Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Вищу атестаційну комісію України


 
 
             П О С Т А Н О В А
         від 25 травня 1992 р. N 265
                Київ
  ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
   N 352 ( 352-96-п ) від 27.03.96 )
         Про затвердження Положення про
         Вищу атестаційну комісію України
   
   
 
  ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
   N 352 ( 352-96-п ) від 27.03.96 )
   На виконання Указу Президента України від 25 лютого 1992 р.
"Про Вищу атестаційну комісію України" ( 100/92 )  Кабінет
Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
   Затвердити Положення про Вищу атестаційну комісію України, що
додається.
 
   Прем'єр-міністр України             В. ФОКІН
       Міністр
   Кабінету Міністрів України            В. ПЄХОТА
 
   Інд.28
 
 
 
  ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
   N 352 ( 352-96-п ) від 27.03.96 )
                 ЗАТВЕРДЖЕНЕ
            постановою Кабінету Міністрів України
             від 25 травня 1992 р. N 265
             П О Л О Ж Е Н Н Я
        про Вищу атестаційну комісію України
   1. Вища атестаційна комісія України (ВАК України) відповідно
до Закону про освіту є центральним органом державної виконавчої
влади, підвідомчим Кабінету Міністрів України.
   2. ВАК України у своїй діяльності керується Конституцією і
законами України, постановами Верховної Ради України, указами і
розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. У межах своєї
компетенції Комісія організує виконання актів законодавства і
здійснює систематичний контроль за їх виконанням.
   ВАК України узагальнює практику застосування законодавства з
питань, що входять до його компетенції, розробляє пропозиції щодо
його удосконалення та вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів
України.
   3. Головними завданнями ВАКу України є:
   участь у формуванні і реалізації разом з  відповідними
органами державної виконавчої влади та науковими організаціями
державної політики щодо перспектив розвитку науки і техніки,
кадрового потенціалу України з урахуванням світового  рівня
науково-технічного прогресу;
   керівництво атестацією наукових і науково-педагогічних кадрів
вищої кваліфікації, пов'язаною з присудженням наукових ступенів і
присвоєння ученого звання старшого наукового співробітника;
   визначення вимог до дисертацій та до осіб, які претендують на
здобуття наукових ступенів і вчених звань;
   контроль якості атестації.
   4. ВАК України відповідно до покладених на нього завдань:
   а) формує мережу спеціалізованих учених рад для захисту
дисертацій у  вузах,  академічних  інститутах,  галузевих
науково-дослідних інститутах, науково-виробничих  об'єднаннях,
затверджує їхній персональний склад і перелік спеціальностей, з
яких цим радам надається право проведення захисту дисертацій,
здійснює періодичну атестацію рад;
   б) затверджує за погодженням з Міносвіти України та іншими
заінтересованими органами центральної виконавчої влади перелік
спеціальностей наукових працівників;
   в) розробляє і затверджує вимоги до дисертацій та до осіб,
які претендують на здобуття наукових ступенів і вченого звання
старшого наукового співробітника;
   г) здійснює державний контроль за діяльністю спеціалізованих
учених рад;
   д) разом з міністерствами та іншими заінтересованими органами
державної виконавчої влади аналізує тематику  і  значимість
дисертаційних досліджень з урахуванням потреб науково-технічного
та соціального прогресу; розробляє і доводить до наукових установ,
вузів, спеціалізованих учених рад відповідні рекомендації;
   є) оформляє і видає дипломи доктора і кандидата наук, а також
атестати старшого наукового співробітника;
   ж) в установленому порядку вирішує питання нострифікаці
(визнання) документів про присудження наукових  ступенів  і
присвоєння вчених звань, виданих іншими державами;
   з) розглядає апеляції на рішення спеціалізованих учених рад
про присудження наукових ступенів і вчених рад про присвоєння
вчених звань;
   і) у межах своєї компетенції видає положення та інструкції
щодо застосування чинного законодавства про присудження наукових
ступенів і присвоєння вчених звань;
   к) бере участь у роботі міжнародних організацій, конференцій,
нарад з  питань  підготовки  й  атестації  наукових  і
науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.
   5. ВАК України має право:
   скасувати в межах своєї компетенції рішення відповідних рад
про присудження наукових ступенів або присвоєння вчених звань у
разі порушення ними встановленого порядку атестації; позбавляти
спеціалізовані вчені ради, що порушують установлений порядок
захисту або присуджують наукові ступені за роботи низької якості,
права на приймання до захисту дисертацій;
   направляти у необхідних випадках до  відповідних  рад
дисертаційні роботи і атестаційні справи для додаткового вивчення
та визначення їхньої відповідності встановленим вимогам;
   позбавляти  у  встановленому  порядку  наукових   і
науково-педагогічних працівників наукових ступенів і вчених звань;
   призначати у необхідних випадках опонентів і рецензентів,
запрошувати висококваліфікованих спеціалістів для  експертизи
дисертаційних робіт й атестаційних справ,  а  також  для
інспектування діяльності спеціалізованих учених рад;
   отримувати в установленому порядку звітність про роботу
спеціалізованих учених  рад,  розглядати  пропозиції  про
вдосконалення атестації наукових і науково-педагогічних кадрів,
скликати міжвідомчі наради з цих питань;
   видавати бюлетень з  питань  атестації  наукових  і
науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.
   6. ВАК України очолює голова, який призначається Президентом
України.
   Голова має заступників, яких за його поданням, як і вченого
секретаря ВАКу України, призначає Кабінет Міністрів України.
   7. Голова ВАКу України несе персональну відповідальність за
виконання покладених на Комісію завдань, визначає обов'язки і
відповідальність  заступників  голови,  ученого  секретаря,
начальників управлінь і відділів.
   8. Керівним органом ВАКу України є його Головна рада, до якої
входять голова ВАКу України, його заступники, вчений секретар, а
також провідні вчені та спеціалісти.
   Для оперативної роботи ВАКу України із числа членів Головної
ради формується президія Головної ради.
   Персональний склад Головної  ради  та  її  президії
затверджується Кабінетом Міністрів України.
   Рішення Головної ради та її президії проводяться в життя, як
павило, наказами ВАКу України.
   9. Для розгляду конкретних питань про присудження наукових
ступенів при ВАКу України створюються експертні  ради  зі
спеціальностей.
   Положення про експертні ради затверджує ВАК України.
   10. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального апарату ВАКу затверджуються Кабінетом  Міністрів
України.
   Структура центрального апарату  Комісії  затверджується
Віце-прем'єр-міністром України.
   Штатний розпис центрального апарату Комісії та положення про
його структурні підрозділи затверджуються головою ВАКу України.
   11. ВАК України є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного
герба України і своїм найменуванням.
             ———————————————
 
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка