Законы Украины

Новости Партнеров
 

Питання Державного комітету України по рибному господарству і рибній промисловості


           П О С Т А Н О В А
         від 1 серпня 1992 р. N 444
              Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1296 ( 1296-2000-п ) від 22.08.2000 )
       Питання Державного комітету України
       по рибному господарству і рибній
            промисловості
 
   Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
   1. Затвердити положення про Державний комітет України по
рибному господарству і рибній промисловості, що додається.
   2. Установити граничну чисельність працівників центрального
апарату Державного комітету по рибному господарству і рибній
промисловості у кількості 80 одиниць.
   3. Дозволити Державному комітетові по рибному господарству і
рибній промисловості мати трьох заступників голови Комітету, в
тому числі одного першого, а також колегію у кількості дев'яти
чоловік.
   4. Передати до функціонального управління Державного комітету
по рибному господарству і рибній промисловості підприємства,
установи, організації, що перебували у  віданні  колишнього
Мінітерства рибного господарства СРСР, взявши до відома, що
чисельність працюючих Укррибводу, Захчоррибводу і Кримчоррибводу
загальною кількістю 400 одиниць передається Міністерству охорони
навколишнього середовища.
   5. Розмістити центральний апарат Державного комітету по
рибному господарству і рибній промисловості у м. Севастополі в
приміщенні концерну "Південриба" по вул. Л. Павличенко, 1, та
просити Київську міську державну адміністрацію вирішити питання
щодо виділення Комітетові приміщення загальною  площею  130
квадратних метрів.
 
   Прем'єр-міністр України             В. ФОКІН
        Міністр
   Кабінету Міністрів України            В. ПЄХОТА
   Інд.22
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 1 серпня 1992 р. N 444
 
             ПОЛОЖЕННЯ
     про Державний комітет України по рибному
       господарству і рибній промисловості
 
   1. Державний комітет України по рибному господарству і рибній
промисловості (Держрибгосппром України) є центральним органом
державної виконавчої влади, підвідомчим  Кабінету  Міністрів
України, і входить до складу агропромислового комплексу України.
   Комітет реалізує державну  політику  розвитку  рибного
господарства і рибної  промисловості  (надалі  -  рибного
господарства), сприяє структурній перебудові економіки у цій
сфері, бере участь у формуванні системи заходів щодо забезпечення
економічної самостійності України.
   2. Держрибгосппром у своїй діяльності керується Конституцією
і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і
розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. У межах своєї
компетенції Комітет організує виконання актів  законодавтсва
України і здійснює систематичний контроль за їх виконанням.
   Комітет узагальнює практику застосування законодавства з
питань, що входять до його компетенції, розробляє пропозиції щодо
його вдосконалення та вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів
України.
   3. Головними завданнями Держрибгосппрому є:
   формування та реалізація державної політики розвитку рибного
господарства і збереження рибних ресурсів;
   задоволення потреб суспільного виробництва та населення в
рибопродукції з високими споживчими властивостями, що забезпечують
її конкурентоспроможність на внутрішньому та зовнішньому ринку;
   наукове забезпечення роботи підприємств і організацій рибного
господарства по використанню рибних ресурсів у рибогосподарських
водоймах, континентального шельфу та  виключної  (морської)
економічної зони України, а також у районах світового океану;
   проведення ефективної інвестиційної політики в  рибному
господарстві.
   4. Держрибгосппром відповідно до покладених на нього завдань:
   а) вивчає кон'юнктуру ринку та складає прогнози попиту на
рибну продукцію, сприяє впровадженню механізмів ринкових відносин
на підприємствах і в організаціях рибного господарства;
   б) бере участь у розробці генеральних схем комплексного
використання та охорони водних ресурсів,  вивчає  динаміку
чисельності, біологію, поведінку, розподіл риб та інших водних
об'єктів, визначає обсяги  допустимого  вилову,  біологічно
обгрунтований режим рибальства і промислу;
   в) розробляє та обгрунтовує проекти цільових  державних
програм розвитку рибного господарства,  короткострокових  і
довгострокових прогнозів динаміки форм власності та пов'язаних з
цим змін і показників розвитку галузі;
   г) вивчає потребу в  рибопромисловому  флоті,  сприяє
раціональному  розміщенню  добувного,  переробного    та
приймально-транспортного флоту по районах рибальства, а також
утриманню його в належному технічному стані;
   д)  сприяє  розвиткові  підприємництва,  конкуренції,
роздержавленню власності та приватизації підприємств галузі;
   є) забезпечує формування у межах галузі єдиного підходу до
економічних і технічних вимог і стандартів на рибну продукцію,
готує висновки на науково-технічні програми та проекти розвитку
рибного господарства;
   ж) розробляє і реалізує заходи, спрямовані на зменшення втрат
і витрат рибної продукції та сировини при її  виробництві,
зберіганні й перевезенні;
   з) розробляє на основі чинного законодавства та затверджує в
установленому порядку акти з питань  безпеки  мореплавства,
радіозв'язку, організації суднової служби та служби капітана
морського рибного порту;
   і) здійснює контроль за безпекою мореплавства риболовного
флоту, надійністю радіозв'язку, виконанням вимог  Міжнародної
конвенції по охороні життя людини на морі;
   к) здійснює охорону рибних ресурсів у рибогосподарських
водоймах,  континентального  шельфу,  виключної  (морської)
економічної зони України, а також контроль  за  діяльністю
підприємств і організацій рибного господарства України  щодо
відтворення та використання цих ресурсів;
   л) вносить Кабінету Міністрів України пропозиції  щодо
формування основних принципів державної політики  з  питань
міжнародного співробітництва в галузі рибного  господарства,
підготовки міжурядових угод про спільне використання  живих
морських ресурсів світового океану і економічних зон інших держав;
   м) розробляє та подає Мінфіну проект бюджету по галузі з
необхідними  розрахунками  й  обгрунтуваннями,   мобілізує
внутрігосподарські резерви для скорочення бюджетних коштів, що
виділяються на фінансування капітальних вкладень; бере участь у
підготовці пропозиції про ціноутворення щодо рибної продукції;
   н) забезпечує державну підтримку підприємств і організацій
рибного господарства у вирішенні ними завдань по виробництву
рибопродукції, вживає заходів для створення необхідних її запасів;
сприяє розвиткові аква- і марикультури;
   о) формує і розміщує в установленому порядку  державне
замовлення, координує діяльність підприємств і  організацій,
пов'язану з його виконанням;
   п) готує пропозиції про розміщення нових і  ліквідацію
застарілих виробництв рибної промисловості;
   р) сприяє підприємствам і організаціям рибного господарства у
питаннях встановлення та стабілізації господарських зв'язків, у
тому числі зовнішньоекономічних;
   с) проводить організаційно-методичну роботу по реалізації у
межах державної політики щодо організації праці, заробітної плати,
дотримання відповідних гарантій;
   т) координує діяльність підприємств і спеціальних навчальних
закладів по підготовці спеціалістів і робітничих кадрів, видає
робочі дипломи працівникам флоту галузі; бере участь у реалізації
державної політики з питань зайнятості;
   у) визначає категорії працівників рибного господарства, яким
надано право носіння форменого одягу, встановлює формені знаки
розрізнення.
   5. Держрибгосппром при виконанні покладених на нього функцій
взаємодіє з іншими центральними органами державної виконавчої
влади України, органами Республіки Крим, місцевими державними
адміністраціями,  органами  місцевого  і    регіонального
самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.
   6. Держрибгосппром має право:
   проводити у межах своїх повноважень переговори з питань
рибальства з представниками інших держав та підписувати  за
дорученням Уряду України відповідні угоди;
   брати участь у розгляді в інших органах державної виконавчої
влади України питань,  що  стосуються  інтересів  рибного
господарства;
   одержувати від центральних органів державної виконавчої влади
інформацію, необхідну для виконання передбачених цим Положенням
завдань і функцій.
   7. Держрибгосппром у межах своєї компетенції видає на основі
й на виконання чинного законодавства накази, організує  та
контролює їх виконання.
   Комітет у необхідних випадках видає разом  з  іншими
центральними та місцевими органами державної виконавчої влади,
органами місцевого та регіонального самоврядування, громадськими
організаціями спільні акти.
   8. Держрибгосппром очолює голова,  який  призначається
Кабінетом Міністрів України.
   Голова Комітету має заступників, яких за його поданням
призначає Кабінет Міністрів України. Розподіл обов'язків між
заступниками голови провадиться головою Комітету.
   Голова Держрибгосппрому несе персональну відповідальність за
виконання покладених на комітет завдань і здійснення ним своїх
функцій, встановлює ступінь відповідальності заступників голови,
керівників підрозділів Комітету.
   9. Для погодженого вирішення питань, що  належать  до
компетенції Держрибгосппрому, обговорення найважливіших напрямів
його діяльності та розвитку рибного господарства у Комітеті
утворюється колегія у складі голови Комітету (голова колегії),
заступників голови за посадою а також інших керівних працівників
Комітету.
   До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
органів державної виконавчої влади та представники відповідних
громадських організацій.
   Члени колегії Комітету затверджуються Кабінетом Міністрів
України.
   Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами
Комітету.
   10. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій з
основних напрямів розвитку науки і техніки, визначення науково
обгрунтованої єдиної технічної політики в галузі розвитку рибного
господарства в Держрибгосппромі створюється науково-технічна рада
з учених і висококваліфікованих фахівців.
   Для розгляду пропозицій з питань раціонального використання
біологічних  ресурсів  у  рибогосподарських    водоймах,
континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони
України та у районах світового океану в Комітеті створюється
науково-промислова рада.
   Склад науково-технічної та науково-промислової  рад  і
положення про них затверджуються головою Комітету.
   11. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального апарату Держрибгосппрому затверджується Кабінетом
Міністрів України.
   Структура центрального апарату  Комітету  затверджується
Віце-прем'єр-міністром України.
   Штатний розпис центрального апарату Комітету і положення про
його структурні підрозділи затверджуються головою Комітету.
   12. Держрибгосппром є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в установах банків, печатку із  зображенням
Державного герба України і своїм найменуванням.
             ---------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка