Законы Украины

Новости Партнеров
 

Порядок реєстрації випуску акцій і облігацій підприємств та інформації про їх випуск


 
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
             П О Р Я Д О К
 
 N 04-305 від 30.09.91
   м.Київ
 
 vd910930 vn04-305
 
 
 
   ( Порядок втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну
    N 210 ( z0571-96 ) від 02.10.96 )
      Порядок реєстрації випуску акцій і облігацій
       підприємств та інформації про їх випуск
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну
    N 83 ( z0166-95 ) від 23.05.95 
    N 119 ( z0329-96 ) від 14.06.96 )
 
 ( Додатково див. Наказ Мінфіну N 94 ( z0183-93 ) від 23.11.93 )
   ( Порядок втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну
    N 210 ( z0571-96 ) від 02.10.96 )
           I. Загальні положення
   1. Порядок реєстрації випуску акцій і облігацій підприємств
та інформації про їх випуск розроблено відповідно до Закону
Української РСР "Про цінні папери і фондову біржу" ( 1201-12 ).
   2. Реєстрація акцій і облігацій підприємств (надалі - цінні
папери) та інформації про випуск акцій і облігацій підприємств
(надалі - інформація про випуск цінних паперів), що пропонуються
для відкритого продажу, провадиться фінансовими органами.
   3. Емітент має право на випуск цінних паперів з моменту
реєстрації цінних паперів і присвоєння номера  реєстрації  у
фінансовому органі.
   4. Емітент має право на опублікування інформації про випуск
цінних паперів з моменту її реєстрації у фінансовому органі.
   5. Реєстрація випуску цінних паперів або інформації про
випуск цінних паперів, що провадиться фінансовими органами, не
може розглядатися як гарантія вартості цих цінних паперів.
   6. Позначення "акція", "облігація" або такі, в яких містяться
слова "акція" чи "облігація",  можуть  використовуватися  для
найменування або реклами тільки тих документів, що відповідають
поняттю акції та облігації згідно із Законом Української РСР "Про
цінні папери і фондову біржу".
   7. Для реєстрації цінних паперів у фінансовий орган емітент
подає такі документи:
   заяву про реєстрацію цінних паперів;
   засвідчену копію протоколу рішення  про  випуск  цінних
паперів, оформленого згідно зі статтею 6 і статтею 11 Закону
Української РСР "Про цінні папери і фондову біржу" відповідно для
реєстрації акцій і облігацій підприємств; ( Абзац третій пункту 7
із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 119 ( z0329-96 )
від 14.06.96 )
   нотаріально засвідчену копію статуту емітента або змін до
нього, пов'язаних із збільшенням (зменшенням) статутного фонду.
Зразок бланку цінного паперу, сертифіката акції, якщо випуск
здійснюється в паперовій формі; ( Абзац четвертий пункту 7 в
редакції Наказу Мінфіну N 119 ( z0329-96 ) від 14.06.96 )
   баланс, звіт про фінансові результати та їх використання,
довідку про фінансовий стан, підтверджені аудитором (аудиторською
фірмою) за останній завершений фінансовий рік; (  Пункт  7
доповнено абзацом п'ятим згідно з Наказом Мінфіну N 83 ( z0166-95
) від 23.05.95, в редакції Наказу Мінфіну N 119 ( z0329-96 ) від
14.06.96 )
   копію свідоцтва  про  державну  реєстрацію  акціонерного
товариства. ( Пункт 7 доповнено абзацом шостим згідно з Наказом
Мінфіну N 119 ( z0329-96 ) від 14.06.96 )
   ( Порядок втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну
    N 210 ( z0571-96 ) від 02.10.96 )
    II. Реєстрація інформації про випуск цінних паперів,
       що пропонуються для відкритого продажу
   8. Якщо цінні папери пропонуються для відкритого продажу,
тобто призначені  для  розміщення  між  юридичними особами і
громадянами, коло яких заздалегідь визначити неможливо, то емітент
зобов'язаний подати фінансовому органу для реєстрації інформацію
про випуск цих цінних паперів.
   9. В інформацію про випуск цінних паперів повинні бути
включені такі відомості:
   а) характеристика емітента, а саме:
   фірмове найменування, місцезнаходження, дата  заснування,
предмет діяльності, баланс, звіт про фінансові результати та їх
використання, довідку про фінансовий стан, підтверджені аудитором
(аудиторською фірмою), за останній завершений фінансовий рік,
баланс станом за останній квартал перед поданням інформації, звіт
про статутний фонд (загальний обсяг, обсяг сплаченої частини),
чисельність службовців, а також основні професійні дані про
керівних працівників, перш за все -  освіта,  кваліфікація,
виробничий стаж; ( Абзац другий підпункту "а" пункту 9 в редакції
Наказу Мінфіну N 83 ( z0166-95 ) від 23.05.95, із змінами,
внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 119 ( z0329-96 ) від
14.06.96 )
  б) опис ділової діяльності емітента, засвідчений аудитором,
насамперед інформаційні відомості про виробництво, реалізацію,
наукові дослідження та інвестиції;
   в) дані про емісію цінних паперів:
   дата і номер протоколу прийняття рішення про випуск цінних
паперів; мета використання фінансових ресурсів, залучених від
емісії; обсяг емісії, що планується; вид і категорія цінних
паперів, пов'язані з ними права: по акціях - засновники й можливі
права, що надаються власникам привілейованих акцій, кількість,
номінальна вартість і сума емісії цінних паперів; число серій і
порядкові номери; місце, день початку й припинення продажу;
інформація про можливі привілеї  власників  цінних  паперів;
запланований курс; найменування торговця цінними паперами (якщо
емітент користується його послугами); дії, що проводяться в разі
перевищення або недосягнення рівня передплати; по процентних
цінних паперах - заплановані проценти, метод обчислення і строк
виплати  процентів; адреси місць виплати доходів, здійснення
операцій і депонування;
   г) перелік і результати попередніх емісій цінних паперів, а
також розподіл цінних паперів за видами;
   д) кількість іменних акцій, випущених емітентом, у тому числі
акцій, що знаходяться у власності керівних працівників;
   е) строк погашення (для облігацій).
   10. Відомості, що містяться в інформації про випуск цінних
паперів, не можуть мати давність більше шести місяців та повинні
відповідати реальній дійсності  бути  придатними  для  оцінки
господарсько-фінансового стану емітента.
   11. Інформація про випуск цінних паперів  повинна  бути
підписана емітентом-торговцем  цінними  паперами (якщо емітент
користується послугами останнього).
   12. У разі заснування акціонерного товариства, що не має
правового попередника, інформація про випуск цінних  паперів
повинна  містити такі дані: фірмове найменування майбутнього
акціонерного товариства, предмет та  цілі  діяльності,  дату
проведення  установчих  зборів,  розмір статутного фонду, що
передбачається склад  майна,  що  вноситься  засновниками  в
натуральній формі, найменування банківської установи та номер
розрахункового рахунку, на який мають бути внесені початкові
внески, а також дані про емісію цінних паперів, визначені у
підпункті в) пункту 9.
   13. Якщо в емітента чи його правового попередника протягом
трьох календарних років, що передували емісії цінних паперів,
здійснювалися дії по економічному оздоровленню (саніруванню) або
була дана вказівка про ліквідацію, то в інформації слід вказати
також відповідні дані.
   14. Якщо для виконання вказаних у цінних паперах зобов'язань
яка-небудь юридична особа виступає як поручитель, то в інформації
про випуск цінних паперів слід вказати дані, що відносяться до
такого поручительства.
   15. В інформації про випуск цінних паперів окремо слід
виділити можливі фактори ризику в діловій діяльності емітента.
   16. Якщо протягом 10 робочих днів,  починаючи  з  дня,
наступного за днем подання інформації про випуск цінних паперів у
реєструючий фінансовий орган, він не відмовив у її реєстрації, то
таку інформацію слід вважати зареєстрованою.
   17. Підставами для відмови у реєстрації інформації можуть
бути:
   а) наявність у інформації відомостей, що дають змогу зробити
висновок про невідповідність умов випуску цінних паперів чинному
законодавству;
   б) неповнота інформації про випуск цінних паперів порівняно з
вимогами пунктів 8-12 цього Порядку;
   в) невідповідність  інформації, яка подана у реєструючий
фінансовий орган  і  характеризує  фінансово-економічний  стан
емітента, таким вимогам:
   емітент повинен бути беззбитковим протягом останніх трьох
завершених фінансових років або з моменту створення, якщо цей
строк менше трьох років;
   емітент не  повинен  мати  простроченої  заборгованості
кредиторам і по платежах у бюджет;
   емітент повинен мати повністю сплачений статутний фонд на
момент прийняття рішення про випуск облігацій.
   18. Повідомлення фінансового органу про відмову в реєстрації
інформації щодо випуску цінних паперів доводиться до емітента по
телефону, телетайпу,  телексу  або  телефаксу  з обов'язковим
письмовим підтвердженням.
   19. У разі виникнення будь-яких змін у інформації про випуск
цінних паперів емітент цінних паперів повинен подати відповідну
інформацію в реєструючий фінансовий орган до закінчення 30-денного
строку з дня подання першої інформації.
   20. Не пізніше ніж через 7 днів після закінчення строку
відкритого продажу цінних паперів емітент подає в реєструючий
фінансовий орган звіт про наслідки випуску цінних паперів.
   21. Звіт про наслідки випуску цінних паперів повинен містити
таку інформацію:
   а) дату початку і дату закінчення відкритого продажу цінних
паперів;
   б) фактичну ціну реалізації цінних паперів;
   в) кількість реалізованих цінних паперів;
   г) загальну вартість реалізованих   цінних  паперів  (у
порівнянні із запланованою при організації випуску величиною), у
тому числі для акцій у такому розподілі:
   кошти в карбованцях, внесені як плата за акції;
   вартісна оцінка матеріальних засобів, внесених як плата за
акції;
   оцінка в карбованцях іноземної валюти, внесеної як плата за
акції;
   д) для акцій - розподіл коштів на статутний фонд  (у сумі
номінальної вартості реалізованих акцій) і додаткові власні кошти
(в  сумі перевищення фактичної ціни продажу акцій  над  їх
номінальною вартістю);
   е) види винагород, виплачені торговцям цінними паперами (якщо
емітент користується їх послугами).
   Звіт про наслідки випуску  цінних  паперів  підписується
емітентом і торговцем цінними паперами (якщо емітент користується
його послугами) і засвідчується аудиторською організацією.
   22. Реєструючий фінансовий орган має право в разі виявлення
недостовірних даних у опублікованій інформації про випуск цінних
паперів припинити їх розміщення до того часу, поки емітент не
внесе до неї відповідних змін.
   ( Порядок втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну
    N 210 ( z0571-96 ) від 02.10.96 )
       III. Реєстрація випуску цінних паперів у
            фінансових органах
   23. Реєстрація випуску цінних паперів та інформації про їх
випуск здійснюється:
   а) Міністерством фінансів України:
   - якщо сума випуску дорівнює або вища 20 трлн.карбованців;
   - у випадку випуску акцій банками та іноземними емітентами
незалежно від суми випуску;
   б) Міністерством  фінансів  Автономної  Республіки  Крим,
обласними фінансовими управліннями, фінансовими управліннями міст
республіканського підпорядкування за місцем знаходження емітента,
якщо   сума   випуску   цінних  паперів  не  перевищує
20 трлн.карбованців.
( Пункт 23 в редакції Наказу Мінфіну N 119 ( z0329-96 ) від
26.06.96 )
   24. Загальний Реєстр  випуску  цінних  паперів  ведеться
Міністерством фінансів України.
   25. Реєстрація випуску цінних паперів повинна бути проведена
не пізніше як за 30 днів з моменту подачі заяви з доданням
необхідних документів. При реєстрації цінним паперам присвоюється
реєстраційний номер.
   26. Фінансовий орган, який реєструє випуск цінних паперів,
зобов'язаний перевірити відповідність поданих емітентом документів
вимогам законодавства України.
   27. Відмова  в  реєстрації  може мати в разі порушення
встановлених цим Порядком правил реєстрації випуску цінних паперів
або  невідповідності  поданих  документів  вимогам  чинного
законодавства.
   28. У  разі,  коли реєстрацію випуску цінних паперів у
встановлений строк не проведено або в ній відмовлено з мотивів,
які емітент вважає необгрунтованими, він може звернутися до суду.
   29. Після реєстрації  випуску  цінних  паперів  емітенту
видається свідоцтво (див. додаток), яке є підставою для придбання
бланків цінних паперів або їх друкування. Фінансові  органи
перевіряють відповідність реквізитів поданого емітентом зразка
цінного папера вимогам, передбаченим статтями 4, 10  Закону
Української РСР "Про цінні папери і фондову біржу" ( 1201-91 ).
   30. Емітент у разі змін, що відбулися в його господарській
діяльності і впливають на вартість цінних паперів або розмір
доходу по них, зобов'язаний протягом  двох  днів  надіслати
реєструючому фінансовому органу інформацію, передбачену статтею 25
Закону Української РСР "Про цінні папери і фондову  біржу".
 
 
 Заступник міністра                 М.П.Петраченко
 
 Начальник Управління грошового
 обігу і цінних паперів               П.К.Германчук
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка