Законы Украины

Новости Партнеров
 

Положення про факультет удосконалення лікарів (провізорів) при вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладах


 
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                   наказом Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   від 22 липня 1993 р. N 166
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 серпня 1993 р.
 vd930722 vn166            за N 116
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про факультет удосконалення лікарів (провізорів)
     при вищих медичних і фармацевтичних навчальних
               закладах
           1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
   1.1. Факультет удосконалення лікарів (провізорів) при вищому
медичному і фармацевтичному навчальному закладі (надалі факультет)
є навчальним і адміністративним структурним підрозділом вищого
медичного (фармацевтичного) навчального закладу, що  здійснює
навчальну,  науково-методичну,  наукову  та інші види робіт,
пов'язаних з післядипломним навчанням медичних і фармацевтичних
працівників.
   1.2. Факультети створюються за наказом Міністерства охорони
здоров'я України при наявності середньорічного числа слухачів не
менше як 100 чоловік.
   1.3. Факультет періодично в терміни, визначені Міністерством
охорони здоров'я, підлягає атестації з метою комплексної оцінки
рівня його навчально-організаційної, науково-методичної роботи,
кваліфікації педагогічного складу, стану навчально-матеріальної
бази, методичного забезпечення.
   1.4. Завданням факультету удосконалення лікарів (провізорів)
є:
   1.4.1. Підготовка      лікарів-спеціалістів      та
провізорів-спеціалістів  в  інтернатурі  шляхом  очно-заочного
навчання.
   1.4.2. Підготовка та перепідготовка лікарів (провізорів) зі
спеціальностей, що не передбачені в інтернатурі.
   1.4.3. Організація   і   забезпечення   систематичного
удосконалення професійних  знань  і  навиків  керівниками  і
спеціалістами закладів охорони здоров'я, спираючись на досягнення
медичної науки і техніки, передовий досвід і наукову організацію
праці на циклах тематичного удосконалення.
   1.4.4. Підготовка лікарів-спеціалістів другої, першої і вищої
категорій за  комплексними  програмами  удосконалення  на
передатестаційних циклах і проведення атестаційних іспитів.
   1.4.5. Розробка  навчальних планів і програм, методичних
матеріалів, лекцій і навчальних посібників.
   1.4.6. Надання  консультативної  допомоги органам охорони
здоров'я з питань обліку, визначення потреби і  організації
післядипломного  навчання керівних працівників і спеціалістів
закладів охорони здоров'я.
   1.4.7. Підготовка керівників інтернів і спеціалістів, які
залучаються до педагогічного процесу  на  місцевих  базах,
направлення закладами охорони здоров'я методичних матеріалів, а
також відрядження професорів і доцентів для читання лекцій на
вибрані теми і проведення консультацій.
   1.4.8. Проведення науково-дослідницької роботи і впровадження
її результатів в практику охорони здоров'я.
   1.4.9. Підготовка науково-педагогічних кадрів.
   1.5. Для  організації  навчальної роботи з окремих форм
навчання або з окремих спеціальностей в складі факультету можуть
створюватись відділення.
   1.6. Перелік циклів навчально-виробничого плану факультету
повинен відповідати переліку назв циклів  спеціалізації  і
удосконалення, затверджених Міністерством охорони здоров'я України
24.06.93 р.
   1.7. Порядок направлення і зарахування на цикли спеціалізації
та удосконалення визначено Положенням про післядипломне навчання
лікарів (провізорів), затвердженим наказом Міністерства охорони
здоров'я України від 22.07.1993 р. N 166.
       2. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ
   2.1. Структуру факультету розробляє вищий навчальний заклад і
затверджує Міністерство охорони здоров'я України.
   2.2. Факультет удосконалення лікарів (провізорів) у своєму
складі повинен мати самостійні кафедри, що здійснюють навчальну,
методичну і наукову роботу з однієї чи декількох споріднених
спеціальностей.
   В окремих випадках - при потребі в навчанні обмеженого за
чисельністю контингенту курсантів з певної спеціальності,  з
дозволу  Міністерства  охорони  здоров'я  України  можуть
організовуватись при кафедрах  факультету  курси  з  цієї
спеціальності.
   2.3. На факультеті організується деканат. До складу деканату
входить підрозділ інституту, що відає інтернатурою як видом
післядипломної підготовки лікарів і провізорів.
   2.4. Керівництво роботою факультету здійснює декан, який
обирається Вченою радою інституту та підпорядковується ректору.
   2.5. При факультеті можуть організовуватись госпрозрахункові
відділення.
   2.6. Декан факультету:
   - безпосередньо керує навчальною, методичною і науковою
роботою на факультеті;
   -  забезпечує  складання  навчально-виробничого  плану
факультету;
   - здійснює контроль за навчальним процесом і виконанням
навчально-виробничого плану;
   - затверджує розклад занять і здійснює контроль за його
виконанням;
   - контролює навчально-педагогічне навантаження викладачів
факультету та їх індивідуальні плани роботи;
   - організовує проведення іспитів і заліків;
   - забезпечує підготовку науково-педагогічних кадрів  для
факультету  і  роботу  з   підвищення    кваліфікації
професорсько-викладацького складу;
   - керує діяльністю завідуючого інтернатурою і  здійснює
контроль за організацією і забезпеченням підготовки спеціалістів в
інтернатурі;
   - здійснює загальне керівництво підготовкою і  виданням
навчальних і методичних посібників;
   - організовує і проводить міжкафедральні наради, наукові і
науково-методичні наради і конференції, засідання Вченої ради
факультету;
   - організовує зв'язок з органами й закладами  охорони
здоров'я, лікарями й провізорами, які пройшли підготовку на
факультеті і розробляє заходи щодо  поліпшення  підготовки
спеціалістів;
   - в установленому порядку звітує перед вищим навчальним
закладом, при якому організований факультет, і надсилає звітні
матеріали в Міністерство охорони здоров'я України.
   2.7. На факультеті, що має річний план прийому курсантів
понад 1 тис. чоловік, вводиться штатна посада заступника декана, а
також створюється відділ комплектування.
   На факультеті, що має річний план прийому курсантів понад 2
тис. чоловік, вводиться друга штатна посада заступника декана.
   2.8. Чисельність професорсько-викладацького складу факультету
визначаєтья виходячи із планової середньорічної  чисельності
слухачів і встановленого середньорічного показника педагогічного
навантаження на одного викладача, що дорівнює 3,75 курсанта або 5
інтернів.
   2.9. З метою оперативного вирішення і контролю питань щодо
навчально-методичної роботи кафедр,  оптимізації  навчального
процесу організується методична  комісія  з  післядипломної
підготовки лікарів (провізорів).
   2.10. Обласні й міські управління охорони здоров'я надають
факультету, як клінічні бази кафедр, сучасні багатопрофільні і
спеціалізовані лікувально-профілактичні, санітарно-епідеміологічні
і аптечні установи, що будують свої взаємовідносини на основі
Положення про  клінічну  лікувально-профілактичну  установу,
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від
21.02.1992 р. N 32.
        3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
   3.1. Навчальний рік встановлюється календарний.
   3.2. Навчальний процес на кафедрах інститутів і факультетів
удосконалення лікарів і провізорів організовується на основі
навчально-виробничих планів і відповідно до навчальних планів і
програм, затверджених Міністерством охорони здоров'я України.
   3.3. Основною метою навчального  процесу  на  факультеті
удосконалення лікарів і провізорів є вивчення досягнень медичної
науки і передового досвіду охорони здоров'я.
   Під час занять головна увага  приділяється  оволодінню
курсантами сучасними  методами  діагностики,  лікування  і
профілактики захворювань, глибокими знаннями теоретичних основ і
практичних навиків з обраної спеціальності.
   3.4. Заняття  проводяться за розкладом занять, складеним
кафедрою відповідно до навчального плану на весь термін циклу,
затвердженого деканом за 10 днів до початку циклу.
   3.5. Навчальний процес грунтується  на  основі  сучасної
педагогічної науки і впровадженні активних методів, технічних
засобів навчання і контролю знань.
   3.6. Факультети здійснюють підготовку за видами і формами
навчання, що передбачені Положенням про післядипломне навчання
лікарів (провізорів), затвердженим наказом Міністерства охорони
здоров'я України від 22.07.93 р. N 166.
   3.7. На  факультеті  удосконалення  лікарів і провізорів
встановлюються такі основні види занять: лекції, практичні і
лабораторні заняття, семінари, обходи і консультації професорів
або доцентів з клінічним розбором хворих, самостійна робота
курсантів під керівництвом доцента, асистента.
   Слухачі факультету беруть участь в клінічних і теоретичних
конференціях, що проводяться в інституті, на клінічних базах і
кафедрах.
   3.8. Кількість  навчальних груп визначається залежно від
кількості викладачів без урахування завідуючого кафедрою. Число
слухачів в навчальній групі залежить від профілю спеціальності та
середньорічного показника педагогічного навантаження в цілому по
факультету.
     4. ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ І НАВИКІВ У КУРСАНТІВ
   ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКЛЮЧНИХ ІСПИТІВ (ЗАЛІКІВ)
 
   4.1. Під час навчання на факультеті проводяться такі види
контролю: базисний (співбесіда, тестування); поточний (контрольні
роботи, реферати, співбесіди, перевірки професійної практичної
підготовки, заліки); підсумковий (іспити, заліки).
   4.2. В  кінці  циклів спеціалізації та удосконалення на
факультетах  удосконалення  лікарів  (провізорів)  проводяться
заключні іспити, а в кінці курсів інформації і стажування -
заліки.
   4.3. Курсанти допускаються до іспиту або заліку за умови
виконання встановлених завдань, передбачених навчальними планами і
програмами циклу.
   4.4. Оцінка знань, вмінь і навичок курсантів проводиться
екзаменаційною комісією з урахуванням:
   - результатів складання заліків;
   - результатів тестового контролю на комп'ютері;
   - відповідей курсанта на питання екзаменаційної комісії.
   4.5. Заліки з окремих дисциплін, практичних і лабораторних
робіт проводяться безпосередньо після завершення відповідного
розділу програми. Заліки приймаються викладачами, які проводили
заняття з відповідного розділу навчального плану і програми.
   4.6. Для  проведення  заключних  іспитів  в  інститутах
(факультетах удосконалення лікарів  (провізорів)  наказом  по
навчальному  закладу  створюються  екзаменаційні  комісії  за
спеціальностями в складі голови і членів комісій.
   Голова екзаменаційної комісії призначається  із  числа
завідуючих профільними кафедрами.
   До складу комісій входить представник деканату, завідуючі
кафедрами, професори, доценти.
   4.7. В роботу комісії входить перевірка науково-теоретичної,
клінічної, практичної підготовки лікарів (провізорів), складання
висновків щодо їхньої готовності до кваліфікованої роботи за
спеціальністю.
   4.8. Всі  засідання екзаменаційної комісії протоколюються
(додаток 1). Протоколи оформляються в двох примірниках.
   Протоколи зберігаються в інституті (факультеті) удосконалення
лікарів (провізорів) та на профільних кафедрах.
   4.9. Після  закінчення  заключного іспиту голова комісії
складає звіт. В звіті має бути аналіз рівня підготовки слухачів,
якості проведення циклу та подано рекомендації щодо удосконалення
роботи кафедри.
 
       5. КУРСАНТИ ФАКУЛЬТЕТІВ УДОСКОНАЛЕННЯ
            ЛІКАРІВ (ПРОВІЗОРІВ)
   5.1. Прийом курсантів на факультети удосконалення лікарів
(провізорів) здійснюється на основі державних замовлень  за
направленням органів і закладів охорони здоров'я України, а також
за прямими угодами з іншими юридичними та фізичними особами.
Міждержавні стосунки з названих питань вирішуються на договірній
основі відповідно до міждержавних угод.
   5.2. Матеріальне забезпечення слухачів циклів  підвищення
кваліфікації  здійснюється  відповідно до наказу Міністерства
охорони здоров'я УРСР від 15.06.1988 р. N 123 "Про перебудову в
системі підвищення кваліфікації і перепідготовки керівних кадрів і
спеціалістів системи Міністерства охорони здоров'я УРСР".
   5.3. Зарахування лікарів (провізорів) на навчання проводиться
наказом ректора інституту за поданням декана.
   5.4. Курсанти мають право:
   - користуватись лабораторіями, кабінетами,  аудиторіями,
читальними залами, бібліотеками та  іншими  навчальними  і
навчально-допоміжними підрозділами;
   - брати участь через виробничі наради кафедри (факультету) в
обговоренні питань удосконалення навчального процесу та інших,
пов'язаних з навчанням і побутом курсантів.
   5.5. Курсанти зобов'язані:
   - вдосконалювати і поглиблювати професійні знання, вміння і
навики;
   - в повному обсязі виконати навчальний план і програму циклу
спеціалізації або підвищення кваліфікації; - виконувати правила
внутрішнього розпорядку в навчальних приміщеннях і гуртожитках
інституту.
   5.6. Курсанти, які виконали всі вимоги навчального плану і
програми, допускаються до складання іспитів.
   5.7. Курсантам,  які  склали  іспити, видається документ
встановленого зразка (додаток 1 до Положення про післядипломне
навчання лікарів (провізорів), затвердженого наказом Міністерства
охорони здоров'я від 22.07. 93 р. N 166).
 
          6. ФІНАНСУВАННЯ ФАКУЛЬТЕТУ
   6.1. Фінансування  навчально-виробничої  роботи факультету
проводиться за рахунок коштів, які виділяються з бюджету на
підготовку кадрів і підвищення кваліфікації працівників охорони
здоров'я.
   6.2. Кошти,  які  виділяються  на  утримання факультету,
закладаються в кошторис вищого навчального закладу.
   6.3. Додатковим  джерелом  фінансування  факультету  є
надходження  коштів  від  відомств,  об'єднань,  підприємств,
організацій та окремих громадян за укладеними договорами на такі
види послуг: вивчення окремих дисциплін, поглиблене вивчення
предметів  за  індивідуальними навчальними планами, виконання
науково-дослідних і консультативних послуг, забезпечення закладів
охорони здоров'я підприємств і навчальних закладів розробленою на
факультеті методичною літературою.
 
                     Додаток 1
             до Положення про факультет удосконалення
             лікарів (провізорів) при вищих медичних
             і фармацевтичних навчальних закладах
 
            ПРОТОКОЛ N _______
    засідання екзаменаційної комісії ___________________
    інституту (факультету) удосконалення лікарів
    від "____" ___________199__р. про складання
    заключного іспиту на циклі
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    згідно з навчальним планом і програмою, затвердженою
    Головним Управлінням учбових закладів, кадрів і
      науки Міністерства охорони здоров'я України
          "____" _____________199___р.
 
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
  NN |  Прізвище, ім'я  | Стаж роботи за  |  Оцінка
  пп |   по батькові   |   фахом    |
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка