Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про кошторис видатків на проведення на території Української РСР всесоюзного референдуму 17 березня 1991 року, порядок фінансування і витрат цих коштів


            П О С Т А Н О В А
       ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
     Про кошторис видатків на проведення на території
       Української РСР всесоюзного референдуму
      17 березня 1991 року, порядок фінансування
            і витрат цих коштів
 
   Президія   Верховної    Ради    Української   РСР
п о с т а н о в л я є:
   1. Відповідно до постанови Центральної комісії референдуму
СРСР від 29 січня 1991 року затвердити кошторис видатків на
проведення на території Української РСР всесоюзного референдуму 17
березня 1991 року в сумі 22.439 тисяч карбованців (додаток N 1).
   2. Затвердити  норми  та  кошторис  видатків окружних і
дільничних комісій референдуму СРСР (додатки N 2, 3, 4).
   3. Розподіл коштів, виділених для проведення референдуму по
областях, містах Києву та Севастополю (додаток N 5) затвердити.
   4. Міністерству фінансів Української РСР відкрити кредити на
видатки по проведенню на території Української РСР всесоюзного
референдуму 17 березня 1991 року виконавчим комітетам обласних,
Київської та Севастопольської міських Рад народних депутатів
згідно з додатком N 5.
   5. Довести до відома виконавчих комітетів обласних, Київської
і Севастопольської міських Рад народних депутатів, що Центральна
комісія референдуму СРСР установила розпорядником коштів голову
відповідної комісії референдуму СРСР.
 
 
 Голова Верховної Ради
 Української РСР                     Л.КРАВЧУК
 
 м. Київ, 22 лютого 1991 року
     N 770-XII
 
                 Додаток N 1
       до постанови Президії Верховної Ради Української РСР
              від 22 лютого 1991 року
               КОШТОРИС
    видатків на проведення на території Української РСР
      всесоюзного референдуму 17 березня 1991 року
                             (в крб.)
 
1. Видатки   дільничних   комісій   - 20.453.4ОО
  (34.089 комісій)
 
2. Видатки окружних комісій         -  162.000
 
3. Видатки Центральної республіканської
  комісії референдуму СРСР         -   27.000
 
4. Видатки на друкування бюлетенів та
  бланків інших документів референдуму   -  521.600
 
5. Організаційні видатки Верховної Ради
  республіки, пов'язані з підготовкою
  і проведенням референдуму СРСР      -   22.450
 
6. Організаційні видатки, пов'язані з
  підготовкою   і    проведенням
  референдуму СРСР обласних, Київської
  та   Севастопольської   міських,
  районних, міських (міст обласного
  підпорядкування), районних у містах
  Рад народних депутатів          -  164.550
 
7. Резерв Верховної Ради Української
  РСР                    - 1.088.000
 
  ВСЬОГО видатків:             - 22.439.000
 
 
 Керівник Секретаріату
 Верховної Ради Української РСР             М.ХОМЕНКО
 
                 Додаток N 2
       до постанови Президії Верховної Ради Української РСР
              від 22 лютого 1991 року
               НОРМИ
          видатків окружних комісій
             референдуму СРСР
                              (крб.)
                  в середньому на    на всі
                  одну комісію      комісії
 
1. Зарплата звільненим членам
  окружної комісії             600      16.200
 
2. Зарплата     технічним
  працівникам               400      10.800
 
3. Командировочні,  поштово-
  телеграфні,  телефонні та
  канцелярські видатки          2.400      64.800
 
4. Обладнання  і  утримання
  приміщення                500      13.500
 
5. Проведення нарад             550      14.850
 
6. Транспортні видатки          1.000      27.000
 
7. Резерв                  550      14.850
 
  ВСЬОГО                 6.000      162.000
 
 
 Керівник Секретаріату
 Верховної Ради Української РСР             М.ХОМЕНКО
 
                 Додаток N 3
       до постанови Президії Верховної Ради Української РСР
              від 22 лютого 1991 року
               КОШТОРИС
      видатків окружних комісій референдуму СРСР
 
------------------------------------------------------------------------------------------
N по | Найменування |Зарплата|Зарплата |Команди- |Облад- |Прове- |Транс- |Резерв| Всього
поря-|  областей  |звіль- |технічних|ровочні, |нання і |дення |портні |   |
дку |       |нених  |працівни-|поштово- |утрима- |нарад |видатки|   |
   |       |членів |ків   |телеграфні|ння при-|    |    |   |
   |       |комісії |     |телефонні |міщень |    |    |   |
   |       |    |     |та канце- |    |    |    |   |
   |       |    |     |лярські  |    |    |    |   |
   |       |    |     |видатки  |    |    |    |   |
------------------------------------------------------------------------------------------
1.   Вінницька    600   400    2.600   500   550   1.000  550  6.200
 
2.   Волинська    600   400    2.400   500   550   1.000  550  6.000
 
3.   Дніпропет-   600   400    3.000   500   600   1.100  600  6.800
    ровська
 
4.   Донецька    600   400    3.200   500   650   1.300  600  7.250
 
5.   Житомирська   600   400    2.400   500   550   1.000  550  6.000
 
6.   Закарпатська  600   400    2.400   500   500   1.000  550  5.950
 
7.   Запорізька   600   400    2.600   500   600   1.000  550  6.250
 
8.   Івано-
    Франківська   600   400    2.100   500   500   1.000  550  5.650
 
9.   Київська    600   400    2.400   500   500   1.000  550  5.950
 
10.  Кіровоград-   600   400    2.400   500   550   1.000  550  6.000
    ська
 
11.  Кримська    600   400    2.500   500   550   1.000  550  6.100
 
12.  Луганська    600   400    3.000   500   600   1.100  600  6.800
 
13.  Львівська    600   400    2.400   500   550   1.000  550  6.000
 
14.  Миколаївська  600   400    2.400   500   550   1.000  550  6.000
 
15.  Одеська     600   400    2.600   500   550   1.000  550  6.200
 
16.  Полтавська   600   400    2.400   500   550   1.000  550  6.000
 
17.  Ровенська    600   400    2.400   500   500   1.000  550  5.950
 
18.  Сумська     600   400    2.300   500   550   1.000  550  5.900
 
19.  Тернопільська  600   400    2.100   500   500   1.000  550  5.650
 
20.  Харківська   600   400    3.000   500   600   1.100  600  6.800
 
21.  Херсонська   600   400    2.400   500   550   1.000  550  6.000
 
22.  Хмельницька   600   400    2.400   500   550   1.000  550  6.000
 
23.  Черкаська    600   400    2.400   500   550   1.000  550  6.000
 
24.  Чернівецька   600   400    2.100   500   500   1.000  550  5.600
 
25.  Чернігівська  600   400    2.400   500   550   1.000  550  6.000
 
26.  м. Київ     600   400    1.500   500   600    800  550  4.950
 
27.  м. Севастополь 600   400    1.000   500   500    600  400  4.000
    РАЗОМ    16.200  10.800   64.800  13.500 14.850  27.000 14.850 162.000
 
 
 Керівник Секретаріату
 Верховної Ради Української РСР             М.ХОМЕНКО
 
                 Додаток N 4
       до постанови Президії Верховної Ради Української РСР
              від 22 лютого 1991 року
               НОРМИ
       видатків (середні) дільничної комісії
             референдуму СРСР
                             (в крб.)
 
1. Зарплата звільненому члену дільничної         - 300
  комісії на 1 місяць
 
2. Друкування  списків  для голосування,        - 300
  листівки - запрошення на референдум,
  придбання   канцелярських   товарів,
  оформленшт   дільниці,   утримання
  приміщення, транспортні та інші видатки
 
  ВСЬОГО                         - 600
 
 Керівник Секретаріату
 Верховної Ради Української РСР             М.ХОМЕНКО
 
                 Додаток N 5
       до постанови Президії Верховної Ради Української РСР
              від 22 лютого 1991 року
 
               РОЗПОДІЛ
       видатків на проведення референдуму СРСР
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N |Найменування| Видатки | Видатки дільничних комісій  |Видатки на|Організа-|Видатки районних, |    |
пп |областей  | окружних |-------------------------------|друкування|ційні  |міських (міст   | Резерв | Всього
  |      | комісій |  Всього   | Сума (крб.)  |бюлетенів |видатки |обласного підпо- |    | (крб.)
  |      | (крб.)  |  комісій  |        |та бланків|обласних,|рядкування),   |    |
  |      |     |       |        |інших до- |Київської|районних у містах |    |
  |      |     |       |        |кументів |та Севас-|Рад        |    |
  |      |     |       |        | (крб.)  |топольсь-|------------------|    |
  |      |     |       |        |     |кої місь-|Всього | Сума  |    |
  |      |     |       |        |     |ких Рад | Рад  | (крб.)  |    |
  |      |     |       |        |     | (крб.) |    |     |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Вінницька   6.200      1.586    951.600    17.100   2.000   35   5.250        982.150
 
2. Волинська   6.000      1.146    687.600    9.000   2.000   18   2.700        707.300
 
3. Дніпропет-   6.800      1.860   1.116.000    34.000   2.000   50   7.500       1.166.300
  ровська
 
4. Донецька    7.250      2.630   1.578.000    46.000   2.000   62   9.300       1.642.550
 
5. Житомирська  6.000      1.437    862.200    13.500   2.000   29   4.350        888.050
 
6. Закарпатська  5.950       733    439.800    10.000   2.000   15   2.250        460.000
 
7. Запорізька   6.250      1.204    722.400    18.300   2.000   28   4.200        753.150
 
8. Івано-Фран-  5.650       970    582.000    11.800   2.000   18   2.700        604.150
  ківська
 
9. Київська    5.950      1.367    820.200    17.100   2.000   32   4.800        850.050
 
10. Кіровоград-  6.000       969    581.400    11.000   2.000   27   4.050        604.450
  ська
 
11. Кримська    6.100      1.192    715.200    17.800   2.000   27   4.050        745.150
 
12. Луганська   6.800      1.494    896.400    25.000   2.000   35   5.250        935.450
 
13. Львівська   6.000      2.071   1.242.600    23.500   2.000   30   4.500       1.278.600
 
14. Миколаїв-   6.000       922    553.200    11.500   2.000   27   4.050        576.750
  ська
 
15. Одеська    6.200      1.787   1.072.200    22.500   2.000   39   5.850       1.108.750
 
16. Полтавська   6.000      1.314    788.400    15.500   2.000   35   5.250        817.150
 
17. Ровенська   5.950       956    573.600    10.200   2.000   17   2.550        594.300
 
18. Сумська    5.900      1.137    682.200    13.300   2.000   26   3.900        707.300
 
19. Тернопіль-   5.650      1.173    703.800    10.100   2.000   17   2.550        724.100
  ська
 
20. Харківська   6.800      1.766   1.059.600    28.500   2.000   38   5.700       1.102.600
 
21. Херсонська   6.000       737    442.200    11.200   2.000   24   3.600        465.000
 
22. Хмельницька  6.000      1.555    933.000    13.800   2.000   23   3.450        958.250
 
23. Черкаська   6.000      1.079    647.400    13.600   2.000   26   3.900        672.900
 
24. Чернівецька  5.600       549    329.400    8.000   2.000   14   2.100        347.100
 
25. Чернігів-   6.000      1.108    664.800    13.000   2.000   27   4.050        689.850
  ська
 
26. м. Київ    4.950       987    592.200    22.300   2.000   14   2.100        623.550
 
27. м. Севасто-  4.000       360    216.000    4.000   2.000   4    600        226.600
    поль
  Секретаріат      27.000               70.000  22.450          1.088.000  1.207.450
  Верховної
  Ради УРСР  162.000 27.000 34.089   20.453.400   521.600  76.450  737  110.550 1.088.000 22.439.000
 
 
 Керівник Секретаріату
 Верховної Ради Української РСР             М.ХОМЕНКО
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка