Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження "Правил організації бухгалтерської та статистичної звітності в банках України"

Страница 1
 
       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 80 від 29.03.96
   м.Київ
 
 vd960329 vn80
 
   Про затвердження "Правил організації бухгалтерської та
       статистичної звітності в банках України"
      ( Доповнення N 1 див. в Постанові Нацбанку
       N 278 ( v0397500-96 ) від 23.10.96 )
      ( Доповнення N 2 див. в Постанові Нацбанку
       N 23 ( v0424500-97 ) від 03.02.97 )
      ( Доповнення N 3 див. в Постанові Нацбанку
       N 183 ( v0452500-97 ) від 12.06.97 )
      ( Доповнення N 4 див. в Постанові Нацбанку
       N 329 ( v0472500-97 ) від 02.10.97 )
      ( Доповнення N 5 див. в Постанові Нацбанку
       N 330 ( v0473500-97 ) від 03.10.97 )
      ( Доповнення N 6 див. в Постанові Нацбанку
       N 349 ( v0477500-97 ) від 23.10.97 )
     ( В доповнення до Постанови додатково див. 
                 документ Нацбанку
      N 13-234/3824 ( v3824500-96 ) від 30.12.96 ) 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
     N 436 ( v0436500-97 ) від 12.12.97 )
   З метою вдосконалення діючої моделі банківської статистичної
звітності  для  забезпечення регулюючих і наглядових функцій
Національного банку України та складання платіжного  балансу
Правління П О С Т А Н О В Л Я Є:
   1. Затвердити з урахуванням внесених на засіданні Правління
пропозицій  і  висловлених  зауважень  "Правила  організації
бухгалтерської  та  статистичної звітності в банках України"
(додаються).
   2. Економічному департаменту (Л.В.Воронова) до 15 травня 1996
року:
   - доопрацювати з урахуванням внесених на засіданні Правління
пропозицій  і  висловлених  зауважень  "Правила  організації
бухгалтерської та статистичної звітності в банках України";
   - підготувати до друку та видання "Правила  організації
бухгалтерської та статистичної звітності в банках України".
   3. Інженерно-технічному центру (А.Г.Борисенко) до 31 травня
1996 року виготовити необхідну кількість примірників зазначеного
документа.
   4. Управлінню справами (В.В.Врублевський) до 10 червня 1996
року надіслати "Правила організації бухгалтерської та статистичної
звітності в банках України" регіональним управлінням Національного
банку України та комерційним банкам для виконання.
   5. Регіональним управлінням Національного банку України та
комерційним банкам забезпечити своєчасне та  якісне  надання
бухгалтерської  та статистичної звітності у визначені адреси
відповідно до форм, що містяться у затверджених цією постановою
"Правилах організації бухгалтерської та статистичної звітності в
банках України".
   6. Звернути увагу директорів департаментів на неприпустимість
запровадження  звітності,  яка  не  затверджена  Правлінням
Національного банку України.
   Встановити, що:
   - внесення на розгляд та затвердження Правління Національного
банку України змін і  доповнень  до  діючої  звітності  та
запровадження  нових  форм звітності здійснюються економічним
департаментом за поданням структурних підрозділів Національного
банку України;
   - нове  програмне  забезпечення  обробки   інформації
запроваджується департаментом інформатизації (А.С. Савченко) після
затвердження Правлінням відповідних змін і доповнень до звітності.
   8. Економічному  департаменту  (Л.В.Воронова) впровадження
нових форм банківської звітності, змін і доповнень до  них
оформляти у вигляді додатків до затверджених цією постановою
"Правил організації бухгалтерської та статистичної звітності в
банках України".
   9. "Правила організації  бухгалтерської  та  статистичної
звітності в банках України" вводяться в дію з 1 липня 1996 року.
   10. Скасувати з 1 липня 1996 року дію "Тимчасових правил
організації статистичної звітності в банківській системі України"
(реєстраційний N 143 від 6 червня 1994  р.),  затверджених
постановою Правління Національного банку України від 20 травня
1994 р. N 102.
   11. Контроль  за  виконанням цієї постанови покласти на
управління справами (В.В.Врублевський) та економічний департамент
(Л.В.Воронова).
 
 Голова Правління НБУ                  В.А.Ющенко
 
  ( Правила втратили чинність з 1 січня 1998 року на підставі
   Постанови Нацбанку N 436 ( v0436500-97 ) від 12.12.97 )
 
            Загальні положення
         Банківська статистична звітність
   Процес переходу до ринкової економіки потребує постійної,
надійної  та  місткої  інформації,  яка  характеризує  стан
грошово-кредитного  ринку  та  діяльність банківської системи
України.
   Така інформація  потрібна Національному банку України як
центральному банку держави для виконання регулюючих та наглядових
функцій.
   Грошово-кредитна та  банківська  статистична  інформація
характеризує  економіку  держави  і використовується органами
законодавчої та виконавчої влади, широким  колом  науковців,
економістів, ділових людей. Відповідної інформації щодо грошового
обігу та банківської діяльності в Україні потребують  також
міжнародні фінансові організації, такі, як Міжнародний валютний
фонд, Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку,
членом яких є Україна.
   Своєчасні та достовірні статистичні дані про грошово-кредитну
і  фінансову  діяльність  банків та фінансових небанківських
організацій дають змогу:
   - аналізувати  стан  і  перспективи розвитку банківської
системи;
   - спостерігати за ходом реалізації грошово-кредитної політики
держави та прогнозувати розвиток її грошово-кредитного ринку;
   - стежити  за  розвитком валютного ринку та операцій з
іноземною валютою;
   - здійснювати  заходи  щодо  забезпечення  стабільності
національної грошової одиниці;
   - здійснювати нагляд за діяльністю комерційних банків та
інших фінансових небанківських організацій;
   - моделювати  рішення  Національного  банку  України при
виконанні ним регулюючих і наглядових функцій;
   - забезпечувати   взаємозв'язок   грошово-кредитної  та
банківської статистики з іншими макроекономічними системами даних;
   - забезпечувати  порівнянність  із  даними  міжнародних
фінансових і банківських організацій та центральних банків інших
країн.
   Інформація щодо грошового обігу та банківської діяльності в
Україні відображається в системі показників грошово-банківської
статистики та відповідних формах звітності комерційних банків, які
враховують  національні  особливості  країни,  базуються  на
міжнародних стандартах та досвіді країн з розвинутою ринковою
економікою.
   Форми банківської  статистичної   звітності   охоплюють
статистичний облік діяльності регіональних управлінь Національного
банку України, комерційних банків, що мають статус юридичної
особи, дирекцій та філій всіх комерційних банків, що є резидентами
і нерезидентами України, включаючи філії іноземних банків.
   Зразки форм банківської статистичної звітності та інструкції
з їх заповнення, затверджені Правлінням Національного  банку
України, наведені в цьому збірнику.
   Структурні підрозділи Національного банку України в разі
потреби вносять зміни та доповнення до існуючих форм, розробляють
нові форми статистичної звітності та інструкції до них і передають
їх управлінню грошової та банківської статистики економічного
департаменту для реєстрації і затвердження на засідання Правління
Національного банку. Форми банківської статистичної звітності, що
впроваджуються, мають:
   - відповідати загальноприйнятим міжнародним стандартам;
   - базуватися на даних бухгалтерського обліку та звітності, а
також первинного аналітичного обліку в банках та фінансових
організація;
   - бути  оптимальними  за  своєю  кількістю  та  складом
статистичних показників;
   - розкривати  кількісні  та  якісні  сторони  явища, що
вивчаються;
   - бути зручними для заповнення, розроблення та створення
програм електронної обробки;
   - не дублювати діючі форми статистичної звітності.
   Банківську статистичну  звітність  надають  регіональні
управління Національного банку України, комерційні банки, що мають
статус юридичної особи, дирекції та філії всіх комерційних банків,
що  є  резидентами і нерезидентами України, включаючи філії
іноземних  банків  в  Україні.  Інформація  щодо  порядку,
періодичності, термінів та способів надання форм міститься у
табелі форм банківської статистичної звітності, що надаються
Національному банку України.
   Звітність для складання платіжного балансу України надають
комерційні банки - юридичні особи, що мають право на здійснення
валютних операцій, та підприємства, що мають рахунки в іноземних
банках, а також здійснюють клірингові та холдінгові операції з
нерезидентами України. Інформація щодо порядку, періодичності,
термінів  та способів надання форм міститься у табелі форм
звітності для складання платіжного балансу України, що надаються
Національному банку України.
   Форми звітності підписують  керівник  банку  і  головний
бухгалтер або їх заступники, які несуть повну відповідальність за
достовірність, повноту та своєчасність надання інформації, і
надсилають на встановлену адресу електронною поштою або поштою.
   Статистичні звіти складаються в одиницях, встановлених для
кожної форми окремо, з округленням сум до одиниць таким чином, щоб
були збережені вірність  підсумків  та  повний  збір  даних
статистичних звітів і балансу.
   У разі складання звітів за формами NN 721, 722, 741, 703,
760, 761, 762, 763 комерційні банки та регіональні управління НБУ
користуються "Номенклатурою статистичної звітності за кредитами
банків України".
   У разі виявлення помилки в звіті після його відправлення банк
надсилає  телеграму  з виправленням, підписану керівником та
головним бухгалтером.
   Комерційні банки самостійно забезпечують свої філії бланками
форм банківської статистичної звітності.
         Державна статистична звітність
   Національний банк України, комерційні банки як юридичні особи
та суб'єкти господарювання України надають державну статистичну
звітність органам державної статистики за місцезнаходженням.
   Форми звітності та інструкції щодо їх заповнення визначені
Міністерством статистики України (наказ Міністерства статистики
України від 14.03.1996 р. N 70).
   Інформація щодо форм, періодичності та термінів надання даних
за цими формами міститься у табелі форм державної статистичної
звітності, що надаються Міністерству статистики України.
   Забезпечення бланками звітності здійснюється через органи
державної статистики за місцезнаходженням.
 
 Директор економічного департаменту          Л.В.Воронова
     Табель форм банківської статистичної звітності,
      що надаються до Національного банку України
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N |  Форма статистичної звітності  | Спосіб |Періодич- |                |               |
п/п|------------------------------------| надання |ність   |    Хто надає       |   Кому надається     |   Термін надання
  |    Назва         |Номер|     |     |                |               |
---+------------------------------+-----+---------+----------+-------------------------------+------------------------------+-----------------------------
  |               |   |     |     |                |               |
1. |Баланс            | 700 |Електрон-| Місячна |Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням   |Згідно з терміном, встанов-
  |               |   |ною пош- |     |України і філії комерційних  | НБУ             |леним регіональними
  |               |   |тою   |     |банків іноземних держав    |               |управліннями
  |               |   |     |     |Регіональні управління НБУ (в | Департаменту бухгалтер-   |10 числа після звітного
  |               |   |     |     |розрізі філій регіону)     | ського обліку та розрахун-  |періоду
  |               |   |     |     |                | ків через Центральну     |
  |               |   |     |     |                | розрахункову палату     |
  |               |   |     |     |                |               |
2. |Баланс            | 700Д|Електрон-| Щоденна |Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням   |Згідно з терміном, встанов-
  |               |   |ною пош- |     |України і філії комерційних  | НБУ             |леним регіональними
  |               |   |тою   |     |банків іноземних держав    |               |управліннями
  |               |   |     |     |Регіональні управління НБУ (в | Департаменту бухгалтер-   |До 12 години наступного дня
  |               |   |     |     |розрізі філій регіону)     | ського обліку та розрахун-  |
  |               |   |     |     |                | ків через Центральну     |
  |               |   |     |     |                | розрахункову палату     |
  |               |   |     |     |                |               |
3. |Баланс філій українських   | 700Н|Електрон-| Щоденна |Філії українських       | Регіональним управлінням   |Згідно з терміном, встанов-
  |комерційних банків, що    |   |ною пош- |     |комерційних банків, що     | НБУ             |леним регіональними
  |розташовані за межами     |   |тою   |     |розташовані за межами України |               |управліннями
  |України            |   |     |     |Регіональні управління НБУ (в | Департаменту бухгалтер-   |До 12 години наступного дня
  |               |   |     |     |розрізі філій регіону)     | ського обліку та розрахун-  |
  |               |   |     |     |                | ків через Центральну     |
  |               |   |     |     |                | розрахункову палату     |
  |               |   |     |     |                |               |
4. |Звіт про залишки простроченої | 721 |Електрон-| Місячна |Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням   |Згідно з терміном, встанов-
  |заборгованості за позичками  |   |ною пош- |     |України і філії комерційних  | НБУ             |леним регіональними
  |банку і про залишки      |   |тою   |     |банків іноземних держав    |               |управліннями
  |розрахункових документів,   |   |     |     |                |               |
  |обов'язкових до сплати    |   |     |     |Регіональні управління НБУ (в | Департаменту бухгалтер-   |7 числа після звітного
  |               |   |     |     |розрізі типів банків - 1,7)  | ського обліку та розрахун-  |періоду
  |               |   |     |     |                | ків через Центральну     |
  |               |   |     |     |                | розрахункову палату     |
  |               |   |     |     |Промінвестбанк, банк "Україна",|     - " -        |8 числа після звітного
  |               |   |     |     |Укрсоцбанк, Ощадбанк України, |               |періоду
  |               |   |     |     |Ексімбанк (в розрізі обл-   |               |
  |               |   |     |     |дирекцій)           |               |
  |               |   |     |     |                |               |
5. |Звіт про залишки заборгова-  | 722 |Електрон-| Місячна |Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням   |Згідно з терміном, встанов-
  |ності за короткостроковими  |   |ною пош- |     |України і філії комерційних  | НБУ             |леним регіональними
  |позичками           |   |тою   |     |банків іноземних держав    |               |управліннями
  |               |   |     |     |                |               |
  |               |   |     |     |Регіональні управління НБУ (в | Департаменту бухгалтер-   |9 числа після звітного
  |               |   |     |     |розрізі типів банків - 1,7)  | ського обліку та розрахун-  |періоду
  |               |   |     |     |                | ків через Центральну     |
  |               |   |     |     |                | розрахункову палату     |
  |               |   |     |     |Промінвестбанк, банк "Україна",|     - " -        |10 числа після звітного
  |               |   |     |     |Укрсоцбанк, Ощадбанк України, |               |періоду
  |               |   |     |     |Ексімбанк (в розрізі обл-   |               |
  |               |   |     |     |дирекцій)           |               |
  |               |   |     |     |                |               |
6. |Звіт про довгострокове креди- | 741 |Електрон-| Кварталь-|Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням   |Згідно з терміном, встанов-
  |тування підприємств, органі- |   |ною пош- | на    |України і філії комерційних  | НБУ             |леним регіональними
  |зацій, колгоспів і населення |   |тою   |     |банків іноземних держав    |               |управліннями
  |               |   |     |     |                |               |
  |               |   |     |     |Регіональні управління НБУ (в | Департаменту бухгалтер-   |7 числа після звітного
  |               |   |     |     |розрізі типів банків - 1,7)  | ського обліку та розрахун-  |кварталу
  |               |   |     |     |                | ків через Центральну     |
  |               |   |     |     |                | розрахункову палату     |
  |               |   |     |     |Промінвестбанк, банк "Україна",|     - " -        |10 числа після звітного
  |               |   |     |     |Укрсоцбанк, Ощадбанк України, |               |кварталу
  |               |   |     |     |Ексімбанк (в розрізі обл-   |               |
  |               |   |     |     |дирекцій)           |               |
  |               |   |     |     |                |               |
7. |Звіт про кількість клієнтів і | 714 |Електрон-| Річна  |Комерційні банки - юридичні  | Регіональним управлінням   |Згідно з терміном, встанов-
  |особових рахунків       |   |ною пош- |     |особи             | НБУ             |леним регіональними
  |               |   |тою   |     |                |               |управліннями
  |               |   |     |     |                |               |
  |               |   |     |     |Регіональні управління НБУ (в | Департаменту бухгалтер-   |1 лютого
  |               |   |     |     |розрізі типів банків - 1,7)  | ського обліку та розрахун-  |
  |               |   |     |     |                | ків через Центральну     |
  |               |   |     |     |                | розрахункову палату     |
  |               |   |     |     |Промінвестбанк, банк "Україна",|     - " -        |Разом з річним звітом
  |               |   |     |     |Укрсоцбанк, Ощадбанк України, |               |
  |               |   |     |     |Ексімбанк (в розрізі обл-   |               |
  |               |   |     |     |дирекцій)           |               |
  |               |   |     |     |                |               |
8. |Звіт про касові обороти    | 747 |Електрон-| 5 разів |Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням   |Згідно з терміном, встанов-
  |банку за п'ять днів      |   |ною пош- | на    |                | НБУ             |леним регіональними
  |               |   |тою   | місяць  |                |               |управліннями
  |               |   |     |     |                |               |
  |               |   |     |     |Регіональні управління НБУ   | Департаменту бухгалтер-   |6, 11, 16, 21 і 26 числа
  |               |   |     |     |(зведену за регіоном)     | ського обліку та розрахун-  |
  |               |   |     |     |                | ків             |
  |               |   |     |     |                |               |
9. |Звіт про касові обороти    | 747Д|Електрон-| Щоденна |Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням   |Згідно з терміном, встанов-
  |банку за один день      |   |ною пош- |     |                | НБУ             |леним регіональними
  |               |   |тою   |     |                |               |управліннями
  |               |   |     |     |Регіональні управління НБУ   | Департаменту бухгалтер-   |Щодня, крім неділі
  |               |   |     |     |(зведену за регіоном)     | ського обліку та розрахунків |
  |               |   |     |     |                |               |
10.|Звіт про касові обороти банку | 748 |Електрон-| Місячна |Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням   |Згідно з терміном, встанов-
  |               |   |ною пош- |     |                | НБУ             |леним регіональними
  |               |   |тою   |     |                |               |управліннями
  |               |   |     |     |Регіональні управління НБУ   | Департаменту бухгалтер-   |1 числа до 15 години
  |               |   |     |     |(зведену за регіоном)     | ського обліку та розрахунків |
  |               |   |     |     |                |               |
11.|Звіт про касове виконання   | 412 |Електрон-| Місячна |Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням   |Згідно з терміном, встанов-
  |Державного бюджету України  |   |ною пош- |     |                | НБУ             |леним регіональними
  |(доходи)           |   |тою   |     |                |               |управліннями
  |               |   |     |     |Регіональні управління НБУ   | Департаменту бухгалтерсько- |6 числа після звітного
  |               |   |     |     |(зведену за регіоном)     | го обліку та розрахун-    |періоду
  |               |   |     |     |                | ків через Центральну     |
  |               |   |     |     |                | розрахункову палату     |
  |               |   |     |     |                |               |
12.|Звіт за доходами Державного  | 412Д|Електрон-| Щоденна |Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням   |До 10 години
  |бюджету України        |   |ною пош- |     |                | НБУ             |
  |               |   |тою   |     |Регіональні управління НБУ   | Департаменту бухгалтер-   |До 16 години
  |               |   |     |     |(зведену з регіоном)      | ського обліку та розрахун-  |
  |               |   |     |     |                | ків через Центральну     |
  |               |   |     |     |                | розрахункову палату     |
  |               |   |     |     |                |               |
13.|Звіт про рух коштів на позич- | 703 |Електрон-| Місячна |Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням   |Згідно з терміном, встанов-
  |кових рахунках та обороти за |   |ною пош- |     |                | НБУ             |леним регіональними
  |факторинговими операціями   |   |тою   |     |                |               |управліннями
  |               |   |     |     |Регіональні управління НБУ   | Департаменту бухгалтер-   |9 числа кожного місяця
  |               |   |     |     |(зведену за регіоном)     | ського обліку та розрахун-  |
  |               |   |     |     |                | ків             |
  |               |   |     |     |                |               |
14.|Звіт про залишки на валютних | 760 |Електрон-| Місячна |Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням   |Згідно з терміном, встанов-
  |рахунках, відкритих у комер- |   |ною пош-|     |                | НБУ             |леним регіональними
  |ційних банках України     |   |тою   |     |                |               |управліннями
  |               |   |     |     |                |               |
  |               |   |     |     |Регіональні управління НБУ   | Департаменту бухгалтер-   |9 числа кожного місяця
  |               |   |     |     |(зведену за регіоном)     | ського обліку та розрахунків |
  |               |   |     |     |                |               |
15.|Кредити, надані та отримані  | 828 |Електрон-| Місячна |Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням   |Згідно з терміном, встанов-
  |на міжбанківському ринку   |   |ною пош- |     |України і філії комерційних  | НБУ             |леним регіональними
  |               |   |тою   |     |банків іноземних держав    |               |управліннями
  |               |   |     |     |Регіональні управління НБУ   | Департаменту бухгалтер-   |5 числа кожного місяця
  |               |   |     |     |(зведену за регіоном)     | ського обліку та розрахун-  |
  |               |   |     |     |                | ків через Центральну     |
  |               |   |     |     |                | розрахункову палату     |
  |               |   |     |     |                |               |
16.|Залишки валютних коштів на  | 761 |Електрон-| Місячна |Філії комерційних банків, що  | Регіональним управлінням   |6 числа
  |депозитних рахунках      |   |ною пош- |     |мають ліцензію на право    | НБУ             |
  |комерційних банків      |   |тою   |     |здійснення валютних операцій  |               |
  |               |   |     |     |                |               |
  |               |   |     |     |Регіональні управління НБУ   | Департаменту бухгалтер-   |7 числа
  |               |   |     |     |                | ського обліку та розрахунків |
  |               |   |     |     |                |               |
17.|Залишки коштів на депозитних | 763 |Електрон-| Місячна |Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням   |Згідно з терміном, встанов-
  |рахунках суб'єктів підприєм- |   |ною пош- |     |                | НБУ             |леним регіональними
  |ницької діяльності      |   |тою   |     |                |               |управліннями
  |               |   |     |     |                | Департаменту бухгалтерсь-  |10 числа після звітного
  |               |   |     |     |                | кого обліку та розрахун-   |періоду
  |               |   |     |     |                | ків через Центральну     |
  |               |   |     |     |                | розрахункову палату     |
  |               |   |     |     |                |               |
18.|Звіт про прибутки і збитки  | 2  |Поштова | Кварталь-|Комерційні банки - юридичні  | Регіональним управлінням   |Квартальна - 10 числа після
  |(консолідований)       |   |Електрон-| на, річна|особи, філії комерційних банків| НБУ             |звітного кварталу, річна -
  |               |   |ною пош- |     |іноземних держав        |               |до 1 лютого
  |               |   |тою   |     |                |               |
  |               |   |     |     |Регіональні управління НБУ,  | Фінансовому департаменту   |Квартальна - 15 числа після
  |               |   |     |     |Промінвестбанк, банк "Україна",| через департамент      |звітного кварталу, річна -
  |               |   |     |     |Укрсоцбанк, Ексімбанк, Ощадбанк| інформатизації, копію -   |до 25 лютого
  |               |   |     |     |України            | Мінстату України       |
  |               |   |     |     |                |               |
19.|Звіт про кількість угод,   | 701 |Електрон-| Місячна |Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням   |Згідно з терміном, встанов-
  |суми і процентні ставки за  |   |ною пош- |     |                | НБУ             |леним регіональними
  |кредитами комерційних     |   |тою   |     |                |               |управліннями
  |банків за галузями      |   |     |     |                |               |
  |               |   |     |     |Регіональні управління НБУ   | Емісійно-кредитному     |До 11 числа після звітного
  |               |   |     |     |(зведену за юридичними     | департаменту через      |періоду
  |               |   |     |     |особами)            | Центральну розрахункову   |
  |               |   |     |     |                | палату            |
  |               |   |     |     |                |               |
20.|Звіт про кількість угод,   | 704 |Електрон-| Місячна |Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням   |Згідно з терміном, встанов-
  |суми і процентні ставки за  |   |ною пош- |     |                | НБУ             |леним регіональними
  |міжбанківськими кредитами   |   |тою   |     |                |               |управліннями
  |комерційних банків      |   |     |     |                |               |
  |               |   |     |     |Регіональні управління НБУ   | Емісійно-кредитному     |До 11 числа після звітного
  |               |   |     |     |(зведену за юридичними     | департаменту через      |періоду
  |               |   |     |     |особами)            | Центральну розрахункову   |
  |               |   |     |     |                | палату            |
  |               |   |     |     |                |               |
21.|Звіт про кількість угод,   | 705 |Електрон-| Місячна |Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням   |Згідно з терміном, встанов-
  |суми і процентні ставки за  |   |ною пош- |     |                | НБУ             |леним регіональними
  |депозитами, ощадними серти-  |   |тою   |     |                |               |управліннями
  |фікатами та трастовими    |   |     |     |                |               |
  |операціями комерційних    |   |     |     |Регіональні управління НБУ   | Емісійно-кредитному     |До 11 числа після звітного
  |банків            |   |     |     |(зведену за юридичними     | департаменту через      |періоду
  |               |   |     |     |особами)            | Центральну розрахункову   |
  |               |   |     |     |                | палату            |
  |               |   |     |     |                |               |
22.|Звіт про процентні ставки,  | 702 |Електрон-| Щоденна |Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням   |Згідно з терміном, встанов-
  |суми наданих кредитів і    |   |ною пош- |     |                | НБУ             |леним регіональними
  |залучених депозитів      |   |тою   |     |                |               |управліннями
  |               |   |     |     |                |               |
  |               |   |     |     |Регіональні управління НБУ   | Емісійно-кредитному     |До 15 години за минулий
  |               |   |     |     |(зведену за юридичними     | департаменту через      |день
  |               |   |     |     |особами)            | департамент інформатиза-   |
  |               |   |     |     |                | ції             |
  |               |   |     |     |                |               |
23.|Звіт про суми і процентні   | 708 |Електрон-| Місячна |Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням   |Згідно з терміном, встанов-
  |ставки за кредитами комер-  |   |ною пош- |     |                | НБУ             |леним регіональними
  |ційних банків в іноземній   |   |тою   |     |                |               |управліннями
  |валюті            |   |     |     |                |               |
  |               |   |     |     |Регіональні управління НБУ   | Емісійно-кредитному     |11 числа після звітного
  |               |   |     |     |(зведену за юридичними     | департаменту через      |періоду
  |               |   |     |     |особами)            | Центральну розрахункову   |
  |               |   |     |     |                | палату            |
  |               |   |     |     |                |               |
24.|Звіт про суми і процентні   | 709 |Електрон-| Місячна |Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням   |Згідно з терміном, встанов-
  |ставки за депозитами комер-  |   |ною пош- |     |                | НБУ             |леним регіональними
  |ційних банків в іноземній   |   |тою   |     |                |               |управліннями
  |валюті            |   |     |     |                |               |
  |               |   |     |     |Регіональні управління НБУ   | Емісійно-кредитному     |11 числа після звітного
  |               |   |     |     |(зведену за юридичними     | департаменту через      |періоду
  |               |   |     |     |особами)            | Центральну розрахункову   |
  |               |   |     |     |                | палату            |
  |               |   |     |     |                |               |
25.|Звіт про суми і процентні   | 710 |Електрон-| Щоденна |Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням   |Згідно з терміном, встанов-
  |ставки за міжбанківськими   |   |ною пош- |     |                | НБУ             |леним регіональними
  |кредитами           |   |тою   |     |                |               |управліннями
  |               |   |     |     |                |               |
  |               |   |     |     |Регіональні управління НБУ   | Емісійно-кредитному     |До 15 години за минулий
  |               |   |     |     |(зведену за юридичними     | департаменту через      |день
  |               |   |     |     |особами)            | Центральну розрахункову   |
  |               |   |     |     |                | палату            |
  |               |   |     |     |                |               |Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка