Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про регулювання бартерних (товарообмінних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
    ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
     N 1355/2000 ( 1355/2000 ) від 20.12.2000 )
     
    Про регулювання бартерних (товарообмінних) операцій
       у галузі зовнішньоекономічної діяльності
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
    N 1163/95 від 19.12.95 
    N 399/96 від 05.06.96 )
   ( Додатково див. Указ Президента N 660/95 від 26.07.95 )
 
   З метою  вдосконалення  системи  правового  регулювання
зовнішньоекономічної діяльності,   упорядкування   здійснення
бартерних    (товарообмінних)    операцій    суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності України, регулювання платіжного
балансу України та відповідно до пункту 7-4  статті  114-5
Конституції України ( 888-09 ) п о с т а н о в л я ю:
   1. Установити, що бартерна (товарообмінна) операція у галузі
зовнішньоекономічної діяльності   -  це  один  із  видів
експортно-імпортних операцій, оформлених єдиним договором  між
суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України та іноземним
суб'єктом господарської діяльності, що передбачає збалансований за
вартістю обмін товарами, не опосередкований рухом грошових коштів
у готівковій або безготівковій формі (далі - бартерний договір).
   У бартерному договорі зазначається загальна вартість товарів,
що експортуються, та загальна вартість товарів, що імпортуються за
цим договором,  виражені  в  іноземній валюті з обов'язковим
вираженням її в доларах США.
   2. Усі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності України мають
право на проведення бартерних (товарообмінних) операцій з товарами
відповідно до законодавства України.
   3. ( Стаття 3 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 1163/95 від 19.12.95 ) Установити, що при здійсненні бартерних
(товарообмінних) операцій, предметом яких є товари, зазначені у
статті 6 цього Указу, суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності
України відкривають в уповноважених банках України попередні
імпортні депозити відповідно до статті 19 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ).
   Попередні імпортні депозити можуть відкриватися  іноземними
суб'єктами господарської діяльності, які є стороною відповідного
бартерного договору, на користь суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України, що є стороною цього договору.
   4. ( Стаття 4 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 1163/95  від  19.12.95  )  Попередній  імпортний  депозит
відкривається  на  весь  період   здійснення   бартерної
(товарообмінної) операції.
   Попередній імпортний депозит відкривається не пізніш як через
три робочі дні з моменту набрання чинності бартерним договором і
повертається суб'єкту зовнішньоекономічної  діяльності  України
(іноземному суб'єкту  господарської  діяльності), який відкрив
попередній імпортний депозит, протягом трьох банківських днів з
дати подання до відповідного уповноваженого банку України копії
митної декларації, яка засвідчує одержання товарів за імпортом у
повному обсязі.
   5. ( Стаття 5 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 1163/95 від 19.12.95 ) Режим попередніх імпортних депозитів не
застосовується під час здійснення суб'єктами,  уповноваженими
Кабінетом Міністрів України, бартерних (товарообмінних) операцій
на виконання міжурядових угод України.
   6. ( Стаття 6 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 1163/95 від 19.12.95 ) Сума попереднього імпортного депозиту
визначається у відсотках до загальної вартості товарів,  що
експортуються за бартерним договором, і становить:
   50 відсотків  -  у  разі,  якщо за бартерним договором
експортуються високоліквідні  експортні  товари  України  та
імпортуються товари некритичного імпорту для України;
   10 відсотків - у разі,  якщо  за  бартерним  договором
експортуються високоліквідні  експортні  товари  України (крім
сільськогосподарської продукції та високоліквідних продуктів її
переробки), та імпортуються товари, що є критичним імпортом для
України;
   5 відсотків  -  у  разі,  якщо  за бартерним договором
експортуються високоліквідна сільськогосподарська продукція  та
високоліквідні продукти її переробки та імпортуються товари, що є
критичним імпортом для України.
   Переліки високоліквідних  експортних  товарів  України,
високоліквідної сільськогосподарської продукції та високоліквідних
продуктів її переробки і перелік товарів, що є критичним імпортом
для України, визначаються Міністерством зовнішніх  економічних
зв'язків України   згідно   з   Товарною   номенклатурою
зовнішньоекономічної діяльності.
   Реєстрація бартерного договору, предметом якого є товари,
зазначені у цій статті, здійснюється Міністерством  зовнішніх
економічних зв'язків України та уповноваженими ним органами за
наявності довідки уповноваженого банку України про  відкриття
попереднього імпортного депозиту.
   Митне оформлення не передбачених у цій статті товарів, що
експортуються (імпортуються) за бартерним договором, здійснюється
у загальному порядку без відповідної довідки уповноваженого банку
України про відкриття попереднього імпортного депозиту.
   7. ( Стаття 7 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 1163/95 від 19.12.95 ) У разі зміни предмета бартерного
договору, що тягне за собою необхідність  нової  реєстрації
бартерного договору, відкривається новий попередній імпортний
депозит на суму, визначену відповідно до статті 6 цього Указу.
Сума попереднього імпортного депозиту, відкритого за бартерним
договором, повертається у порядку, встановленому Національним
банком України.
   8. ( Стаття 8 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 1163/95 від 19.12.95 ) Сума попереднього імпортного депозиту
визначається у доларах США і перераховується у валюту України за
офіційним поточним курсом валюти України до долара США на дату
відкриття депозиту.
   Попередній імпортний депозит вноситься до  уповноваженого
банку України суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України у
валюті України, а іноземним суб'єктом господарської діяльності - у
доларах США.
   Повернення попереднього імпортного депозиту здійснюється у
тій валюті, у якій він вносився.
   У випадках, передбачених абзацами третім та четвертим частини
першої статті 6 цього Указу, внесення попереднього імпортного
депозиту може  здійснюватися  суб'єктом  зовнішньоекономічної
діяльності України - юридичною особою шляхом видачі простого
векселя уповноваженому банку України (за згодою цього банку) на
строк дії попереднього імпортного депозиту.
   У разі невиконання бартерного договору уповноважений банк
України пред'являє векселедавцю вексель до оплати протягом трьох
банківських днів з дати настання строку сплати векселя.
   У разі  невиконання  бартерного  договору  та  несплати
векселедавцем визначеної у векселі суми  вексель  погашає  у
триденний строк на користь держави відповідний уповноважений банк
України в порядку, визначеному Національним банком України.
   9. ( Стаття 9 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 1163/95 від 19.12.95 )  Порядок  здійснення  операцій  з
попередніми імпортними депозитами, їх повернення (в тому числі у
разі невиконання бартерного договору) установлює Національний
банк України.
   10. ( Стаття 10  втратила чинність на  підставі  Указу
Президента N 1163/95 від 19.12.95 ) За бартерним договором,
предметом якого є товари, зазначені у статті 6 цього Указу, якщо
він був укладений та зареєстрований до набрання чинності цим
Указом, і за яким було виконано повністю або частково експорту
частину договору, попередній імпортний депозит не відкривається.
   11. Товари, що  імпортуються  за  бартерним  договором,
підлягають ввезенню на митну територію України у строки, зазначені
в такому договорі, але не пізніше 90 календарних днів з дати
митного оформлення (дати виписки вивізної  вантажної  митної
декларації) товарів, що фактично експортовані  за  бартерним
договором, а разі експорту за бартерним договором робіт, послуг -
з дати підписання акта або іншого документа, що  засвідчує
виконання робіт, надання послуг. Цей строк не переривається і не
поновлюється у  разі  зміни  предмета  бартерного  договору.
( На часткову зміну статті 11 установити як виняток, що товари
зазначені у додатку до Указу N 399/96 від  05.06.96,  які
імпортуються за бартерними договорами з країн Латинської Америки,
Південно-Східної  Азії,  Центральної  та  Південної  Африки
підприємствами шинної і гумо-азбестової промисловості, перелік
яких визначає Міністерство промисловості України,  підлягають
ввезенню на митну територію України у строки, передбачені в таких
договорах, але не пізніше 150 календарних днів з дати митного
оформлення (дати виписки вивізної вантажної митної декларації)
товарів, що фактично експортовані за бартерними договорами згідно
з Указом N 399/96 від 05.06.96 )
( Стаття 11  із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1163/95 від 19.12.95 )
   12. У разі переоформлення у встановленому порядку бартерного
договору на інші види зовнішньоекономічного договору з оплатою в
іноземній валюті та наступного передекларування товарів граничний
строк одержання валютної виручки (90 днів з дати оформлення
вивізної митної декларації за бартерним договором) не поновлюється
і не переривається.
( Стаття 12 в редакції Указу Президента N 1163/95 від 19.12.95 )
   13. Порушення передбачених статтею 11 цього Указу строків
ввезення товарів  (виконання  робіт,  надання  послуг),  що
імпортуються за бартерним договором, тягне за собою стягнення пені
за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка від вартості
неодержаних товарів, що імпортуються за бартерним договором, в
іноземній валюті, перерахованій у валюту України за офіційним
поточних курсом валюти України до долара США на день нарахування
пені.
   14. Органи Державного митного комітету України здійснюють
контроль за надходженням товарів за імпортом згідно з бартерним
договором та інформують органи державної податкової інспекції про
порушення строків надходження товарів, передбачених статтею 11
цього Указу.
   15. ( Стаття 15  втратила чинність на  підставі  Указу
Президента N 1163/95 від 19.12.95 ) Національному банку України
за погодженням з Міністерством зовнішніх економічних зв'язків
України та Міністерством фінансів України розробити і затвердити
до 20 лютого 1995 року порядок здійснення операцій з попередніми
імпортними депозитами, їх повернення (у тому числі в  разі
невиконання бартерного договору) відповідно до статті 9 цього
Указу.
   16. ( Стаття 16  втратила чинність на  підставі  Указу
Президента N 1163/95 від 19.12.95 ) Міністерству  зовнішніх
економічних зв'язків України визначити до 20 лютого 1995 року та
опублікувати у газеті "Урядовий кур'єр" передбачені статтею 6
цього Указу переліки товарів, що належать до критичного імпорту,
та таких, що є високоліквідними експортними товарами.
 
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м.Київ, 27 січня 1995 року
     N 84/95
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка