Законы Украины

Новости Партнеров
 

Порядок індексації балансової вартості основних фондів підприємств, організацій та установ у зв"язку з підвищенням цін


 
         МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 07/01-04/62 від 04.08.93
  м.Київ
 
 vd930804 vn07/01-04/62
                Міністерствам і відомствам України,
                державним корпораціям, об'єднанням,
                асоціаціям і союзам
                Раді Міністрів  Республіки  Крим,
                обласним,    Київській    і
                Севастопольській міським державним
                адміністраціям,      обласним,
                Київському  і  Севастопольському
                міським управлінням статистики
                Фінансовим управлінням     Ради
                Міністрів   Республіки   Крим,
                обласних,    Київської    і
                Севастопольської міських державних
                адміністрацій
                Державним податковим   інспекціям
                Республіки Крим, областей, мм.Києва
                і Севастополя
 
   Порядок індексації балансової вартості основних фондів
   підприємств,  організацій та установ у зв'язку з
             підвищенням цін
 
   Відповідно до  постанови  Кабінету Міністрів України від
3 серпня 1993 р. N 598 ( 598-93-п ) "Про проведення індексації
основних фондів у народному господарстві України" Міністерство
статистики, Міністерство економіки, Міністерство фінансів разом з
Фондом  державного  майна України встановлюють такий порядок
індексації балансової вартості основних фондів та амортизаційних
відрахувань.
   1. Індексація здійснюється щорічно після звітного року станом
на 1 січня наступного року, в 1993 році за станом на 1 серпня.
   Перерахунку підлягає вартість наявних будівель,  споруд,
передавальних пристроїв, машин  та  обладнання,  транспортних
засобів, виробничого і господарського інвентаря,  робочої  і
продуктивної худоби, багаторічних насаджень та  інших  видів
основних фондів. Вартість фондів, які передані підприємствами в
оренду іншим юридичним особам, а також фондів, що переведені у
встановленому порядку на консервацію, індексуються їх власниками
на загальних підставах.
   2. Індексацію балансової вартості основних фондів проводять
підприємства та організації всіх галузей народного господарства
(крім житла) і форм власності, а також установи, що утримуються за
рахунок бюджету.
   3. Для індексації вартості основних фондів застосовуються
усереднені індекси цін на будівництво та промислову продукцію, що
фактично складаються в договірних умовах кожного року. Такі
індекси розробляються  Міністерством  статистики  України  та
Міністерством  фінансів  і  доводяться  до  всіх  суб'єктів
господарської діяльності.
   Балансова вартість основних  фондів,  крім  багаторічних
насаджень, робочої і продуктивної худоби, індексується за схемою,
що грунтується на основі строків введення основних фондів та
динаміки цін: основні фонди, що знаходяться на балансі  на
визначену дату, розподіляються за видами та строками зарахування
їх на баланс. Після цього від вартості кожного виду основних
фондів на кінець року віднімається вартість фондів, що введені на
протязі цього ж року, і різниця коригується за індексами, що
фактично склалися за рік. Фонди, введені протягом останнього року
перед індексацією, не індексуються.
   В 1993 році станом на 1 серпня індексація здійснюється в
слідуючому порядку:
   а) фонди, що були враховані на балансі на 1 травня 1992 року
за мінусом тих, що вибули до 1 серпня поточного року, збільшуються
в залежності від виду:
   - будівлі, споруди, передавальні пристрої - у 37,6 раза,
   - машини, обладнання, транспортні засоби - у 20,8 раза,
   - інші - у 24,4 раза;
   б) фонди, що зараховані на баланс після 1 травня 1992 року
до 1 січня 1993 року, збільшуються:
   - будівлі, споруди, передавальні пристрої - у 667 разів,
   - машини, обладнання, транспортні засоби - у 10,1 раза,
   - інші - у 12 разів;
   в) фонди, що введені в 1993 році до  1  серпня,  не
індексуються.
   Вартість продуктивної і робочої худоби обчислюється  на
підставі даних про вагу тварин і середньої ціни реалізації,
включаючи дотації, індексацію та інші доплати по кожному виду
тварин окремо на дату проведення індексації (переоцінки).
   Відновлена вартість багаторічних насаджень, що знаходяться на
балансі на 1 серпня 1993 року, збільшується: плодово-ягідних - у
31,8 раза, виноградників - у 34 рази, хмільників - у 29 разів,
інші багаторічні насадження (полезахисні лісові смуги, шовковиці,
насадження міських населених пунктів) - у 25 разів.
   4. Міністерства, відомства, концерни, корпорації, об'єднання,
Рада  Міністрів  Республіки  Крим,  обласні,  Київська  і
Севастопольська міські державні адміністрації подають необхідну
методичну допомогу підприємствам, організаціям та установам в
проведенні індексації вартості основних фондів.
   Безпосередньо робота по індексації вартості основних фондів
здійснюється спеціально створеною на підприємстві комісією під
головуванням його керівника, який несе  відповідальність  за
своєчасність її проведення, а також за повноту і правильність
визначення результатів індексації.
   Комісія  підприємства  складає  відомість  перерахунку
балансової вартості основних фондів та їх зносу (додаток N 1), в
яку з регістрів аналітичного обліку вносяться необхідні дані і на
підставі якої проводяться записи  результатів  індексації  в
бухгалтерському обліку.
   5. Підприємства, об'єднання і організації суму зміни вартості
основних фондів в бухгалтерському обліку відображають по дебету
рахунка 01 "Основні засоби" і кредиту  рахунка  88  "Фонди
спеціального призначення"  субрахунок  "Індексація  балансової
вартості основних засобів".
   Сума зносу на момент індексації помножується на коефіцієнт
індексації і одержаний результат є новою сумою їх зносу. На
різницю між новою сумою зносу і тією, що була врахована на
балансі, дебетується рахунок 88 "Фонди спеціального призначення"
субрахунок "Індексація балансової вартості основних засобів" та
кредитується рахунок 02 "Знос (Амортизація) майна".
   Зміни у вартості основних фондів та сум зносу відображаються
в інвентарних картках обліку основних фондів або в інших регістрах
аналітичного обліку.
   6. Починаючи з місяця, на 1 число якого проведена індексація
балансової вартості основних фондів, амортизаційні відрахування
проводяться, виходячи з нової вартості основних фондів згідно з
діючими нормами та встановленим порядком (лист  Міністерства
фінансів УРСР і Державного комітету УРСР по економіці від 25 січня
1991 року N 04-503-3(21-31)3 ( v03-3201-91 ) "Про нарахування
амортизації". У зв'язку з динамічністю цін сума амортизаційних
відрахувань  щоквартально  коригується  за індексами Мінстату
України.
   7. Бюджетні установи суму зміни вартості основних фондів
відображають по дебету рахунка 01 "Основні засоби" (відповідний
субрахунок) і кредиту рахунка 250 "Фонд в основних засобах", а
суму збільшення зносу основних фондів - по дебету рахунка 250
"Фонд в основних засобах" і кредиту рахунка 020 "Знос основних
засобів".
   8. Звіт про результати індексації основних фондів подається в
порядку і строки, які будуть затверджені Міністерством статистики
України.
 
 Заступник Міністра статистики України           О.П.Жук
 
 Заступник Міністра економіки України         В.І.Науменко
 
 Заступник Міністра фінансів України         П.В.Сліпченко
 
 Начальник Управління Фонду
 державного майна на Україні             В.В.Васильев
                         Додаток N 1
               Відомість
     перерахунку балансової вартості основних фондів
       та їх зносу в зв'язку з підвищенням цін
  ____________________________________________________________
            (назва підприємства)
                 за станом на _________ 199_ року
 
 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
| N |Найменуван-|Шифр по кла- |Балансова |Індекси цін|Балансова|Знос по |Сума зносу |
|п/п|ня основних|сифікатору  |вартість до|до поперед-|вартість |балансу |після інде-|
|  |фондів   |"Єдині норми |індексації |нього пері-|після ін-|на 01.__.|ксації-укр.|
|  |      |амортвідраху-|- укр.крб. |оду    |дексації-|199_р. - |крб. (гр.7х|
|  |      |вань на нове |      |      |укр.крб. |укр.крб. |гр. 5)   |
|  |      |відновлення" |      |      |(гр. 4 х |     |      |
|  |      |       |      |      |5 гр.)  |     |      |
|———|———————————|—————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|———————————|
| 1|   2   |   3    |   4   |   5  |    6 |   7 |    8  |
|———|———————————|—————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|———————————|
|  |      |       |      |      |     |     |      |
|  |      |       |      |      |     |     |      |
 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 
 Голова комісії ____________________
           (підпис)
 Члени комісії ____________________
           (підпис)
 
 Надруковано: "Інформаційний бюлетень Міністерства статистики
        України", 1993, N 1.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка