Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Державну адміністрацію морського транспорту України


 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
             П О С Т А Н О В А
          від 18 лютого 1992 р. N 76
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 106 ( 106-93-п ) від 17.02.93 )
       Про затвердження Положення про Державну
        адміністрацію морського транспорту
               України
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Затвердити Положення про Державну адміністрацію морського
транспорту України, що додається.
 
       Перший
   віце-прем'єр-міністр України        К.МАСИК
     Державний секретар
   Кабінету Міністрів України         В.ПЄХОТА
   Інд. 34
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 18 лютого 1992 р. N 76
              ПОЛОЖЕННЯ
     про Державну адміністрацію морського транспорту
               України
 
   1. Державна  адміністрація  морського  транспорту України
(Укрморфлот) є державним органом управління, підвідомчим Кабінету
Міністрів України, і здійснює керівництво морським транспортом
України та нагляд за торговим мореплавством.
   2. Укрморфлот у своїй діяльності керується  Конституцією
України ( 888-09 ), законами та іншими рішеннями Верховної Ради
України, Президії, указами Президента України, постановами і
розпорядженнями  Кабінету  Міністрів  України,  а  також цим
Положенням. У межах своєї компетенції Адміністрація організує
виконання законодавчих актів, рішень Уряду України і здійснює
систематичний контроль за їх виконанням.
   Адміністрація узагальнює практику застосування законодавства
з питань морського транспорту, розробляє пропозиції щодо його
вдосконалення і вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.
   3. Головними завданнями Укрморфлоту є:
   задоволення потреб народного господарства й населення України
в перевезеннях морським транспортом;
   забезпечення зовнішньоекономічної  діяльності  підвідомчих
пароплавств, об'єднань, підприємств, установ і організацій;
   визначення напрямів  єдиної  технічної,  інвестиційної  і
тарифної політики в галузі та її реалізація;
   забезпечення соціально-економічного  розвитку  пароплавств,
об'єднань, підприємств, установ і організацій системи, соціального
захисту працівників морського транспорту та їхніх сімей;
   охорона навколишнього природного середовища;
   забезпечення безпеки мореплавства;
   організація матеріально-технічного  постачання пароплавств,
об'єднань,  підприємств,  установ  і  організацій  морського
транспорту.
   4. Укрморфлот при виконанні покладених на нього функцій
взаємодіє з іншими органами державного управління України та
Кримської АРСР, органами місцевого самоврядування.
   5. Укрморфлот,  підвідомчі йому пароплавства, об'єднання,
підприємства,  установи  й  організації  становлять  систему
Укрморфлоту.
   Пароплавства,  об'єднання,  підприємства,  установи  й
організації галузі діють  відповідно  до  Закону  УРСР  про
підприємства з урахуванням особливостей, встановлюваних Верховною
Радою України.
   6. Укрморфлот відповідно до покладених на нього завдань:
   а) координує  виконання  підвідомчими   пароплавствами,
об'єднаннями,  підприємствами,  установами  й  організаціями
державного замовлення України на перевезення вантажів і пасажирів,
будівництво та промислове виробництво;
   б) здійснює державний нагляд за торговим мореплавством в
Україні, додержанням правил і положень, а також  виконанням
відповідних міжнародних договорів, учасником яких є Україна;
   в) розробляє перспективні плани розвитку морського транспорту
з урахуванням розвитку інших видів транспорту;
   г) затверджує правила технічної експлуатації морських  і
підвідомчих річкових суден, акваторій портів і судноремонтних
заводів, навігаційної обстановки підхідних каналів, споруд і
устаткування,  здійснює  контроль  за належним їх утриманням
пароплавствами,  об'єднаннями,  підприємствами,  установами  й
організаціями галузі;
   д) разом з відповідними організаціями здійснює класифікацію і
технічний нагляд за проектуванням, будівництвом і станом морських
і підвідомчих річкових суден, організує розробку, затверджує і
видає правила щодо їх обладнання рятувальними, протипожежними та
іншими засобами з безпеки мореплавства;
   є) організує  діяльність   служб   аварійно-рятувальних,
підводно-технічних і суднопідіймальних робіт;
   ж) контролює ефективність використання  супутникових  та
електрорадіонавігаційних засобів морського зв'язку, корабельних і
берегових радіостанцій;
   з) контролює додержання вимог національних і міжнародних
нормативних документів стосовно забезпечення флотом і береговими
підприємствами  морського  транспорту  охорони  навколишньго
природного середовища, готовності їх до дій в  надзвичайних
обставинах;
   і) у межах своєї компетенції вирішує питання щодо виключної
(морської) економічної зони України;
   к) представляє інтереси морського транспорту України в галузі
міжнародних відносин, зокрема:
   бере участь у розробці нормативних актів;
   відкриває в установленому порядку свої представництва при
організаціях судноплавства інших держав і бере участь у вирішенні
питань представництва таких організацій в Україні;
   укладає договори (угоди) в межах своєї компетенції;
   бере участь у підготовці та проведенні міжнародних нарад,
конференцій та інших форумів з проблем морського транспорту;
   л) координує роботу по реалізації в системі єдиної технічної,
інвестиційної і тарифної політики;
   м) установлює порядок  взаєморозрахунків,  пов'язаних  з
процесом перевезень як на території України, так і за її межами;
   н) видає ліцензії на перевезення вантажів і пасажирів,
фрахтування і агентування морського і підвідомчого річкового
флоту,  виконання  вантажно-розвантажувальних  робіт,  надання
транспортно-експедиційних послуг, ремонт і технічне обслуговування
морських і підвідомчих річкових суден;
   о)  створює  в  установленому  порядку  пароплавства,
підприємства, установи й організації, визначає цілі і напрями їх
діяльності, здійснює контроль за ефективним використанням  і
збереженням ними державного майна, вносить до Фонду державного
майна України пропозиції щодо реорганізації та ліквідації цих
формувань;
   п) затверджує проекти нових суден і проектну документацію на
будівництво берегових об'єктів;
   р) погоджує нормативи обробки морських і підвідомчих річкових
суден у портах України;
   с) складає програми поповнення флоту, а  також  сприяє
розміщенню замовлень на будівництво нових морських і підвідомчих
річкових суден, будівництво і реконструкцію берегових об'єктів;
   т) організує матеріально-технічне, продовольче, торговельне
обслуговування пароплавств, об'єднань, підприємств, установ і
організацій морського транспорту республіки, а  також  флоту
іноземних судноволодільців у портах України;
   у) формує і координує виконання галузевих програм наукових,
проектних і   проектно-конструкторських   розробок,   сприяє
впровадженню  в  практику  досягнень науки і техніки, нових
технологій та передового досвіду; організує видавничу і рекламну
діяльність морського транспорту;
   ф) розробляє і погоджує з відповідними органами систему
заходів щодо захисту державної, службової та комерційної таємниць;
   х)  вирішує  питання  цивільної  оборони,  забезпечує
мобілізаційну готовність і військово-морську підготовку галузі;
   ц) організує медичне обслуговування працівників галузі та
членів сімей, поліпшення їхніх житлових і культурно-побутових
умов;
   ч) проводить роботу  по  підготовці,  перепідготовці  та
підвищенню кваліфікації кадрів;
   ш) затверджує статути підвідомчих пароплавств, об'єднань,
підприємств, установ і організацій;
   щ) веде відповідно до чинного законодавства облік результатів
роботи підвідомчих пароплавств, об'єднань, підприємств, установ і
організацій за бухгалтерською і статистичною звітністю, забезпечує
збереження і раціональне використання грошових, матеріальних та
інших цінностей;
   ю) здійснює заходи щодо керування  роботою  підвідомчих
пароплавств, об'єднань, підприємств і організацій, пов'язаною з
валютними операціями і розрахунками;
   я) організує розробку і затверджує форму одягу,  знаки
розрізнення та службові посвідчення працівників галузі.
   Укрморфлот здійснює функції по управлінню державним майном,
закріпленим за пароплавствами,  об'єднаннями,  підприємствами,
установами й організаціями, що входять до його системи, за
винятком функцій, віднесених до компетенції Фонду державного майна
України.
   7. Укрморфлот має право:
   а) безпосередньо взаємодіяти з відповідними органами інших
держав і укладати договори (угоди) з питань, віднесених до його
компетенції;
   б) здійснювати контроль і  ревізію  виробничо-фінансової
діяльності підвідомчих  пароплавств,  об'єднань,  підприємств,
установ і організацій;
   в) змінювати прапори, за погодженням з Фондом державного
майна України продавати, заставляти судна з метою одержання
кредитів для фінансування програм поповнення флоту;
   г) централізувати згідно з статутами пароплавств, об'єднань,
підприємств і організацій галузі частину прибутку, в тому числі у
валюті, що залишається в їх розпорядженні, для фінансування
інвестицій загальногалузевого значення і підтримки підприємств,
що зазнають фінансових ускладнень з незалежних від них причин;
   д)  централізувати  розрахунки  підвідомчих  пароплавств,
об'єднань, установ  і  організацій  з  державним і місцевими
бюджетами;
   є) одержувати від пароплавств,  об'єднань,  підприємств,
установ і організацій галузі інформацію, необхідну для виконання
завдань і функцій Адміністрації.
   8. Укрморфлот у межах своєї компетенції видає на основі та
відповідно до чинного законодавства накази, організує і перевіряє
їх виконання.
   Адміністрація у необхідних випадках видає разом з іншими
органами державного управління та  громадськими  об'єднаннями
спільні акти.
   9. Укрморфлот очолює президент, який призначається Кабінетом
Міністрів України.
   Президент Укрморфлоту має заступників, яких за його поданням
призначає Кабінет Міністрів України. Розподіл обов'язків між
віце-президентами провадиться президентом Адміністрації.
   Президент Укрморфлоту:
   призначає начальників пароплавств, керівників  об'єднань,
підприємств, установ і організацій галузі;
   несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Адміністрацію завдань і здійснення нею своїх функцій.
   10. Для погодженого вирішення найважливіших питань державного
управління морським транспортом утворюється колегія Адміністрації
у складі президента, віце-президентів, а також інших керівних
працівників галузі.
   Члени  колегії  Адміністрації  затверджуються  Кабінетом
Міністрів України.
   Рішення колегії Укрморфлоту проводяться в життя, як правило,
наказами Адміністрації.
   11. Фінанси Укрморфлоту формуються з внесків пароплавств,
об'єднань, підприємств, установ і організацій морського транспорту
за рахунок собівартості транспортної продукції.
   Укрморфлот за згодою підвідомчих пароплавств, об'єднань,
підприємств, установ і організацій може утворювати централізовані
фонди, у тому числі резервний, стабілізаційний, валютний. Порядок
їх утворення, розміри і використання  визначаються  колегією
Укрморфлоту.
   12. Укрморфлот є юридичною особою, має самостійний баланс,
розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку із
зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.
   Укрморфлот затверджує в установленому порядку опис прапора
Укрморфлоту, а також інших прапорів і вимпелів, які піднімаються
на суднах разом з Державним прапором України.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.33572
EUR29.33536
RUB0.40836
PLN6.81204
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка