Законы Украины

Новости Партнеров
 

Питання Державного комітету України по пресі


 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 1 серпня 1992 р. N 443
                Київ
 
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 944
( 944-93-п ) від 22.11.93 )
          Питання Державного комітету
             України по пресі
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Положення про Державний комітет України по
пресі, що додається.
   2. Установити  граничну  чисельність центрального апарату
Державного комітету по пресі у кількості 100 одиниць.
   3. Дозволити Державному комітетові по пресі мати  трьох
заступників голови, у тому числі одного першого, і колегію в
кількості дев'яти чоловік.
   4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Ради
Міністрів УРСР від 26 лютого 1973 р. N 101 "Питання Державного
комітету Ради Міністрів УРСР у справах видавництв, поліграфії і
книжкової  торгівлі" та від 27 лютого 1974 р. N 104 "Про
затвердження Положення про Державний комітет Ради Міністрів УРСР у
справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі" (ЗП УРСР,
1974 р., N 3, ст. 17).
 
   Прем'єр-міністр України             В.ФОКІН
       Міністр
   Кабінету Міністрів України            В.ПЄХОТА
   Інд. 28
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 1 серпня 1992 р. N 443
              ПОЛОЖЕННЯ
       про Державний комітет України по пресі
 
   1. Державний комітет України по пресі (Держкомпреси)  є
центральним  органом  державної виконавчої влади, підвідомчим
Кабінету Міністрів України.
   Держкомпреси реалізує державну політику у сфері видавничої
справи в усіх її видах і формах, координує діяльність підприємств
і організацій галузі та забезпечує державну підтримку у вирішенні
ними завдань щодо задоволення потреб населення і суспільного
виробництва.
   Комітет, використовуючи економічні методи, організує свою
діяльність  за  принципами  розмежування  функцій  державного
управління та безпосереднього господарювання, що здійснюється
підприємствами, установами й організаціями.
   2. Держкомпреси у своїй діяльності керується Конституцією
( 888-09 ) і законами України, постановами Верховної Ради України,
указами  і розпорядженнями Президента України, постановами і
розпорядженнями Кабінету  Міністрів  України,  а  також  цим
Положенням. У межах своєї компетенції Комітет організує виконання
актів законодавства України і здійснює систематичний контроль за
їх виконанням.
   Комітет узагальнює практику застосування законодавства  з
питань, що входять до його компетенції, розробляє пропозиції щодо
його вдосконалення та вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів
України.
   3. Головними завданнями Держкомпреси є:
   проведення у  життя  законів  України,  інших  державних
нормативних актів з метою сприяння засобами книговидання  і
періодичної  преси  відродження і розвитку духовної культури
України, її економіки, науки, освіти;
   державне регулювання, організація, координація  видавничої
справи, стимулювання її розвитку з метою задоволення духовних,
культурних, освітніх, професійних,  національних,  політичних,
соціальних,  правових  потреб  народу  України; заснування у
встановленому  порядку  державних  видавництв,  підприємств,
визначення цілей їх діяльності;
   формування і розміщення державного замовлення; розробка та
обгрунтування проектів цільових державних програм;
   забезпечення єдиного підходу до економічних та технічних
вимог і стандартів на продукцію (роботи, послуги);
   послідовне запровадження у видавничу справу прогресивних форм
ринкових  відносин  і  структур,   здійснення   активної
науково-технічної  політики, підвищення ролі галузевої науки,
підтримка творчої, господарської ініціативи та підприємництва;
   здійснення заходів щодо розвитку  державної  бібліографії
творів друку, ведення державної бібліографічної статистики з
розробкою  аналітичних  наукових  і  довідково-інформаційних
матеріалів; збереження й постійне поповнення Державного архіву
друку з використанням його фондів для збагачення духовної культури
України;
   забезпечення державного захисту книговидання і періодичної
преси України, протидія монопольним і протиправним тенденціям,
іншим негативним явищам, які завдають шкоди інтересам споживачів
друкованих видань; соціальний захист працівників книговидання і
періодичної преси.
   4. Держкомпреси відповідно до покладених на нього завдань:
   а) визначає  перспективи та розробляє концепцію розвитку
видавничої справи в Україні, організує її реалізацію;
   б) визначає структуру, пріоритети та пропорції  розвитку
книговидавничої справи і періодичної преси, напрями інвестиційної
політики  з  оптимальним  поєднанням  використання  державних
централізованих капітальних вкладень і капітальних вкладень з
фондів підприємств для забезпечення їх виробничого і соціального
розвитку; сприяє вдосконаленню структури виробничих потужностей
виходячи з матеріально-технічних, економічних можливостей, обсягів
державного замовлення, потреб ринку і необхідності розширення
експертних поставок;
   в) організує виконання державного замовлення  на  випуск
друкованих видань та іншої продукції; розробляє й організує
реалізацію зведених міжвідомчих цільових тематичних програм;
   г) у встановленому порядку зміцнює міжнародні  видавничі
зв'язки;
   д) проводить роботу по забезпеченню національної державної
стандартизації у періодичних і неперіодичних виданнях, поліграфії,
поліпшенню  якості  та  конкурентоспроможності  продукції.  В
установленому порядку розробляє державні стандарти, технічні умови
та іншу нормативно-технічну документацію;
   є) розвиває і зміцнює творче співробітництво з громадськими
об'єднаннями,  науковими  установами,  навчальними  закладами,
фахівцями-практиками;
   ж) сприяє  розширенню і поглибленню прямих зв'язків між
об'єднаннями, підприємствами галузі й заводами поліграфічного
машинобудування,  іншими  галузями  народного  господарства.
Забезпечує замовників незалежно від їх відомчої належності фондами
на устаткування та поліграфічні матеріали, що виготовляються за
державним замовленням і виділяються централізовано;
   з) визначає пріоритетні напрями розвитку галузевої науки,
вживає заходів до підвищення ефективності науково-дослідних і
дослідно-конструкторських розробок, залучає для  цього  кошти
заінтересованих об'єднань, підприємств, установ і організацій;
   і) подає суб'єктам видавничої діяльності методичну допомогу з
питань організації виробництва, праці, економіки, цін  тощо;
забезпечує інформаційне обслуговування підприємств, установ і
організацій, надає юридичні консультації щодо діяльності преси,
книговидання і поліграфічного виробництва; сприяє раціоналізації
та винахідництву;
   к) проводить державну реєстрацію друкованих засобів масової
інформації, розрахованих на Всеукраїнську аудиторію;
   л) визначає потреби в папері, картоні та інших ресурсах для
виготовлення друкованої продукції, готує пропозиції до планів
міждержавних поставок поліграфматеріалів і устаткування; розробляє
пропозиції щодо  асортименту,  якості  й  кількості  паперу,
поліграфічних матеріалів та устаткування;
   м) вживає  заходів  до  зміцнення  фінансового становища
підприємств, установ і організацій галузі, реалізує державну
політику ціноутворення; веде оперативну і статистичну звітність у
системі;
   н) розробляє фінансовий план для збалансування всіх видів
фінансових і кредитних ресурсів з показниками економічного і
соціального  розвитку  діяльності  галузі;  визначає  джерела
фінансування капіталовкладень, окремих програм і сум платежів до
державного бюджету;
   о) організує розповсюдження українських творів друку  за
межами України, дбає про задоволення духовних і культурних потреб
українців, які проживають за межами України;
   п) організує роботу по забезпеченню  потреби  галузі  у
кваліфікованих кадрах, підвищення їх професійного рівня, навчання,
проводить добір керівників на контрактній основі.
   5. Держкомпреси здійснює покладені на нього  функції  в
регіонах України через обласні управління по пресі, що входять до
складу обласної державної адміністрації за принципом подвійного
підпорядкування.
   6. Держкомпреси при виконанні покладених на нього функцій
взаємодіє з іншими центральними органами державної виконавчої
влади України, органами Республіки Крим, місцевими державними
адміністраціями,  органами   місцевого   і   регіонального
самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.
   7. Держкомпреси здійснює контрольні функції за діяльністю
підприємств,  установ  і  організацій,  визначені  чинним
законодавством України.
   8. Держкомпреси з метою реалізації своїх функцій має право:
   а) залучати до формування й реалізації державних тематичних
програм випуску найважливіших видань видавництва, поліграфічні
підприємства,  книгорозповсюджувачів,  а  також  установи  й
організації, яким надано видавничі права. Затверджувати тематичні
плани випуску літератури за державним замовленням та добиватися їх
виконання;
   б) відповідно до вимог чинного законодавства здійснювати
самостійно господарську діяльність, бути засновником та учасником
господарських і громадських об'єднань будь-яких форм власності,
спільних підприємств, консорціумів, акціонерних товариств та інших
форм діяльності по вирішенню завдань книговидання і преси на
Україні та за кордоном;
   в) здійснювати власну видавничу діяльність, за фінансовими
результатами якої провадити розрахунки з бюджетом відповідно до
чинного законодавства;
   г) затверджувати статути заснованих ним редакцій, видавництв,
підприємств, об'єднань, організацій;
   д) одержувати безплатні контрольні примірники всіх друкованих
видань, що виходять в Україні або виготовляються видавництвами,
установами й організаціями України за її межами. Розробляти та
вносити на затвердження Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
переліку творів  друку,  контрольні,  обов'язкові,  сигнальні
примірники  яких розсилаються, та список організацій, що їх
одержують.
   9) Держкомпреси в межах своєї компетенції видає на основі й
на виконання чинного законодавства накази, організує та контролює
їх виконання. Рішення Комітету з питань видавничої  справи,
прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для центральних
і місцевих органів  державної  виконавчої  влади,  а  також
підприємств, установ і організацій.
   Комітет у  необхідних  випадках  видає  разом  з іншими
центральними органами державної виконавчої  влади,  місцевими
державними адміністраціями та об'єднаннями громадян спільні акти.
   10. Державний комітет України по пресі очолює голова, який
призначається Кабінетом Міністрів України.
   Голова Комітету має заступників, яких за його  поданням
призначає Кабінет Міністрів України. Розподіл обов'язків між
заступниками голови провадиться головою Комітету.
   Голова Державного комітету  по  пресі  несе  персональну
відповідальність за виконання покладених на Комітет завдань і
здійснення ним своїх функцій, встановлює ступінь відповідальності
заступників голови, керівників підрозділів Комітету.
   11. Для  погодженого  вирішення  питань, що належать до
повноважень Держкомпреси, обговорення найважливіших напрямів його
діяльності у Комітеті утворюється колегія у складі голови Комітету
(голова колегії), заступників голови за посадою, а також керівних
працівників Комітету.
   До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
органів державної виконавчої влади та представники відповідних
об'єднань громадян.
   Члени колегії Комітету затверджуються Кабінетом Міністрів
України. Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами
Комітету.
   12. При Держкомпреси можуть створюватися науково-видавнича та
науково-технічна ради, склад яких затверджує голова Комітету.
   13. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального  апарату  Держкомпреси  затверджується  Кабінетом
Міністрів України.
   Структура центрального  апарату  Комітету  затверджується
Віце-прем'єр-міністром України.
   Штатний розпис центрального апарату Комітету і положення про
його структурні підрозділи затверджується головою  Державного
комітету України по пресі.
   14. Держкомпреси є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного
герба України і своїм найменуванням.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка