Законы Украины

Новости Партнеров
 

Питання Державного комітету України по житлово-комунальному господарству


 
             П О С Т А Н О В А
          від 25 травня 1992 р. N 266
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1185 ( 1185-97-п ) від 28.10.97 )
      
        Питання Державного комітету України
        по житлово-комунальному господарству
    ( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
     N 552-р ( 552-92-р ) від 31.08.92 )
   Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
   1. Затвердити Положення про Державний комітет України по
житлово-комунальному господарству, що додається.
   2. Установити граничну чисельність працівників центрального
апарату Державного комітету України по  житлово-комунальному
господарству в кількості 125 одиниць. 
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 552-р
( 552-92-р ) від 31.08.92 )
   3.  Дозволити  Державному  комітету  України    по
житловокомунальному господарству мати чотирьох заступників голови,
в тому числі одного першого, і колегію в складі дев'яти чоловік.
   4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 14 вересня 1991 р. N 209 ( 209-91-п )
"Питання  Державного комітету України по житлово-комунальному
господарству" (ЗП України, 1991 р., N 9, ст.84).
 
   Прем'єр-міністр України             В. ФОКІН
       Міністр
   Кабінету Міністрів України            В. ПЄХОТА
   Інд.24
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 25 травня 1992 р. N 266
             П О Л О Ж Е Н Н Я
       про Державний комітет України по житлово-
           комунальному господарству
   1. Державний комітет України  по  житлово-комунальному
господарству (Держжитлокомунгосп України) є центральним органом
державної виконавчої влади, підвідомчим  Кабінету  Міністрів
України.
   Комітет реалізує державну політику комплексного розвитку
житлово-комунального господарства (водо-, тепло-, газопостачання,
водовідведення, міського електротранспорту, шляхового господарства
та благоустрою, ритуальних та інших послуг і робіт для населення,
соціально-побутової сфери та промислових споживачів) незалежно від
форм власності.
   2. Держжитлокомунгосп України у своїй діяльності керується
Конституцією і законами України, постановами Верховної  Ради
України, указами і розпорядженнями Президента України, а також цим
Положенням. У межах своєї компетенції Комітет організує виконання
актів законодавства України і здійснює систематичний контроль за
їх виконанням.
   Комітет узагальнює практику застосування законодавства з
питань, що входять до його компетенції, розробляє пропозиції щодо
його вдосконалення та вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів
України.
   3. До сфери функціонального управління Держжитлокомунгоспу
України належать  науково-дослідні,  проектні,  будівельні,
ремонтнобудівельні, промислові, інші підприємства і організації,
що здійснюють реалізацію державної політики комплексного розвитку
житлово-комунального господарства.
   4. Головними завданнями Держжитлокомунгоспу України є:
   розробка й реалізація  державної  стратегії  розвитку
житловокомунального господарства, формування та здійснення єдиної
технічної та економічної політики в галузі;
   участь у розробці державних програм соціально-економічного
розвитку України та розробка цільових програм, спрямованих на
поліпшення якості житлово-комунальних послуг;
   впровадження в галузі прогресивних  форм  і  методів
господарювання та організації праці;
   підготовка пропозицій щодо поглиблення економічної реформи в
галузі, переходу житлово-комунального господарства на ринкові
відносини, оренди, роздержавлення і приватизації власності;
   сприяння здійсненню житлової реформи, приватизації житла та
об'єктів комунального призначення;
   реалізація разом з Мінприроди України та місцевими органами
державної виконавчої влади державної політики в галузі охорони
природи, екологічної безпеки і природокористування, зокрема з
питань санітарного стану населених пунктів, водопостачання та
водовідведення, розробка відповідних проектів актів законодавства
та внесення їх на розгляд Кабінету Міністрів України;
   створення системи заходів щодо забезпечення сталої роботи
житлово-комунального господарства в умовах стихійного  лиха,
аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків.
   5. Держжитлокомунгосп України відповідно до покладених на
нього завдань:
   а) аналізує стан житлово-комунального господарства, рівень
забезпеченості населення комунальними послугами, їх  якість,
розробляє пропозиції про комплексний розвиток галузі;
   б)  розробляє  концепцію   науково-технічного    й
соціально-економічного розвитку житлово-комунального господарства;
   в) готує пропозиції про зміни у застосуванні економічних
регуляторів розвитку житлово-комунального господарства;
   г) розробляє та обгрунтовує проекти цільових  державних
програм і прогнозів розвитку житлово-комунального господарства;
   д) організує проведення наукових і нормативних досліджень та
розробок з проблем, які мають галузеве значення;
   є) формує і розміщує в установленому порядку  державне
замовлення та координує діяльність підприємств і організацій,
пов'язану з виконанням цього замовлення;
   ж) виступає замовником по створенню й виробництву нових видів
машин, обладнання та приладів для потреб житлово-комунального
господарства, сприяє розвиткові прямих господарських зв'язків;
   з) разом з МЗЕЗторгом України сприяє зовнішньоекономічній
діяльності підприємств та  організацій  житлово-комунального
господарства;
   і) аналізує кон'юнктуру ринку, рівень цін і тарифів на
продукцію та послуги житлово-комунального господарства.
   Разом з Мінекономіки України розробляє та вносить до Кабінету
Міністрів України пропозиції щодо  впровадження  економічно
обгрунтованих цін і тарифів на житлово-комунальні послуги;
   к)] сприяє розвиткові  підприємництва  й  конкуренції,
демонополізації  виробництва  та  надання  послуг    у
житлово-комунальному господарстві;
   л) готує пропозиції про розміщення нових, реорганізацію та
ліквідацію застарілих виробництв, координує та узгоджує ці питання
з відповідними органами державної виконавчої влади, органами
місцевого й регіонального самоврядування;
   м) координує діяльність підприємств і навчальних закладів
галузі з питань підготовки та перепідготовки кадрів, сприяє
забезпеченню реалізації державної політики  щодо  зайнятості
населення;
   н) бере участь у розробці й реалізації державних програм
поліпшення екологічного стану в Україні та ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС;
   о) сприяє проведенню ефективної інвестиційної політики при
проектуванні, фінансуванні, будівництві нових і реконструкції
діючих об'єктів інженерної інфраструктури, проводить експертизу
проектів;
   п) організує з відповідними державними органами роботу з
питань стандартизації, здійснює атестацію об'єктів, сертифікацію
продукції, робіт і послуг житлового-комунального господарства;
   р) проводить на підприємствах і в організаціях  галузі
організаційно-методичну роботу щодо здійснення державної політики
з питань праці та заробітної плати, охорони праці, соціального
захисту працівників та дотримання, при необхідності, спеціального
режиму на підприємствах галузі;
   с) вносить пропозиції відповідним  центральним  органам
державної виконавчої влади про вдосконалення системи обліку,
звітності та державної статистики галузі, забезпечує здійснення
обліку результатів діяльності  підприємств  та  організацій
житловокомунального  господарства,  що  перебувають    у
загальнодержавній власності.
   6. Держжитлокомунгосп України при виконанні покладених на
нього функцій взаємодіє з іншими центральними органами державної
виконавчої влади України, органами Республіки Крим, місцевими
державними адміністраціями, органами місцевого і регіонального
самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.
   7. Держжитлокомунгосп України має право:
   здійснювати в межах своєї компетенції контроль за технічним
станом житлового фонду і комунальних об'єктів незалежно від форм
власності;
   вносити пропозиції Мінінвестбуду України про  припинення
будівництва, реконструкції, розширення об'єктів виробничого та
іншого призначення, незалежно від форм власності, у разі порушення
вимог чинного законодавтва, стандартів і технічних умов щодо
комунального забезпечення;
   залучати на договірних засадах підприємства й організації,
вчених і  спеціалістів  для  розробки  проблем  розвитку
житлово-комунального господарства, проведення консультацій  та
експертизи;
   брати участь у розгляді в інших органах державної виконавчої
влади питань, що стосуються  інтересів  житлово-комунального
господарства.
   8. Держжитлокомунгосп України у межах своєї компетенції видає
на основі й на виконання чинного законодавства накази, організує
та контролює їх виконання.
   Комітет у необхідних випадках видає разом  з  іншими
центральними та місцевими органами державної виконавчої влади,
органами місцевого й регіонального самоврядування та громадськими
об'єднаннями спільні акти.
   Держжитлокомунгосп України розробляє і затверджує нормативні
акти з питань експлуатації та технічного обслуговування житла,
об'єктів комунального призначення та  благоустрою,  які  є
обов'язковими для центральних і місцевих органів  державної
виконавчаї влади, а також підприємств, установ, організацій і
громадян.
   9. Держжитлокомунгосп  України  очолює  голова,  який
призначається Кабінетом Міністрів України.
   Голова Комітету має заступників, яких за його поданням
призначає Кабінет Міністрів України. Розподіл обов'язків між
заступниками голови провадиться головою Комітету.
   Голова Держжитлокомунгоспу  України  несе  персональну
відповідальність за виконання покладених на Комітет завдань і
здійснення ним своїх функцій, встановлює ступінь відповідальності
заступників голови, керівників підрозділів Комітету.
   10. Для погодженого вирішення питань, що належать  до
компетенції Держжитлокомунгоспу України, обговорення найважливіших
напрямів діяльносі і розвитку сфери управління житлово-комунальним
господарством у Комітеті утворюється колегія у складі голови
Комітету (голова колегії), заступників голови за посадою, а також
інших керівних працівників Комітету.
   До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
органів державної виконавчої влади та представники відповідних
громадських об'єднань.
   Члени колегії Комітету затверджуються Кабінетом Міністрів
України.
   Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами
Комітету.
   11. З метою розгляду наукових рекомендацій та пропозицій з
основних напрямів науки  і  техніки,  визначення  науково
обгрунтованої  єдиної  технічної   політики    розвитку
житлово-комунального господарства в Держжитлокомунгоспі України
створюється науково-технічна рада з учених і висококваліфікованих
фахівців.
   Для розгляду пропозицій щодо економічного розвитку галузі,
переходу житлово-комунального господарства на ринкові відносини в
Комітеті створюється економічна рада.
   Для розгляду пропозицій, спрямованих  на  розвиток  і
вдосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації кадрів для житлово-комунального господарства України
в Комітеті створюється рада професійного та економічного навчання
кадрів.
   Склад науково-технічної, економічної ради і ради професійного
та економічного навчання кадрів  та  положення  про  них
затверджуються головою Комітету.
   12. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального апарату Держжитлокомунгоспу України затверджуються
Кабінетом Міністрів України.
   Структура центрального апарату  Комітету  затверджується
Віце-прем'єр-міністром України.
   Штатний розпис центрального апарату Комітету і положення про
його структурні підрозділи затверджуються головою Комітету.
   13. Держжитлокомунгосп України є юридичною особою,  має
самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку  з
зображенням Державного герба України і з своїм найменуванням.
 
            ———————————————————
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка