Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про державний інститут удосконалення лікарів (провізорів)


 
       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
            П О Л О Ж Е Н Н Я
 
 N 166 за 22 липня 1993 р.      Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 серпня 1993 р.
 vd930722 vn166             за N 114
 
 
        Про державний інститут удосконалення
            лікарів (провізорів)
           1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
   1.1. Державний інститут удосконалення лікарів (провізорів)
(далі-інститут) створюється за постановою Кабінету  Міністрів
України відповідно до соціально-економічних потреб і наявності
необхідної науково-методичної, матеріально-технічної  бази  і
педагогічних кадрів за поданням Міністерства охорони здоров'я і
погодженням з Міносвіти, Мінекономіки, Мінфіну та Мінпраці.
   1.2. Інститут підпорядкований Міністерству охорони здоров'я
України, його структура визначається статутом, що розробляється на
основі цього Положення.
   1.3. Інститут має самостійний баланс  і  розрахунковий
(поточний) рахунок в банку, користується правами юридичної особи,
має печатку із зображенням державного герба України зі своєю
назвою, веде діловодство, бухгалтерський і статистичний облік.
   1.4. Інститут проходить акредитацію згідно з Положенням про
акредитацію вищих навчальних закладів, затвердженим  наказом
Міністерства освіти України від 30.06.1992р. N 58.
   1.5. Завданням інституту є забезпечення потреб закладів
охорони здоров'я у підготовці, перепідготовці і  підвищенні
кваліфікації лікарів (провізорів).
   1.6. На інститут покладається:
   - післядипломна підготовка та перепідготовка лікарів  і
провізорів (інтернатура,  спеціалізація),  удосконалення  і
підвищення рівня їх кваліфікації (клінічна ординатура, стажування,
тематичне удосконалення, передатестаційні цикли) відповідно до
існуючих вимог щодо спеціалістів;
   - підготовка науково-педагогічних кадрів;
   - підготовка та підвищення кваліфікації викладачів інститутів
(факультетів) удосконалення лікарів, медичних університетів і
медичних інститутів;
   - сприяння закладам охорони здоров'я в організації та наданні
висококваліфікованої допомоги населенню;
   - участь у виконанні державних цільових, галузевих  і
регіональних науково-технічних програм  і  планів  розвитку
науково-технічного прогресу;
   -  забезпечення  інтеграції  освіти,   науки    і
лікувально-профілактичної діяльності в організації досліджень з
актуальних проблем, підвищення кваліфікації та перепідготовки
лікарів і провізорів;
   - здійснення співробітництва з  навчальними  установами
медичного і фармацевтичного профілю інших країн на основі прямих
договірних зв'язків, створення спільних підприємств та навчальних
центрів, відкриття філіалів.
        2. КОНТИНГЕНТ КУРСАНТІВ ІНСТИТУТУ
   2.1. Контингент курсантів інституту складається з лікарів
(провізорів) - спеціалістів, лікарів (провізорів) -  інтернів,
клінічних ординаторів, лікарів (провізорів)- стажистів, викладачів
вищих навчальних медичних закладів.
   2.2.  Комплектація  слухачами  (курсантами)  інституту
здійснюється на основі державних замовлень згідно з планом,
затвердженим Міністерством охорони здоров'я України, а також за
прямими угодами з іншими юридичними та фізичними  особами.
Міждержавні стосунки з названих питань вирішуються на договірній
основі відповідно до міждержавних угод.
   2.3. Зарахування на навчання проводиться наказом ректора
інституту відповідно до державного замовлення та  укладених
договорів.
   2.4. Курсанти, зараховані на навчальні цикли в інституті,
одержують квиток курсанта (додаток 9  до  Положення  про
післядипломне навчання лікарів (провізорів), затвердженого наказом
від 22.07.93 р. N 166.)
   2.5. Комплектування навчальних груп на кафедрах інституту
проводиться за  спеціальністю  та  кваліфікацією  лікарів
(провізорів).
   2.6. Курсанти мають право:
   - користуватись навчальними приміщеннями, бібліотекою  і
читальним  залом,   обчислювальною    і    навчальною
лікувально-діагностичною технікою і устаткуванням;
   - брати участь через виробничі наради кафедри (факультету) в
обговоренні питань удосконалення навчального процесу та інших,
пов'язаних з навчанням і побутом курсантів.
   2.7. Курсанти зобов'язані:
   - вдосконавлювати і поглиблювати професійні знання, вміння і
навики;
   - в повному обсязі виконати навчальний план і програму циклу
спеціалізації або підвищення кваліфікаціії;
   - виконувати правила внутрішнього розпорядку в навчальних
приміщеннях і гуртожитках інституту.
   2.8. Матеріальне забезпечення слухачів циклів підвищення
кваліфікації здійснюється відповідно до наказу  Міністерства
охорони здоров'я УРСР від 15.06.1988 р. N 123.
   2.9. Курсанти, які виконали всі вимоги навчального плану,
одержують відповідний документ (додаток 1 до Положення  про
післядипломне навчання лікарів (провізорів), затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 22.07.1993р. N 166).
   2.10. За невиконання навчального плану, а також за грубе
порушення правил внутрішнього розпорядку курсанти відраховуються
наказом ректора інституту. У такому разі їм видається відповідна
довідка.
    3. ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ, НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНИЙ,
        АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКИЙ СКЛАД
              ІНСТИТУТУ.
   3.1. Чисельність професорсько-викладацького складу інституту
залежить від планової середньорічної чисельності курсантів та
встановленого  середньорічної  чисельності  курсантів   та
встановленого середньорічного показника педагогічного навантаження
на одного викладача, який дорівнює 3.75 курсанта або 5 інтернів.
   3.2. Порядок заміщення посад  професорсько-викладацького
складу, звільнення викладачів встановлюється Положенням  про
формування педагогічного персоналу вищих навчальних закладів,
затвердженим наказом Міністерства освіти України від 29.01.1992 р.
N 21.
   3.3. Навчальний процес здійснюється штатними викладачами, а
також досвідченими спеціалістами і вченими інших установ  і
закладів, які залучаються до роботи на умовах  сумісництва,
погодинної оплати або за контрактом.
   3.4. Штатний професорсько-викладацький  склад  інституту
підвищує свою кваліфікацію один раз на п'ять років згідно з
Тимчасовим положенням про підвищення кваліфікації викладачів вищих
медичних і фармацевтичних закладів, інститутів  удосконалення
лікарів, затвердженим наказом Міністерства охорони  здоров'я
України від 03.05.93 р. N 95 ( z0047-93 ).
      4. НАВЧАННЯ І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
   4.1. Періодичне навчання в інституті удосконалення лікарів
(провізорів) є провідною ланкою в системі безперервного навчання
лікарів (провізорів), де забезпечується досягнення і зростання їх
професійної майстерності і здійснюється контроль за рівнем їх
кваліфікації.
   4.2. Форми навчання лікарів (провізорів) в  інституті:
інтернатура, спеціалізація, клінічна ординатура, цикли тематичного
удосконалення, передатестаційні цикли, курси  інформації  та
стажування, стажування на робочих місцях.
   4.3. Термін навчання встановлюється диференційовано залежно
від форм підготовки і перепідготовки курсантів і визначається
навчальним планом і програмою. При навчанні на госпрозрахунковій
основі навчальні плани і програми циклів, терміни навчання,
вартість підготовки спеціалістів погоджуються із замовником.
   4.4. Навчальні плани і програми інтернатури, спеціалізації,
клінічної ординатури і передатестаційних циклів  затверджуються
Міністерством охорони здоров'я України, а навчальні  плани   і
програми циклів тематичного удосконалення, навчальні  плани   і
програми стажування на робочих місцях,в тому числі і організованих
на госпрозрахункових засадахзатверджуються Вченою радою інституту.
   4.5. В навчальному процесі встановлюються такі види занять:
лекції, семінари, практичні заняття, в тому числі участь в обходах
хворих, професійні дії в  операційних  та  спеціалізованих
лікувальних і діагностичних кабінетах, консультації в поліклініках
і робота в лабораторіях під керівництвом викладача тощо.
   4.6. Під час навчання в інституті проводяться такі види
контролю: базисний (співбесіда, тестування); поточний (контрольні
роботи, реферати, співбесіди, перевірка професійної практичної
підготовки, заліки); підсумковий (іспити, заліки).
   На передатестаційних циклах разом з обов'язковим визначенням
ступеня володіння практичними навиками для контролю теоретичної
підготовки використовується обчислювальна техніка.
   4.7. Для проведення заключних  іспитів  в  інститутах
(факультетах) удосконалення лікарів (провізорів) наказом  по
навчальному закладу створюються екзаменаційні  комісії,  за
спеціальностями в складі голови і членів комісій, засідання яких
протоколюються (додаток 1  до  Положення  про  факультети
удосконалення лікарів (провізорів) при  вищих  медичних  і
фармацевтичних закладах, затвердженого  наказом  Міністерства
охорони здоров'я України від 22.07.93 N 166).
   4.8. Професорсько-викладацький склад кафедр під керівництвом
деканатів забезпечує навчально-методичну роботу, що складається з
підготовки  навчальних  програм  та  планів  інтернатури,
передатестаційних циклів, курсів інформації та стажування, циклів
спеціалізації та тематичного удосконалення, підготовки письмових
конспектів і методичних матеріалів лекцій, семенарів, практичних
занять; розробки тестових завдань різного рівня засвоювання;
підготовки стандартів практичних навиків, проблемних ситуаційних
завдань, варіантів ділових ігор; написання навчальних посібників;
створення  відеофільмів,  підготовки  та   участі    в
навчально-методичних конференціях інституту; вивченні сучасних
форм методичної роботи і позитивного  досвіду  організації
навчального процесу на відповідних профільних кафедрах інших
навчальних закладів тощо.
   4.9. Інститут виконує науково-методичну роботу з  метою
поліпшення якості навчального процесу і вдосконалення педагогічної
майстерності професорсько-викладацького складу.
   5. ЗАВДАННЯ ДІАГНОСТИЧНОЇ ТА ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ
             РОБОТИ ІНСТИТУТУ
   Основним завданням діагностичної та лікувально-профілактичної
роботи інституту є організація і надання висококваліфікованої
медичної допомоги хворим, які користуються послугами медичних
установ, що затверджені базами кафедр інституту за договорами з
практичними і науково-дослідними закладами. Ці взаємовідносини
встановлюються  на  основі  Положення  про    клінічну
лікувально-профілактичну  установу,  затвердженого   наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 21.02.1992 р. N 32.
Інститут може мати власні або орендовані клініки та інші медичні
підрозділи (поліклініки, лабораторії, спеціалізовані центри тощо).
          6. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
   6.1. Основними завданнями науково-дослідної роботи інституту
є:
   - ефективне використання наукового потенціалу у вирішенні
наукових і технічних проблем;
   -  підвищення  якості  навчання  курсантів,  активно
використовуючи результати наукових досліджень у  навчальному
процесі; - впровадження в практику медичних установ результатів
наукових досліджень і розробок;
   - впровадження в практику медичних установ  результатів
наукових досліджень і розробок;
   -  підготовка  висококваліфікованих   кадрів    для
професорсько-викладацького складу.
   6.2. Професорсько-викладацький склад, лаборанти кафедр і
Центральної науково-дослідної лабораторії беруть  участь  в
науково-дослідних розробках, що мають фінансування - бюджетні або
цільові, в тому числі й визначені за галузевими або державними
конкурсами.
   6.3.  Підготовка  висококваліфікованих  кадрів   для
професорсько-викладацького складу здійснюється через аспірантуру,
докторантуру, прикріплення дисертантів до інституту, тимчасовий
перехід викладачів на посади наукових  співробітників  для
завершення дисертацій тощо.
   6.4. Науково-дослідна робота в інституті проводиться на
умовах, що передбачені для вищих навчальних медичних закладів,
включаючи і дослідження на госпрозрахунковій основі.
 
  7. СТРУКТУРА І КЕРІВНИЦТВО ІНСТИТУТУ УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКАРІВ
   7.1. В структурі інституту удосконалення лікарів можуть бути
філіали, факультети, кафедри, курси при кафедрах, науково-дослідні
лабораторії, обчислювальні центри, відділи: навчально-виробничий,
аспірантури і докторантури, клінічної ординатури, інтернатури,
наукової інформації і патентування; бібліотека,  бухгалтерія,
планово- фінансовий відділ, гуртожитки, інші навчальні, наукові і
адміністративно-господарські підрозділи.
   При інституті можуть  організовуватись  госпрозрахункові
відділення.
   7.2. Основним навчально-науковим структурним  підрозділом
інституту є кафедра, що організовується і ліквідується за рішенням
Вченої ради інституту.
   7.3. Керівництво діяльністю інституту здійснює ректор, з яким
укладається контракт згідно з наказом Міністерства  охорони
здоров'я від 26.05.1993 р. N 116 ( z0060-93 ) "Про застосування
контрактної  форми  наймання  на  роботу  ректора  медичного
(фармацевтичного)  вузу,  інституту  удосконалення  лікарів,
директора науково-дослідної установи".
   7.4. Для розгляду основних питань діяльності  інституту
організується Вчена рада відповідно до встановленого порядку.
 
          8. МАЙНО І КОШТИ ІНСТИТУТУ
   8.1. Фінансування інституту здійснюється за рахунок коштів
державного  бюджету,  а  також   додаткових    джерел
фінансування - відрахувань господарств, підприємств і організацій,
особистих коштів громадян і надходжень від госпрозрахункової
діяльності структурних підрозділів інституту тощо.
   8.2. Витрати на навчання  курсантів  визначаються  за
кошторисом, який затверджується ректором інституту.
   8.3. В галузі фінансів інститут здійснює свою діяльність
згідно з чинним законодавством.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка