Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України і Урядом Арабської Республіки Єгипет про сприяння та взаємний захист інвестицій


 
       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
               Угода
            між Урядом України і
        Урядом Арабської Республіки Єгипет
      про сприяння та взаємний захист інвестицій
 
              Преамбула
   Уряд України і Уряд Арабської Республіки Єгипет, що надалі
іменуються "Сторони",
   бажаючи створити сприятливі умови для інвестицій обох Держав
та інтенсифікувати співробітництво між приватними підприємствами
обох  Держав  з  метою стимулювання виробничого використання
ресурсів,
   визнаючи, що справедливе і рівне ставлення до інвестицій на
основі взаємності сприятиме цій меті,
   домовились про нижчевикладене:
               Стаття 1
              Визначення
   Для цілей цієї Угоди,
   (1) Термін "інвестиція" означатиме будь-який вид активів,
пов'язаних  з  економічною  діяльністю,  отриманих  з  метою
встановлення міцних  економічних  відносин  між інвестором та
підприємством незалежно від його юридичної  форми,  включаючи
спільні підприємства та включаючих будь-яку частку капіталу, на
яку інвестор має право, як і будь-яке підвищення вартості капіталу
і зокрема, але не виключно:
   (а) акції, частки або будь-яка  інша  форма  участі  в
акціонерних компаніях на території однієї із Сторін,
   (в) реінвестовані прибутки, права вимоги по грошам або інші
права, що стосуються послуг, які мають фінансову вартість,
   (с) рухома і нерухома власність, як і будь-які інші права,
такі як заставні, привілеї, гарантії та будь-які інші подібні
права, як це визначено у відповідності до права тієї Сторони, на
території якої згадана власність знаходиться,
   (d) права, що випливають з промислової та інтелектуальної
власності, технологія, торгові марки, гудвіл, ноу-хау та будь-які
інші подібні права,
   (e) комерційні  концесії,  надалі  згідно  права або за
конктрактом, включаючи концесії, що стосуються природних ресурсів,
   (2) Термін  "доходи"  означає  суми,  одержані внаслідок
інвестиції і, зокрема, але не виключно,  включає  прибуток,
відсоток,  приріст капіталу, дивіденди, роялті або плата за
послугу.
   (3) Термін "інвестор" означатиме по відношенню до будь-якої
із Сторін:
   (а) Фізичні особи, що мають статус громадян України та
громадян Арабської Республіки Єгипет відповідно до їх законів,
   (в) будь-яку  організацію,  засновану та зареєстровану у
відповідності до, і визнану як юридична особа правом цієї Сторони.
   (4) Термін "територія" означатиме по відношенню до кожної із
Сторін територію, що знаходиться під її суверенітетом і морські та
підводні райони, над якими ця Сторона здійснює, у відповідності до
міжнародного права, суверенітет, суверенні права або юрисдикцію.
               Стаття 2
            Сприяння інвестиціям
   Кожна із Сторін допускатиме інвестиції інвесторів другої
Сторони  відповідно  до її законодавства та адміністративної
практики та сприятиме таким інвестиціям настільки наскільки це
можливо, включаючи полегшення в заснуванні представницьких офісів.
               Стаття 3
            Захист інвестицій
   (1) Інвестиції інвесторів будь-якої із Сторін у всякий час
користуватимуться справедливим та неупередженим ставленням та
отримуватимуть повний захист і безпеку на території іншої Сторони.
   Жодна із Сторін не перешкоджатиме  у  будь-який  спосіб
управлінню,  обслуговуванню,  використанню,  володінню  та
розпорядженню інвестиціями на її території інвесторами іншої
Сторони.  Кожна  із  Сторін  дотримуватиметься  будь-яких
зобов'язань, які вона може взяти по відношенню до інвестицій
інвесторів іншої Сторони.
   (2) Жодна із Сторін на своїй території не застосовуватиме до
інвестицій,  які здійснені інвесторами іншої Сторони або до
прибутків від таких інвестицій режим, що є менш сприятливим аніж
той, який вона надає інвестиціям або прибуткам від них своїм
власним інвесторам або інвесторам будь-якої  третьої  Держави
(залежно від того, який з цих стандартів є більш сприятливим з
точки зору інвестора).
               Стаття 4
              Виключення
   (1) Умови цієї Угоди, що стосуються надання режиму, що є не
менш сприятливим аніж той, що надається інвесторам будь-якої із
Сторін або будь-якої третьої Держави не тлумачитимуться як такі,
що зобов'язують одну Сторону поширювати на інвесторів іншої
Сторони вигоду від будь-якого режиму, преференції або привілеїв,
що випливають з:
   (а) будь-якого існуючого або майбутнього митного  союзу,
регіональних економічних організацій, або подібних міжнародних
угод, стороною яких будь-яка із Сторін є або може стати, або
   (в) будь-якої міжнародної угоди або домовленості, що повністю
або в основному стосується  оподаткування  або  будь-якого
внутрішнього  законодавчого  акту з питань оподаткування, що
повністю або в основному стосується оподаткування.
   (2) Для умов параграфу 1 Статті 7 цієї Угоди не зашкоджатиме
праву кожної із Сторін вжити захисних засобів відносно переміщень
капіталу за умови, що такі заходи здійснюються у відповідності до
багатосторонніх угод, стороною яких будь-яка із Сторін є або може
стати.
               Стаття 5
          Експропріація і компенсація
   Інвестиції інвесторів  будь-якої  із  Сторін  не  будуть
націоналізовані, експропрійовані або піддані заходам, що мають
ефект  еквівалентний націоналізації або експропріації (надалі
іменується як "експропріація") на території іншої Сторони за
вилученням тих випадків коли це зроблено в суспільних інтересах,
пов'язаних з внутрішніми потребами Сторони, що експропріює, на
засадах недискримінації та супроводжується негайною адекватною
компенсацією. Така компенсація  дорівнюватиме  реальній  ціні
експропрійованої інвестиції відразу перед експропріацією.
               Стаття 6
            Компенсація збитків
   Інвестори однієї із Сторін, інвестиції якої на території
іншої Сторони зазнали збитків через війну або інший збройний
конфлікт,  революцію,  національний  надзвичайних стан, бунт,
повстання,  заколот  на  території  останньої   Сторони,
користуватимуться з боку останньої Сторони режимом, що стосується
реєстрації, відшкодування, компенсації або іншого вирішення, не
менш сприятливим, ані той, який ця остання Сторона надає своїм
власним інвесторам або інвесторам будь-якої третьої  Держави
(залежно від того, який з цих стандартів є більш сприятливий з
точки зору інвестора). Платежі, що виникають з будь-якої умови
цієї Статті, будуть вільно переводитись, робитись без затримки.
               Стаття 7
      Репатріація та переказ капіталу та доходів
   (1) Кожна із Сторін, на території якої інвесторами іншої
Сторони були здійснені інвестиції, надаватиме цим інвесторам
необмежений переказ платежів, що стосуються цих інвестицій, а
зокрема:
   (а) доходів від інвестицій,
   (в) сум, пов'язаних з взятими позиками або іншими взятими
зобов'язаннями по контрактах, для інвестицій,
   (с) додаткового  внеску  капіталу,  необхідного   для
обслуговування або розвитку інвестиції,
   (d) інвестованого капіталу та його доходів, включаючи можливе
підвищення цінностей, що виникає з продажу або часткової, або
повної ліквідації інвестиції,
   (e) заробітків тих вихідців, яким дозволено працювати в межах
інвестиції, здійсненої на території іншої Сторони.
   (2) Переказ валюти згідно Статей 5, 6 та пункту (1) цієї
Статті робитимуться в валюті, в якій цю інвестицію було здійснено
або в будь-якій іншій конвертованій валюті, якщо на це буде згода
інвестора, за обмінним курсом, що діє на дату переказу.
               Стаття 8
              Суброгація
   Якщо одна із Сторін або її призначений посередник здійснює
платежі своїм власним інвесторам згідно гарантій, що вона надала в
зв'язку з інвестицією на території іншої Сторони, остання Сторона
визнає:
   (а) передачу, або по закону або згідно законної угоди в цій
країні, будь-якого права або права вимоги інвестора до попередньої
Сторони або до її призначеного посередника, так як і те,
   (в) що  попередня Сторона або її призначений посередник
отримала право внаслідок суброгації користуватися правами та
висувати  вимоги  цього  інвестора та перебере зобов'язання,
пов'язані з цією інвестицією.
               Стаття 9
       Вирішення спорів між однією із Сторін
          та інвестором іншої Сторони
   (1) Сторони прагнутимуть вирішувати будь-який спір між однією
із Сторін та інвестором іншої Сторони у дружній спосіб.
   (2) Якщо будь-який такий спір виникне та не може бути
вирішений на протязі шести місяців, він може бути поданий, на
прохання будь-якої сторони, до арбітражу. Арбітражне судочинство
провадитиметься у відповідності до Арбітражних Правил Комісії
Організації Об'єднаних Націй з Міжнародного Торговельного Права
( 995_059 ), прийнятих Резолюцією 31/98 Генеральної Асамблеї від
15 грудня 1976 року, якщо сторони не домовляться про інше.
   (3) Арбітражне рішення має бути остаточним та обов'язковим
для всіх сторін в спорі. Кожна із Сторін докладе зусиль для
виконання цього рішення у відповідності до їх законодавства.
              Стаття 10
         Вирішення спорів між Сторонами
   (1) Сторони в дусі співробітництва прагнутимуть до швидкого
та  справедливого  вирішення  будь-яких спорів між ними, що
стосуються тлумачення та застосування цієї Угоди.
   (2) Якщо  спір між Сторонами не може таким чином бути
вирішений протягом шести місяців, його за домовленістю Двох Сторін
буде передано до Арбітражного суду "ad hoc".
   (3) Арбітражний суд створюватиметься наступним чином:
   протягом двох  місяців  після  отримання  звернення  про
арбітражне судочинство, кожна з Сторін призначить одного члена
Арбітражного суду. Призначені два члени потім оберуть громадянина
третьої Держави, якого після схвалення Сторонами, буде призначено
Головою Арбітражного суду (надалі згадуємий як Голова). Голову
буде призначено протягом двох місяців з дати призначення інших
двох членів Арбітражного суду.
   (4) Якщо протягом періодів, зазначених  в  параграфі  3
необхідні призначення не були зроблені, будь-яка із Сторін може,
за  відсутністю  іншої  домовленості,  запросити  Президента
Міжнародного Суду зробити такі призначення. Якщо Президент є
громадянином будь-якої із Сторін,  або  якщо  інші  причини
перешкоджають йому виконувати вказані функції, буде запрошено
Віце-Президента,  щоб  зробити  необхідні  призначення.  Якщо
Віце-Президент є громадянином будь-якої із Сторін, або якщо також
щось  перешкоджає  йому  виконувати  вказану  функцію,  член
Міжнародного  Суду,  наступний  по  старшинству,  який не є
громадянином будь-якої із Сторін буде запрошений зробити необхідні
призначення.
   (5) Арбітражний Суд досягатиме свого  рішення  більшістю
голосів. Таке рішення буде обов'язковими для обох Сторін. Кожна із
Сторін нестиме витрати відповідно своїх членів суду та свого
представництва в арбітражному судочинстві. Витрати відносно Голови
та інші витрати нестимуться в рівних частинах обома Сторонами.
Арбітражний Суд визначатиме свою власну процедуру.
              Стаття 11
               Поправки
   На час набуття чинності цією Угодою або в будь-який час
відтак в умови цієї Угоди можуть бути внесені поправки у такий
спосіб, який може бути погоджений між Сторонами. Такі поправки
наберуть чинності тоді, коли Сторони повідомлять  одна одну по
дипломатичних  каналах, що вимоги законодавства щодо набуття
чинності були виконані.
              Стаття 12
              Консультації
   Будь-яка із  Сторін  може  запропонувати  іншій  Стороні
консультуватися по будь-якому питанню, що впливає на застосування
цієї Угоди. Ці консультації провадитимуться за пропозицією однієї
із Сторін в місці і в час, погоджені по дипломатичних каналах.
              Стаття 13
           Застосування цієї Угоди
   (1) Умови  цієї Угоди застосовуватимуться до інвестицій,
здійснених інвесторами однієї із Сторін на території іншої Сторони
після набуття чинності цією Угодою.
   (2) Ця Угода застосовуватиметься до інвестицій, здійснених
інвесторами однієї із Сторін на території іншої Сторони до набуття
чинності цією Угодою.
              Стаття 14
             Набуття чинності
   Ця Угода набуде чинності через тридцять днів після дати, в
яку Уряди Сторін повідомлять один одного по дипломатичних каналах,
що відповідні процедури в кожній з країн виконані.
              Стаття 15
           Тривалість та припинення
   (1) Ця Угода залишається чинною на період десять років та
продовжуватиме залишатися чинною після цього доти, доки, після
сплину початкового періоду в десять років, будь-яка з Двох Сторін
не повідомить письмово іншу Сторону про свій намір припинити дію
цієї Угоди. Повідомлення про припинення почне діяти через один рік
після того, як його отримала інша Сторона.
   (2) Відносно  інвестицій,  здійснених  до  дати,  коли
повідомлення про припинення цієї Угоди почало діяти, умови Статей
від 1 до 10 залишатимуться чинними на подальший період в десять
років від цієї дати.
   Здійснено в двох примірниках у м.Каїрі 22 грудня 1992 року
українською, арабською та англійською мовами, причому всі тексти
мають однакову силу.
   У випадку  розбіжностей  щодо  тлумачення,   перевага
надаватиметься текстові англійською мовою.
 
 За Уряд                     За Уряд Арабської
 України                     Республіки Єгипет
 
 (підпис)                      (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка