Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Положення про Міністерство вугільної промисловості України


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
    ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
     N 598/2000 від 14.04.2000 ) 
       Про Положення про Міністерство вугільної
           промисловості України
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
    N 70/99 від 27.01.99 )
 
   1. Затвердити  Положення  про  Міністерство  вугільної
промисловості України (додається).
   2. Установити,  що  Міністерство  вугільної промисловості
України є правонаступником ліквідованого  Державного  комітету
України по вугільній промисловості.
 
 
 Президент України                    Л.КУЧМА
 
 м.Київ, 30 грудня 1994 року
   N 828/94
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                 Указом  Президента  України
                 від 30 грудня 1994 року N 828/94
              ПОЛОЖЕННЯ
     про Міністерство вугільної промисловості України
 
   1. Міністерство вугільної промисловості України (Мінвуглепром
України) є центральним органом виконавчої влади, підвідомчим
Кабінету Міністрів України. ( Абзац перший пункту 1 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 )
   Мінвуглепром реалізує державну політику розвитку вугільної
промисловості, сприяє структурній перебудові економіки країни.
   2.  Мінвуглепром  України  у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254/96-ВР ), законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням. У межах своїх повноважень Міністерство організовує
виконання актів законодавства України і здійснює систематичний
контроль за їх реалізацією. ( Абзац перший пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 )
   Міністерство узагальнює практику застосування законодавства з
питань, що належать до його компетенції, розробляє та вносить на
розгляд  Президентові  України,  Кабінету  Міністрів  України
пропозиції щодо вдосконалення законодавства.
   3. Основними завданнями Мінвуглепрому України є:
   розробка і реалізація державної політики розвитку вугільної
промисловості з метою забезпечення потреб народного господарства у
продукції галузі,  досягнення  світового  рівня  технології
виробництва та якості продукції, оптимізації виробничої структури,
переорієнтації вугільної промисловості з урахуванням нових джерел
постачання сировини та ринків збуту продукції, нових зв'язків щодо
кооперації виробництва;
   координація діяльності підприємств вугільної промисловості,
захист їх інтересів у державних та інших органах, забезпечення
державної підтримки у розв'язанні покладених на них завдань;
   вивчення наявних і перспективних потреб у вугіллі (за марками
та сортами) на внутрішньому й зовнішньому ринку, прогнозування
напрямів розвитку вугільної промисловості як  щодо  видобутку
вугілля, так і щодо його переробки;
   формування і розміщення в установленому порядку державного
контракту, координація  діяльності  підприємств,  пов'язаної з
виконанням цього контракту;
   розробка комплексних  наукових  програм,  спрямованих  на
поліпшення стану навколишнього природного середовища у вугільних
регіонах України, забезпечення раціонального використання надр,
утилізації відходів, впровадження безвідхідних технологій;
   сприяння підприємствам вугільної промисловості у питаннях
встановлення та стабілізації господарських зв'язків, у тому числі
й зовнішньоекономічних;
   сприяння розвиткові машинобудівної  бази  та  будівельної
індустрії галузі.
   4. Мінвуглепром України відповідно до покладених на нього
завдань:
   1) розробляє  цільові програми та програмні заходи щодо
перспективних напрямів розвитку техніки та виробництва у вугільній
промисловості, а також щодо ліквідації породних відвалів;
   2) уживає заходів для сталого забезпечення підприємств галузі
гірничошахтним та іншим технологічним устаткуванням, приладами,
запасними частинами;
   3) забезпечує  розміщення  нових і ліквідацію застарілих
виробництв, сприяє оптимізації економічних зв'язків, кооперованих
поставок і перевезень;
   4) визначає напрями та обсяги витрат, що можуть фінансуватися
з галузевого фонду фінансового регулювання;
   5) розробляє разом з Мінекономіки України і Мінфіном України
заходи, спрямовані на поглиблення економічної реформи, забезпечує
їх виконання, сприяє розвиткові товарного ринку,  фінансовому
оздоровленню підприємств;
   6) сприяє розвиткові підприємництва і конкуренції, у межах
своєї компетенції  проводить  у встановленому порядку роботу,
спрямовану на  демонополізацію  виробництва  у   вугільній
промисловості, готує пропозиції щодо здійснення антимонопольних
заходів;
   7) координує  роботу  з  проектування,  будівництва  та
реконструкції підприємств вугільної  промисловості,  проведення
експертизи галузевих інвестиційних програм;
   8) подає підприємствам вугільної промисловості допомогу у
забезпеченні матеріально-технічними ресурсами для виконання ними
виробничих програм;
   9) координує  розвиток  системи  зв'язку  у  вугільній
промисловості;
   10) виступає  замовником  і  організовує  фінансування
комплексних наукових досліджень з технологічних, організаційних,
екологічних проблем розвитку вугільної промисловості;
   11) бере участь у розробці  заходів  щодо  забезпечення
підприємств галузі висококваліфікованими працівниками, координує
діяльність підприємств і навчальних закладів у питаннях підготовки
спеціалістів і робітничих кадрів;
   12) забезпечує  додержання  на  підприємствах  вугільної
промисловості трудового законодавства, сприяє підвищенню рівня
соціального захисту працюючих та забезпеченню державних гарантій у
цих питаннях;
   13) проводить технічну політику, спрямовану на створення
здорових і безпечних умов праці, здійснює аналіз травматизму на
підприємствах, організовує методичну роботу з охорони праці;
   14) бере участь у розробці екологічних норм і нормативів та
економічних санкцій за їх  порушення,  забезпечує  додержання
екологічних вимог у виробництві, охорону навколишнього природного
середовища від  шкідливого  впливу  підприємств  вугільної
промисловості, а також раціональне використання вугільних родовищ;
   15) організовує  розробку  і  укладає  з  відповідними
профспілковими об'єднаннями галузеві тарифні угоди, бере участь у
розробці норм праці, надає підприємствам інформаційну, методичну,
консультаційну та іншу допомогу з цих питань;
   16) уживає заходів, спрямованих на зростання експортного
потенціалу підприємств галузі, подає їм допомогу у вирішенні
питань зовнішньоекономічних зв'язків,  готує  пропозиції  щодо
квотування і ліцензування експорту вугілля;
   17) установлює за погодженням з Мінекономіки України оптові
ціни на вугілля та вугільну продукцію, вивчає рівень та динаміку
цін, організовує забезпечення  підприємств  з  видобутку  та
збагачення вугілля інформацією з цих питань;
   18) організовує роботу з питань стандартизації, контролю за
додержанням стандартів якості продукції та патентно-ліцензійних
вимог, здійснює сертифікацію продукції (робіт, послуг) вугільної
промисловості та експертну оцінку галузевих програм і проектів;
   19) розробляє заходи щодо приватизації власності в галузі та
розвитку різних її форм;
   20) бере участь у визначенні  пріоритетів  економічного
розвитку галузі, уживає заходів для запобігання  банкрутству
підприємств,  мобілізації  коштів  на  розвиток  виробництва
підприємств, що забезпечують поповнення товарного ринку України,
збільшують експортний потенціал, зменшують імпорт сировини та
комплектуючих, скорочують витрати  енергоносіїв,  забезпечують
зайнятість населення;
   21) здійснює  координацію  обліково-аналітичної  роботи
підприємств вугільної промисловості, подає їм методичну допомогу;
   22) складає в установленому порядку зведені квартальні, річні
бухгалтерські, статистичні звіти і баланси за видами діяльності;
   23) забезпечує подання Мінфіну України і Мінекономіки України
інформації, необхідної для складання проектів державного бюджету і
програми економічного і соціального розвитку; ( Підпункт 23 пункту
4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 від
27.01.99 )
   24) здійснює у межах, визначених законодавством України,
управління майном  підприємств,  установ  і  організацій,  що
перебувають у державній власності й належать до сфери управління
Міністерства. ( Підпункт 24 пункту 4 із змінами, внесеними згідно
з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 )
   5. Мінвуглепром України під час виконання покладених на нього
функцій взаємодіє з іншими центральними органами виконавчої влади
України, органами Автономної Республіки Крим, місцевими органами
виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, а також з
відповідними  органами інших держав. ( Пункт 5 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 )
   6. Мінвуглепром України у межах своїх повноважень на основі й
на виконання чинного законодавства видає накази, організовує та
контролює їх виконання.
   Нормативно-правові  акти Мінвуглепрому України підлягають
реєстрації в порядку, встановленому законом. ( Пункт 6 доповнено
абзацом згідно з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 )
   Міністерство у  разі  потреби  видає  разом  з  іншими
центральними і місцевими органами виконавчої влади спільні акти.
( Абзац третій пункту 6 в редакції Указу Президента N 70/99 від
27.01.99 )
   Рішення Міністерства з питань надійної та безпечної роботи
об'єднань, підприємств, установ та організацій галузі, видані у
межах його  повноважень,  є  обов'язковими  для  об'єднань,
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.
   7. Мінвуглепром України має право залучати на договірних
засадах організації, учених, експертів і спеціалістів, у тому
числі з іноземних держав, для розробки найскладніших проблем
розвитку вугільної промисловості, а також проведення консультацій
та експертизи.
   8. Мінвуглепром України очолює Міністр, якого призначає на
посаду та звільняє з посади у встановленому порядку Президент
України.
   Міністр має заступників, які призначаються на посаду та
звільняються з посади відповідно до законодавства.  Розподіл
обов'язків між заступниками провадить Міністр.
   Міністр здійснює керівництво Мінвуглепромом України і несе
відповідальність перед Президентом України та Кабінетом Міністрів
України за виконання покладених на Міністерство завдань, визначає
ступінь  відповідальності  заступників  Міністра,  керівників
підрозділів Міністерства.
( Пункт 8 в редакції Указу Президента N 70/99 від 27.01.99 )
   9. Для  погодженого  вирішення  питань,  що  належать до
компетенції Мінвуглепрому  України,  обговорення  найважливіших
напрямів його діяльності та розвитку вугільної промисловості у
Міністерстві утворюється колегія у  складі  Міністра  (голова
колегії), заступників  Міністра  за  посадою,  а також інших
керівників структурних підрозділів Міністерства.
   До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
органів виконавчої влади. ( Абзац другий пункту 9 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 )
   Членів колегії затверджує Кабінет Міністрів України.
   Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами
Міністерства.
   10. Для  розгляду наукових рекомендацій та пропозицій з
основних напрямів розвитку науки і техніки, розробки рекомендацій
щодо підвищення   ефективності  виробництва  та  поширення
передового досвіду у вугільній промисловості у Мінвуглепромі
України  утворюється  науково-технічна  рада  з  учених  і
висококваліфікованих фахівців.
   Склад науково-технічної ради і положення про неї затверджує
Міністр.
   11. Граничну чисельність працівників центрального апарату
Мінвуглепрому  України  затверджує Кабінет Міністрів України.
( Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 70/99 від 27.01.99 )
   Структуру центрального  апарату  Міністерства  затверджує
віце-Прем'єр-міністр України.
   Штатний розпис  та  єдиний кошторис доходів і видатків
центрального апарату Міністерства затверджуються в установленому
законодавством порядку. Положення про його структурні підрозділи
затверджує Міністр. ( Абзац третій пункту 11 в редакції Указу
Президента N 70/99 від 27.01.99 )
   12. Мінвуглепром України є юридичною особою, має самостійний
баланс,  рахунки  в установах банків, печатку з зображенням
Державного Герба України і своїм найменуванням. ( Пункт 12 в
редакції Указу Президента N 70/99 від 27.01.99 )
 
   Глава Адміністрації
   Президента України               Д.ТАБАЧНИК
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка