української РСР затверджуються правлінням  Фонду  соціального
страхування Української РСР.
   23. Фонд соціального страхування Української РСР та його
відділення в областях і м.Києві є юридичними особами, мають штамп
і печатку встановленого зразка із своїм найменуванням, рахунки в
установах банку.
   24. Правління Фонду соціального страхування Української РСР
знаходиться в м.Києві.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка