Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження "Правил організації бухгалтерської та статистичної звітності в банках України"

Страница 10від кредиторів із більш ніж однієї країни, потрібно вказати "група
кредиторів". Якщо кредитором є міждержавна організація, необхідно
вказати її, а не країну, в якій знаходиться її штаб-квартира.
   Пункт 14. Вказується тип кредитора згідно з наведеною в цьому
пункті класифікацією.
   1. Експортер - вказується тільки в тому разі, якщо кредит
надано безпосередньо експортером.
   2. Комерційний банк або інший фінансовий інститут - до таких
установ відносяться усі комерційні банки, незалежно від того,
належать вони державі чи ні, а також інші фінансові заклади
(фінансові, страхові компанії, торговельні банки та інші). Треба
враховувати асиметрію при розподілі  комерційних  банків  за
категоріями: як боржники комерційні банки, що належать державі,
включаються до державного сектора, а як кредитори усі комерційні
банки вважаються приватними, незалежно від того, чи знаходяться
вони в державній або в приватній власності. У пункті 22 потрібно
вказати: надано кредит однією установою чи декількома. Однак і в
цьому разі звіт за таким кредитом має  надаватися  як  за
індивідуальною позикою.
   3. Міжнародні організації - вказуються  тільки  офіційні
міждержавні організації. Усі позики приватних фінансових закладів
враховуються у підпункті 2.
   4. Уряд або державна установа - центральні та місцеві органи
влади, центральні банки (але не комерційні, що є державною
власністю) та державні підприємства.
   5. Облігаційна позика - це усі облігаційні випуски.
   6. Націоналізація - вказуються облігації або інші боргові
зобов'язання,  видані  безпосередньо  колишнім   власникам
націоналізованої власності. Дані про позики, одержані від інших
кредиторів з метою  сплати  компенсації  колишнім  власникам
націоналізованої  власності,  не повинні включатися до цього
підпункту.
   Пункт 15. Датою прийняття кредитного зобов'язання є день
підписання кредитної угоди; у разі облігаційної позики - день
випуску облігацій.
   Пункт 16. Вказується сума боргового зобов'язання. У разі
кредитів постачальників сума боргового зобов'язання дорівнює тій
частині суми контракту, яка фінансується кредитом. Як правило, це
буде  вартість поставок за мінусом усіх здійснених покупцем
платежів готівкою (авансовим платежем, передоплатою, чеком та
інше). У разі з облігаційною позикою сума боргового зобов'язання
буде дорівнювати номінальній вартості позики, включаючи комісійні
платежі за її розміщення або знижки. До суми зобов'язання не
включаються майбутні процентні платежі.
   У разі позики на реорганізацію старого боргу в підпунктах
16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 та 16.6 вказати частини загальної
суми реорганізації.
   У пункті 16, а також в інших пунктах, де подається інформація
про обсяг фінансових ресурсів, їх потрібно вказувати в тисячах
грошових одиниць, за винятком японської ієни та італійської ліри,
якщо обсяги вказуються в мільйонах.
   Пункт 17. Валюта, в якій надана звітність (як правило, це
валюта платежу за боргом), вказується в підпункті 17.1. Якщо борг
сплачується поставками товарів, вказати це в підпункті 17.2 і в
пункті 22 дати пояснення, яким чином визначається ціна товару.
Якщо кредитне зобов'язання виражене в одній валюті, але угода
передбачає індексацію боргових платежів за курсом іншої валюти або
за ціною товару (з метою захисту кредитора від знецінення валюти
кредитування), умови індексації мають бути описані в пункті 22.
   Пункт 18. Вказується тип процентних платежів  згідно  з
наведеною в цьому пункті класифікацією.
   Пункт 19. Якщо позика одержана з умовою виплати процентів за
однією або двома фіксованими ставками протягом терміну позики,
вказати ставки в підпунктах 19.1 та 19.3. Якщо кількість значень
ставки більше двох, вказати їх у пункті 22.
   Якщо позика має "плаваючу" процентну ставку з одним або двома
значеннями маржі, вказати їх в підпунктах 19.2 та 19.4. Якщо
кількість значень маржі більше двох, вказати їх в пункті 22.
   Пункт 20. Вказується місяць та рік першого і останнього
платежів за процентами. При використанні  декількох  значень
процентної ставки або маржі вказати дату, починаючи з якої
проценти  платяться  за  другою  процентною  ставкою  або
використовується друге значення маржі.
   Пункт 21. Якщо на невикористану частину кредиту нараховується
збір, вказати його щорічний розмір. Якщо за кредитом нараховуються
інші комісійні збори, вказати їх обсяг, а в пункті 22 пояснити їх
характер. В поняття банківських комісійних зборів включаються:
збір, стягнений з позичальника при оформленні кредиту; збір,
одержаний провідним банком - менеджером банківського синдикату;
збір, одержаний банками - учасниками синдикату; гонорар за послуги
юристів; реєстраційний збір та інші, що сплачуються боржником.
              Розділ 1а
   Цей розділ використовується для звіту про багаторічні угоди
щодо реорганізації зовнішнього боргу, якщо  загальний  обсяг
реорганізації розподілений на суми за роками; для звіту про
майбутні амортизаційні та процентні платежі (колонки 4 і 5) за
всіма кредитами, за якими в розділі 1 заповнені підпункти 9.4 та
18.5.
   Розділ 1а заповнюється, якщо в графік обслуговування боргу
внесені суттєві зміни. Також розділ 1а надається для звіту за
майбутніми платежами за обслуговування боргу, якщо вони включені
до угоди про реорганізацію заборгованості, відображеної в розділі
1.
   Пункт 2. Вноситься той же номер, який був наданий цьому
кредиту в підпункті 2а розділу 1.
   Пункт 3. Валюта має збігатися з тією, що вказана за даним
кредитом в підпункті 17.1 розділу 1.
   Пункт 4. Якщо графік погашення за розділом 1а надається
вперше, потрібно зробити відмітку "первісний"; якщо цей розділ
замінює раніш наданий, зробити відмітку "повторний".
   Колонки 1 і 2. Вказуються дати (місяць, рік), коли:
   - вступає в силу угода про реорганізацію  платежів  по
обслуговуванню боргу, вказаного в колонці 3;
   - настає термін  внесення  амортизаційних  і  процентних
платежів, вказаних в колонках 4 і 5.
   Колонка 3.  Вказується  обсяг  майбутніх  платежів  за
обслуговування боргу, які реорганізовуються в терміни, вказані в
колонках 1 і 2. Сума обсягів в колонці 3 має дорівнювати сумі,
вказаній в пункті 16 розділу 1 "Обсяг боргового зобов'язання".
   Колонка 4. Заповнюється тільки у разі нерегулярного графіка
платежів  за обслуговування боргу, тобто якщо є відмітка в
підпункті 9.4 розділу 1. Потрібно вказати обсяги амортизаційних
платежів, які мають бути здійснені в терміни, вказані в колонках 1
і 2. Сума платежів, вказаних в колонці 4, має дорівнювати сумі,
вказаній в пункті 16 розділу 1. Якщо неможливо вказати окремо
обсяг амортизаційних і процентних платежів (як передбачено в
підпункті 18.2 розділу 1), в цю колонку внести загальну суму
платежів за обслуговування боргу, а колонку 5 не заповнювати.
   Колонка 5. Цю колонку потрібно заповнювати тільки в тому
випадку, якщо процентні платежі не вирахувані окремо і сплачуються
по залишку заборгованості (тобто, якщо є відмітка у підпункті
18.5) за ставкою (ставками), вказаними в пунктах 18 і 19 розділу
1. Вказати проценти та інші комісійні збори, які підлягають сплаті
у терміни, вказані в колонках 1 і 2.
              Форма N 22
   У формі N 22 надається інформація про фактичні операції з
обслуговування довгострокового боргу за минулий рік. Звітність за
формою N 22 річна, поштова, надається позичальником уповноваженому
банку,  який  здійснює обслуговування кредиту, до 15 січня.
Уповноважений банк після перевірки правильності інформації надає
звітність департаменту валютного регулювання Національного банку
України до 31 січня.
               Розділ 1
   У розділі 1 форми N 22 надаються дані за індивідуальними
зовнішніми державними боргами і приватними боргами, гарантованими
державою.
   Пункт 02. Заповнюється Національним банком України.
   Пункт 03. Валюта подання звіту має збігатися з валютою,
вказаною в підпункті 17.1 розділу 1 додатка до форми N 22. Суми
вказуються в тисячах, а якщо йдеться про японські ієни та
італійські ліри - в мільйонах грошових одиниць.
   Пункт 010. Вказати суму фактичної заборгованості на кінець
звітного періоду (без процентних платежів). За облігаціями вказати
їх номінальну вартість. Ця сума  має  включати  прострочені
амортизаційні платежі, якщо такі є (пункт 200). За винятком позик,
за якими звіт за формою N 22 надається вперше, сума, вказана в
пункті 010, повинна бути таким чином пов'язана з сумою, вказаною в
цьому пункті у звіті за минулий рік:
   пункт 010 = пункт 010 попереднього звіту + пункт 500 - пункт
800 - пункт 700.
   Якщо інформація про позику надається не в тій валюті, в якій
вона сплачується, арифметичної рівності досягнуто не буде.
   Пункт 100.  Це  -  частина  суми боргового зобов'язання
(вказаного у додатку до форми N 22), яка ще не розподілена
кредитором на кінець звітного року. Залишок буде дорівнювати сумі
боргового зобов'язання за мінусом одержаного за рік кредиту та сум
анулювання боргу. За винятком позик, за якими звіт за формою N 22
надається вперше, сума, що вказана в пункті 100, має бути таким
чином пов'язана з сумою, вказаною в цьому пункті у звіті за
минулий рік:
   пункт 100 = пункт 100 попереднього звіту + пункт 400 - пункт
500 - пункт 600.
   Пункт 200.  Вказується сума амортизаційних платежів, яка
підлягала сплаті, але фактично не сплачена на кінець звітного
року. Прострочену суму амортизаційних платежів не слід віднімати
від суми, вказаної в пункті 010.
   Пункт 300. Вказується сума процентних платежів, яка підлягала
сплаті, але фактично не сплачена на кінець звітного року, в тому
числі процентні платежі на прострочені амортизаційні платежі.
   Пункт 400. Вказується сума боргового зобов'язання, яка була
показана в пункті 16 додатка до форми N 22. Крім того, потрібно
вказати будь-які додаткові зобов'язання,  прийняті  за  тими
кредитними угодами, за якими звіти вже надавались. До суми
зобов'язання не включаються майбутні процентні платежі.
   Пункт 500. Фактично одержана сума кредиту за рік. Якщо (як це
має місце у випадку  з  облігаційними  позиками)  ця  сума
відрізняється від номінальної суми боргу, потрібно окремо пояснити
причину цієї різниці в примітці.
   Пункт 600.  Анульованим  може бути тільки нерозподілений
залишок кредиту. В ряді випадків обсяг кредитного зобов'язання
може бути зменшений кредитором. В цьому разі має місце анулювання
боргу, і тоді потрібно  вказати  суму,  на  яку  зменшився
нерозподілений залишок кредиту.
   Пункт 700. Списаним може бути борг за вже розподіленими
кредитами. Списання боргу - це зменшення обсягу накопиченого
боргу, яке проводиться в односторонньому порядку кредитором тільки
в тому разі, якщо боржник втратив платоспроможність і не може
дотримуватися раніш погодженого графіка погашення боргу. Якщо
списання мало місце, треба вказати суму, на яку зменшився борг за
розподіленим, але ще не погашеним кредитом.
   Пункт 800. Вказується сума платежів за основним боргом (без
процентних платежів) за минулий рік. Якщо викуповуються облігації,
а боргове зобов'язання погашається за ціною, яка відрізняється від
номінальної, необхідно вказати фактично сплачену суму, а  в
примітці вказати номінальну суму амортизаційних платежів.
   Пункт 900. Вказується сума процентних платежів, зборів за
нерозподіленим залишком кредиту, сума фіксованих і комісійних
зборів та інших аналогічних платежів,  здійснених  боржником
протягом року.
   До реорганізованих позик відносяться тільки такі пункти.
   Пункт 20R.  Вказується  сума  прострочених амортизаційних
платежів на кінець року, що передував звітному періоду, та
реорганізована протягом звітного року.
   Пункт 30R. Вказується сума прострочених процентних платежів
на кінець року, що передував звітному періоду, та реорганізована
протягом звітного року.
   Пункт 80R.  Вказується сума амортизаційних платежів, які
необхідно було здійснити в поточному році,  але  які  були
реорганізовані.
   Пункт 90R. Вказується сума процентних платежів, які необхідно
було здійснити в поточному році, але які були реорганізовані.
               Розділ 2
   У розділі  2  вказуються  дані  за  зовнішнім приватним
негарантованим боргом за звітний рік у тисячах одиниць тієї
валюти, в якій одержано кредит.
   Частина А. За кожним з трьох типів боржників: комерційними
банками, підприємствами з прямими інвестиціями, іншими (потрібне
підкреслити) - треба надавати окрему форму.
   Колонка 2. Вказується вся сума приватного негарантованого
боргу на останній день року, що передував звітному періоду. До
цієї суми включаються прострочені амортизаційні платежі, але не
включаються нерозподілений залишок кредиту та майбутні процентні
платежі.
   Колонка 3. Вказується  обсяг  одержаних  в  цьому  році
довгострокових кредитів.
   Колонка 4. Вноситься загальна сума  фактично  здійснених
амортизаційних платежів за звітний період. Необхідно вказати
тільки фактичні суми погашення; виправлення, анулювання платежів
та інші операції тут не враховуються.
   Колонка 5. Вказується вся сума процентних платежів за рік. До
цієї суми не слід включати прострочені процентні платежі (вони
включаються до колонки 10).
   Колонка 6. Вказується обсяг амортизаційних платежів, що були
включені до угоди про їх реорганізацію в поточному році.
   Колонка 7. Вказується сума процентних платежів та інших
зборів, що включені до угоди про реорганізацію, незалежно від
того, підлягають вони сплаті в поточному році чи мали бути
сплачені в минулому році і на цей момент є простроченими.
   Колонка 8. Вказується вся сума приватного негарантованого
боргу, що підлягає погашенню, за станом на останній день звітного
періоду (колонки 2 + 3 - 4). Сюди потрібно включати прострочені
амортизаційні платежі (колонка 9), але не слід включати суму
прострочених  процентних  платежів  (колонка  10)  та  суму
реорганізованих амортизаційних платежів (колонка 6).
   Колонка 9. Вказується загальна сума амортизаційних платежів,
яку необхідно було сплатити у звітному періоді, але яка була
прострочена і не реорганізована.
   Колонка 10. Вказується загальна сума процентних платежів, яку
необхідно  було  сплатити у звітному періоді, але яка була
прострочена і не реорганізована.
   Частина Б. Вказуються прогнозовані майбутні амортизаційні та
процентні платежі за боргом, що не був погашений на кінець
звітного року. Прогноз дається на 10 років. Амортизаційні та
процентні платежі, що залишилися, вказуються у вигляді загальної
суми в останній колонці. Сума платежів погашення боргу за всі роки
має дорівнювати сумі боргу, який не погашено на кінець звітного
року (колонка 8 частини А).
                 Форма N 23 (квартальна)
                 Затверджена постановою Правління
                 Національного банку України
                 від 29 березня 1996 р. N 80
                 Погоджена з Міністерством
                 статистики України
                 Поштова. Надається:
                 * позичальником - уповноваженому
                  банку до 7 числа після
                  звітного кварталу;
                 * уповноваженим банком -
                  департаменту валютного
                  регулювання
                  до 15 числа після звітного
                  кварталу
     Звіт про залучення та обслуговування іноземного
   довгострокового гарантованого/негарантованого кредиту
         на 1 ___________________ 199_ р.
 
____________________    Статут позичальника (необхідне підкреслити):
(назва позичальника)         * центральний банк
                   * державний орган управління
                    або бюджетна установа
                   * банк
                   * інші
___________________________  Найменування валюти_______________________
   (кредитор)
------------------------------------------------------------------
    А. Заборгованість за станом на 1.01 поточного року
------------------------------------------------------------------
 1.|За основною сумою боргу                |
  |1а. у тому числі:                   |
  |  прострочена заборгованість за основною сумою боргу |
 2.|За простроченими процентними платежами         |
 3.|За простроченими комісійними та іншими платежами    |
 4.|Несплачена пеня за прострочені платежі         |
 5.|Загальна сума боргу (1+2+3+4)             |
------------------------------------------------------------------
  Б. Операції за 1 квартал (півріччя, 9 місяців, рік)
------------------------------------------------------------------
 6.|Одержано кредиту                    |
 7.|Планові платежі в рахунок погашення основної суми боргу|
 8.|Нараховано процентів                  |
 9.|Нараховано комісійних та інших платежів        |
10.|Нараховано пені за прострочені платежі         |
11.|Погашено основного боргу                |
12.|Сплачено процентів                   |
13.|Сплачено комісійних та інших платежів         |
14.|Сплачено пені за прострочені платежі          |
15.|Усього сплачено боргу, процентів, комісійних,     |
  |пені та інших платежів (11+12+13+14)          |
------------------------------------------------------------------
    В. Заборгованість за станом на 1.04 поточного року
      (1.07 п.р., 1.10 п.р., 1.01 наступного року)
------------------------------------------------------------------
16.|За основною сумою боргу (1+6-11)           |
  |16а. в тому числі:                  |
  |   прострочена заборгованість за основною сумою   |
  |   боргу (1а+7-11)                 |
17.|За простроченими процентними платежами (2+8-12)    |
18.|За простроченими комісійними та іншими платежами   |
  |(3+9-13)                       |
19.|Несплачена пеня за прострочені платежі (4+10-14)   |
20.|Загальна сума боргу (16+17+18+19) або (5+6+8+9+10-15) |
------------------------------------------------------------------
 
"___"_________________ 199_ р.     Керівник __________________
 
______________________________     Головний бухгалтер ________
(прізвище виконавця, телефон)
                 Додаток до форми N 23
                 Надається двічі на рік:
      Попередні дані: * позичальником - уповноваженому банку
               до 7 січня;
              * уповноваженим банком - департаменту
               валютного регулювання до 15 січня;
       Уточнені дані: * позичальником - уповноваженому банку
               до 7 жовтня;
              * уповноваженим банком - департаменту
               валютного регулювання до 15 жовтня
     При одержанні нового кредиту надається разом із звітом за
     формою N 23 за той квартал, в якому одержано кредит
           Прогнозовані операції
     з одержання і погашення іноземних довгострокових
        гарантованих/негарантованих кредитів
 
______________________          _________________________
 (позичальник)                 (кредитор)
         Найменування валюти - тис. ____________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           |    Поточний  рік      |     Наступний рік      |          Інші роки
           |---------------------------------+----------------------------------+----------------------------------------------
           |   |в тому числі за кварталами|   |в тому числі за кварталами |    |    |    |    |    |
           |   |--------------------------|   |---------------------------|    |    |    |    |    |
           |Всього|1 кв.| 2 кв.| 3 кв.| 4 кв.|Всього|1 кв.| 2 кв.| 3 кв.| 4 кв. |1998 р.|1999 р.|2000 р.|2001 р.|2002 р.|і т.д.
----------------------+------+-----+------+------+------+------+-----+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------
1. Планове одержання |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
  кредиту      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
2. Планові платежі в |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
  рахунок погашення |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
  основної суми боргу|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
3. Планові процентні |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
  платежі      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
"___"_________________ 199 р.  Керівник _________________________
 
_____________________________  Головний бухгалтер _______________
(прізвище виконавця, телефон)
           Інструкція до форми N 23
     "Звіт про залучення та обслуговування іноземного
   довгострокового гарантованого/негарантованого кредиту"
   Звіт за формою N 23 "Звіт про залучення та обслуговування
іноземного довгострокового гарантованого/негарантованого кредиту"
надається юридичними особами України, які одержали від нерезидента
довгостроковий гарантований або негарантований урядом кредит в
іноземній валюті. Довгостроковим вважається кредит з первісним або
продовженим терміном погашення понад 1 рік. Термін погашення -
період часу між датою підписання кредитної угоди (дата прийняття
боргового зобов'язання) і датою здійснення останнього платежу.
   Якщо позичальник  одержав кілька іноземних довгострокових
кредитів, то звіт про стан заборгованості за цими кредитами
складається за кожним кредитом окремо.
   Звіт за формою N 23 подається щоквартально позичальником
уповноваженому банку, який здійснює обслуговування іноземного
кредиту, до 7 числа місяця, наступного за звітним періодом.
Уповноважений банк перевіряє правильність наданої інформації щодо
проведених за валютним рахунком клієнта операцій за обслуговування
боргу  і  надає звітність департаменту валютного регулювання
Національного банку України до 15 числа місяця, наступного за
звітним періодом. Якщо уповноважений банк сам є позичальником
іноземного кредиту, свій звіт він також надає до 15 числа місяця,
наступного за звітним періодом.
   При заповненні форми треба вказати статут  позичальника:
центральний  банк,  державний  орган управління або бюджетна
установа, банк, інші.
   Центральним банком є Національний банк України. До державних
   органів управління відносяться: уряд, державні
органи  країни, що функціонують на кожному рівні управління
(центральному,  регіональному  та  місцевому);  міністерства,
відомства;  фонди соціального страхування; бюджетні установи,
основна частка фінансування і контроль за  діяльністю  яких
здійснюється органами державного управління.
   До банку - комерційні, ощадні банки.
   До інших - державні, акціоновані, приватні підприємства;
страхові компанії, пенсійні фонди, інші фінансові посередники, які
не є депозитними установами.
   Звіт складається в одиницях тієї валюти, в якій одержано
кредит.
    А. Заборгованість за станом на 1.01 поточного року
   Пункт 1. Вказується обсяг заборгованості за одержаним, але ще
не погашеним кредитом на початок поточного року.
   Пункт 1а. Вказується обсяг платежів за основною сумою боргу
(амортизаційних), які підлягали сплаті згідно з графіком платежів,
але фактично не сплачені.
   Пункт 2. Вказується сума процентних платежів, яка підлягала
сплаті згідно з графіком платежів, але фактично не сплачена.
   Пункт 3. Вказується сума комісійних та інших платежів, яка
підлягала сплаті, але фактично не сплачена.
   Пункт 4. Вказується сума  пені  (штрафних  санкцій)  за
прострочені амортизаційні, процентні, комісійні та інші платежі,
які підлягали сплаті, але фактично не сплачені.
   Пункт 5. Вказується загальна сума боргу, яка складається із
заборгованості за основною  сумою  боргу,  за  простроченими
процентними, комісійними та іншими платежами і пені за прострочені
амортизаційні, процентні, комісійні та інші платежі  (пункти
1 + 2 + 3 + 4).
   Дані про заборгованість за станом на 1.01 поточного року
залишаються незмінними протягом усього року.
    Б. Операції за 1 квартал (півріччя, 9 місяців, рік)
   Інформація за наведеними нижче пунктами подається зростаючим
підсумком, тобто за 1 квартал, півріччя, 9 місяців, рік.
   Пункт 6. Вказується фактично одержана сума кредиту за звітний
період.
   Пункт 7.  Вказується  сума  планових платежів в рахунок
погашення основної суми боргу за звітний період.
   Пункт 8.  Вказується  сума  нарахованих  процентів  за
користування одержаною сумою кредиту, яку потрібно сплатити уПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка