Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення заказників загальнодержавного значення


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
      Про створення заказників загальнодержавного
               значення
 
   З метою збереження і відтворення цінних природних комплексів,
генофонду рослинного і тваринного світу та відповідно до статті 53
Закону  України  "Про  природно-заповідний  фонд  України"
( 2456-12 ) і  вимог  Конвенції  про  охорону  біологічного
різноманіття, ратифікованої Верховною Радою України 29 листопада
1994 року ( 257/94-ВР ), п о с т а н о в л я ю:
   1. Створити заказники загальнодержавного значення, перелік
яких додається.
   2. Міністерству охорони навколишнього природного середовища
України:
   затвердити у  тримісячний  строк  Положення  про  кожний
створюваний заказник загальнодержавного значення відповідно до
його цільового призначення та завдання.  Передати  заказники,
зазначені в додатку, під охорону підприємствам, установам та
організаціям з оформленням охоронного зобов'язання;
   разом з  підприємствами,  установами та організаціями, у
віданні та під охороною яких перебувають заказники, ужити заходів
щодо збереження заповідних природних комплексів та об'єктів;
   установити належний контроль за додержанням режиму охорони і
використання природних ресурсів у межах створюваних заказників
загальнодержавного значення.
   3. Виконавчим  комітетам обласних Рад народних депутатів
сприяти природоохоронним  органам,  відповідним  підприємствам,
установам та організаціям у забезпеченні функціонування територій
та об'єктів природно-заповідного фонду.
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м.Київ, 10 грудня 1994 року
   N 750/94
 
                       Додаток
                  до Указу Президента України
                  від 10 грудня 1994 р. N 750/94
               ПЕРЕЛІК
      створюваних заказників загальнодержавного
               значення
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 Назва заказ-| Площа | Місцезнаходження і коротка | Назва землеко-
 ника    | (га) | характеристика територій | ристувачів, у
       |    |              | віданні й під
       |    |              | охороною яких
       |    |              | перебувають
       |    |              | заказники
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
            У Волинській області
 
 Ландшафтний  549,0  Ківерцівський район, Бере-  Цуманський
 заказник       стянське лісництво.     держлісгосп
 "Кормин"       Цінний ландшафтний  комп-  державного лі-
            лекс у південно-західній  согосподарсь-
            частині Українського По-  кого об'єднан-
            лісся по р.Кормин, притоці  ня "Волиньліс"
            р.Стир. Включає лісові ді-
            лянки  (дубово-березові,
            вільхові, соснові та ін.),
            болота та луки. Багатий на
            різноманітні флору та фау-
            ну, в складі яких рідкісні
            види. Масив має водоохо-
            ронне значення
 
 Ландшафтний  75,9  Маневицький район,  Троя-  Городоцький
 заказник       нівське лісництво.     держлісгосп
 "Кручене       Своєрідний природний комп-  державного лі-
 озеро"        лекс, об'єднує лісове за-  согосподарсь-
            мулене озеро, яке перехо-  кого об'єднан-
            дить  у болото, покрите  ня "Волиньліс"
            низькорослою сосною. Сос-
            ново-березові насадження з
            домішкою дуба віком до 70
            років,  зростають  вовчі
            ягоди пахучі, верба чор-
            нична - види рослин, зане-
            сені до Червоної книги Ук-
            раїни
 
 Ландшафтний  73,3  Любомльський район,  Зго-  Любомльський
 заказник       ранське лісництво.      держлісгосп
 "Мошне"        Мальовниче озеро льодови-  державного лі-
            кового походження з сосно-  согосподарсь-
            во-березовими насадженнями  кого об'єднан-
            віком до 140 років навколо  ня "Волиньліс"
            нього. Тут ростуть рідкіс-
            ні рослини, занесені до
            Червоної книги  України:
            альдрованда  пухирчаста,
            молодильник озерний, жу-
            равлина  дрібноплода.  Є
            місцем оселення водоболот-
            них птахів
 
 Ландшафтний  72,9  Любомльський район, Голов-  Любомльський
 заказник       ненське лісництво.      держлісгосп
 "Чахівський"     Своєрідне поєднання цінних  державного лі-
            вільхово-березових насад-  согосподарсь-
            жень,  осоково-сфагнового  кого об'єднан-
            болота та озера карстового  ня "Волиньліс"
            походження. Поширені види,
            занесені до Червоної книги
            України: лілія лісова, ро-
            сичка англійська, береза
            низька, верба  чорнична,
            альдрованда  пухирчаста,
            шолудивник  королівський,
            шейхцерія болотна
 
 Ландшафтний  90,0  Маневицький район, Черева-  Маневицький
 заказник       хівське лісництво.      держлісгосп
 "Урочище       Рідкісний для  Західного  державного лі-
 Джерела"       Полісся лісовий природний  согосподарсь-
            комплекс, що характеризу-  кого об'єднан-
            ється своєрідною геобота-  ня "Волиньліс"
            нічною будовою, різнома-
            нітністю рослинних угрупо-
            вань та гідрологічним ре-
            жимом. Є ділянки чистих
            ялинників природного по-
            ходження. Тут зосереджено
            12 потужних джерел, які
            відіграють важливу роль у
            живленні р.Череваха
 
 Ботанічний  418,0  Локачинський район,  Гу-  Володимир-Во-
 заказник       бинське лісництво.      линський держ-
 "Губин"        Високобонітетний масив мі-  лісгосп  дер-
            шаних лісів на  півден-  жавного лісо-
            но-західній межі Українсь-  господарського
            кого Полісся. У зв'язку із  об'єднання
            близьким заляганням мерге-  "Волиньліс"
            ля ліси відзначаються фло-
            ристичним багатством. Міс-
            цезростання лілії лісової,
            плавуна колючого - видів
            рослин, занесених до Чер-
            воної книги України
 
 Ботанічний   34,1  Маневицький район, Софія-  Маневицький
 заказник       нівське лісництво.      держлісгосп
 "Софіянів-      Цінні сосново-березові на-  державного ви-
 ський"        садження. Поширені великі  робничого об'-
            популяції сону широколис-  єднання  "Во-
            того, конвалії звичайної,  линьліс"
            а також рідкісної рослини
            - вовчих ягід пахучих, за-
            несених до Червоної книги
            України
 
 Ботанічний   99,0  Маневицький район,   Бо-  Городоцький
 заказник       рівське лісництво.      держлісгосп
 "Урочище Су-     Соснові насадження  віком  державного ви-
 ничник"        до 70 років. Тут сконцент-  робничого об'-
            рована  велика кількість  єднання  "Во-
            вовчих ягід пахучих - рос-  линьліс"
            лин, що перебувають під
            загрозою зникнення
 
 Гідрологіч-  196,5  Любомльський район, с.Зго-  Згоранська
 ний заказник     рани.            сільська Рада
 "Згоранські      Група озер: Велике і Мале  народних депу-
 озера"        Згоранські,  Оріхівське,  татів   Лю-
            Хмельники і Лісне з прибе-  бомльського
            режними  смугами.  Мають  району
            особливо важливе гідроло-
            гічне значення
           У Запорізькій області
 
 Ландшафтний 1416,9  Бердянський район, м.Бер-  Бердянська
 заказник       дянськ.           міська  Рада
 "Заплава       Дельта з заплавою р.Берда,  народних депу-
 р.Берда"       що є унікальним природним  татів - 556,1
            комплексом, добре збереже-  га, Бердянсь-
            ним в умовах антропоген-  кий  держліс-
            но-зміненого  Північного  госп державно-
            Приазов'я. Тут зростає ряд  го лісогоспо-
            видів рослин, занесених до  дарського об'-
            Червоної книги України, а  єднання "Запо-
            також збереглися  типові  ріжжяліс"  -
            для Степової зони рослинні  232 га, асоці-
            угруповання з домінуванням  ація сільсько-
            ковили. Багатий тваринний  господарських
            світ. Місце  гніздування  кооперативів
            птахів та нерестовища риби  "Росія" - 370
                          га,  Новопет-
                          рівська
                          сільська Рада
                          народних депу-
                          татів - 18 га,
                          агрокомбінат
                          "Азовський" -
                          8,5 га, рад-
                          госп "Таврія"
                          - 232,3 га
          У Кіровоградській області
 
 Ландшафтний  50,0  Новоукраїнський   район,  Новоукраїнсь-
 заказник       с.Новоолександрівка.     кий  цукровий
 "Войнівсь-      На мальовничій  ділянці,  завод
 кий"         розташованій  у  долині
            р.Плетеного Ташлика, наяв-
            ні численні виходи грані-
            тів, деякі з них у вигляді
            великих скель. Тут предс-
            тавлені типові для регіону
            природні комплекси, в тому
            числі ділянки ковилового
            степу. Досить великі попу-
            ляції утворюють гвоздика
            прибузька  -  ендемічний
            вид, занесений до Червоної
            книги України, цибулі жов-
            тувата та Пачоського. У
            цій місцевості мешкає 6
            видів комах, занесених до
            Червоної книги  України:
            махаон, парусники поліксе-
            на та подалірій, джмелі
            глинистий і пластинчатозу-
            бий, вусач мускусний
 
 Ландшафтний  120,0  Новоархангельський район,  Колективне
 заказник       с.Ятрань, Емилівське ліс-  сільськогоспо-
 "Когутівка"      ництво. Мальовниче місце,  дарське підп-
            де р.Ятрань впадає в р.Си-  риємство "Ма-
            нюху. Найбільшу площу в  як" - 39,0 га,
            урочищі займає  заплавна  Голованівський
            діброва, де зростають ко-  держлісгосп
            ручка чемерниковидна, га-  державного лі-
            дюча цибулька занедбана.  согосподарсь-
            На гранітному березі р.Ят-  кого об'єднан-
            рань зростає очиток Бори-  ня  "Кіровог-
            сової, кілька видів папо-  радліс" - 81,0
            ротей. Збереглися степові  га
            ділянки з ковилою волосис-
            тою. Місцезнаходження сі-
            рої чаплі, крижня, плиски
            білої
 
 Ландшафтний  15,3  Устинівський район, с.Зав-  Установа ВК -
 заказник       турове.  Частина  долини  305/37 Управ-
 "Монасти-       р.Інгул з виходами грані-  ління внутріш-
 рище"         тів.  Степові ділянки з  ніх справ Кі-
            типчаково-ковиловою  рос-  ровоградської
            линністю. Зростає три види  області
            ковили-пірчаста, Лессінга,
            волосиста,  занесені  до
            Червоної книги України, а
            також рідкісні види - миг-
            даль степовий, гіацинтик
            блідий. На голих гранітних
            останцях відмічена степова
            гадюка, занесена до Черво-
            ної книги України
 
 Ландшафтний  133,0  Олександрівський  район,  Колективне
 заказник       с.Миколаївка, Червоно-Не-  сільськогоспо-
 "Миколаїв-      рубаївське лісництво.    дарське підп-
 ський"        Мальовничий   природний  риємство "Чер-
            комплекс займає  балкову  воний прапор"
            систему із збереженою у  - 42 га, Олек-
            природному стані різнома-  сандрівський
            нітною рослинністю, з доб-  держлісгосп
            ре виявленим флористичним  державного лі-
            ядром. Рослинний  покрив  согосподарсь-
            представлений  природними  кого об'єднан-
            грабово-липово-дубовими   ня  "Кіровог-
            лісами та ділянками різ-  радліс" - 91
            нотравно-типчаково-ковило-  га
            вих степів. Виявлені міс-
            цезростання видів з Черво-
            ної книги України: лілії
            лісової,  коручки  тем-
            но-червоної, сону чорнію-
            чого.  Велика  кількість
            екотопів зумовлює багатс-
            тво фауністичних комплек-
            сів, що мають типовий лі-
            состеповий характер. У лі-
            совому масиві  відмічена
            висока чисельність хижих
            птахів - канюка, осоїда, а
            також мисливських тварин -
            свині дикої та козулі
 
 Ландшафтний  15,0  Вільшанський район, с.Си-  Колективне
 заказник       нюха.            сільськогоспо-
 "Чорноташ-      Степова ділянка на правому  дарське підп-
 лицький"       березі р.Синюхи з багатим  риємство "Пе-
            трав'яним покривом. Особ-  ремога"
            ливу цінність становлять
            угруповання ковили воло-
            систої, а також місцезрос-
            тання астрагалів шерстик-
            віткового та понтійського
            і відкасника Біберштейна
 
 Ландшафтний  20,1  Бобринецький район, с.Ве-  Радгосп "Чер-
 заказник       ликодрюкове.         воний  земле-
 "Шумок"        Мальовнича ділянка долини  роб"  - 13,7
            р.Бобринки,  схили  якої  га, Бобринець-
            вкриті   лучно-степовою,  ке СПТУ N 32 -
            степовою, а на гранітних  6,4 га
            відслоненнях - петрофіль-
            ною рослинністю. У багато-
            му трав'яному покриві на-
            явні гвоздика прибузька,
            ковила волосиста, белева-
            лія сарматська, рястка Фі-
            шера, гадюча цибулька за-
            недбана, аспленій північ-
            ний, кизильник чорноплід-
            ний - рідкісні та малопо-
            ширені види. Є місцем по-
            селення численних  видів
            корисної ентомофауни
 
 Ботанічний   25,2  Бобринецький    район,  Колективне
 заказник       с.Фрунзе.          сільськогоспо-
 "Богданів-      Балка в долині р.Сугоклії,  дарське підп-
 ська балка"      на схилах якої добре збе-  риємство "Ко-
            реглась  степова рослин-  мінтерн"
            ність.  Тут  зростають
            сон-трава чорніюча, астра-
            гал  шерстистоквітковий,
            ковила волосиста, півники
            понтичні, горицвіт весня-
            ний - види, занесені до
            Червоної книги України
 
 Ботанічний   50,7  Онуфріївський район, с.По-  Колективне
 заказник       півка.            сільськогоспо-
 "Бузове"       Складається з системи ба-  дарське підп-
            лок, де збереглись байрач-  риємство "Зо-
            ні ліси, типові степові  ря"
            ділянки на схилах балок з
            ковилою   найкрасивішою,
            сон-травою   чорніючою,
            рясткою Буше, астрагалом
            шерстистоквітковим, зане-
            сеними до Червоної книги
            України.  Поширені цінні
            лікарські рослини
 
 Ботанічний  130,7  Петрівський район,   смт  Колективне
 заказник       Петрове.           сільськогоспо-
 "Власівська      Територія відбиває основні  дарське підп-
 балка"        риси рослинного покриву і  риємство імені
            природних ландшафтів у се-  Леніна
            редній течії р.Інгульця.
            Основу рослинного покриву
            утворюють степові угрупо-
            вання з переважанням тип-
            чаку. Тут збереглось типо-
            ве флористичне ядро цих
            степів. По днищу виявлені
            плями високотравних болот-
            них угруповань. Значні по-
            пуляції утворюють види із
            Червоної  книги України:
            ковила волосиста, сон чор-
            ніючий, тюльпан дібровний.
            Наукову цінність мають ви-
            явлені тут місцезростання
            малопоширених в  області
            видів - горицвіту весняно-
            го, вишні степової, мигда-
            лю степового
 
 Ботанічний   70,0  Олександрійський  район,  Олександрій-
 заказник       с.Лікарівка.         ський кінний
 "Лікарів-       Займає основну частину Бе-  завод N 174
 ський"        резівської балки, на схи-
            лах якої зростає степова
            рослинність з ковилою Лес-
            сінга та волосистою, пів-
            никами понтичними і карли-
            ковими. Тут наявна велика
            популяція сон-трави чорні-
            ючої, трапляється тюльпан
            бузький, гіацинтик блідий,
            інші ефемероїди. Мешкають
            два види джмелів, занесе-
            них до Червоної книги Ук-
            раїни
 
 Ботанічний   38,3  Новгородківський  район,  Колективне
 заказник       с.Новомиколаївка.      сільськогоспо-
 "Шурхи"        Являє собою частину балки  дарське підп-
            системи р.Кам'янки з ха-  риємство
            рактерними  відслоненнями  "Дружба"
            гранітів.  Тут  зберігся
            природний степ з багатою
            флорою петрофітного комп-
            лексу. У степових ценозах
            зростають види, занесені
            до Червоної книги України
            - астрагал шерстистоквіт-
            ковий, півники понтійські,
            ковила волосиста, ковила
            Лессінга. Чимало лікарсь-
            ких рослин: горицвіт вес-
            няний, цмин пісковий, зві-
            робій стрункий
 
 Лісовий за-  43,5  Онуфріївський    район,  Колективне
 казник "Ве-     с.Вишнівці.         сільськогоспо-
 лика стінка"     Лісовий оазис на межі лі-  дарське підп-
            состепу та степу. Тут збе-  риємство "Ро-
            реглись  дубово-кленові,  сія"
            липово-дубові і дубово-ли-
            пово-кленові ліси з усім
            комплексом рослин і тва-
            рин, типовим для такого
            лісу. З рідкісних видів
            тут відмічається релікто-
            вий видранник весняний
 
 Гідрологіч-  568,0  Новомиргородський  район,  Колективні
 ний заказник     від с.Лікареве до с.Листо-  сільськогоспо-
 "Велика        падове. Територія займає  дарські підп-
 вись"         частину заплави р.Великої  риємства "Ни-
            Висі та її притоки р.Геп-  ва" - 119 га,
            турки. Тут зберігся типо-  "Листопадове"-
            вий для півдня лісостепо-  269,3 га, "Зо-
            вої зони заплавний луч-  ря" - 179,7 га
            но-болотний комплекс з пе-
            реважанням болотної рос-
            линності низинного типу. У
            складі флори чимало рід-
            кісних для області видів
 
 Орнітологіч- 385,6  Гайворонський    район,  Колективне
 ний заказник     с.Бандурове.         сільськогоспо-
 "Бандурівсь-     Система трьох ставків. У  дарське підп-
 кі ставки"      високотравних водно-болот-  риємство "Іск-
            них заростях гніздиться і  ра"
            виводить потомство багато
            видів водоплавних і прибе-
            режних птахів,  зокрема:
            чапля сіра, руда, гуска
            сіра, лиска,  очеретянка
            лугова, синиця вусата, фа-
            зан
            У Київській області
 
 Орнітологіч- 399,7  Вишгородський район, Чер-  Вищедубечансь-
 ний заказник     нинське лісництво.      кий  держліс-
 "Журавлиний"     Болотний масив "Видра" на  госп державно-
            Лівобережному Поліссі та  го лісогоспо-
            прилеглі лісові ділянки.  дарського об'-
            Тут наявний унікальний ор-  єднання "Київ-
            нітокомплекс, який включає  ліс"
            75 видів птахів. Гнізду-
            ються рідкісні види, зане-
            сені до Червоної книги Ук-
            раїни:  сірий  журавель,
            чорний лелека та змієїд.
            Зустрічаються птахи, які
            міжнародними організаціями
            віднесені до видів, що пе-
            ребувають  в Європі під
            загрозою зникнення (підор-
            лик, чорний шуліка, тете-
            рук)
 
 Ландшафтний  967,0  Обухівський район, ділянка  Колгосп "Запо-
 заказник       заплави Дніпра між обвод-  віт Ілліча" -
 "Козинсь-       ним каналом та р.Козинкою.  76,7 га, кол-
 кий"         Територія знаходиться на  госп   "День
            межі лісової та лісостепо-  урожаю" - 57
            вої зон. Мальовничий ланд-  га,  колгосп
            шафтний комплекс, який має  "Придніпровсь-
            водоохоронне   значення.  кий" - 319,3
            Місцезнаходження популяцій  га,  колгосп
            багатьох цінних гідрофіль-  "Вітчизна"  -
            них  видів  рослин  та  455 га, колек-
            тварин            тивне сільсь-
                          когосподарське
                          підприємство
                          "Колос" - 59
                          га
 
 Гідрологіч- 1447,7  Яготинський та Згурівський  Згурівський
 ний заказник     райони, між селами Озерне  район: радгосп
 "Усівський"      і Черкасівка.        "Малосупоївсь-
            Ділянка заплави р.Супій у  кий" - 208,9
            лісостеповій частині Київ-  га, "Малобере-
            щини. Обводнене високот-  занський"  -
            равне болото з переважан-  382,0 га; Яго-
            ням осоково-рогозових уг-  тинський  ра-
            руповань  із багатою та  йон:  радгосп
            різноманітною флорою  та  "30-річчя Пе-
            фауною, в складі яких від-  ремоги"   -
            мічений ряд рідкісних бо-  212,0 га, ко-
            реальних видів. Притулок  лективне
            для птахів під час весня-  сільськогоспо-
            ного та осіннього проль-  дарське підп-
            отів. Територія приєдну-  риємство "Су-
            ється до існуючого гідро-  поївське"  -
            логічного    заказника  644,8 га
            "Усівський"
 
 Ландшафтний  10,0  Бориспільський   район,  Великоолек-
 заказник       с.Чубинське. Має як при-  сандрівська
 "Хутір  Чу-     родну,  так  й  істори-  сільська Рада
 бинського"      ко-культурну   цінність.  народних депу-
            Мальовнича ділянка дубово-  татів
            го рідколісся із типовою
            флорою. Вік дубів 180-220
            років. Це невелика збере-
            жена  ділянка  природної
            рослинності серед освоєних
            ландшафтів Бориспільщини
           У Полтавській області
 
 Ландшафтний 2980,0  Кременчуцький    район,  Білецьківська
 заказник       м.Кременчук, Градизьке і  сільська Рада
 "Білець-       Крюківське лісництва.    народних депу-
 ківські        Білецьківські плавні - це  татів - 1910
 плавні"        унікальна, мало трансфор-  га,  Кремен-
            мована ділянка заплави Се-  чуцький держ-
            реднього Дніпра з типовим  лісгосп  дер-
            ландшафтом, багатою при-  жавного лісо-
            родною рослинністю, флорою  господарського
            та фауною, подібних якій  об'єднання
            майже не збереглось. У ме-  "Полтаваліс" -
            жах плавнів у літній пері-  995 га, м.Кре-
            од зустрічається 9 видів  менчук - 75 га
            тварин, занесених до Чер-
            воної книги України. Тут
            представлені різні рослин-
            ні угруповання - від вод-
            ної рослинності до сухих
            піщаних лук. Відмічаються
            рідкісні та малопоширені
            види. Зростає ряд цінних
            лікарських рослин: валері-
            ана висока, цмин піщаний,
            буквиця лікарська, алтея
            лікарська
 
 Ландшафтний  504,0  Кременчуцький район, Ком-  Кременчуцький
 заказник       сомольське лісництво.    держлісгосп
 "Нижньоп-       Територія займає  ділянку  державного лі-
 сільський"      заплави р.Псел і являє со-  согосподарсь-
            бою смугу заплавного лісу,  кого об'єднан-
            який тягнеться вздовж рус-  ня  "Полтава-
            ла річки. Зростає занесе-  ліс"
            ний до Червоної книги Ук-
            раїни рябчик малий. Відмі-
            чені значні за площею ді-
            лянки конвалії травневої.
            Територія багата на лі-
            карські рослини: крушина,
            глід, жостір, хміль та ін.
            Фауна добре збереглась, є
            видра  річкова.  Висока
            щільність гніздування спі-
            вочих птахів
 
 Загальнозоо- 785,0  Машівський район,   Кар-  Новосанжарсь-
 логічний за-     лівське лісництво, с.Коно-  кий  держліс-
 казник        валівка.           госп державно-
 "Руський Ор-     Водно-болотний комплекс на  го лісогоспо-
 чик"         правому  березі р.Оріль.  дарського об'-
            Місце гніздування  сірих  єднання "Пол-
            гусей, місце їх зимування,  таваліс" - 240
            наявні сірий журавель, сі-  га, колективне
            ра чапля, лебеді, різні  сільськогоспо-
            види куликів, качок, інших  дарське підп-
            водоплавних  та болотних  риємство
            птахів. Є лосі, козулі,  "Оріль" - 545
            дикі свині, ондатра, гор-  га
            ностай, ласка. Зростають
            цінні лікарські рослини
           У Харківській області
 
 Ботанічний  185,0  Вовчанський район, с.Зем-  Колективні
 заказник       лянки.            сільськогоспо-
 "Вовчансь-      Унікальна степова ділянка  дарські підп-
 кий"         на правому березі р.Вов-  риємства:
            чої. Зростає понад 500 ви-  ім.Петровсько-
            дів судинних рослин, 50 з  го - 47 га.
            яких є рідкісними для Пів-  "Нива" - 20,4
            нічного Сходу України, 10  га, ім.Енгель-
            -  занесені до Червоної  са - 49,8 га,
            книги України. Місце посе-  ім.Леніна  -
            лення корисної ентомофауни  20,3 га, "Хлі-
                          бороб" - 20,5
                          га,   "Охрі-
                          мівський"  -
                          27,0 га
           У Чернівецькій області
 
 Ландшафтний  22,8  Заставнівський район, біля  Селянські
 заказник       сс.Кадубівці та Веренчан-  спілки: "Нива"
 "Кадубівсь-      ка.             -  20,1  га,
 ка стінка"      На крутих схилах зберег-  "Буковина"  -
            лась степова рослинність.  2,7 га
            Зростають ковила вузько-
            листа, тонконіг різнобарв-
            ний, занесені до Червоної
            книги України
 
 Ландшафтний  105,0  Заставнівський, Кіцмансь-  Бурякорадгосп
 заказник       кий райони, між селами Ве-  "Хрещатик"
 "Совицькі       ренчанка та Кліводин.    Заставнівсько-
 болота"        Типовий для регіону водо-  го  району -
            болотний ландшафт,  який  32,4 га, кол-
            зберіг свій природний стан  госп "Іскра" -
            у заплаві річки Совиця-Ве-  Кіцманського
            ренчанська          району - 72,6
                          га
 
 Ландшафтний  15,7  Заставнівський   район,  Товтрівська
 заказник       с.Товтри.          сільська Рада
 "Товтрівсь-      Каньйоноподібна долина  з  народних депу-
 ка стінка"      цінними   різноманітними  татів
            карстовими утворами в гіп-
            сах і вапняках, рідкісною
            рослинністю  кам'янистих
            степів
 
 Карсто-    20,3  Путильський район, Перка-  Путильський
 во-спелеоло-     лабське лісництво.      лісокомбінат
 гічний  за-     Купольний карстовий масив  державного лі-
 казник "Мо-     у тріасових вапняках греб-  согосподарсь-
 лочнобратсь-     невої частини пасма "Чор-  кого об'єднан-
 кий карсто-     ний Діл" Буковинських Кар-  ня "Чернівці-
 вий масив"      пат. Тут знаходиться друга  ліс"
            за глибиною природна шахта
            регіону "Молочні браття" -
            39 м
 
 Карсто-    49,0  Заставнівський район, між  Селянські
 во-спелеоло-     селами Погорілівка та Юр-  спілки: "Друж-
 гічний  за-     ківці.            ба" - 24,6 га,
 казник "Чор-     Правий закарстований борт  "Кадинівка" -
 нопотоцький"     долини р.Чорний Потік з  19,2 га, агро-
            декількома стадіями роз-  фірма "Маяк" -
            витку карстового процесу  5,2 га
            та  численними  печерами
            довжиною понад 1,1 км
           У Чернігівській області
 
 Ландшафтний  789,0  Коропський район,  Понор-  Холминський
 заказник       ницьке лісництво.      держлісгосп
 "Рихлівська      Насадження I і II боніте-  державного лі-
 дача"         тів, значна кількість ві-  согосподарсь-
            кових дубів (деякі досяга-  кого об'єднан-
            ють 200-300 років). Підлі-  ня "Чернігів-
            сок  і трав'яний покрив  ліс"
            різноманітні, багаті  на
            види  лікарських рослин.
            Виявлені популяції багать-
            ох видів птахів та ссавців
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  Д.ТАБАЧНИК
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка