Законы Украины

Новости Партнеров
 

Питання Державного комітету України по гідрометеорології


             П О С Т А Н О В А
          від 16 червня 1992 р. N 328
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1481 ( 1481-2000-п ) від 28.09.2000 )
          Питання Державного комітету
          України по гідрометеорології
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
     N 573 ( 573-96-п ) від 29.05.96 )
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. ( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 573
( 573-96-п ) від 29.05.96 ) Затвердити Положення про Державний
комітет України по гідрометеорології, що додається.
   2.  Дозволити  Державному  комітетові  України   по
гідрометеорології мати двох заступників голови Комітету, в тому
числі одного першого, і колегію у складі дев'яти чоловік.
   3. Установити граничну чисельність працівників центрального
апарату Державного комітету України по гідрометеорології  у
кількості 60 одиниць.
 
        Перший
   віце-прем'єр-міністр України           К. МАСИК
        Міністр
   Кабінету Міністрів України           В. ПЄХОТА
   Інд.22
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
              постановою Кабінету Міністрів України
                 від 16 червня 1992 р. N 328
   ( Положення втратило чинність на підставі Постанови КМ 
    N 573 ( 573-96-п ) від 29.05.96 )
             П О Л О Ж Е Н Н Я
    про Державний комітет України по гідрометеорології
   1. Державний  комітет  України  по  гідрометеорології
(Держкомгідромет України) є центральним  органом  державної
виконавчої влади, підвідомчим Кабінету Міністрів України.
   2. Держкомгідромет України у своїй діяльності керується
Конституцією ( 888-09 ) і законами України, постановами Верховної
Ради України, указами і розпорядженнями Президента  України,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також
цим Положенням. У межах своєї компетенції Комітет організує
виконання актів законодавства України і здійснює систематичний
контроль за їх виконанням.
   Комітет узагальнює практику застосування законодавства з
питань гідрометеорології та  радіоекологічних  спостережень,
розробляє пропозиції щодо його вдосконалення і вносить їх на
розгляд Кабінету Міністрів України.
   3. Головними завданнями Держкомгідромету України є реалізація
державної політики в галузі гідрометеорології та радіоекологічних
спостережень,  забезпечення  потреби  населення,  народного
господарства і оборони в інформації про фактичні та очікувані
зміни гідрометеорологічних умов і стану природного середовища з
метою зменшення збитків у сільськогосподарському виробництві,
сприяння безпеці руху наземного, повітряного й водного транспорту,
ефективній роботі паливно-енергетичного комплексу, запобігання
негативному впливові діяльності людини на навколишнє природне
середовище.
   4. Держкомгідромет України відповідно до покладених на нього
завдань:
   забезпечує на базі новітніх досягнень науки і техніки надійне
функціонування та  подальший  розвиток  державної  системи
гідрометеорологічних спостережень та спостережень за  станом
забруднення навколишнього природного середовища, збір, обробку і
поширення цих видів інформації та взаємний обмін інформацією з
гідрометеорологічними службами інших держав;
   веде спостереження за транскордонним забрудненням повітря;
   здійснює радіаційний моніторинг у районах  розташування
атомних електростанцій України;
   складає карти радіаційного стану забруднених територій;
   забезпечує населення, засоби масової інформації, державні
органи інформацією про стан навколишнього природного середовища,
коротко-    і    довготерміновими    метеорологічними,
агрометеорологічними, річковими й морськими прогнозами, прогнозами
забруднення атмосферного повітря, попереджає про небезпечні та
стихійні гідрометеорологічні явища, забруднення  атмосферного
повітря;
   здійснює метеорологічне забезпечення польотів  цивільної
авіації, організує відповідно до вимог Всесвітньої метеорологічної
організації та Міжнародної  організації  цивільної  авіації
метеозабезпечення польотів на міжнародних авіалініях;
   проводить гідрометеорологічне забезпечення мореплавства і
рибних промислів у морях та океанах;
   здійснює    агрометеорологічне        забезпечення
сільськогосподарського виробництва, бере участь у вирішенні питань
гідрометеорологічного    обгрунтування       розміщення
сільськогосподарських культур і впровадження нових  прийомів
агротехніки;
   проводить гідрометеорологічне забезпечення будівництва та
експлуатації промислових, транспортних і сільськогосподарських
об'єктів, експедиційне обстеження районів, де передбачається їх
розміщення;
   прогнозує погоду, стан водного й льодового режиму річок,
водосховищ України та акваторії Азово-Чорноморського басейну, а
також умови розвитку сільськогосподарських культур, їх врожайність
і валові збори;
   координує роботу по розробці цільових програм у галузі
гідрометеорології та спостережень за  станом  навколишнього
природного середовища, виконанню міжнародних гідрологічної та
кліматичної програм;
   організує роботу по активному впливу на гідрометеорологічні
процеси в інтересах народного господарства;
   здійснює наукові дослідження в галузі гідрометеорології та
кліматології, вивчає стан забруднення навколишнього природного
середовища;
   веде державний фонд даних про стан навколишнього природного
середовища;
   виконує на основі господарських договорів із заінтересованими
органами державної виконавчої влади роботи по спеціалізованому
гідрометеорологічному забезпеченню, підготовці інформації  про
забруднення навколишнього природного середовища, активному впливу
на гідрометеорологічні процеси;
   складає та  видає  науково-прикладні  кліматичні  та
агрометеорологічні довідники, гідрометеорологічні щорічники  і
щорічники про стан  забруднення  навколишнього  природного
середовища;
   проводить відомчий метрологічний контроль  приладів  та
обладнання;
   здійснює  методичне  керівництво  гідрометеорологічними
спостереженнями та спостереженнями  за  станом  забруднення
навколишнього природного середовища, які проводяться в інших
міністерствах і відомствах;
   проводить в організаціях, які входять до  функціонального
управління Комітету, організаційно-методичну роботу по здійсненню
державної політики у питаннях праці та  заробітної  плати,
дотримання державних гарантій, а також роботу по охороні праці та
соціальному захисту працівників;
   сприяє організаціям, які  входять  до  функціонального
управління Комітету, у питаннях встановлення та стабілізації
господарських зв'язків, у тому числі й зовнішньоекономічних.
   ( Положення втратило чинність на підставі Постанови КМ 
    N 573 ( 573-96-п ) від 29.05.96 )
   5. Держкомгідромет України при виконанні покладених на нього
функцій взаємодіє з іншими центральними органами  державної
виконавчої влади України, органами Республіки Крим, місцевими
державними адміністраціями, органами місцевого і регіонального
самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.
   Держкомгідромет України здійснює свою діяльність  через
республіканські, обласні, міські, районні  центри,  станції,
лабораторії та інші організації, які входять до функціонального
управління Комітету.
   6. Держкомгідромет України представляє Україну у Всесвітній
метеорологічній організації, розробляє в рамках  Всесвітньої
кліматичної програми Національну програму України та координує її
виконання.
   7. Держкомгідромет України у межах своєї компетенції видає на
основі й на виконання чинного законодавства накази, організує та
контролює їх виконання.
   Комітет у необхідних випадках видає разом  з  іншими
центральними органами державної влади, місцевими  державними
адміністраціями та громадськими об'єднаннями спільні акти.
   8. Держкомгідромет України очолює голова, який призначається
Кабінетом Міністрів України.
   Голова Комітету має заступників, яких за його поданням
призначає Кабінет Міністрів України. Розподіл обов'язків між
заступниками голови провадиться головою Комітету.
   Голова  Держкомгідромету  України  несе   персональну
відповідальність за виконання покладених на Комітет завдань і
здійснення ним своїх функцій, встановлює ступінь відповідальності
заступників голови, керівників підрозділів Комітету.
   9. Для погодженого вирішення питань, що  належать  до
компетенції Держкомгідромету України, обговорення найважливіших
напрямів діяльності та проблем у галузі гідрометеорології та
радіоекологічних спостережень в Комітеті утворюється колегія в
складі голови Комітету (голова колегії), заступників голови за
посадою, а також інших керівних працівників Комітету.
   До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
органів державної виконавчої влади та представники відповідних
громадських об'єднань.
   Члени колегії затверджуються Кабінетом Міністрів України.
   Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами
Комітету.
   10. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій з
головних напрямів розвитку науки  і  техніки,  обговорення
найважливіших програм з питань гідрометеорології та інших у
Комітеті створюється науково-технічна  рада  з  учених  і
висококваліфікованих фахівців.
   Склад науково-технічної ради  і  положення  про  неї
затверджуються головою Комітету.
   11. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального апарату Держкомгідромету України  затверджуються
Кабінетом Міністрів України.
   Структура центрального апарату  Комітету  затверджується
Віце-прем'єр-міністром України.
   Штатний розпис центрального апарату Комітету і положення про
його структурні підрозділи затверджуються головою Комітету.
   12. Держкомгідромет України є юридичною  особою,  має
самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку  із
зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка