Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок застосування ст.16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю"


 
          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
            І Н С Т Р У К Ц І Я
 
 N 16010/1568 від 30.07.93
   м.Київ
 
 vd930730 vn16010/1568
                  ЗАТВЕРДЖУЮ
                  Голова Правління Національного
                  банку України
    ( Інструкція втратила чинність на підставі
                Постанови Нацбанку
     N 212 ( z0370-97 ) від 04.07.97 )
     Про порядок застосування ст.16 Декрету Кабінету
   Міністрів України від 19.02.93 "Про систему валютного
        регулювання і валютного контролю"
   ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
    N 76 (v0076500-94 ) від 27.04.94 )
     ( Зміни в текст не внесено. Додатково див.
                Постанову Нацбанку
      N 325 ( va325500-95 ) від 29.12.95 )
 
   В зв'язку з прийняттям Декрету "Про  систему  валютного
регулювання і валютного контролю" ( 15-93 ) Національний банк
України встановлює  наступний  порядок  накладання  стягнень,
передбачених цим Декретом.
         I. Підстави накладання стягнень
   1. Здійснення   комерційними   банками   або   іншими
кредитно-фінансовими установами операцій з валютними цінностями
без одержання генеральної ліцензії Національного банку України,
або наявності індивідуальної ліцензії:
   - тягне за собою штраф у сумі (вартості) зазначених валютних
цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом
Національного банку України на день здійснення таких операцій;
   - повторне здійснення таких операцій тягне за собою штраф у
сумі, що обчислюється у порядку, зазначеному вище, та виключення
банку із Республіканської книги реєстрації банків, або припинення
діяльності фінансово-кредитної установи.
   2. Здійснення резидентами та нерезидентами разової валютної
операції без отримання індивідуальної ліцензії тягне за собою
штраф, що обчислюється у порядку, зазначеному в абзаці другому п.1
за винятком операцій по:
   - вивезенню, переказуванню і пересиланню за межі України
фізичними особами-резидентами і нерезидентами іноземної валюти,
яка раніше була ввезена ними в Україну на законних підставах, або
ті ж операції, здійснені фізичними особами-резидентами на суму, що
визначається відповідною інструкцією Національного банку України;
   - платежах у іноземній валюті, за винятком оплати валютних
цінностей, що здійснюються резидентами за межі  України  на
виконання зобов'язань у цій валюті перед нерезидентами, якщо такі
зобов'язання оформлені відповідно до діючого законодавства, а
також платежів за межі України у вигляді процентів за кредити та
доходу (прибутку) від іноземних інвестицій;
   - вивезенню за межі України іноземної інвестиції в іноземній
валюті, раніше здійсненої на території України, в разі припинення
інвестиційної діяльності;
   - відкриттю  фізичними  особами-резидентами  рахунків  у
іноземній валюті на час їх перебування за кордоном;
   - відкриттю  кореспондентських  рахунків  уповноваженими
банками;
   - відкриттю рахунків у іноземній валюті  дипломатичними,
консульськими, торговельними та іншими офіційними представництвами
України за кордоном, які користуються імунітетом і дипломатичними
привілеями, а також філіями та представництвами підприємств та
організацій України за кордоном, що не здійснюють підприємницької
діяльності.
   3. Торгівля  іноземною  валютою  банками  та  іншими
кредитно-фінансовими  установами  без  одержання  ліцензії
Національного банку України та (або) з порушенням порядку і умов
торгівлі валютними цінностями на міжбанківсько-валютному ринку
України тягне за собою штраф, що обчислюється  у  порядку,
зазначеному  в абзаці другому п.1, або виключення банку із
Республіканської книги реєстрації і припинення діяльності такої
установи.
   4. Порушення уповноваженими банками порядку і умови торгівлі
валютними цінностями на міжбанківському валютному ринку України,
встановлених Національним банком України тягне за собою штраф, що
обчислюється у порядку, зазначеному в абзаці другому п.1.
   Повторне порушення порядку і умов торгівлі на міжбанківському
валютному ринку України тягне за собою штраф, що обчислюється у
порядку, зазначеному вище.
   5. Невиконання уповноваженими банками  обов'язку  продажу
надходжень в іноземній валюті на міжбанківському валютному ринку
України на користь резидентів, порушення строків продажу іноземної
валюти або строків відрахування коштів у валюті України, одержаних
уповноваженими банками від виконання зазначених операцій, на
рахунок резидента або відмова купувати і продавати іноземну валюту
на міжбанківському валютному ринку України за дорученням і за
рахунок резидентів, або ухилення від здійснення функцій органу
валютного контролю щодо операцій своїх клієнтів, тягне за собою
штраф у сумі еквівалентній сумі (вартості) 15 тис.дол. США,
перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного
банку України на день виявлення порушення.
   6. Порушення порядку організації розрахунків в іноземній
валюті між резидентами та нерезидентами, тобто:
   використання в межах торговельного обороту іноземної валюти
як засобу платежу без участі уповноважених банків та отримання
індивідуальної ліцензії тягне за собою штраф, що обчислюється в
порядку, зазначеному у абзаці другому п.1.
   7. Несвоєчасне  подання,  приховування  або  перекручення
звітності про валютні операції тягне за собою штраф у сумі,
еквівалентній сумі (вартості) 1,5 тис.дол. США, перерахованій у
валюту України за обмінним курсом Національного банку України на
день виявлення порушення.
   Повторне приховування, перекручення або несвоєчасне подання
звітності про валютні операції тягне за собою штраф у розмірі,
встановленому в частині першій цієї.
   8. Ухилення резидентів від встановленого порядку декларування
валютних цінностей, які перебувають за межами України, тягне за
собою штраф у сумі, еквівалентній сумі (вартості) 20 тис.дол. США,
перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного
банку України на день виявлення порушення.
   Санкції, передбачені  п.п.1  -  8  цієї  Інструкції,
застосовуються Національним банком України або його регіональними
управліннями на місцях. Суми штрафів можуть бути зменшені за
рішенням Голови Правління Національного банку України або його
заступників.
   II. Порядок проведення перевірок та стягнення штрафів
   9. Перевірка з питань додержання валютного законодавства
проводяться  працівниками  Управління  валютного  контролю
Національного  банку  України або уповноваженими працівниками
регіональних управлінь Національного банку України.
   10. У випадках виявлення порушень валютного законодавства
перевіряючий повинен відбрати від посадових осіб, резидентів або
нерезидентів,  що  припустили порушення, необхідні пояснення,
скласти протокол за встановленою формою (Додаток N 1),  та
постанову про застосування санкцій, передбачених цією Інструкцією
(Додаток N 2).
   Копія протоколу надається особі, яка перевіряється.
   11. Матеріали  про  порушення  валютного  законодавства
розглядаються начальниками регіональних управлінь Національного
банку України, а у випадках, коли сума штрафу перевищує суму
(вартість) еквівалентну 1,5 тис.дол. США, перерахованій у валюту
України за обмінним курсом Національного банку України на день
виявлення порушення або порушення тягне за собою позбавлення
ліцензії на право здійснення валютних операцій або виключення з
Республіканської  книги  реєстрації  банків,  -  відповідно
заступниками Голови Правління, Головою Правління,  Правлінням
Національного банку України.
   12. Штраф повинен бути сплачений порушником не пізніше 5-ти
днів з  дня  вручення  йому  постанови  про  притягнення до
відповідальності. Сума  штрафу  перераховується  на  рахунок
Державного бюджету України.
   В разі несплати суми штрафу порушником у зазначений строк,
вона списується з його рахунку на користь Державного бюджету
України в безспірному порядку.
   У випадку відсутності коштів на рахунку порушника стягнення
штрафу проводиться відповідно до діючого законодавства.
   Дії працівників Управління валютного контролю Національного
банку України або уповноважених працівників регіональних управлінь
можуть бути оскаржені до Правління банку України в 10-денний строк
з часу складання протоколу або в судовому порядку.
   Оскарження цих  дій не припиняє виконання постанови про
притягнення до відповідальності.
   У разі  порушення  порядку  відкриття  та  використання
карбованцевих рахунків іноземними організаціями з уповноважених
банків (за кожний окремий випадок) стягується штраф еквівалентний
сумі (вартості) 1,5 тис. доларів США, перерахованих у валюту
України за офіційним курсом Національного банку на день виявлення
порушення. ( Інструкцію доповнено абзацом згідно з Постановою
Нацбанку N 76 ( v0076500-94 ) від 27.04.94 )
 
 Заступник Голови Правління               О.ШАРОВ
 
                            Додаток N 1
               ПРОТОКОЛ
       порушення правил валютного законодавства
    "___"____________199__р.       м.____________
 _______________________________________________________ склав цей
 (прізвище, ім'я, по батькові, посада особи, що склала
            протокол)
 протокол у тому, що при перевірці виконання вимог  Декрету
 Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і
 валютного контролю" та інструкції Національного банку України
 N________ від "___"__________199__р.
 _________________________________________________________________
     (повна назва установи, де проводиться перевірка)
 _________________________________________________________________
 (прізвище, ім'я та по батькові керівника - посадової особи
        установи, де проводиться перевірка)
 виявлено такі порушення _________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 які тягнуть за собою наслідки, передбачені в п.п.____ Інструкції,
 про що об'явлено:
 _________________________________________________________________
 (прізвище, ім'я, по батькові особи, якій надано копію протоколу)
              ПОЯСНЕННЯ
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
              ______________________________________
                (підпис особи, що дає пояснення)
 ________________________
 (підпис перевіряючого)
   Копію протоколу одержав ________________________
                 (підпис і дата)
 
                            Додаток N 2
                       "ЗАТВЕРДЖУЮ"
                  Керівник установи Національного
                  банку України
                  _______________________________
                  "___"__________199__р.
              ПОСТАНОВА
     про притягнення до відповідальності за порушення
         правил валютного законодавства
 
 _________________________________________________________________
 (прізвище, ім'я, по батькові, посада та місце роботи особи, що
            винесла постанову)
 вивчивши матеріали перевірки ____________________________________
                  (повна назва установи, що
 _____________________________________________, з питань виконання
  перевіряється)
 вимог Декрету  Кабінету  Міністрів  "Про  систему  валютного
 регулювання і валютного контролю", та інструкції Національного
 банку України N___ від "___"_________199__р., пояснення _________
 _________________________________________________________________
   (посада, прізвище, ім'я та по батькові перевіряючого)
 ___________________________________________________ встановив, що
 перевіреною установою допущені порушення вимог пп._______________
 Інструкції, які виражені в ______________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _______________________________________________________, що тягне
 за собою застосування фінансових санкцій.
   З урахуванням викладеного, керуючись ст.16 Декрету Кабінету
Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного
контролю",
   Постановив:
 притягнути ______________________________________________________
          (повна назва установи, що притягається до
 _________________________________________________________________
            відповідальності)
 до відповідальності у вигляді ___________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
    (штрафу у сумі, позбавлення ліцензії, виключення з
     Республіканської книги реєстрації банків тощо)
   Сума штрафу повинна бути перерахована до Державного бюджету
України в 5-денний строк з моменту одержання цієї постанови.
   Керівник установи та головний бухгалтер установи  несуть
особисту відповідальність за виконання цієї постанови.
 
  "___"__________199__р.        _________________________
                         (підпис)
 
 ПОСТАНОВА виконана "___"_________199__р.
 ________________________________________
 ________________________________________  ______________________
 ________________________________________     (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка