Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Положення про Міністерство зовнішніх економічних зв"язків і торгівлі України


 
           Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
    ( Розпорядження втратило чинність на підставі 
                   Указу Президента
     N 1187/95 від 27.12.95 )
       Про Положення про Міністерство зовнішніх
       економічних зв'язків і торгівлі України
    ( Розпорядження втратило чинність на підставі 
                   Указу Президента
     N 1187/95 від 27.12.95 )
   Затвердити Положення про Міністерство зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі України (додається).
 
 
 Президент України                   Л. КРАВЧУК
 
 м.Київ, 16 травня 1992 року
   N 90
    ( Розпорядження втратило чинність на підставі 
                   Указу Президента
     N 1187/95 від 27.12.95 )
                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                Розпорядженням Президента України
                  від 16 травня 1992 р. N 90
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про Міністерство зовнішніх економічних
          зв'язків і торгівлі України
   1. Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі
України (МЗЕЗторг України) є центральним органом  державної
виконавчої влади, керівник якого відповідно до Конституції України
( 888-09 ) входить до складу Кабінету Міністрів України.
   Міністерство бере участь у розробці та реалізації стратегії
зовнішньоекономічної діяльності України і розвитку  торгівлі,
структурній перебудові економіки, формуванні системи заходів щодо
забезпечення економічної самостійності України.
   2. МЗЕЗторг України у своїй діяльності керується Конституцією
і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і
розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. У межах своїх
повноважень Міністерство організує виконання актів законодавства
України і здійснює контроль за їх виконанням.
   Міністерство узагальнює практику застосування законодавства з
питань, що входять до його компетенції, розробляє пропозиції щодо
його вдосконалення і вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів
України.
   3. Основними завданнями МЗЕЗторгу України є:
   1) забезпечення проведення державної зовнішньоекономічної
політики шляхом здійснення  всебічного  розвитку  зовнішніх
економічних зв'язків із зарубіжними країнами  в  інтересах
економічного і соціального розвитку України;
   2)  розробка  концепції  та  стратегії    розвитку
зовнішньоекономічного потенціалу України, механізмів державного
регулювання зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі;
   3) захист прав та законних інтересів України, суб'єктів її
зовнішньоекономічної діяльності шляхом використання  правових
засобів;
   4) розробка та здійснення системи заходів щодо розвитку і
поліпшення структури експорту та імпорту товарів, капіталів,
робочої сили, вироблення рекомендацій для відповідних галузей
економіки з урахуванням кон'юнктурних змін світового ринку;
   5) подання методичної допомоги заінтересованим міністерствам,
іншим центральним органам державної виконавчої влади, організаціям
і підприємствам в організації зовнішньоекономічної та торговельної
діяльності;
   6) розробка пропозицій щодо запровадження стимулюючої системи
відрахувань до Державного валютного фонду України від валютної
виручки учасників зовнішньоекономічної діяльності, розташованих на
території України;
   7) розробка концепцій розвитку внутрішнього ринку, сприяння
всебічному задоволенню потреб населення України  у  життєво
необхідних товарах, продукції та послугах;
   8) організація роботи по комерціалізації державної торгівлі і
громадського харчування, сприяння демонополізації, роздержавленню
та приватизації;
   9) подання допомоги суб'єктам підприємницької діяльності у
формуванні ринкових структур;
   10) формування єдиної науково-технічної політики в сфері
торгівлі та зовнішньоекономічної діяльності, сприяння забезпеченню
підприємств  торгівлі  та    громадського    харчування
торговельно-технологічним обладнанням;
   11) сприяння розвиткові науки та координація діяльності
навчальних закладів, проведення кадрової політики у  галузі,
організація професійного навчання та підвищення  кваліфікації
працівників зовнішньоекономічної сфери і торгівлі;
   12) узагальнення роботи зовнішньоекономічного  комплексу,
розробка і здійснення системи заходів, спрямованих на підвищення
ефективності його діяльності.
    ( Розпорядження втратило чинність на підставі 
                   Указу Президента
     N 1187/95 від 27.12.95 )
   4. МЗЕЗторг України відповідно до покладених на  нього
завдань:
   1) вносить до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
концепції та стратегії розвитку  внутрішньої  торгівлі  та
зовнішньоекономічного потенціалу України, пріоритетних напрямків
економічного співробітництва, укладання, виконання і денонсації
торговельних договорів і угод з іншими державами та інших питань,
віднесених до компетенції Міністерства;
   2) готує пропозиції і укладає у межах своїх повноважень
міжнародні  договори  з  питань   торговельно-економічного
співробітництва України з іншими державами та  міжнародними
організаціями, бере участь разом з іншими центральними органами
державної виконавчої влади України у розробці проектів міжнародних
договорів про науково-технічне співробітництво;
   3) бере участь у формуванні державного замовлення, цільових
програм, концепцій, балансів  виробництва  та  використання
продукції, проектів планів експорту та імпорту, прогнозів розвитку
внутрішньої та зовнішньої торговельно-економічної політики, вживає
заходів до їх реалізації;
   4) вносить до Кабінету Міністрів України пропозиції про
нормативи ставок відрахувань до Державного валютного фонду України
від валютної виручки учасників зовнішньоекономічної діяльності,
розташованих на території України; бере участь в організації
обслуговування зовнішнього державного боргу України;
   5) разом з Міністерством закордонних справ України координує
діяльність дипломатичних та  торговельних  представництв  і
консульств України, спрямовану на  забезпечення  реалізації
зовнішньоекономічної політики, веде облік державного майна України
за кордоном;
   6)  забезпечує  контроль  за  виконанням  суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземними учасниками
торговельно-економічних зв'язків актів законодавства України, що
регулюють зовнішньоекономічну діяльність, а також за додержанням
інтересів  України  на  зовнішньому  ринку.   Координує
комерційно-господарську діяльність за кордоном підприємств та
організацій України незалежно від форм власності, подає  їм
необхідну організаційну і методичну допомогу;
   7) сприяє проведенню державної митної політики;
   8) бере участь у формуванні та виконанні програм надання
допомоги Україні з боку зарубіжних держав;
   9) сприяє залученню в економіку України з-за  кордону
додаткових матеріальних, фінансово-кредитних ресурсів;
   10)  здійснює  державну    реєстрацію    суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності, розташованих  на  території
України, як учасників зовнішньоекономічної діяльності;
   11) здійснює в установленому порядку реєстрацію представництв
іноземних суб'єктів  господарської  діяльності,  узагальнює
інформацію про їхню діяльність, а також здійснює реєстрацію
представництв іноземних фірм та організацій, їхніх  відділів
(філіалів);
    ( Розпорядження втратило чинність на підставі 
                   Указу Президента
     N 1187/95 від 27.12.95 )
   12) узагальнює роботу  зовнішньоекономічного  комплексу
України, організує розробку і здійснення  системи  заходів,
спрямованих на підвищення ефективності його діяльності;
   13)  здійснює  оперативне  нетарифне    регулювання
зовнішньоекономічних зв'язків, вносить до Кабінету  Міністрів
України пропозиції щодо запровадження режиму ліцензування  і
квотування експорту та імпорту;
   14) веде облік іноземних компаній, які застосовують відносно
України обмежувальну ділову практику або несумлінно виконують
взяті зобов'язання, та дає ці відомості заінтересованим учасникам
зовнішньоекономічної діяльності;
   15) сприяє процесам комерціалізації державної торгівлі і
громадського харчування, демонополізації,  роздержавлення  та
приватизації, надає допомогу суб'єктам підприємницької діяльності
у формуванні ринкових структур;
   16) здійснює за дорученням Кабінету Міністрів України у
передбачених законодавством випадках лімітування найважливіших
товарів і продукції, контролює їх використання;
   17)  організує  вивчення  потреб   торгівлі    в
матеріально-технічних ресурсах, сприяє організації виробництва
торговельно-технологічного обладнання  і  забезпеченню  ним
підприємств торгівлі та громадського харчування;
   18) розробляє і затверджує  згідно  з  законодавством
нормативно-технічні вимоги до підприємств торгівлі та громадського
харчування, правила їх роботи, продажу окремих товарів;
   19) сприяє здійсненню державного захисту прав споживачів щодо
якості та безпеки продукції, яка реалізується підприємствами
торгівлі та громадського харчування усіх форм власності;
   20) організує фінансування за рахунок коштів державного
бюджету наукових досліджень, підготовки і перепідготовки кадрів у
сфері торгівлі та зовнішньоекономічної діяльності;
   21) координує роботу навчальних закладів у сфері торгівлі та
зовнішньоекономічної діяльності;
   22) бере участь разом з  уповноваженими  органами  в
удосконаленні системи обліку, звітності та державної статистики у
сфері торгівлі та зовнішньоекономічної діяльності, у розвитку
іноземного туризму.
    ( Розпорядження втратило чинність на підставі 
                   Указу Президента
     N 1187/95 від 27.12.95 )
   5. МЗЕЗторг України при виконанні покладених на нього функцій
взаємодіє з іншими центральними органами державної виконавчої
влади України, органами Республіки Крим, місцевими державними
адміністраціями,  органами  місцевого  і    регіонального
самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.
   6. МЗЕЗторг України має право:
   1)  контролювати  додержання  міністерствами,  іншими
центральними органами державної виконавчої  влади  України,
учасниками зовнішньоекономічної діяльності, розташованими  на
території  України,  встановленого  порядку    здійснення
зовнішньоекономічної діяльності;
   2) тимчасово зупиняти здійснення експортно-імпортних операцій
учасниками зовнішньоекономічної діяльності у разі недобросовісної
конкуренції або коли їхня діяльність завдає шкоди інтересам
України, застосовувати інші спеціальні санкції,  передбачені
законом;
   3) залучати на контрактній основі вітчизняних і зарубіжних
учених, спеціалістів і експертів для проведення консультацій,
вивчення проблем у сфері торгівлі та зовнішніх  економічних
зв'язків України;
   4) брати участь у роботі міжнародних  і  міжурядових
організацій та органів, міжурядових комісій і комітетів  по
торговельно-економічному та науково-технічному співробітництву,
конференцій, конгресів, симпозіумів і нарад з питань міжнародних
економічних відносин, приймати іноземні делегації для обговорення
питань зовнішньоекономічних зв'язків;
   5) одержувати в установленому порядку статистичну звітність
та інформацію від суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.
   7. МЗЕЗторг України у межах своїх повноважень видає на основі
й на виконання актів законодавства накази, організує та контролює
їх виконання.
   Міністерство видає у разі необхідності разом з  іншими
центральними органами державної виконавчої влади та місцевими
державними адміністраціями спільні акти.
   Рішення  Міністерства  з    питань    регулювання
зовнішньоекономічної діяльності, видані у межах його повноважень,
є обов'язковими для центральних і місцевих органів державної
виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій.
   8. МЗЕЗторг України очолює Міністр, який  призначається
Президентом України. Міністр має заступників, яких за  його
поданням призначає Кабінет Міністрів України, проводить розподіл
обов'язків між заступниками Міністра та визначає повноваження
структурних підрозділів Міністерства.
   9. Для погодженого вирішення питань,  що  належать  до
компетенції МЗЕЗторгу, обговорення найважливіших напрямків його
діяльності у Міністерстві утворюється колегія в складі Міністра
(голова колегії), заступників Міністра за посадою та керівників
підрозділів Міністерства.
   До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
органів державної виконавчої влади та представники відповідних
громадських об'єднань.
   Члени  колегії  Міністерства  затверджуються  Кабінетом
Міністрів України.
   Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами
Міністерства.
   10. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій
щодо головних напрямків діяльності МЗЕЗторгу України, обговорення
найважливіших програм та інших питань у Міністерстві створюється
наукова рада з учених і висококваліфікованих фахівців-практиків.
   Склад наукової ради і положення про неї затверджуються
Міністром.
   У Міністерстві з урахуванням специфіки сфери управління
можуть створюватися й інші дорадчі та консультативні органи.
Склад цих органів і положення про них затверджуються Міністром.
   Склад наукової ради і положення про неї затверджуються
Міністром.
   11. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального апарату МЗЕЗторгу України затверджуються Кабінетом
Міністрів України.
   Склад наукової ради і положення про неї затверджуються
Міністром.
   Структура центрального апарату Міністерства затверджується
Віце-прем'єр-міністром України.
   Штатний розпис центрального апарату Міністерства і положення
про його структурні підрозділи затверджуються Міністром.
   12. МЗЕЗторг України є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в установах банків, печатку із  зображенням
Державного герба України і своїм найменуванням.
   Секретар Адміністрації 
   Президента України                 М.ХОМЕНКО
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка