Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження "Правил організації бухгалтерської та статистичної звітності в банках України"

Страница 23        плавна компанія "Укррічфлот"   500 046 - " -
770  435   Українська державна корпора-
        ція автомобільного транспорту   500 047 - " -
770  436   Державна авіакомпанія "Авіа-
        лінії України"          500 048 - " -
770  438   Міністерство зв'язку України   500 049 - " -
770  439   Підприємства, організації та
        інші утворення з недержавною
        формою власності транспорту і
        зв'язку              500 050 - " -
776  470   Центральна спілка споживчих
        товариств України         700 051 - " -
777  471   Кооперативи по виробництву
        товарів народного споживання,
        наданню послуг та інших видах
        діяльності            870 052 - " -
777  475   Центри науково-технічної
        творчості молоді         870 053 - " -
777  476   Товариства (об'єднання) коопера-
        тивів               870 054 - " -
777  477   Акціонерні товариства і то-
        вариства з обмеженою відпові-
        дальністю             870 055 - " -
777  478   Малі підприємства України     870 056 - " -
770  490   Міністерство зовнішніх еконо-
        мічних зв'язків і торгівлі
        України              700 057 - " -
770  499   Підприємства, організації та
        інші утворення з недержавною
        формою власності, що займаються
        зовнішніми економічними зв'яз-
        ками і торгівлею         700 058 - " -
770  510   Український союз об'єднань
        підприємств і організацій побу-
        тового обслуговування населення  860 059 - " -
770  517   Управління по житлово-комуналь-
        ному і промисловому будівництву
        при виконкомах місцевих
        Рад народних депутатів      900 060 - " -
773  518   Державний комітет України по
        житлово-комунальному господар-
        ству               900 061 - " -
770  519   Підприємства, організації та
        інші утворення з недержавною
        формою власності
        житлово-комунального
        господарства і побутового
        обслуговування          900 062 - " -
770  515   Побутове обслуговування      860 082 - " -
770  531   Державна акціонерна компанія
        "Укрресурси"           800 063 - " -
770  539   Постачальницькі і збутові під-
        приємства, організації та інші
        утворення з недержавною формою
        власності             800 064 - " -
770  551   Міністерство охорони навколиш-
        нього природного середовища та
        ядерної безпеки України      999 083 - " -
770  552   Державний комітет України по
        гідрометеорології         999 084 - " -
770  559   Підприємства, організації та
        інші утворення з недержавною
        формою власності державних
        комітетів по охороні природи   999 085 - " -
760  571   Українська кооперативно-дер-
        жавна корпорація по агропро-
        мисловому будівництву "Укр-
        агропромбуд"           600 065 - " -
763  574   Український державний концерн
        по матеріально-технічному і
        сервісному забезпеченню агропро-
        мислового комплексу "Украгротех-
        сервіс"              800 066 - " -
761  575   Агропромислові формування     180 067 - " -
763  577   Підприємства торгівлі і громад-
        ського харчування агропромисло-
        вого комплексу (крім споживчої
        кооперації)            700 068 - " -
765  579   Підприємства, організації та
        інші утворення агропромислово-
        го комплексу з недержавною
        формою власності         200 069 - " -
770  591   Українська державна корпора-
        ція промисловості будівельних
        матеріалів "Укрбудматеріали"   160 070 - " -
770  597    Управління промисловості буді-
        вельних матеріалів місцевих
        Рад народних депутатів      160 071 - " -
770  599    Підприємства, організації та
        інші утворення з недержавною
        формою власності будівельних мініс-
        терств, відомств і міністерств
        будівельних матеріалів      600 072 - " -
770  611    Міністерство культури і
        мистецтв України         999 092 - " -
770  612    Орендні підприємства, що не
        входять до складу галузевих і
        територіальних органів держав-
        ного управління          999 073 - " -
770  614    Колективи за участю іноземних
        інвесторів, що діють на основі
        договорів (контрактів)      997 074 - " -
770  616    Підприємства і організації інших
        міністерств і відомств      999 075 - " -
779  617    Житлово-будівельні й інші
        будівельні кооперативи      600 076 - " -
770  619    Асоціації, концерни, консор-
        ціуми та інші організаційні
        структури, що не підпорядковані
        міністерствам народногосподар-
        ського комплексу         999 077 - " -
772  650    Орендарі на груповій
        оренді в промисловості      199 078 - " -
767  651    Орендарі на груповій
        оренді в сільському
        господарстві           200 079 - " -
768  652    Орендарі на груповій
        оренді в інших галузях      700 087 - " -
767  653    Селянські господарства      200 088 - " -
770  654    Підприємці, що здійснюють свою
        діяльність зі створенням юридич-
        ної особи             700 089 - " -
770  712    Підприємці, що здійснюють свою
        діяльність без створення юри-
        дичної особи           700 090 - " -
770  716    Громадянам на споживчі цілі    999 098 - " -
778       Державним підприємствам, орга-
        нізаціям, колективним сільгосп-
        господарствам, переселенцям,
        членам садівницьких товариств і
        населенню на будівництво
        житлових будинків         999 096 - " -
779       Індивідуальні позичальники
        через підприємства і організа-
        ції за рахунок їх особистих
        коштів              999 097 - " -
   Заборгованість за балансовими рахунками NN 769, 775, 788
відображати в розшифровці за довгостроковими рахунками.
          Наприклад:
    769    001     25
    769    002     10
    769    003     5
   і т.д.
    775    001    150
    775    002    200
    775    003     50
   і т.д.
    788    001    500
    788    002    200
    788    003    400
    788    004    500
   і т. д.
     Табель форм державної статистичної звітності,
      що надаються Міністерству статистики України
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  |  Форма статистичної звітності  |     |     |             |               |      |
 N |-----------------------------------| Спосіб |Періодич-|    Хто надає    |    Кому надається    | Термін  |  Примітки
п/п|   назва        | номер | надання |ність  |             |               | надання  |
---+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+--------------
 1.|Звіт про наявність та рух | 11-ОФ | Поштова | Річна |Філії всіх комерційних  |Органам державної статистики |6 лютого  |Згідно з лис-
  |основних фондів, аморти- |    |     |     |банків, установи НБУ   |за місцезнаходженням     |      |том Мінстату
  |заційні відрахування   |    |     |     |             |               |      |України
  |             |    |     |     |             |               |      |N 15/2-3/26
  |             |    |     |     |             |               |      |від 29.04.96
---+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+--------------
 2.|Звіт про затрати на вироб-| 5-с  | Поштова | Річна |Філії всіх комерційних  |Органам державної статистики |9 лютого  |
  |ництво продукції, робіт, |    |     |     |банків, установ НБУ   |за місцезнаходженням     |      |
  |послуг          |    |     |     |Установи НБУ       |Копію - фінансовому     |      |
  |             |    |     |     |             |департаменту НБУ       |      |
---+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+--------------
 3.|Звіт про дебіторську і  | 1-Б  |Термінова| Місячна |Філії всіх комерційних  |Органам державної статистики |15 числа  |
  |кредиторську заборго-   |    |     |     |банків, установи НБУ   |за місцезнаходженням     |після звіт- |
  |ваність          |    |     |     |Установи НБУ       |Економічному департаменту  |ного періоду|
  |             |    |     |     |             |НБУ             |      |
---+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+--------------
 4.|Звіт про випуск, реаліза- | 2-Б  |Термінова|Кварталь-|Філії всіх комерційних  |Органам державної статистики |21 числа  |
  |цію та обсяг цінних папе- |    |     |на, річна|банків          |за місцезнаходженням,    |після звіт- |
  |рів            |    |     |     |             |копію - емісійно-кредитному |ного періо- |
  |             |    |     |     |             |департаменту НБУ       |ду, річна - |
  |             |    |     |     |             |               |8 лютого  |
---+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+--------------
 5.|Звіт про фінансові резуль-| 5-ф  |Термінова|Річна,  |Філії всіх комерційних  |Органам державної статистики |17 числа  |
  |тати           |    |     |місячна |банків, установи НБУ   |за місцезнаходженням     |після звіт- |
  |             |    |     |(за 1 і 2|Установи НБУ       |Копію - фінансовому     |ного періо- |
  |             |    |     |місяці  |             |департаменту НБУ       |ду, річна - |
  |             |    |     |кожного |             |               |25 грудня  |
  |             |    |     |кварталу)|             |               |      |
---+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+--------------
 6.|Звіт з праці       | 1-ПВ  | Поштова | Річна  |Філії всіх комерційних  |Органам державної статистики |15 січня  |
  |             |    |     |     |банків, установи НБУ   |за місцезнаходженням     |      |
  |             |    |     |     |Установи НБУ       |Копію - фінансовому     |      |
  |             |    |     |     |             |департаменту НБУ       |      |
---+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+--------------
 7.|Звіт з праці       | 1-ПВ  |Термінова| Місячна |Філії всіх комерційних  |Органам державної статистики |7 числа піс-|
  |             |(термі- |     |     |банків, установи НБУ   |за місцезнаходженням     |ля звітного |
  |             | нова) |     |     |Установи НБУ       |Копію - фінансовому     |періоду   |
  |             |    |     |     |             |департаменту НБУ       |      |
---+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+--------------
 8.|Звіт з праці малих    | 1-ПВ  |Термінова| Місячна |Малі підприємства та   |Філіям всіх комерційних   |7 числа піс-|
  |підприємств та кооперати- |(термі- |     |     |кооперативи       |банків            |ля звітного |
  |вів            |нова)  |     |     |Філії всіх комерційних  |Органам державної статистики |періоду   |
  |             |    |     |     |банків          |за місцезнаходженням, копію -|      |
  |             |    |     |     |             |фінансовому департаменту НБУ |      |
---+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+--------------
 9.|Повідомлення про початок | 1-ПВ  | Поштова |Термінова|Філії всіх комерційних  |Органам державної статистики |термінова по|
  |та припинення страйку   |(страйк)|     |     |банків, установи НБУ   |за місцезнаходженням     |кожному   |
  |             |    |     |     |             |               |страйку   |
---+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+--------------
10.|Звіт про використання   | 3-ПВ |Термінова| Квар-  |Філії всіх комерційних  |Органам державної статистики |7 числа піс-|
  |робочого часу       |    |     | тальна |банків, установи НБУ   |за місцезнаходженням     |ля звітного |
  |             |    |     |     |Установи НБУ       |Копію - фінансовому     |періоду   |
  |             |    |     |     |             |департаменту НБУ       |      |
---+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+--------------
11.|Чисельність окремих кате- | 6-ПВ | Поштова | Річна |Філії всіх комерційних  |Органам державної статистики |5 січня   |
  |горій працівників та під- |    |     |     |банків, установи НБУ   |за місцезнаходженням,    |      |
  |готовка кадрів      |    |     |     |             |копію - управлінню кадрів і |      |
  |             |    |     |     |             |навчальних закладів НБУ   |      |
---+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+--------------
12.|Звіт з праці малих підпри-| 7-ПВ | Поштова | Річна |Малі підприємства та   |Філіям всіх комерційних   |16 січня  |
  |ємств та кооперативів   |    |     |     |кооперативи       |банків            |      |
  |             |    |     |     |Філії всіх комерційних  |Органам державної статистики |      |
  |             |    |     |     |банків          |за місцезнаходженням, копію -|      |
  |             |    |     |     |             |фінансовому департаменту НБУ |      |
---+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+--------------
13.|Звіт про надходження та  | 4-ТН | Поштова | Річна |Філії всіх комерційних  |Органам державної статистики |10 лютого  |
  |використання об'єктів   |    |     |     |банків, установи НБУ   |за місцезнаходженням     |      |
  |промислової власності   |    |     |     |             |               |      |
---+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+--------------
14.|Звіт про діяльність    | 1-інф | Поштова | Річна |Філії всіх комерційних  |Органам державної статистики |25 січня  |
  |обчислювальних центрів  |    |     |     |банків, установи НБУ   |за місцезнаходженням     |      |
---+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+--------------
15.|Звіт про поповнення парку | 2-інф | Поштова | Річна |Філії всіх комерційних  |Органам державної статистики |10 січня  |
  |обчислювальної техніки  |    |     |     |банків, установи НБУ   |за місцезнаходженням     |      |
---+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+--------------
16.|Звіт про використання   | 3-інф | Поштова | Однора- |Філії всіх комерційних  |Органам державної статистики |10 січня  |
  |програмних продуктів і  |    |     | зова  |банків, установи НБУ   |за місцезнаходженням     |      |
  |обчислювальних мереж   |    |     |     |             |               |      |
---+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+--------------
17.|Звіт про наявність і   | 4-інф | Поштова | Однора- |Філії всіх комерційних  |Органам державної статистики |10 січня  |
  |використання банку даних |    |     | зова  |банків, установи НБУ   |за місцезнаходженням     |      |
---+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+--------------
18.|Звіт про автотранспорт  | 1-ТР | Поштова | Річна |Філії всіх комерційних  |Органам державної статистики |20 січня  |
  |             | (авто) |     |     |банків, установи НБУ   |за місцезнаходженням     |      |
  |             |    |     |     |Установи НБУ       |Копію - господарському    |      |
  |             |    |     |     |             |управлінню НБУ        |      |
---+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+--------------
19.|Звіт про технічні засоби | 1-  | Поштова | Річна |Філії всіх комерційних  |Органам державної статистики |20 січня  |
  |зв'язку незагального   |зв'язок |     |     |банків, установи НБУ   |за місцезнаходженням     |      |
  |користування       |    |     |     |             |               |      |
---+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+--------------
20.|Звіт про залишки і витрати| 3-МТП | Поштова | Піврічна|Філії всіх комерційних  |Органам державної статистики |11 числа  |
  |матеріалів        |    |     |     |банків, установи НБУ   |за місцезнаходженням     |після звіт- |
  |             |    |     |     |Установи НБУ       |Копію - господарському    |ного періоду|
  |             |    |     |     |             |управлінню НБУ        |      |
---+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+--------------
21.|Звіт про надходження,   | 4-МТП | Поштова | Квар- |Філії всіх комерційних  |Органам державної статистики |5 числа   |
  |залишки і витрати палива |    |     | тальна |банків, установи НБУ   |за місцезнаходженням     |після звіт- |
  |та пально-мастильних ма- |    |     |     |Установи НБУ       |Копію - господарському    |ного періоду|
  |теріалів, збір і викорис- |    |     |     |             |управлінню НБУ        |      |
  |тання відпрацьованих наф- |    |     |     |             |               |      |
  |топродуктів        |    |     |     |             |               |      |
---+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+--------------
22.|Звіт про надходження,   | 4-МТП | Поштова | Річна |Філії всіх комерційних  |Органам державної статистики |5 січня   |
  |залишки і витрати палива |    |     |     |банків, установи НБУ   |за місцезнаходженням     |      |
  |та пально-мастильних мате-|    |     |     |Установи НБУ       |Копію - господарському    |      |
  |ріалів, збір і використан-|    |     |     |             |управлінню НБУ        |      |
  |ня відпрацьованих нафто- |    |     |     |             |               |      |
  |продуктів         |    |     |     |             |               |      |
---+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+--------------
23.|Звіт про результати вико- | 11-МТП | Поштова | Квар- |Філії всіх комерційних  |Органам державної статистики |6 числа   |
  |ристання палива, тепло-  |    |     | тальна |банків, установи НБУ   |за місцезнаходженням     |після звіт- |
  |енергії і електроенергії |    |     |     |Установи НБУ       |Копію - господарському    |ного періоду|
  |             |    |     |     |             |управлінню НБУ        |      |
---+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+--------------
24.|Фактичні витрати на вироб-|Додаток | Поштова | Річна |Філії всіх комерційних  |Органам державної статистики |6 січня   |
  |ництво окремих видів про- |1 до  |     |     |банків, установи НБУ   |за місцезнаходженням     |      |
  |дукції і робіт      |форми  |     |     |Установи НБУ       |Копію - НБУ         |      |
  |             |11-МТП |     |     |             |               |      |
---+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+--------------
25.|Утворення та використання |Додаток | Поштова | Річна |Філії всіх комерційних  |Органам державної статистики |6 січня   |
  |вторинних енергетичних  |2 до  |     |     |банків, установи НБУ   |за місцезнаходженням     |      |
  |ресурсів         |форми  |     |     |Установи НБУ       |Копію - НБУ         |      |
  |             | 11-МТП |     |     |             |               |      |
---+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+--------------
26.|Звіт про використання   | 14-МТП |Термінова|1 квар- |Філії всіх комерційних  |Органам державної статистики |2 числа   |
  |вторинної сировини    |    |     |тал,   |банків, установи НБУ   |за місцезнаходженням     |після звіт- |
  |             |    |     |9 місяців|Установи НБУ       |Копію - НБУ         |ного періоду|
---+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+--------------
27.|Звіт про виробництво про- |Додаток | Поштова | Пів-  |Філії всіх комерційних  |Органам державної статистики |10 числа  |
  |дукції з відходів деревини| 1 до  |     | річна |банків, установи НБУ   |за місцезнаходженням     |після звіт- |
  |та дров          | форми |     |     |Установи НБУ       |Копію - НБУ         |ного періоду|
  |             | 14-МТП |     |     |             |               |      |
---+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+--------------
28.|Звіт про утворення, вико- | 14-МТП | Поштова | Пів-  |Філії всіх комерційних  |Органам державної статистики |10 числа  |
  |ристання і поставку    |    |     | річна |банків, установи НБУ   |за місцезнаходженням     |після звіт- |
  |вторинної сировини і   |    |     |     |Установи НБУ       |Копію - НБУ         |ного періоду|
  |відходів виробництва   |    |     |     |             |               |      |
---+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+--------------
29.|Звіт про залишки і здачу |Додаток | Поштова | Квар- |Філії всіх комерційних  |Органам державної статистики |25 числа  |
  |до Держфонду дорогоцінних |до форми|     | тальна, |банків, установи НБУ   |за місцезнаходженням     |після звіт- |
  |металів у вигляді лому та | 2-ДМ  |     | річна  |Установи НБУ       |Копію - НБУ         |ного періо- |
  |відходів         |    |     |     |             |               |ду, річна - |
  |             |    |     |     |             |               |30 січня  |
---+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+--------------
30.|Звіт про залишки, надход- | 4-ДМ  | Поштова | Річна |Філії всіх комерційних  |Органам державної статистики |15 січня  |
  |ження і витрати дорогоцін-|    |     |     |банків, установи НБУ   |за місцезнаходженням     |      |
  |них металів, які містяться|    |     |     |Установи НБУ       |Копію - НБУ         |      |
  |у приладах, устаткуванні |    |     |     |             |               |      |
  |та інших виробах     |    |     |     |             |               |      |
---+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+--------------
31.|Звіт про обсяг реалізації | 1-  |Термінова| Місячна |Філії всіх комерційних  |Органам державної статистики |2 числа   |
  |платних послуг населенню | послуги|     |     |банків, установи НБУ   |за місцезнаходженням     |після звіт- |
  |             |    |     |     |Установи НБУ       |Копію - НБУ         |ного періоду|
---+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+--------------
32.|Звіт про обсяг реалізації | 1-с  | Поштова | 1 пів- |Філії всіх комерційних  |Органам державної статистики |8 числа   |
  |платних послуг населенню |(послу- |     | річчя, |банків, установи НБУ   |за місцезнаходженням     |після звіт- |
  |за I півріччя та рік   | ги)  |     | річна  |Установи НБУ       |Копію - НБУ         |ного періоду|
---+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+--------------
33.|Звіт про обсяг реалізації | 1-  | Поштова | 1 пів- |Філії всіх комерційних  |Органам державної статистики |8 числа   |
  |побутових послуг населенню|послуги |     | річчя, |банків, установи НБУ   |за місцезнаходженням     |після звіт- |
  |             |(побут) |     | річна  |Установи НБУ       |Копію - НБУ         |ного періоду|
---+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+--------------
34.|Звіт про експорт (імпорт) | 8-ЗЕЗ | Поштова | Місячна |Філії всіх комерційних  |Органам державної статистики |10 числа  |
  |товарів          |    |     |     |банків, установи НБУ   |за місцезнаходженням     |після звіт- |
  |             |    |     |     |             |               |ного періоду|
---+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+--------------
35.|Звіт про експорт (імпорт) | 9-ЗЕЗ | Поштова | Квар-  |Філії всіх комерційних  |Органам державної статистики |10 числа  |
  |послуг          |    |     | тальна, |банків, установи НБУ   |за місцезнаходженням     |після звіт- |
  |             |    |     | річна  |             |               |ного періоду|
---+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+--------------
36.|Звіт підприємства (органі-| 10-ЗЕЗ | Поштова | Квар-  |Філії всіх комерційних  |Органам державної статистики |5 числа   |
  |зації) про іноземні інвес-|    |     | тальна, |банків, установи НБУ   |за місцезнаходженням     |після звіт- |
  |тиції в Україну      |    |     | річна  |             |               |ного періоду|
---+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+--------------
37.|Звіт підприємства (органі-| 13-ЗЕЗ | Поштова | Квар-  |Філії всіх комерційних  |Органам державної статистики |5 числа   |
  |зації) про інвестиції з  |    |     | тальна, |банків, установи НБУ   |за місцезнаходженням     |після звіт- |
  |України в економіку інших |    |     | річна  |             |               |ного періоду|
  |країн           |    |     |     |             |               |      |
---+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+--------------
38.|Звіт про рух коштів в   | 15-ЗЕЗ | Поштова | Квар-  |Філії всіх комерційних  |Органам державної статистики |20 числа  |
  |іноземній валюті     |    |     | тальна, |банків, установи НБУ   |за місцезнаходженням     |після звіт- |
  |             |    |     | річна  |             |               |ного періоду|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 "Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності", N 3-4/96
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка