Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про спільну діяльність з дослідження і використання космічного простору


               Угода
        про спільну діяльність з дослідження
        і використання космічного простору
              (укр/рос)
 
   Держави-учасниці цієї Угоди,
   відзначаючи велике значення космічної науки і техніки для
розвитку держав-учасниць Співдружності,
   визнаючи необхідність об'єднання зусиль  для  ефективного
дослідження  і  використання космічного простору в інтересах
народного господарства і науки, а також обороноздатності  і
забезпечення колективної безпеки держав-учасниць Співдружності,
   підтверджуючи необхідність  суворого  дотримання  раніше
прийнятих на себе СРСР міжнародних угод і зобов'язань в галузі
дослідження і використання космічного простору,
   вважаючи, що  прийняття  Угоди про спільну діяльність з
дослідження і використання космічного простору служитиме інтересам
держав, що її підписали,
   домовилися про нижченаведене:
               Стаття 1
   Спільна діяльність з дослідження і використання космічного
простору здійснюється державами-учасницями цієї Угоди на основі
Міждержавних програм.
               Стаття 2
   Реалізацію Міждержавних програм дослідження і використання
космічного простору координує Міждержавна рада з космосу, що
формується з повноважних представників держав-учасників даної
Угоди. Положення про Раду затверджується рішенням глав урядів.
   Держави-учасниці цієї Угоди можуть мати самостійні програми
дослідження і використання космічного простору.
               Стаття 3
   Виконання Міждержавних програм дослідження і використання
космічного простору в частині космічних засобів військового і
подвійного (військового і цивільного) призначення забезпечують
об'єднані Стратегічні Збройні Сили.
               Стаття 4
   Міждержавні програми дослідження і використання космічного
простору фінансуються за рахунок часткових внесків держав-учасниць
цієї Угоди і здійснюються на основі існуючих і знову створюваних
космічних  комплексів  і  об'єктів  космічної  інфраструктури
(космодроми "Байконур" і "Плєсецьк", технічні, стартові, посадочні
комплекси, райони падіння відокремлюваних фрагментів ракет-носіїв,
центри керування польотом космічних об'єктів, Центр підготовки
космонавтів, командно-вимірювальні комплекси, пункти прийняття й
обробки інформації, арсенали та інші об'єкти).
   Використання зазначеної  інфраструктури  для  виконання
самостійних програм держав-учасниць цієї  Угоди  визначається
окремими угодами заінтересованих сторін.
               Стаття 5
   Витрати на експлуатацію існуючих і створення нових космічних
систем народногосподарського, наукового і військового призначення,
утримання унікальної іспитової бази, так само як і отриманий
прибуток від космічних проектів і запусків космічних апаратів,
здійснюваних на комерційній основі, розподіляються відповідно до
дольової участі держав-учасниць цієї Угоди.
   Держави-учасниці цієї Угоди відповідають за свою діяльність з
дослідження і використання космічного простору на умовах і в
порядку, що визначається спеціальною угодою.
               Стаття 6
   Держави-учасниці цієї  Угоди зобов'язуються будувати свою
діяльність з дослідження і використання космічного  простору
відповідно до чинних міжнародно-правових норм і координувати свої
зусилля, спрямовані на вирішення  міжнародно-правових  проблем
дослідження і використання космічного простору.
               Стаття 7
   Держави-учасниці цієї   Угоди  зобов'язуються  прийняти
взаємопогоджені рішення, що визначають порядок дольової участі у
фінансуванні  Міждержавних програм дослідження і використання
космічного   простору,   надання   об'єктів,   територій,
матеріально-енергетичних ресурсів, відшкодування шкоди, пов'язаної
з використанням космічної техніки, а також порядок розірвання цієї
Угоди однією або всіма державами-учасницями.
               Стаття 8
   Держави-учасниці цієї  Угоди  зобов'язуються забезпечувати
суб'єкти і об'єкти, що залучаються до виконання Міждержавних
програм  дослідження  і  використання  космічного  простору,
необхідними матеріально-технічними ресурсами, надавати пільги при
державному регулюванні і оподатковуванні, а також вирішувати
питання соціальної підтримки і захисту.
   Вони зобов'язуються  при  формуванні  державних бюджетів,
починаючи з 1992 року, передбачати виділення необхідних коштів для
здійснення Міждержавних програм.
               Стаття 9
   Держави-учасниці цієї  Угоди зобов'язуються вести цільову
підготовку кваліфікованих спеціалістів у системі вищої освіти,
науково-дослідних інститутах і в Академіях наук для комплектування
професійними кадрами об'єктів космічної інфраструктури.
              Стаття 10
   Держави-учасниці цієї Угоди не приймають рішень і не вживають
заходів, що призводять до порушення (ускладнення) нормального
функціонування розміщених на їхніх територіях космічних комплексів
і об'єктів космічної інфраструктури.
   Вони зобов'язуються  зберігати  і  розвивати  наявний
науково-технічний  і  виробничий  потенціал  по проектуванню,
створенню, випробуванню і відпрацюванню ракетно-космічної техніки
в рамках прийнятих Міждержавних програм.
              Стаття 11
   За згодою держав-учасниць до цієї Угоди можуть приєднуватися
й інші держави.
              Стаття 12
   Угода набуває чинності з моменту підписання.
   Вчинено в м. Мінську 30 грудня 1991 року в одному дійсному
примірнику державними мовами держав-учасниць цієї Угоди.
   Дійсний примірник зберігається в архіві Уряду Республіки
Білорусь, який направить державам-учасницям цієї Угоди  його
завірену копію.
 
 За Азербайджанську Республіку      За Республіку Вірменія
 За Республіку Білорусь         За Республіку Казахстан
 За Республіку Киргизстан        За Республіку Молдова
 За Російську Федерацію         За Республіку Таджикистан
 За Туркменистан             За Республіку Узбекистан
 За Україну
   Дата підписання Україною: 30 грудня 1991 р.
   Набуття чинності для України: 30 грудня 1991 р.
 
            Застереження України
     до Угоди про спільну діяльність з дослідження
     та використання космічного простору, підписаної
  у Мінську главами держав-учасниць СНД 30 грудня 1991 року
   Для України окремі положення Угоди діють у такій редакції:
   1. Пункт другий Преамбули:
   "визнаючи необхідність  об'єднання зусиль для ефективного
дослідження та використання космічного простору в  інтересах
народного  господарства  та  науки, а також обороноздатності
держав-учасниць цієї Угоди";
   2. Стаття 3:
   "Виконання Міждержавних програм дослідження та використання
космічного простору в частині космічних засобів стратегічного
призначення забезпечують Стратегічні Збройні Сили СНД.
   Виконання Міждержавних програм дослідження та використання
космічного простору в частині космічних засобів військового та
подвійного (військового та цивільного) призначення забезпечують
власні збройні сили держав-учасниць цієї Угоди";
   3. Стаття 6:
   "Держави-учасниці цієї Угоди зобов'язуються будувати свою
діяльність з дослідження та використання космічного простору
відповідно до діючих міжнародно-правових норм";
   4. Стаття 9:
   "Держави-учасниці цієї  Угоди  координуватимуть  цільову
підготовку кваліфікованих фахівців у системі  вищої  освіти,
науково-дослідних  інститутах  та  в  Академіях  наук  для
комплектування  професійними  кадрами  об'єктів  космічної
інфраструктури".
 
 
 
 Президент України                   Л. Кравчук
                (підпис)
 
 4 червня 1992 р.
 м. Київ
 
 Зібрання чинних міжнародних договорів України:
 Офіційне видання - Том 1: 1990-1991 рр. - К.:
 Видавничий Дім "Ін Юре", 2001.
              Соглашение
   о совместной деятельности по исследованию и использованию
           космического пространства
 
   Государства - участники настоящего Соглашения,
   отмечая большое значение космической науки и техники для
развития государств-участников Содружества,
   признавая необходимость объединения усилий для эффективного
исследования и использования космического пространства в интересах
народного хозяйства  и  науки, а также обороноспособности и
обеспечения коллективной   безопасности  государств-участников
Содружества,
   подтверждая необходимость строгого соблюдения ранее принятых
на себя СССР международных соглашений и обязательств в области
исследования и использования космического пространства,
   считая, что принятие Соглашения о совместной деятельности по
исследованию и использованию космического пространства послужит
интересам подписавших его государств,
   договорились о нижеследующем:
               Статья 1
   Совместная деятельность  по исследованию и использованию
космического пространства осуществляется государствами-участниками
настоящего Соглашения на основе Межгосударственных программ.
               Статья 2
   Реализацию  Межгосударственных  программ  исследования  и
использования   космического   пространства   координирует
Межгосударственный совет по космосу, формируемый из полномочных
представителей государств-участников настоящего Соглашения.
Положение о Совете утверждается решением глав правительств.
   Государства-участники настоящего  Соглашения  могут  иметь
самостоятельные  программы  исследования  и  использования
космического пространства.
               Статья 3
   Выполнение  Межгосударственных  программ  исследования  и
использования космического  пространства  в части космических
средств военного и двойного (военного и гражданского) назначения
обеспечивают объединенные Стратегические Вооруженные Силы.
               Статья 4
   Межгосударственные программы исследования и использования
космического пространства финансируются за счет долевых вкладов
государств-участников настоящего Соглашения и осуществляются на
основе существующих и вновь создаваемых космических комплексов и
объектов  космической инфраструктуры (космодромы "Байконур" и
"Плесецк", технические, стартовые, посадочные комплексы, районы
падения отделяющихся фрагментов ракет-носителей, центры управления
полетом космических объектов, Центр  подготовки  космонавтов,
командно-измерительные  комплексы,  пункты приема и обработки
информации, арсеналы и другие объекты).
   Использование  указанной  инфраструктуры  для  выполнения
самостоятельных программ   государств-участников   настоящего
Соглашения определяется отдельными соглашениями заинтересованных
сторон.
               Статья 5
   Затраты на  эксплуатацию  существующих и создание новых
космических систем народнохозяйственного, научного и военного
назначения, содержание уникальной испытательной базы, равно как и
полученная прибыль от космических проектов и запусков космических
аппаратов, осуществляемых на коммерческой основе, распределяются в
соответствии с долевым участием государств-участников настоящего
Соглашения.
   Государства-участники настоящего    Соглашения    несут
ответственность  за  свою  деятельность  по  исследованию  и
использованию космического пространства на условиях и в порядке,
определяемых специальным соглашением.
               Статья 6
   Государства-участники настоящего Соглашения обязуются строить
свою деятельность по исследованию и использованию космического
пространства в соответствии с действующими международно-правовыми
нормами и координировать свои усилия, направленные на решение
международно-правовых  проблем  исследования  и  использования
космического пространства.
               Статья 7
   Государства-участники настоящего Соглашения обязуются принять
взаимосогласованные решения, определяющие порядок долевого участия
в  финансировании  Межгосударственных программ исследования и
использования космического пространства, предоставления объектов,
территорий, материально-технических ресурсов, возмещения ущерба,
связанного с использованием космической техники, а также порядок
расторжения настоящего Соглашения одним или всеми государствами
участниками.
               Статья 8
   Государства-участники настоящего   Соглашения   обязуются
обеспечивать  субъекты  и объекты, привлекаемые к выполнению
Межгосударственных  программ  исследования  и  использования
космического пространства, необходимыми материально-техническими
ресурсами, предоставлять льготы при государственном регулировании
и налогообложении, а также решать вопросы социальной поддержки и
защиты.
   Они обязуются при формировании государственных бюджетов,
начиная с 1992 года, предусматривать выделение необходимых средств
для осуществления Межгосударственных программ.
               Статья 9
   Государства-участники настоящего Соглашения обязуются вести
целевую подготовку квалифицированных специалистов  в  системе
высшего  образования, научно-исследовательских институтах и в
Академиях наук для комплектования  профессиональными  кадрами
объектов космической инфраструктуры.
               Статья 10
   Государства-участники настоящего  Соглашения  не принимают
решений и не производят действий,  приводящих  к  нарушению
(затруднению)  нормального функционирования размещенных на их
территориях космических  комплексов  и  объектов  космической
инфраструктуры.
   Они  обязуются   сохранять  и  развивать  имеющийся
научно-технический и производственный потенциал по проектированию,
созданию, испытаниям и отработке ракетно-космической техники в
рамках принятых Межгосударственный программ.
               Статья 11
   С согласия  государств-участников к настоящему Соглашению
могут присоединиться и другие государства.
               Статья 12
   Соглашение вступает в действие с момента подписания.
   Совершено в Минске 30 декабря 1991 года в одном подлинном
экземпляре на  государственных  языках  государств-участников
настоящего Соглашения.
   Подлинный  экземпляр  хранится  в  архиве  Правительства
Республики Беларусь,  которое  направит государствам-участникам
настоящего Соглашения его заверенную копию.
   (подписи)
 
 "Сборник международных договоров и других документов",
 N 47, 1994 год,








Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
Реклама



Наша кнопка