Законы Украины

Новости Партнеров
 

Протокол про обмеження викидів окислів азоту або їх транскордонних потоків до Конвенції 1979 року про транскордонне забруднення повітря на великі відстані


 
       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
               Протокол
  про обмеження викидів окислів азоту або їх транскордонних
  потоків до Конвенції 1979 року про транскордонне забруднення
          повітря на великі відстані
 
  ( Про прийняття Протоколу див. Постанову РМ Української РСР
   N 153 ( 153-89-п ) від 03.06.89 )
 
   Сторони,
   сповнені рішучості здійснювати Конвенцію про транскордонне
забруднення повітря на великі відстані ( 995_223 ),
   занепокоєні тим,  що  викиди  забруднювачів  повітря  в
забруднюваних районах Європи і Північної Америки завдають значної
шкоди природним ресурсам, що мають життєво важливе екологічне й
економічне значення,
   нагадуючи, що Виконавчий орган Конвенції визнав на своїй
другій сесії необхідність ефективного скорочення до 1995 року
загальних щорічних викидів окислів азоту зі стаціонарних  і
мобільних джерел або їх транскордонних потоків та необхідність для
інших держав, які досягли успіхів у скороченні цих викидів,
застосовувати й переглядати встановлені ними норми викидів окислів
азоту,
   беручи до уваги наявні науково-технічні дані про викиди, рух
в атмосфері і вплив на навколишнє середовище окислів азоту та їх
вторинних продуктів, а також про технології боротьби з ними,
   усвідомлюючи, що несприятливі екологічні наслідки викидів
окислів азоту різні в різних країнах,
   сповнені рішучості вжити ефективних заходів для контролю і
скорочення національних щорічних викидів окислів азоту або їх
транскордонних потоків, зокрема, шляхом застосування відповідних
національних норм викидів щодо нових мобільних і великих нових
стаціонарних джерел та реконструкцій існуючих великих стаціонарних
джерел,
   визнаючи, що  науково-технічні  знання  в  даній  галузі
розширюються і що це необхідно буде враховувати під час розгляду
дії цього Протоколу та погодження подальших дій,
   відзначаючи, що розробка підходу, заснованого на критичних
навантаженнях, спрямована  на  створення  наукової  основи,
орієнтованої на вплив забруднювачів, яка буде врахована під час
розгляду дії цього Протоколу та прийняття рішень щодо подальших
погоджених на міжнародному рівні заходів з обмеження і скорочення
викидів окислів азоту або їх транскордонних потоків,
   визнаючи, що найшвидший розгляд процедур створення більш
сприятливих умов для обміну технологією сприятиме ефективному
скороченню викидів окислів азоту в регіоні Конвенції,
   відзначаючи із задоволенням взаємне  зобов'язання,  взяте
кількома  країнами,  щодо  негайного  і  значного скорочення
національних щорічних викидів окислів азоту,
   враховуючи вже вжиті деякими країнами заходи, що привели до
скорочення викидів окислів азоту,
   домовилися про таке:
               Стаття 1
   Для цілей даного Протоколу:
   1. "Конвенція"  означає  Конвенцію  про  транскордонне
забруднення повітря на великі відстані, прийняту в Женеві 13
листопада 1979 року ( 995_223 ).
   2. "ЄМЕП" (означає Спільну програму спостереження й оцінки
поширення забруднювачів повітря на великі відстані в Європі.
   3. "Виконавчий орган" означає Виконавчий орган Конвенції
відповідно до пункту 1 статті 10 Конвенції.
   4. "Географічне оформлення ЄМЕП" означає район, визначений у
пункті 4 статті 1 Протоколу до Конвенції  1979  року  про
транскордонне  забруднення  повітря  на  великі відстані, що
стосується  довгострокового  фінансування  спільної  програми
спостереження й оцінки поширення забруднювачів на великі відстані
(ЄМЕП), прийнятої в Женеві 28 вересня 1984 року.
   5. "Сторони"  означає, якщо контекст не вимагає іншого,
Сторони цього Протоколу.
   6. "Комісія"  означає  Європейську  економічну  комісію
Організації Об'єднаних Націй.
   7. "Критичне навантаження" означає кількісну оцінку впливу
одного чи кількох забруднювачів, нижче якої, згідно із сучасним
рівнем  знань,  не виникає істотних шкідливих наслідків для
конкретних чутливих елементів навколишнього середовища.
   8. "Велике існуюче стаціонарне джерело" означає будь-яке
існуюче стаціонарне джерело, підведення тепла в якому становить
принаймні 100 МВт.
   9. "Велике нове стаціонарне  джерело"  означає  будь-яке
стаціонарне джерело, підведення тепла в якому становить принаймні
50 МВт.
   10. "Категорія великих джерел" означає будь-яку категорію
джерел, що викидають або можуть викидати забруднювачі повітря у
вигляді окислів азоту, включаючи категорії, описані в Технічному
додатку, на які щорічно припадає принаймні 10 відсотків загального
обсягу національних викидів окислів азоту, що вимірюються й
розраховуються за перший календарний рік з дня набуття чинності
цим Протоколом та за кожний наступний четвертий рік.
   11. "Нове стаціонарне джерело" означає будь-яке стаціонарне
джерело, будівництво або модифікація якого були розпочаті через
два роки з дня набуття чинності цим Протоколом.
   12. "Нове мобільне джерело" означає механічний транспортний
засіб або інше мобільне джерело, яке вироблене через два роки з
дня набуття чинності цим Протоколом.
               Стаття 2
   1. Сторони якомога швидше вживають як перший крок ефективних
заходів щодо обмеження або скорочення своїх національних щорічних
викидів окислів азоту або їх транскордонних потоків, з тим щоб
вони не пізніш як 31 грудня 1994 року не перевищували рівня
національних щорічних викидів окислів азоту або транскордонних
потоків таких викидів за 1978 календарний рік чи будь-який інший
попередній рік, що буде зазначений при підписанні цього Протоколу
або приєднанні до нього, за умови, що національні середньорічні
транскордонні потоки чи національні середньорічні викиди окислів
азоту будь-якої Сторони, яка визначить такий попередній рік, у
період  з  1  січня  1987  року по 1 січня 1996 року не
перевищуватимуть її транскордонних потоків  або  національних
викидів за 1987 календарний рік.
   2. Крім того, Сторони не пізніш ніж через два роки з дати
набуття чинності цим Протоколом:
   а) застосовують національні норми викидів до великих нових й
істотно  реконструйованих стаціонарних джерел і/або категорій
джерел, заснованих на кращих наявних технологіях, застосування
яких економічно може бути здійснене з урахуванням Технічного
додатка;
   b) застосовують національні норми викидів до нових мобільних
джерел, заснованих на кращих наявних технологіях, застосування
яких економічно може бути здійснене з урахуванням Технічного
додатка та рішень, що приймаються в рамках Комітету з внутрішнього
автотранспорту Комісії; і
   с) вживають заходів щодо обмеження викидів з існуючих великих
стаціонарних джерел з урахуванням Технічного додатка та параметрів
установки, строку експлуатації, коефіцієнта її використання та
необхідності запобігання невиправданим перервам у роботі.
   3. а) Не пізніше ніж через шість місяців з дня  набуття
чинності цим Протоколом Сторони як другий крок розпочинають
переговори про подальші заходи щодо скорочення  національних
щорічних викидів окислів азоту або транскордонних потоків таких
викидів з урахуванням найбільш прогресивних науково-технічних
досягнень, міжнародно визнаних величин критичних навантажень та
інших оцінок, що є результатом здійснення програми роботи згідно
із статтею 6;
   b) З цією метою Сторони співробітничають, щоб визначити:
   і) величини критичних навантажень;
   іі) розміри скорочень національних щорічних викидів окислів
азоту або транскордонних потоків таких викидів, необхідні для
досягнення  погоджених  цілей,  заснованих  на  критичних
навантаженнях; і
   ііі) заходи щодо забезпечення таких скорочень і графік їх
здійснення, починаючи не пізніше як з 1 січня 1996 року.
   4. Сторони можуть вживати суворіших заходів порівняно із
заходами, що вимагаються цією статтею.
               Стаття 3
            Обмін технологією
   1. Відповідно до своїх національних законів,  правил  і
практики Сторони сприяють обміну технологією з метою скорочення
викидів окислів азоту, зокрема, за рахунок розвитку:
   а) комерційного обміну наявною технологією;
   b) прямих контактів і співробітництва в галузі промисловості,
включаючи спільні підприємства;
   с) обміну інформацією та досвідом; і
   d) надання технічної допомоги.
   2. Сприяючи здійсненню положень, перелічених у підпунктах
"а"-"d",  Сторони  створюють сприятливі умови для полегшення
контактів і співробітництва відповідних організацій та окремих
осіб у приватному і державному секторах, які мають змогу надавати
технології, проекти й інженерні послуги, устаткування або грошові
засоби.
   3. Не пізніше ніж через шість місяців з дня набуття чинності
цим Протоколом Сторони розпочинають розгляд процедур створення
більш сприятливих умов для обміну технологіями, що забезпечують
скорочення викидів окислів азоту.
               Стаття 4
            Неетиловане паливо
   Сторони в максимально короткі строки, але не пізніше ніж
через два роки з дня набуття чинності цим Протоколом, забезпечують
наявність  достатньої кількості неетилованого палива, в певних
випадках як мінімум на основних міжнародних транзитних трасах, з
метою полегшення експлуатації транспортних засобів, устаткованих
каталітичними перетворювачами.
               Стаття 5
            Процес розгляду дії
   1. Сторони регулярно розглядають дію цього Протоколу  з
урахуванням кращих наявних наукових обгрунтувань і технологічних
досягнень.
   2. Перший розгляд дії проводиться не пізніше ніж через один
рік з дня набуття чинності цим Протоколом.
               Стаття 6
             Наступна робота
   Сторони надають першочергового  значення  дослідженням  і
моніторингу, пов'язаним з розробленням і застосуванням підходу,
заснованого на критичних навантаженнях, для визначення на науковій
основі розмірів необхідного скорочення викидів окислів азоту.
Сторони прагнуть, зокрема, в рамках  національних  дослідних
програм, що здійснюються відповідно до положень Конвенції:
   а) виявити й визначити у кількісному відношенні вплив викидів
окислів азоту на людей, рослини і тварин, воду, грунт і матеріали
з урахуванням впливу на них окислів азоту з інших джерел;
   b) визначити географічний розподіл вразливих з економічної
точки зору районів;
   с) розробити системи вимірів і розрахунків по  моделях,
включаючи погоджені методології розрахунку викидів, з тим щоб
визначити в кількісному відношенні перенесення окислів азоту та
відповідних забруднювачів на великі відстані;
   d) удосконалити оцінки результатів застосування технологій
щодо боротьби з викидами окислів азоту й витрат на них та
документально реєструвати розроблення вдосконалених  і  нових
технологій;
   е) розробити у контексті підходу, заснованого на критичних
навантаженнях, методи погодження наукових, технічних і економічних
даних для визначення відповідних стратегій боротьби з викидами.
               Стаття 7
      Національні програми, політика і стратегії
   Сторони розробляють без необгрунтованої затримки національну
політику і стратегії щодо виконання зобов'язань, які випливають з
цього Протоколу, що послужать засобом боротьби з викидами окислів
азоту і їх транскордонних потоків та скороченню таких викидів і
потоків.
               Стаття 8
        Обмін інформацією та щорічні звіти
   1. Сторони обмінюються інформацією, повідомляючи Виконавчий
орган про національні програми, політику і стратегії, які вони
розробляють відповідно до статті 7, щорічно повідомляючи його про
прогрес,  досягнутий  за  допомогою цих програм, політики і
стратегій, та про будь-які внесені до них зміни, зокрема про:
   а) рівні національних щорічних викидів окислів азоту та
основу, на якій вони були розраховані;
   b) зміни в галузі застосування національних норм викидів,
зазначених у підпунктах 2 "а" і 3 "b" статті 2, та національні
норми викидів, які вже застосовуються або будуть застосовуватися,
а також про джерела і/або категорії джерел, що розглядаються;
   с) зміни в галузі введення заходів контролю, передбачених у
підпункті 2 "с" статті 2, а також заходи, які вже прийняті або
будуть прийняті;
   d) зміни в галузі забезпечення  наявності  неетилованого
палива;
   е) заходи, вжиті з метою сприяння обміну технологією;
   f) зміни в галузі встановлення критичних навантажень.
   2. Така інформація, по можливості, подається на основі єдиної
системи звітів.
               Стаття 9
              Розрахунки
   ЄМЕП, використовуючи відповідні моделі, завчасно до щорічних
сесій Виконавчого органу подає йому розрахунки балансів азоту, а
також транскордонних потоків і опадів окислів азоту в межах
географічного охоплення ЄМЕП. У районах, що не входять  до
географічного  охоплення  ЄМЕП,  використовуються  моделі, що
відповідають конкретним умовам  розташованих  у  них  Сторін
Конвенції.
              Стаття 10
            Технічний додаток
   Технічний додаток до цього Протоколу має рекомендаційний
характер. Він є невід'ємною частиною Протоколу.
              Стаття 11
           Поправки до Протоколу
   1. Будь-яка Сторона може пропонувати поправки до  цього
Протоколу.
   2. Пропоновані  поправки  подаються  в  письмовій  формі
Виконавчому секретарю Комісії, який направляє їх усім Сторонам.
Виконавчий орган обговорює запропоновані поправки  на  своїй
наступній щорічній сесії за умови, що такі поправки були надіслані
Виконавчим секретарем Сторонам принаймні за дев'яносто днів до
сесії.
   3. Поправки до цього Протоколу, за винятком поправок до
Технічного додатка, приймаються на основі консенсусу Сторонами, що
присутні на засіданні Виконавчого органу, і набувають чинності для
Сторін, що прийняли їх, на дев'яностий день із дня здачі на
зберігання двома третинами цих Сторін їх документів про прийняття.
Поправки набувають чинності для будь-якої Сторони, що прийняла їх,
після того як дві третини цих Сторін здали на зберігання свої
документи про прийняття даної поправки, на дев'яностий день з дня
здачі на зберігання цією Стороною її документа про прийняття даних
поправок.
   4. Поправки до Технічного додатка приймаються присутніми на
засіданні Виконавчого органу Сторонами на основі консенсусу й
набувають чинності через тридцять днів з дня отримання повідомлень
про ці поправки відповідно до пункту 5 цієї статті.
   5. Поправки, що вносяться відповідно до пунктів 3 і 4 цієї
статті, у найкоротший строк після їх прийняття доводить до відома
всіх Сторін Виконавчий секретар.
              Стаття 12
            Врегулювання спорів
   При виникненні спору між двома чи кількома Сторонами щодо
тлумачення або застосування цього Протоколу вони шукають рішення
шляхом переговорів або будь-яким іншим методом  врегулювання
спорів.
              Стаття 13
              Підписання
   1. Цей  Протокол відкритий для підписання в Софії з 1
листопада 1988 року по 4 листопада 1988 року включно, потім у
штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку до 5 травня
1989 року, державами-членами Комісії, а також державами, що мають
консультативний статус при Комісії згідно з пунктом 8 резолюції 36
(IV) Економічної і Соціальної Ради від 28 березня 1947 року, та
регіональними організаціями економічної інтеграції, що складаються
з суверенних держав-членів Комісії і наділені компетенцією щодо
ведення переговорів, укладання й застосування міжнародних угод з
питань, які охоплює цей Протокол, за умови, що ці держави й
організації є Сторонами Конвенції.
   2. З питань, що належать до їх компетенції, такі регіональні
організації  економічної інтеграції від свого власного імені
здійснюють права та виконують  зобов'язання,  визначені  цим
Протоколом для їх держав-членів. У таких випадках держави-члени
цих організацій не уповноважені здійснювати  такі  права  в
індивідуальному порядку.
              Стаття 14
    Ратифікація, прийняття, затвердження і приєднання
   1. Цей  Протокол  підлягає  ратифікації,  прийняттю  або
затвердженню Сторонами, що підписали його.
   2. Цей  Протокол  відкритий  для  приєднання  держав  і
організацій, зазначених у пункті 1 статті 13, з 6 травня 1989
року.
   3. Держава або організація, що приєдналася до цього Протоколу
після 31 грудня 1993 року, виконує статті 2 і 4 не пізніш як до 31
грудня 1995 року.
   4. Документи про ратифікацію, прийняття, затвердження або
приєднання  здаються  на  зберігання Генеральному секретареві
Організації Об'єднаних Націй, який виконує функції депозитарію.
              Стаття 15
             Набуття чинності
   1. Цей Протокол набуває чинності на дев'яностий день після
здачі на зберігання шістнадцятого документа про ратифікацію,
прийняття, затвердження або приєднання.
   2. Для кожної держави або організації, які зазначені в пункті
1 статті 13 і які ратифікують, приймають чи затверджують цей
Протокол або приєднуються до нього після здачі на зберігання
шістнадцятого документа про ратифікацію, прийняття, затвердження
або приєднання, Протокол набуває чинності на дев'яностий день
після здачі на зберігання цією Стороною її  документа  про
ратифікацію, прийняття, затвердження або приєднання.
              Стаття 16
               Вихід
   У будь-який  час після закінчення п'ятирічного строку з
моменту набуття чинності цим Протоколом щодо будь-якої Сторони ця
Сторона може вийти з Протоколу шляхом направлення письмового
повідомлення про це депозитарієві. Будь-який такий вихід стає
чинним на дев'яностий день після дати отримання повідомлення
депозитарієм або в більш пізній строк, зазначений у повідомленні
про вихід.
              Стаття 17
            Автентичні тексти
   Оригінал цього  Протоколу,  англійський,  російський  і
французький тексти якого є автентичними, здається на зберігання
Генеральному секретареві Організації Об'єднаних Націй.
   На посвідчення чого нижчепідписані, належним чином на те
уповноважені, підписали цей Протокол.
   Вчинено в Софії першого листопада одна тисяча дев'ятсот
вісімдесят восьмого року.
   Технічний додаток відсутній в БД.
                         Архів МЗС України
 
 "Міжнародні договори України",
 видавництво "Право", Київ 1997 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка