Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Положення про Міністерство зв"язку України


 
           Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
  (Розпорядження втратило чинність на підставі Указу Президента
  N 832/96 від 12.09.96 )
     Про Положення про Міністерство зв'язку України
 
  (Розпорядження втратило чинність на підставі Указу Президента
  N 832/96 від 12.09.96 )
   Затвердити Положення про Міністерство  зв'язку  України
(додається).
 
 
 Президент України                   Л. КРАВЧУК
 
 м. Київ, 16 травня 1992 року
    N 91
 
  (Розпорядження втратило чинність на підставі Указу Президента
  N 832/96 від 12.09.96 )
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                 Розпорядженням Президента України
                 від 16 травня 1992 р. N 91
              ПОЛОЖЕННЯ
         про Міністерство зв'язку України
   1. Міністерство зв'язку України (Мінзв'язку України)  є
центральним органом державної виконавчої влади, керівник якого
відповідно до Конституції України ( 888-09 ) входить до складу
Кабінету Міністрів України.
   Міністерство реалізує державну політику в галузі зв'язку,
координує діяльність підприємств поштового,  електричного  і
спеціального зв'язку, державної фельд'єгерської служби, технічних
засобів радіофікації, радіо і телебачення,  підприємств  по
виготовленню засобів зв'язку з метою забезпечення функціонування
єдиної системи зв'язку загального користування.
   Міністерство, використовуючи економічні методи, організує
свою діяльність за принципами розмежування функцій державного
управління та безпосереднього господарювання, що здійснюється
підприємствами, установами й організаціями.
   2. Мінзв'язку України у  своїй  діяльності  керується
Конституцією і законами України, постановами Верховної  Ради
України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами
і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також  цим
Положенням. У межах своїх повноважень Міністерство організує
виконання актів законодавства України і здійснює контроль за їх
реалізацією.
   Міністерство узагальнює  практику  застосування  актів
законодавства з питань, що входять до його компетенції, розробляє
пропозиції щодо його вдосконалення та вносить їх на розгляд
Кабінету Міністрів України.
   3. Основними завданнями Мінзв'язку України є:
   розробка і реалізація стратегії розвитку в Україні всіх видів
зв'язку, промисловості виробництва засобів зв'язку, а  також
забезпечення відповідності технологій та якості роботи зв'язку
світовому рівню;
   розробка прогнозів розвитку зв'язку і промисловості  по
виробництву засобів зв'язку;
   формування цільової програми та програмних заходів щодо
розвитку перспективних напрямів науково-технічного  прогресу,
удосконалення техніки і виробництва у галузі;
   сприяння розвиткові підприємництва та конкуренції, проведення
роботи по демонополізації виробництва засобів зв'язку, внесення до
Кабінету Міністрів  України  пропозицій  щодо  здійснення
антимонопольних заходів у промисловості виробництва  засобів
зв'язку;
   регулювання використання радіочастот і  радіоелектронних
засобів на території України та організація контролю за чистотою
ефіру;
   забезпечення участі України в міжнародних організаціях по
електричному і поштовому зв'язку, сприяння розвиткові зовнішніх
відносин підприємств, об'єднань, установ і організацій зв'язку.
  (Розпорядження втратило чинність на підставі Указу Президента
  N 832/96 від 12.09.96 )
   4. Мінзв'язку України відповідно до покладених на нього
завдань:
   а) формує технічну політику і визначає концепцію розвитку
поштового, телефонного, телеграфного, спеціального, космічного та
радіозв'язку,  телебачення,  радіомовлення,   промисловості
виробництва засобів зв'язку, розробляє програму їх реалізації;
   виступає  державним  замовником  наукових  досліджень
комплексного  характеру  з  технологічних,  організаційних,
екологічних проблем розвитку зв'язку;
   б) координує  діяльність  промислових  підприємств  і
експлуатаційних підприємств, об'єднань, установ і організацій
галузі по виготовленню та впровадженню  засобів  зв'язку  і
обладнання, що застосовуються на мережах єдиної державної системи
зв'язку, роботу підприємств, об'єднань, установ і організацій
галузі, що беруть участь у єдиному технологічному  процесі,
технологічні процеси підприємств зв'язку, що забезпечують обробку
і перевезення пошти і періодичних видань усіма видами транспорту;
   здійснює оперативне управління організацією зв'язку державних
і відомчих засобів електрозв'язку, радіофікації,  радіо  і
телевізійних передавальних систем, підтримує їх у  належному
якісному стані;
   в) вживає заходів до задоволення потреб населення і народного
господарства у послугах зв'язку; організує випуск марок та інших
знаків поштової оплати, їх реалізацію, визначає та видає умови,
пов'язані з проведенням робіт по розвитку засобів зв'язку і
наданню відповідних послуг;
   сприяє розвитку  міжнародних  і  міждержавних  мереж
електрозв'язку, створює місця міжнародного обміну й організує
обробку і перевезення міжнародної пошти, розвиває співробітництво
з поштовими адміністраціями зв'язку зарубіжних країн;
   г) за дорученням Уряду України забезпечує разом з іншими
центральними органами державної виконавчої влади участь України в
діяльності Міжнародного союзу  електрозв'язку,  Всесвітнього
поштового союзу, інших міжнародних організацій, а також виконання
міжнародних договорів України з метою підтримки і поширення
міжнародного співробітництва в галузі поштового і електричного
зв'язку, вдосконалення усіх видів зв'язку в Україні, розвитку
самостійної української поштової служби і служби електрозв'язку,
дотримання міжнародних правил для  поштового,  телефонного,
телеграфного,  спеціального,  космічного  та  радіозв'язку,
телебачення і радіомовлення; вносить відповідні пропозиції з цих
питань на розгляд Кабінету Міністрів України;
   д) здійснює державний нагляд за використанням радіочастот і
радіоелектронних засобів та забезпечує  їх  електромагнітну
сумісність, призначає робочі радіочастоти для  передавальних
засобів космічного і радіозв'язку, телебачення і радіомовлення,
дає дозвіл на їх використання на території України, координує
взаємодію Державної інспекції електрозв'язку з органами державної
виконавчої влади;
   е) взаємодіє з іншими центральними органами  державної
виконавчої влади в питаннях узгодженості розвитку мереж, засобів і
споруд зв'язку, будівництва об'єктів на основі реалізації єдиної
технічної політики; організує державний нагляд за застосуванням
засобів зв'язку, підпорядкованих іншим власникам; видає технічні
умови на проектування, розробку, будівництво і експлуатацію систем
і мереж зв'язку вітчизняним та іноземним юридичним та фізичним
особам;
   розробляє пропозиції про розміщення нових виробництв  і
ліквідацію застарілих підприємств галузі, координує та узгоджує
вирішення цих питань з відповідними державними органами  та
органами місцевого й регіонального самоврядування;
  (Розпорядження втратило чинність на підставі Указу Президента
  N 832/96 від 12.09.96 )
   є) розробляє і затверджує правила та інші акти з питань
розвитку і діяльності всіх видів зв'язку, виконання яких є
обов'язковим для власників споруд зв'язку та його користувачів;
   ж) разом з Мінекономіки України розробляє заходи  щодо
поглиблення економічної реформи, сприяє розвитку нових  форм
господарювання;
   розробляє пропозиції до основних напрямів економічного і
соціального розвитку України з питань зв'язку, плани капітального
будівництва об'єктів зв'язку, що мають  загальнодержавне  і
міжрегіональне значення, координує їх фінансування,  здійснює
контроль за будівництвом цих об'єктів;
   здійснює розміщення централізованих капіталовкладень  по
головних виконавцях цільових програм і найважливіших  нових
виробничих та інфраструктурних об'єктах;
   регулює роботу галузі за допомогою економічних  важелів
(індикативні плани, договори, угоди,  інвестиції,  державні
замовлення, економічні нормативи, галузеві положення, ціни і
тарифи, санкції, політика зайнятості і соціального захисту тощо);
   визначає підприємства, об'єднання, установи й організації
зв'язку, що одержують товарно-матеріальні ресурси за державним
замовленням;
   з) розробляє проект балансу доходів і видатків Міністерства,
забезпечує контроль за  цільовим  використанням  бюджетних
асигнувань;
   розподіляє державні фінансові ресурси між підприємствами,
об'єднаннями, установами, організаціями зв'язку; забезпечує їх
знаками поштової оплати;
   проводить аналіз та виробляє рекомендації щодо оптимізації
економічних зв'язків, кооперованих поставок і перевезень, вносить
відповідні пропозиції до Кабінету Міністрів України;
   і) організує методологічну роботу по  охороні  праці,
соціальному захисту працівників, наданню відповідних державних
гарантій та, при необхідності, по забезпеченню спеціального режиму
на підприємствах або в їх підрозділах;
   к) здійснює   координацію   економічної,   фінансової,
обліково-аналітичної роботи підприємств, об'єднань, установ і
організацій зв'язку, подає їм методологічну допомогу;
   л) установлює разом з відповідними центральними органами
державної виконавчої  влади  України  порядок  проведення
взаєморозрахунків, пов'язаних з єдиним технологічним циклом;
   м) розробляє та вносить пропозиції щодо визначення цін і
тарифів на послуги зв'язку;
   н) сприяє розвиткові різноманітних форм власності, створенню
умов для діяльності спільних підприємств, міжнародних об'єднань і
організацій;
   о) організує роботу по стандартизації, контролює дотримання
стандартів і патентно-ліцензійних вимог, здійснює сертифікацію
продукції, робіт і послуг, проводить експертну оцінку програм і
проектів;
   п) координує діяльність підприємств, об'єднань, установ і
організацій зв'язку, навчальних закладів з питань підготовки
спеціалістів і робітничих кадрів, забезпечує реалізацію державної
політики щодо зайнятості;
   р) затверджує символіку зв'язку та форму одягу працівників
зв'язку;
   с) бере участь у вирішенні питань цивільної  оборони,
організує і забезпечує мобілізаційну готовність галузі.
  (Розпорядження втратило чинність на підставі Указу Президента
  N 832/96 від 12.09.96 )
   5. Мінзв'язку України при виконанні покладених на нього
функцій взаємодіє з іншими центральними органами  державної
виконавчої влади України, органами Республіки Крим, місцевими
державними адміністраціями, органами місцевого і регіонального
самоврядування, а також відповідними органами інших держав.
   6. Мінзв'язку України у межах своїх повноважень видає на
основі і на виконання чинного законодавства накази, організує та
контролює їх виконання.
   Міністерство у разі необхідності видає спільно з іншими
центральними органами державної виконавчої влади та місцевими
державними адміністраціями спільні акти.
   Рішення Міністерства з питань розвитку і експлуатації засобів
зв'язку, будівництва та проектування об'єктів зв'язку, розподілу і
використання радіочастот, видані в межах його повноважень, є
обов'язковими для центральних і місцевих органів  державної
виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій.
   7. Мінзв'язку України очолює Міністр, який призначається
Президентом України.
   Міністр має заступників, яких за його поданням призначає
Кабінет Міністрів України, провадить розподіл обов'язків між
заступниками Міністра та визначає  повноваження  структурних
підрозділів Міністерства.
   Міністр зв'язку України несе персональну відповідальність за
виконання покладених на Міністерство завдань і здійснення ним
своїх функцій, встановлює ступінь відповідальності заступників
Міністра, керівників підрозділів Міністерства.
   8. Для погодженого вирішення питань, що  належать  до
повноважень Мінзв'язку України, обговорення найважливіших напрямів
діяльності і розвитку галузі у Міністерстві утворюється колегія в
складі Міністра (голова колегії), заступників Міністра за посадою,
керівників структурних підрозділів Міністерства.
   До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
органів державної виконавчої влади та представники відповідних
громадських об'єднань.
   Члени колегії Міністерства затверджуються Кабінетом Міністрів
України.
   Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами
Міністра.
   9. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо
основних напрямів діяльності галузі, обговорення найважливіших
програм та вирішення інших питань у Міністерстві зв'язку України
можуть створюватися відповідні ради і комісії з включенням до їх
складу провідних учених і висококваліфікованих фахівців-практиків.
   Склад рад, комісій та положення про них затверджуються
Міністром зв'язку України.
   10. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального апарату Мінзв'язку України затверджуються Кабінетом
Міністрів України.
   Структура центрального апарату Міністерства затверджується
Віце-прем'єр-міністром України.
   Штатний розпис центрального апарату Міністерства і положення
про його структурні підрозділи затверджуються Міністром зв'язку
України.
   11. Мінзв'язку України є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в установах банків, печатку із  зображенням
Державного герба України і своїм найменуванням.
 
 
 Секретар Адміністрації Президента України       М. ХОМЕНКО
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка