Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про правонаступництво України стосовно зовнішнього боргу та активів Союзу РСР


 
            П О С Т А Н О В А
         ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
    Про правонаступництво України стосовно зовнішнього
          боргу та активів Союзу РСР
 
   Виходячи з того, що 1-16 жовтня 1991 року в м. Москві
проводились переговори між державами - суб'єктами колишнього Союзу
РСР на рівні керівників зовнішньоекономічних відомств з питань
правонаступництва цих держав стосовно зовнішнього боргу та активів
колишнього Союзу РСР,
   відзначаючи те, що у переговорах взяли участь представники 12
держав,
   беручи до уваги те, що в результаті цих переговорів було
вироблено концепцію і механізм розподілу відповідальності держав
по сплаті зовнішнього боргу СРСР, а також розподілу золотовалютних
активів СРСР за кордоном, боргів іноземних держав перед СРСР та
інших активів СРСР, критерії і механізм розподілу та умови
погашення інвестиційних кредитів, які були надані СРСР; методики
визначення часток держав у боргу та активах СРСР і попередньо
визначено процентні розміри таких часток,
   розглянувши вироблений на переговорах проект міждержавного
Договору з вищезгаданих питань,
  Президія Верховної Ради України  п о с т а н о в л я є:
   1. Схвалити позицію делегації Уряду України у питаннях
правонаступництва України стосовно зовнішнього боргу та активів
колишнього Союзу РСР.
   2. Схвалити проект Заяви Верховної Ради України "Про основні
принципи правонаступництва України стосовно зовнішнього боргу та
активів Союзу РСР".
   3. Представникам України на переговорах з Союзом  РСР,
державами - суб'єктами колишнього Союзу РСР, іншими іноземними
державами, міжнародними організаціями, а також  представникам
України у міжнародних організаціях керуватися Заявою Верховної
Ради України.
   4. Схвалити проект Договору "Про розподіл відповідальності
щодо погашення зовнішнього боргу СРСР, розподіл платежів, що
надходять, боргових зобов'язань іноземних держав перед СРСР,
золотовалютних фондів і резервів СРСР, майна, інвестицій за
кордоном та інших активів СРСР".
   Кабінету Міністрів України поінформувати  заінтересовані
держави - суб'єкти колишнього Союзу РСР про позицію України щодо
проекту Договору і запропонувати означеним державам провести у
Києві міждержавну конференцію з метою остаточного узгодження та
підписання Договору до 1 листопада 1991 року.
   5. Кабінету Міністрів України та Національному банку України
розробити програму обслуговування зовнішнього боргу України на
1992 - 2005 рр. до 1 листопада 1991 року.
 
 
 Голова Верховної Ради України              Л. КРАВЧУК
 
 м.Київ, 22 жовтня 1991 року
   N 1680-XII
 
                            Проект
              З А Я В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
     Про основні принципи правонаступництва України
     стосовно зовнішнього боргу та активів Союзу РСР
 
   Верховна Рада України, враховуючи докорінні зміни,  що
відбулися на території колишнього Союзу РСР,
   вважаючи, що питання правонаступництва стосовно зовнішнього
боргу та активів Союзу РСР мають особливе значення,
   беручи до уваги принципи міжнародного права,
   враховуючи  положення  Віденської  Конвенції    про
правонаступництво держав стосовно державної власності, державних
архівів та державних боргів,
             З А Я В Л Я Є :
   Україна є правонаступником Союзу РСР стосовно частки в
абсолютній сумі у зовнішньому боргу та активах Союзу РСР, яка на
неї припадає.
   Україна підтверджує свою готовність брати участь у погашенні
зовнішнього боргу Союзу РСР і приймає на себе обслуговування цього
боргу у частці, яка погоджена з усіма іншими державами  -
суб'єктами колишнього Союзу РСР.
   Україна підтверджує, що вона не несе відповідальності за
погашення кредитів Союзу РСР, які були отримані за  згодою
Союзно-республіканського валютного комітету, якщо на отримання
таких кредитів не була чітко визначена і належним чином оформлена
її згода.
   Україна наполягає на негайному розподілі всіх активів і
резервів Союзу РСР за принципами, які узгоджені  з  усіма
державами - суб'єктами колишнього Союзу РСР.
   Україна наполягає, щоб усі державні органи Союзу РСР надали
їй вичерпну інформацію про всі борги Союзу РСР, їхню адресність та
активи Союзу РСР.
   Україна звертається до світового співтовариства з проханням
надати їй інформацію про власність і активи Союзу РСР, розміщені
за кордоном, що буде сприяти виконанню Україною її боргових
зобов'язань.
   Україна доводить до відома Міжнародного валютного фонду,
Міжнародного банку реконструкції і розвитку, Генеральної угоди з
тарифів і торгівлі та інших міжнародних економічних організацій,
що вона не доручала Союзу РСР представляти її інтереси у цих
організаціях.
   Зобов'язання Союзу РСР, які він нестиме в зв'язку з наданням
йому статусу асоційованого члена Міжнародного валютного фонду, не
поширюватимуться на Україну. Україна також не нестиме зобов'язань
по кредитах, які може отримати Союз РСР після набуття ним статусу
асоційованого члена Міжнародного валютного фонду.
   Україна пропонує іншим державам із складу колишнього Союзу
РСР терміново створити міждержавний механізм для обслуговування
зовнішнього боргу Союзу РСР.
   Україна готова до безпосереднього обслуговування своєї суми
боргу.
 
 
               ПОЗИЦИЯ
      делегации Украины на Совещании руководителей
    внешнеэкономических ведомств суверенных государств
        по вопросу раздела внешнего долга
              Союза ССР
   Делегация Украины,  исходя  из  Акта  провозглашения
независимости Украины ( 1427-12 ) и законов Украины, уполномочена
информировать участников Совещания о следующей позиции Украины по
вопросу раздела внешнего долга Союза ССР:
   1. Украина считает возможным рассмотрение вопроса о разделе и
выплате внешнего долга Союза ССР только в пакете с рассмотрением
вопроса о разделе между суверенными государствами, входившими в
состав бывшего Союза ССР, валютного фонда СССР, золотого запаса
СССР, алмазного фонда СССР, имущества и активов СССР за рубежом и
долгов иностранных государств  СССР,  в  соответствии  с
договоренностями, достигнутыми на первом Совещании 26 июля 1991 г.
   2. Украина считает возможным предварительно  согласиться
проводить раздел долгов, золото-валютных и других активов СССР по
агрегированному показателю (численность населения, доля ВНП, доля
в экспорте и импорте) при условии предоставления государственными
органами и банками СССР исчерпывающих данных по:
   а) движению золото-валютных ресурсов СССР с 1986 по 1991 год;
   б) размерам золотого запаса СССР, валютного и алмазного
фондов СССР с 1986 по 1991 год;
   в) собственности СССР за рубежом с указанием вида, стоимости
и места положения на 1 октября 1991 г.;
   г) задолженности перед СССР по  кредитам  и  другим
обязательствам с указанием вида, срочности и стран-должников на 1
октября 1991 г.
   д) другим валютным активам СССР.
   (Только предоставление указанной информации позволит провести
анализ соотношения пассивных и активных статей платежного баланса
и точно определить критерии и механизм раздела).
   4. Украина предлагает следующий  механизм  обслуживания
внешнего долга СССР:
   - провести раздел долга параллельно с разделом активов,
указанных в п.2 настоящего документа, до 1 ноября 1991 г. и их
предолей на балансы центральных банков суверенных государств;
   - банкам, уполномоченным суверенными государствами заключить
соглашения с Внешэкономбанком СССР, по которым ВЭБ СССР выступит
агентом каждого из этих государств по обслуживанию внешнего долга
в доле, приходящейся на это государство и под контролем этого
государства.
   5. Датой фиксации и начала обслуживания внешнего долга СССР
по агрегированному показателю Украина предлагает считать 1 января
1992 г., при этом Украина с 17 июля 1990 г. не участвует в
погашении вновь привлеченных кредитов, которые не были согласованы
с Украиной. В случае, если средства таких кредитов были в какой-то
части фактически использованы Украиной они будут погашаться в этой
части.
 
 
 Глава делегации Украины,
 заместитель Министра
 внешнеэкономических связей Украины          Б. Соболев
 
 
 
                              Проект
               ДОГОВОР
  о разделении ответственности по погашению внешнего долга
 СССР, разделении поступающих платежей и долговых обязательств
  иностранных государств перед СССР, золотовалютных фондов
    и резервов СССР, имущества, инвестиций за рубежом
           и других активов СССР
 
   Государства, являющиеся и бывшие субъектами Союза Советских
Социалистических Республик, безотносительно к  их  нынешнему
статусу, и Союз ССР как государство-предшественник,
   уважая провозглашенный суверенитет, закрепленный в актах,
принятых высшими законодательными органами государств,
   учитывая необходимость кардинального  пересмотра  всего
комплекса отношений между входившими в его состав государствами,
   сознавая, что гарантия обслуживания и погашения внешнего
долга СССР является обязательным условием дальнейшего вхождения в
мировое хозяйство,
   учитывая невозможность гарантий погашения внешнего долга СССР
без решения вопросов по долговым обязательствам  иностранных
государств перед Союзом ССР и разделения золотовалютных фондов и
резервов СССР, имущества, инвестиций за рубежом и других активов
СССР,
   полагая, что вопросы правопреемства государственных долговых
обязательств имеют первоочередное значение,
   заключают настоящий Договор о разделении ответственности по
погашению внешнего долга СССР, разделении поступающих платежей и
долговых обязательств иностранных государств перед  Советским
Союзом, золотовалютных фондов и резервов  СССР,  имущества,
инвестиций за рубежом и других активов СССР.
               Статья 1
   Сторонами  настоящего  Договора  являются  государства -
правопреемники СССР, в дальнейшем именуемые Стороны, а именно:
  ------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------
   и  Союз  Советских  Социалистических  Республик  как
государство-предшественник.
               Статья 2
   Стороны принимают на себя обязательство участвовать  в
погашении и нести расходы по обслуживанию внешнего долга СССР (в
дальнейшем - Долг) в долях, согласованных Сторонами, а также
принимают на себя обязательство передать в собственность каждой из
Сторон причитающуюся ей долю активов СССР (в дальнейшем - Активы)
и гарантируют такую передачу.
   Доля каждой из  Сторон  определяется  на  основании
согласованного Сторонами агрегированного показателя.
   Каждая из Сторон несет раздельную в отношении других Сторон
ответственность по выплате причитающейся ей доли Долга. Стороны
взаимно гарантируют, что после полного погашения какой-либо из
Сторон суммы Долга, причитающейся этой Стороне, они не будут
предъявлять к этой Стороне никаких претензий по  оставшейся
непогашенной части Долга.
   Структура Долга и Активов определена в Приложении 1, которое
является неотъемлемой частью Договора.
               Статья 3
  Стороны определили нижеследующие доли каждой из Сторон:
  ___________________________________________________%
  ___________________________________________________%
  ___________________________________________________%
  ___________________________________________________%
  ___________________________________________________%
  ___________________________________________________%
  ___________________________________________________%
  ___________________________________________________%
  ___________________________________________________%
  ___________________________________________________%
  ___________________________________________________%
  ___________________________________________________%
  ___________________________________________________%
  ___________________________________________________%
  ___________________________________________________%
   Механизм погашения долей Долга государств, бывших субъектами
СССР, не подписавших настоящий Договор, является  предметом
отдельного соглашения государств, подписавших настоящий Договор.
               Статья 4
   Стороны не несут ответственности по обязательствам отдельных
суверенных государств, республик, являвшихся субъектами Союза ССР,
отдельных предприятий, объединений и организаций вне зависимости
от их ведомственной подчиненности, гарантированным до подписания
настоящего Договора, а также по обязательствам СССР в случае их
оформления после подписания настоящего Договора.
               Статья 5
   Стороны договорились о том, что датой фиксации и начала
обслуживания Долга является 1 января 1992 года, а датой перехода
права собственности на Активы СССР является дата подписания
настоящего Договора.
   Расчет абсолютного выражения долей Сторон производится ими по
методике, указанной в Протоколе, который является неотъемлемой
частью настоящего Договора.
 
 
 
               Глава II
          Органы реализации Договора
               Статья 6
   Для урегулирования всех вопросов, связанных с реализацией
настоящего  Договора,  Стороны  договорились   образовать
Межгосударственный Совет, состоящий из полномочных представителей
Сторон,  который  заключает  агентское  соглашение с банком,
уполномоченным Сторонами на осуществление операций по обслуживанию
и погашению Долга.
   Устав Межгосударственного Совета принимается Сторонами не
позднее одного месяца с даты подписания настоящего Договора и
является его неотъемлемой частью.
               Статья 7
   Постановления Межгосударственного Совета, принимаемые  в
соответствии с его компетенцией, обязательны для  исполнения
Уполномоченным банком и другими министерствами, ведомствами и
организациями СССР, в ведении которых находилось решение вопросов,
связанных с предметом настоящего Договора и их правопреемниками.
               Статья 8
   Стороны открывают в Уполномоченном  банке  счета  для
осуществления операций, проводимых в соответствии с настоящим
Договором.
   Гарантия своевременности платежей по Долгу обеспечивается
подкреплением счетов (авансовые переводы по согласованному графику
платежей на предстоящий период) и созданием страховых фондов на
спецсчетах суверенных государств в Уполномоченном банке.
   Страховой фонд каждой из Сторон является ее исключительной
собственностью. Если одна из Сторон не обеспечила своевременного
подкрепления счетов, Уполномоченный банк имеет право списания
средств Страхового фонда этой Стороны на погашение задолженности.
   Механизм погашения и  обслуживания  Долга,  а  также
своевременного восполнения Страхового фонда в  случае  его
использования определен  в  Соглашении,  которое  является
неотъемлемой частью настоящего Договора.
 
 
               Глава III
           Соглашения и протоколы
               Статья 9
   Следующие дополнительные соглашения, протоколы и  другие
документы являются неотъемлемой и составной частью настоящего
Договора:
   Протокол о методике определения долей государств в Долге и
Активах и их абсолютных величинах;
   Соглашение о механизме погашения долей Долга государств -
бывших субъектов СССР, не подписавших Договор;
   Соглашение о процедуре разделения золотовалютных фондов и
резервов СССР;
  Соглашение о процедуре разделения иностранных инвестиций СССР;
  Соглашение о процедуре разделения недвижимости СССР за рубежом;
  Устав Межгосударственного Совета и его рабочего аппарата;
   Соглашение о механизме погашения и обслуживания Долга, а
также своевременного восполнения Страхового фонда.
               Глава IV
           Заключительные положения
              Статья 10
   Положения настоящего Договора обязательны для исполнения
всеми министерствами, ведомствами и организациями СССР, в ведении
которых до его подписания находилось решение вопросов, связанных с
предметом настоящего Договора, а также их правопреемниками.
              Статья 11
   Стороны имеют право самостоятельно заключать договоры о
внешних займах и кредитах со всеми вытекающими  из  этого
обязательствами по их обслуживанию и погашению. При этом ни одна
из Сторон не несет обязательств по договорам другой Стороны.
              Статья 12
   Стороны договорились о том, что валютное регулирование на
территориях  каждой  из  Сторон  осуществляется  согласно
законодательству соответствующей Стороны.
              Статья 13
   За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение  своих
обязательств по настоящему Договору Стороны несут абсолютную
ответственность согласно международному праву.
              Статья 14
   Все споры между двумя или несколькими Сторонами по выполнению
и толкованию настоящего Договора будут  разрешаться  путем
переговоров или консультаций на основе подачи соответствующей
письменной претензии.
   Если спор не был разрешен в течение 21 дня с момента
заявления претензии, каждая из спорящих Сторон имеет  право
обратиться к  международным  согласительным  процедурам  и
международным судебным органам.
   Без ущерба для положений частей 1 и 2 настоящей статьи
спорящие Стороны обязуются выполнять свои обязательства  по
обслуживанию Долга, имея в виду последующее  урегулирование
взаимных претензий.
              Статья 15
   Договор вступает в силу с момента его подписания не менее чем
двумя государствами - правопреемниками.
   Действие Договора прекращается после урегулирования всех
платежей и расчетов, определенных его статьями и дополнительными
соглашениями и протоколами.
              Статья 16
  Положения настоящего Договора являются неделимыми.
  Оговорки к настоящему Договору не допускаются.
   Настоящий Договор составлен " " ___________199 г. в г.
_____________________ на русском языке  в  16  аутентичных
экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка