Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про поставки товарів для забезпечення національних гідрометеорологічних служб держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав


       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
               Угода
     про поставки товарів для забезпечення національних
       гідрометеорологічних служб держав-учасниць
          Співдружності Незалежних Держав
   ( Угоду ратифіковано Законом N 630/96-ВР від 20.12.96 )
 
   Уряди держав-учасниць цієї Угоди, далі "Сторони",
   грунтуючись на Угоді про взаємодію в галузі гідрометеорології
від 8 лютого 1992 року,
   враховуючи спеціалізацію  підприємств  по   виробництву
гідрометеорологічних  приладів,  що  склалася  на  територіях
держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав,
   усвідомлюючи необхідність дотримання узгодженої методології
спостережень,  технології  збору, розповсюдження і зберігання
гідрометеорологічної інформації і даних про стан  природного
середовища, в тому числі при стихійних лихах, а також виконання
відповідних державних програм, міжнародних зобов'язань в рамках
Всесвітньої Метеорологічної Організації,
   погодились про наступне:
               Стаття 1
   Предметом цієї  Угоди  є  гідрометеорологічні  прилади,
обладнання, запасні частини до них, витратні аерологічні матеріали
(які відносяться до сировинних ресурсів), названі в подальшому
"товари", що виробляються у державах-учасницях  Співдружності
Незалежних   Держав   і   використовуються   національними
гідрометеорологічними службами  для  забезпечення  оперативних
спостережень за станом атмосфери, грунту, водних ресурсів, збору,
розповсюдження і зберігання відповідної інформації, згідно з
"Товарним переліком", що додається.
               Стаття 2
   Обсяги товарів, які підлягають вивозу (ввозу), визначаються
двосторонніми  договорами  (контрактами)  між  національними
гідрометеорологічними  службами  держав-учасниць  Співдружності
Незалежних Держав.
   Товари, що вивозяться (ввозяться) на умовах, передбачених
цією  Угодою,  повинні   використовуватись   національними
гідрометеорологічними службами виключно для цілей, зазначених у
статті 1 цієї Угоди.
               Стаття 3
   Товари, що поставляються відповідно до цієї Угоди на основі
двосторонніх договорів (контрактів), звільняються від сплати мита
і податків, а також не підлягають ліцензуванню і квотуванню.
   Щодо зазначених товарів не застосовуються обмеження на вивіз
(ввіз),  встановлені з міркувань економічної політики актами
національного законодавства.
               Стаття 4
   Сторона, яка виявила факти порушення умов цієї Угоди іншою
Стороною, вправі вводити по відношенню до неї в односторонньому
порядку заходи тарифного і нетарифного регулювання вивозу і ввозу
товарів, які підлягають використанню відповідно до статті 1 цієї
Угоди.
               Стаття 5
   Ця Угода відкрита для приєднання  інших  держав-учасниць
Співдружності Незалежних Держав, які повністю поділяють її цілі і
принципи.
               Стаття 6
   Сторона має право вийти з цієї Угоди, повідомивши в письмовій
формі депозитарія - Уряд Республіки Білорусь - про своє рішення,
не менше ніж за 12 місяців до передбаченого виходу.
               Стаття 7
   Ця Угода набуває чинності з моменту підписання, а для Сторін,
законодавство яких вимагає ратифікації чи затвердження таких
угод, - з дня здачі ними ратифікаційних грамот або повідомлень
депозитарію.
   Вчинено в місті Москві 9 вересня 1994 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в
Архіві Уряду Республіки Білорусь, який направить кожній державі,
що підписала цю Угоду, її завірену копію.
 
 
 За Уряд  Азербайджанської    За Уряд Республіки Молдова
 Республіки
       С.Гусейнов              А.Санчелі
 
 За Уряд Республіки Вірменії    За Уряд Російської Федерації
       Г.Багратлі              В.Черномирдін
 
 За Уряд Республіки Білорусь    За Уряд Республіки Таджикистан
       М.Чигирь               А.Самадов
 
 За Уряд Республіки Грузія     За Уряд Туркменистану
       О.Пацациа              Р.Сапаров
 
 За Уряд Республіки Казахстан    За Уряд Республіки Узбекистан
       С.Терещенко             Б.Хамидов
 
 За Уряд Киргизької Республіки   За Уряд України
     А.Джумагулов               В.Масол
 
 
  Заступник голови              В.О.Громовий
  Держкомгідромету України
 
                       Додаток
                 до Угоди про поставки товарів для
                 забезпечення гідрометеорологічних
                 служб       держав-учасниць
                 Співдружності Незалежних  Держав
                 від 9 вересня 1994 року
             Товарний перелік
 
 гідрометеорологічних приладів, обладнання, запасних частин до
   них і витратних аерологічних матеріалів, що поставляються
   для забезпечення національних гідрометеорологічних служб
    держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав
________________________________________________________________
 N поз.       Найменування товару     Код по ТН ЗЕД
________________________________________________________________
        1. Прилади та обладнання для
    гідрометеорологічних спостережень і робіт
 
 1.1. Прилади та інструменти геодезичні (включаючи  9015
    фотограмметричні), гідрографічні, океаногра-
    фічні, дальноміри, автоматичні метеостанції
 1.2. Термометри, барометри, гідрометри, психрометри 9025
 1.3. Установки електрогенераторні з поршневим дви-  8502 20 990
    гуном внутрішнього згоряння та іскровим запа-
    люванням
     2. Прилади та обладнання для спостережень
       за станом оточуючого середовища
 
 2.1. Прилади та апаратура для фізичного і хімічного  9027
    аналізу
 2.2. Осцилоскопи, спектрометри, інші прилади та апа- 9030
    ратура для вимірювання і контролю електричних
    величин, прилади та апаратура для виявлення і
    вимірювання альфа-, бета-, гама-, рентгенівсько-
    го, космічного та інших іонізуючих випромінювань
 2.3. Посуд скляний лабораторний, градуйований або не- 7017
    градуйований, калібрований або некалібрований
 2.4. Автомобілі спеціального призначення (пересувні 8705 90 900
    лабораторії по контролю забруднення природного
    середовища)
 2.5. Ваги                      9016 00 100
 2.6. Термостати                     9032 10
      3. Прилади і витратні матеріали для
        аерологічних спостережень
 
 3.1. Апаратура радіолокаційна              8526
 3.2. Їдкий натр, сода каустична у твердому вигляді  2815 11 000
 3.3. Вироби з гуми надувні (оболонки для зондування 4016 95 000
    атмосфери)
 3.4. Феросиліцій                   7202 29 000
 3.5. Порошки та луска алюмінієва           7603 20 000
 3.6. Ємкості з чорних металів для стиснутого або   7311 00 910
    зрідженого газу об'ємом менше 1000 літрів
 3.7. Метеорологічні прилади інші (радіозонди)    9015 80 190
 3.8. Папір і картон, що використовуються як основа  4802 20 000
    тепло- або електрочутливого паперу або картону 4810 11 100
      4. Апаратура для збору та розповсюдження
         гідрометеорологічної інформації
 
 4.1. Апарати електричні телефонні і телеграфні для   8517
    проводового зв'язку
 4.2. Телефонні автовідповідачі            8520 20 000
 4.3. Апаратура передавальна для радіотелефонного,    8525
    радіотелеграфного зв'язку
 4.4. Апаратура приймальна для радіотелефонного та    8527
    та радіотелеграфного зв'язку
            5. Запасні частини
 
 5.1. Конденсатори                    8532
 5.2. Резистори електричні                8533
 5.3. Лампи накалювання електричні та газорозрядні    8539
 5.4. Лампи електронні                  8540
 5.5. Діоди, транзистори, напівпровідникові прилади   8541
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка