Законы Украины

Новости Партнеров
 

Питання Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації


 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 25 травня 1992 р. N 268
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 462 ( 462-94-п ) від 05.07.94 )
        Питання Державного комітету України
     по стандартизації, метрології та сертифікації
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Положення про Державний комітет України по
стандартизації, метрології та сертифікації, що додається.
   2. Установити граничну чисельність працівників центрального
апарату Державного комітету України по стандартизації, метрології
та сертифікації у кількості 100 одиниць.
   3. Дозволити Державному комітетові України по стандартизації,
метрології та сертифікації мати трьох заступників голови Комітету,
в тому числі одного першого, і колегію в складі дев'яти чоловік.
   4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 23 вересня 1991 р. N 223 "Питання Державного
комітету  України  по  стандартизації,  метрології та якості
продукції" (ЗП України, 1991 р., N 10, ст. 92).
 
   Прем'єр-міністр України             В.ФОКІН
       Міністр
   Кабінету Міністрів України            В.ПЄХОТА
   Інд. 28
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 25 травня 1992 р. N 268
              ПОЛОЖЕННЯ
     про Державний комітет України по стандартизації,
          метрології та сертифікації
   1. Державний комітет України по стандартизації, метрології та
сертифікації  (Держстандарт  України)  є  центральним органом
державної виконавчої влади,  підвідомчим  Кабінету  Міністрів
України.
   Комітет реалізує державну політику в галузі стандартизації,
забезпечення єдності та достовірності вимірювань і сертифікації,
направлену на забезпечення економічної самостійності України.
   Комітет представляє Україну в міжнародних організаціях з
питань стандартизації, метрології та сертифікації і бере участь в
їх роботі.
   2. Держстандарт  України  в  своїй  діяльності керується
Конституцією ( 888-09 ) і законами України, постановами Верховної
Ради  України, указами і розпорядженнями Президента України,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також
цим Положенням. У межах своєї компетенції Комітет організує
виконання актів законодавства України і здійснює систематичний
контроль за їх виконанням.
   Комітет узагальнює  практику застосування законодавства з
питань, що входять до його компетенції, розробляє пропозиції щодо
його вдосконалення та вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів
України.
   3. Головними завданнями Держстандарту України є:
   створення системи  нормативно-технічної  документації,  що
встановлює  прогресивні  вимоги  до  розробки, виробництва і
використання продукції (робіт, послуг)  з  метою  підвищення
технічного рівня і якості, забезпечення безпеки використання,
сумісності  та  взаємозамінюваності,  охорони  навколишнього
середовища, ресурсозбереження, ширшого застосування маловідхідних
і безвідхідних технологій, а також підвищення ролі споживача у
визначенні конкретних характеристик продукції (робіт, послуг);
   створення та забезпечення функціонування державної системи
сертифікації продукції;
   забезпечення єдності та достовірності вимірювань з метою
захисту інтересів держави і споживачів;
   створення та  забезпечення  функціонування  національної
еталонної бази;
   здійснення державного нагляду за впровадженням і додержанням
вимог стандартів, технічних умов і зразків (еталонів) на продукцію
(роботи,  послуги)  і  державного  метрологічного  нагляду,
використання  прав  щодо  запобігання  випуску недоброякісної
продукції;
   визначення основних напрямів і координація проведення заходів
міждержавного  і  міжнародного співробітництва, пов'язаних із
стандартизацією, метрологією та сертифікацією;
   організація нормативно-методичного забезпечення суспільного
виробництва з питань стандартизації, метрології та сертифікації;
   організація науково-технічної   інформації   в   галузі
стандартизації, метрології та сертифікації.
   4. Держстандарт України відповідно до покладених на нього
завдань:
   а) здійснює методичне керівництво, координацію та контроль за
діяльністю міністерств, відомств і об'єднань  підприємств  з
стандартизації, метрології та сертифікації;
   готує пропозиції про соціальні, економічні й правові основи
забезпечення якості продукції (робіт, послуг);  взаємодіє  з
товариствами споживачів та іншими громадськими організаціями у
галузі стандартизації, метрології та сертифікації;
   визначає з  урахуванням  завдань  соціально-економічного
розвитку України пріоритетні напрями розвитку стандартизації,
метрології та сертифікації;
   б) на основі пропозицій міністерств, відомств і об'єднань
підприємств формує та затверджує план розробки, перегляду та
впровадження державних  стандартів  (за  винятком  стандартів
проектування  і будівництва, використання природних ресурсів,
охорони навколишнього середовища від  забруднення  та  інших
шкідливих впливів) й контролює виконання цього плану;
   здійснює методичне  керівництво  розробкою міністерствами,
відомствами й об'єднаннями підприємств програм метрологічного
забезпечення,  затверджує і систематично проводить оцінку їх
реалізації;
   затверджує за поданням міністерств, відомств і об'єднань
підприємств головні, базові організації та технічні комітети у
галузі стандартизації, координує їх діяльність;
   затверджує державні  стандарти  (за  винятком  стандартів
проектування  і будівництва, використання природних ресурсів,
охорони навколишнього середовища від  забруднення  та  інших
шкідливих  впливів),  проводить експертизу проектів державних
стандартів і технічних умов, відповідає за їх науково-технічний
рівень і техніко-економічне обгрунтування;
   веде в установленому порядку облік і реєстрацію державних
стандартів, технічних умов і змін, що до них вносяться, рішень про
їх скасування, надсилає заінтересованим організаціям відповідну
інформацію;
   має виключне  право  видання  та  перевидання  державних
стандартів;
   в) організує і координує роботу по сертифікації, здійснює
організаційно-методичне керівництво  функціонуванням  державної
системи сертифікації, визнає у встановленому порядку сертифікати
інших країн;
   надає методичну допомогу підприємствам, їх об'єднанням і
організаціям у впровадженні міжнародних стандартів по системах
управління якістю, організує сертифікацію цих систем;
   забезпечує акредитацію випробувальних  центрів  на  право
проведення сертифікаційних і приймальних випробувань, атестацію
виробництв для підтвердження можливості  стабільного  випуску
сертифікованої продукції, інспекційний контроль за додержанням
умов сертифікації;
   веде державний реєстр  об'єктів  сертифікації  та  видає
інформацію про результати цієї роботи;
   г) сприяє діяльності міністерств, відомств, підприємств та їх
об'єднань, спрямованій на підвищення ефективності метрологічних
робіт, забезпечує атестацію метрологічних служб, вимірювальних,
хіміко-аналітичних лабораторій, здійснює розробку наукових  і
методичних  основ  вимірювань, метрологічну атестацію методик
виконання вимірювань і нагляд за додержанням їх вимог;
   організує виконання  робіт  по  удосконаленню  системи
забезпечення єдності та достовірності вимірювань, при необхідності
розробляє і затверджує  державні  нормативні  документи,  що
регламентують  норми  і  правила  забезпечення  єдності  та
достовірності вимірювань і метрологічного забезпечення, вживає
заходів до збереження і підтримання на сучасному рівні еталонної
бази України;
   забезпечує проведення державних випробувань і метрологічної
атестації засобів вимірювань, здійснює контроль за своєчасним
зняттям із виробництва застарілих засобів вимірювань і заміною їх
на нові; контролює хід реалізації завдань, передбачених програмами
метрологічного забезпечення галузей суспільного виробництва;
   проводить роботу, пов'язану із передачею розміру одиниць
фізичних величин на всіх рівнях вимірювань;
   здійснює державну повірку засобів вимірювань і засвідчує її
результати, виконує особливо точні вимірювання за замовленням
підприємств, їх об'єднань і організацій, забезпечує їх комплексне
метрологічне обслуговування;
   організує розробку та випуск зразкових засобів вимірювань;
   забезпечує науково-методичне  керівництво   метрологічною
діяльністю   організацій   Комітету   і   розвиток   їх
повірочно-технологічної бази;
   здійснює державний нагляд за додержанням метрологічних норм і
правил на підприємствах, у їх об'єднаннях і організаціях незалежно
від форм власності;
   застосовує діючі тарифи на роботи,  що  виконуються  як
державний метрологічний нагляд, а в разі їх відсутності визначає
вартість цих робіт за погодженням із споживачем;
   д) здійснює державний нагляд за додержанням вимог стандартів,
технічних умов, іншої нормативно-технічної документації, норм і
правил підприємствами, їх об'єднаннями та іншими  суб'єктами
підприємницької діяльності;
   забезпечує взаємодію з органами державного нагляду, іншими
контролюючими і правоохоронними органами, товариствами споживачів
у питаннях державного нагляду за якістю продукції (робіт, послуг);
   застосовує згідно з чинним законодавством до підприємств, їх
об'єднань і організацій правові засоби впливу і економічні санкції
за результатами державного нагляду за якістю продукції (робіт,
послуг) та метрологічним забезпеченням; у разі створення з боку
підприємств, їх об'єднань і організацій перешкод у здійсненні
державного нагляду вирішує через відповідні банки України питання
про  припинення  банківських операцій з цими підприємствами,
об'єднаннями і організаціями;
   узагальнює та організує дані про технічний рівень і якість
продукції, що випускається підприємствами, їх об'єднаннями і
організаціями, та про стан її  метрологічного  забезпечення,
розробляє за результатами державного нагляду пропозиції щодо
підвищення  якості  продукції,  вдосконалення  метрологічного
забезпечення і подає їх Кабінетові Міністрів України, іншим
заінтересованим органам;
   є) здійснює в установленому порядку заходи для розширення
міжнародного співробітництва в галузі стандартизації, метрології
та сертифікації;
   ж) забезпечує   додатково-інформаційне   обслуговування
заінтересованих органів з використанням банку даних про стан
стандартизації,  метрології  та  сертифікації  продукції,  що
випускається в Україні;
   з) організує  на  базі навчальних закладів Держстандарту
України підготовку, перепідготовку і підвищення  кваліфікації
керівних та інженерно-технічних працівників сфери Держстандарту
України і суспільного виробництва в  галузі  стандартизації,
метрології та сертифікації.
   5. Держстандарт України при виконанні покладених на нього
функцій взаємодіє з іншими центральними  органами  державної
виконавчої влади України, органами Республіки Крим, місцевими
державними адміністраціями, органами місцевого і регіонального
самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.
   6. Держстандарт України в межах своєї компетенції видає на
основі й на виконання чинного законодавства накази, організує та
контролює їх виконання.
   Комітет у  необхідних  випадках  видає  разом  з іншими
центральними органами державної виконавчої  влади,  місцевими
державними адміністраціями та громадськими об'єднаннями спільні
акти.
   Рішення Держстандарту України  з  питань  стандартизації,
метрології та сертифікації, виданих в межах своєї компетенції, є
обов'язковими для центральних і місцевих  органів  державної
виконавчої влади, а також підприємств, їх об'єднань і організацій.
   7. Держстандарт України має право:
   приймати рішення  про скасування, перегляд або обмеження
строку дії нормативно-технічної документації, що не відповідає
вимогам державних стандартів;
   дозволяти, як виняток, окремим підприємствам (за згодою із
споживачем) виготовлення продукції з тимчасовим відхиленням від
вимог державних стандартів для реалізації в межах України;
   одержувати від підприємств, їх об'єднань та організацій для
проведення державних випробувань безплатно не менш як по одному
зразку засобів вимірювань, що заплановані до серійного виробництва
або імпортуються партіями, визначати в установленому порядку умови
використання цих засобів;
   вводити на підприємствах і в організаціях незалежно від форм
власності, які систематично порушують встановлені вимоги щодо
якості продукції, особливий режим державного нагляду або інші
форми, спрямовані на поліпшення стану справ.
   8. Держстандарт України очолює голова, який призначається
відповідно до Конституції України.
   Голова Комітету  має заступників, яких за його поданням
призначає Кабінет Міністрів України. Розподіл обов'язків між
заступниками голови здійснює голова Комітету.
   Голова Держстандарту    України   несе   персональну
відповідальність за виконання покладених на Комітет завдань і
здійснення ним своїх функцій, встановлює ступінь відповідальності
заступників голови та керівників підрозділів Комітету.
   Голова Держстандарту України одночасно за посадою є головним
державним інспектором України, а його заступники - заступниками
головного державного інспектора України по державному нагляду за
якістю  продукції  (робіт, послуг), додержанням стандартів і
метрологічних правил, станом засобів вимірювань.
   Начальники управлінь, їх заступники, начальники відділів,
провідні спеціалісти, спеціалісти першої та другої категорій
Держстандарту України є державними інспекторами  України  по
державному  нагляду  за  якістю  продукції  (робіт, послуг),
додержанням стандартів, метрологічних правил, станом  засобів
вимірювань і користуються правами, наданими їм в установленому
порядку.
   9. Для погодженого вирішення  питань,  що  належать  до
компетенції  Комітету,  обговорення  найважливіших  напрямів
діяльності і розвитку галузі стандартизації,  метрології  та
сертифікації у Держстандарті України утворюється колегія в складі
голови Комітету (голова колегії), заступників голови Комітету за
посадою, а також інших керівних працівників Комітету.
   До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
органів державної виконавчої влади та представники відповідних
громадських об'єднань.
   Члени колегії Комітету затверджуються Кабінетом Міністрів
України.
   Рішення колегії проводяться в життя наказами Комітету.
   10. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо
основних напрямів діяльності, обговорення найважливіших програм та
вирішення інших питань в Держстандарті  України  створюється
науково-технічна рада із учених і висококваліфікованих фахівців.
   Склад вказаної  ради і положення про неї затверджується
головою Держстандарту України.
   У Комітеті  можуть  створюватися  й  інші  дорадчі  й
консультативні органи. Склад цих органів і положення про них
затверджуються головою Комітету.
   11. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального  апарату  Держстандарту  України  затверджується
Кабінетом Міністрів України.
   Структура центрального  апарату  Комітету  затверджується
Віце-прем'єр-міністром України.
   Штатний розпис центрального апарату і положення про його
структурні підрозділи затверджується головою Комітету.
   12. Витрати на утримання центрів стандартизації та метрології
провадяться за рахунок доходів від діяльності в галузі державної
повірки засобів вимірювань і надання платних послуг (робіт), а
також за рахунок коштів державного бюджету України, що виділяються
на виконання робіт з стандартизації та державного нагляду за
додержанням державних стандартів і здійсненням контролю за якістю
продукції (робіт, послуг), придатністю засобів вимірювань  і
додержанням інших метрологічних правил і норм.
   Науково-дослідні та  конструкторські роботи, пов'язані із
створенням і утриманням еталонної бази, розробка зразкових засобів
вимірювань, загальнотехнічних і організаційно-методичних державних
стандартів  й  інших  нормативно-технічних  документів  з
стандартизації, метрології та сертифікації, а також діяльність
Вищого училища метрології та якості фінансуються з державного
бюджету України.
   13. Держстандарт України є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в установах банків, печатку із  зображенням
Державного герба України і своїм найменуванням.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка