Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Правил реєстрації цивільних повітряних суден України


 
         МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 303 від 16.09.93          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   4 жовтня 1993 р.
 vd930916 vn303            за N 145
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінтрансу
    N 114 ( z0081-94 ) від 14.03.94 )
       Про затвердження Правил реєстрації
       цивільних повітряних суден України
 
 
   З метою визначення порядку занесення цивільних повітряних
суден України до Державного реєстру цивільних повітряних суден
України, присвоєння національних (державних) і  реєстраційних
знаків та нанесення зазначених знаків на цивільні повітряні судна
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Правила реєстрації цивільних повітряних суден
України (додаються).
   2. Контроль за виконанням даних Правил покладається  на
начальника Авіаційного регістру України В.П.Резніка.
 
 Перший заступник
 Міністра транспорту                 О.М.Артеменко
                          Затверджено
                        наказом Мінтрансу
                        від 16.09.93 N 303
               Правила
     реєстрації цивільних повітряних суден України
           1. Загальні положення
   1.1. Дані Правила розроблені відповідно до вимог Конвенції
про Міжнародну цивільну авіацію ( 995_038 ) (Чикагської конвенції)
від 7 грудня 1944 року і Додатку 7 до вказаної конвенції,
рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО),
членом якої є Україна, і Повітряного кодексу України ( 3167-12 ),
введеного в дію постановою Верховної Ради України від 4 травня
1993 року ( 3168-12 ).
   1.2. Правила  визначають  порядок  занесення  цивільних
повітряних суден (ЦПС) України до Державного реєстру цивільних
повітряних суден України і виключення їх з реєстру, присвоєння
національних (державних) і реєстраційних знаків та нанесення
зазначених знаків на цивільні повітряні судна.
   1.3. Дія Правил поширюється на всі цивільні повітряні судна
України. Реєстрацію планерів, дельтапланів, надлегких літальних
апаратів, інших  повітряних  суден  спортивного  призначення,
повітряних суден аматорської конструкції, аеростатичних апаратів
здійснює державний орган чи установа, яким це право делеговано
Укравіацією. Повітряні судна, які використовуються на військовій,
митній, прикордонній і міліцейській службах, є державними і до
Державного реєстру ЦПС України не заносяться.
   1.4. Експериментальні повітряні судна, які призначені для
проведення   випробувань,   дослідно-конструкторських   і
науково-дослідних робіт, до Державного реєстру ЦПС України не
заносяться.
   В окремих випадках за рішенням Укравіації експериментальне
повітряне судно може бути занесено до Державного реєстру ЦПС на
період  виконання  деяких  видів  випробувальних  польотів,
демонстраційних  польотів  для  участі в авіаційних салонах,
виставках та інших випадках.
   1.5. Державний реєстр цивільних повітряних суден України
ведеться Укравіарегістром Департаменту авіаційного  транспорту
Міністерства транспорту України.
   1.6. Занесенню до Державного реєстру цивільних повітряних
суден  України  підлягають повітряні судна, які є власністю
підприємств, організацій чи товариств з юридичною адресою на
території України або громадян України.
   1.7. До Державного реєстру цивільних повітряних суден України
заносяться повітряні судна, якщо вони орендуються юридичними і
фізичними особами, передбаченими п. 1.6 даних Правил, в тому числі
у іноземних власників. Між Департаментом авіаційного транспорту
України (Укравіація) і відповідною авіаційною  адміністрацією
іноземної держави укладається угода про поділ відповідальності
виконання вимог стандартів ІКАО, якщо це не суперечить чинному
законодавству України.
   1.8. Цивільне повітряне судно  може  бути  занесено  до
Державного реєстру ЦПС України, якщо воно виключене з реєстру
повітряних суден  іноземної  держави  або  не  було  раніше
зареєстроване.
   1.9. Закладене в заставу повітряне судно заноситься  та
виключається з Державного реєстру ЦПС України тільки з письмового
узгодження кредитора (кредиторів).
       2. Заява на реєстрацію повітряних суден
   2.1. Власник  цивільного  повітряного  судна  подає  до
Укравіарегістру заяву встановленого зразка згідно з Додатком 1,
вказуючи при цьому у супровідному листі прізвище, адресу і спосіб
зв'язку особи, уповноваженої вести справи з реєстрації повітряного
судна.
   2.2. До заяви на реєстрацію повітряного судна додаються такі
документи:
   2.2.1. Документ, який  підтверджує  право  власності  на
повітряне судно.
   2.2.2. Договір про оренду, якщо повітряне судно орендується.
   2.2.3. Документ,  який підтверджує виключення повітряного
судна з реєстру тієї держави, де воно було зареєстроване до
подання заяви в Укравіарегістр на реєстрацію даного повітряного
судна в Україні, або що воно не  було  зареєстроване,  та
реєстраційне  посвідчення  (при наявності), що втратило свою
чинність.
   2.2.4. Документ,  який підтверджує виключення повітряного
судна з Державного реєстру державних повітряних суден України,
якщо орендоване судно було державним.
   2.2.5. Схема розташування національних і реєстраційних знаків
на  повітряному  судні  з його зовнішнім пофарбуванням, яка
затверджена  власником  повітряного  судна  та  узгоджена  з
Укравіарегістром.
   2.3. Документи,  перелічені у пункті 2.2.3, подаються у
вигляді оригіналів, а у пунктах 2.2.1, 2.2.2 - завірених копій.
   2.4. Укравіарегістр  в необхідних випадках може вимагати
додаткові документи, крім вказаних у пунктах 2.1, 2.2 даних
Правил.
   2.5. Власник цивільного повітряного судна повинен протягом
календарного місяця з дня одержання документа, який підтверджує
його право власності на судно, подати до Укравіарегістру документи
згідно з вимогами пунктів 2.1 - 2.4 даних Правил.
         3. Реєстрація повітряного судна
          і виключення його з реєстру
   3.1. Заява на реєстрацію повітряного судна розглядається
протягом п'яти днів з дня її одержання. Після огляду повітряного
судна спеціалістами, які уповноважені на це Укравіарегістром,
приймається рішення про можливість внесення даного судна до
Державного реєстру ЦПС України.
   3.2. Якщо  відомості, включені в заяву, не відповідають
вимогам даних Правил або до заяви не додані всі необхідні
документи,  посадова  особа Укравіарегістру, відповідальна за
ведення Державного реєстру ЦПС України, протягом трьох днів з дня
одержання  заяви  робить заявникові відповідний запит. Строк
розгляду заяви в даному разі може тривати до десяти днів з того
дня, як були одержані недостатні документи.
   3.3. Після занесення повітряного судна до Державного реєстру
України  Укравіарегістр  надає  національний  (державний)  та
реєстраційний знаки і видає заявнику реєстраційне посвідчення
встановленого зразка згідно з Додатком 2. Реєстраційне посвідчення
відповідно до статті 30 Повітряного кодексу України ( 3167-12 ) є
обов'язковим бортовим документом і під час виконання польоту
повинно знаходитись на борту повітряного судна.
   3.4. Власник, орендар або експлуатант повітряного судна,
занесеного до Державного реєстру ЦПС України, повинні повідомляти
Укравіарегістр про всі зміни права власності на повітряне судно,
умови оренди, а також про пошкодження конструкції повітряного
судна,  які впливають на його льотну придатність, про його
зруйнування або про пропажу безвісти протягом п'яти днів з того
часу, коли відбулися вказані в даному пункті зміни, пошкодження
або зруйнування повітряного судна.
   3.5. Якщо право власності на повітряне судно, що занесено до
Державного реєстру ЦПС України, переходить до іншого власника -
видається нове реєстраційне посвідчення (після виконання вимог
згідно з п.2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.3 даних Правил) або
документ про виведення повітряного судна з Державного реєстру ЦПС
України. Раніше видане реєстраційне посвідчення втрачає чинність з
моменту  переходу права власності, і його оригінал підлягає
здаванню в Укравіарегістр.
   3.6. Якщо  реєстраційне  посвідчення  загублене чи стало
непридатним, тоді на підставі висновків службового розслідування,
проведеного експлуатантом, власником або орендарем, йому може бути
виданий дублікат реєстраційного посвідчення.
   3.7. Повітряне судно виключається з Державного реєстру ЦПС
України у разі:
   3.7.1. Переведення цивільного повітряного судна до категорії
державних повітряних суден.
   3.7.2. Зняття повітряного судна з експлуатації.
   3.7.3. Продажу повітряного судна в іншу державу.
   3.7.4. Передачі повітряного судна в оренду в іншу країну із
зміною держави реєстрації.
   3.7.5. Закінчення строку  договору  оренди  у  іноземних
власників.
   3.7.6. Зруйнування повітряного судна без можливості його
відновлення або пропажі безвісти і якщо пошуки його припинено.
   3.8. Повітряне  судно  виключається з Державного реєстру
України на підставі обгрунтованої заяви власника повітряного судна
або за висновком відповідної комісії, до складу якої, як правило,
входить представник Департаменту авіаційного транспорту України.
   3.9. У заяві про виключення повітряного судна з Державного
реєстру України вказуються такі відомості:
   3.9.1. Назва (прізвище), адреса попереднього і теперішнього
власника повітряного судна або, якщо повітряне судно здається в
оренду, належить вказати назву (прізвище), адресу орендаря і
орендодавця.
   3.9.2. Причина виключення.
   3.10. До заяви про виключення повітряного судна з Державного
реєстру України додаються такі документи:
   3.10.1. Договір про купівлю-продаж або договір про оренду, у
разі оренди зі зміною держави реєстрації, який узгоджений з
юридичною службою Укравіації.
   3.10.2. Реєстраційне посвідчення.
   3.10.3. Посвідчення про придатність до польотів.
   3.10.4. Посвідчення про придатність по шуму на місцевості
(при наявності).
   3.10.5. Посвідчення  про придатність по емісії шкідливих
речовин (при наявності).
   3.10.6. Дозвіл, який надається уповноваженим на це державним
органом державному підприємству, організації, їх  структурним
підрозділам на експорт ЦПС або його оренду зі зміною держави
реєстрації.
   3.10.7. Довідка заявника про ліквідацію колишніх державних та
реєстраційних знаків України з поверхні повітряного судна та з
розпізнавальної таблички.
   3.11. Документ, зазначений у пункті 3.10.1, подається у
вигляді завіреної копії, а решта документів пункту 3.10 - у
вигляді оригіналів.
   3.12. Заява про виключення повітряного судна з Державного
реєстру України розглядається протягом трьох днів з дня одержання
заяви, і повітряне судно після видачі експортного посвідчення (в
разі необхідності) виключається з Державного реєстру України, про
що власнику повітряного судна видається копія свідоцтва.
     4. Порядок присвоєння національних (державних)
      і реєстраційних знаків  повітряним суднам
      і нанесення їх на елементи конструкції
             повітряних суден
   4.1. Національний (державний) знак цивільного повітряного
судна, занесеного до Державного реєстру України, складається з
двох заголовних літер латинського алфавіту "UR". Реєстраційний
знак цивільного повітряного судна складається або  з  трьох
заголовних літер латинського алфавіту, або з п'яти арабських цифр.
Між національним і реєстраційним знаками  повітряного  судна
ставиться дефіс, наприклад: "UR - АВС" або "UR - 73519".
   4.2. На повітряне судно, занесене до Державного реєстру
України,  повинні  бути  нанесені  національні  (державні) і
реєстраційні знаки, які зазначені у реєстраційному посвідченні
даного судна.
   4.3. Для  нанесення  на  повітряне  судно  національного
(державного) і реєстраційного знаків використовується фарба чи
інші засоби, які  забезпечують  збереження  знаків  протягом
експлуатації. Ці знаки весь час повинні бути чітко помітними.
   4.4. На повітряні судна, які важчі повітря, національні
(державні) і реєстраційні знаки наносяться таким чином:
   4.4.1. На фюзеляж повітряного судна - між крилом та хвостовим
оперенням з обох боків фюзеляжу. Висота літер і цифр мусить бути
не менша 300 мм. Якщо в зазначеному місці розташовані двигуни -
знаки наносяться на капоти двигунів або на вертикальне хвостове
оперення.
   4.4.2. На крило повітряного судна - на ліву половину нижньої
поверхні конструкції крила (вершини літер і цифр мають бути
повернутими до передньої кромки крила). При необхідності знаки
розміщують на однаковій відстані від передньої і задньої кромок
крила. Висота літер і цифр мусить бути не менша 500 мм.
   4.4.3. Якщо в конструкції повітряного судна відсутні частини,
вказані в пп.4.4.1 і 4.4.2, тоді знаки наносяться таким чином і
такого розміру, щоб забезпечити швидке розпізнавання повітряного
судна.
   4.5. На повітряні судна, які легше повітря, національні
(державні) і реєстраційні знаки наносяться з обох боків поблизу
лінії його максимального горизонтального перерізу так, щоб вони
були добре помітні з обох боків і з землі. Висота літер повинна
бути не менша 500 мм.
   4.6. Усі  літери  і цифри, використані для національних
(державних) і реєстраційних знаків, повинні бути без орнаменту.
   4.7. Усі літери і цифри кожної окремої групи (на фюзеляжі, на
крилі тощо) повинні мати однакову висоту.
   4.8. Ширина кожної літери і цифри (крім літери "І" і цифри
"1") і довжина дефіса складають дві третини висоти літери і цифри.
Відстань між буквами і цифрами повинна бути не меншою однієї
чверті їх ширини. Дефіс вважається окремим символом.
   4.9. Власник  ЦПС  повинен  узгодити  схему розташування
національних (державних) і реєстраційних знаків на повітряному
судні з його зовнішнім розфарбуванням для кожного типу і категорії
повітряного судна з Укравіарегістром.
   4.10. Кожне  повітряне судно повинно мати розпізнавальну
табличку, виготовлену з вогнестійкого  матеріалу  і  жорстко
закріплену зсередини ЦПС в районі головного входу або найближчого
від хвостового оперення вантажного люка.
   На табличці мають бути вигравірувані серійний заводський
номер повітряного судна, його позначення (модель) та  назва
виготовлювача,  а  також  передбачено  місце  для  нанесення
національного (державного) і реєстраційного знаків.
   Форма розпізнавальної таблички та місце її розташування для
типу повітряного судна повинні бути узгоджені виготовлювачем
(розробником) повітряного судна з Укравіарегістром.
            5. Державні збори
   5.1. Витрати на реєстрацію, перереєстрацію повітряних суден,
виключення їх з Державного реєстру цивільних повітряних суден
України  несе  особа, яка подала відповідну заяву з питань
реєстрації.
   5.2. Розмір державних зборів встановлюється положенням, яке
затверджується Кабінетом Міністрів України.
                        Додаток 1
                  до Правил реєстрації цивільних
                  повітряних суден України
 
 --------------------------------
 |Рег.N     від      |  В Державний авіаційний регістр
 |------------------------------|        України
 |*               |
 |               |      Україна, 252135, Київ,
 |               |      Проспект Перемоги, 14
 --------------------------------
       Заява на реєстрацію повітряного судна
        в Державному реєстрі ЦПС України,
        видачу реєстраційного посвідчення
   Application for Registration of an Aircraft in Ukraine,
       issuance of Certificate of Registration
 
 -----------------------------------------------------------------
 | 1. Виготовлювач та його адреса  |              |
 |   Name & address of Manufacturer|              |
 |-----------------------------------+---------------------------|
 | 2. Позначення повітряного судна |              |
 |   виготовлювачем        |              |
 |   Model             |              |
 |-----------------------------------+---------------------------|
 | 3. Позначення типу двигуна    |              |
 |-----------------------------------+---------------------------|
 | 4. Кількість двигунів      |              |
 |-----------------------------------+---------------------------|
 | 5. Серійний заводський номер   |              |
 |   повітряного судна       |              |
 |-----------------------------------+---------------------------|
 | 6. Дата виготовлення       |              |
 |   повітряного судна       |              |
 |-----------------------------------+---------------------------|
 | 7. Класифікація повітряного судна|              |
 |   Classification of Aircraft  |              |
 |-----------------------------------+---------------------------|
 | 8. Сертифікат типу або еквіва-  |              |
 |   лентний документ та його N  |              |
 |   Tape certificate or equivalent|              |
 |   document and its N      |              |
 |-----------------------------------+---------------------------|
 | 9. Власник повітряного судна   |              |
 |   Aircraft's owner       |              |
 |-----------------------------------+---------------------------|
 | 10. Юридична адреса власника   |              |
 |   Owner's address and Country  |              |
 |   where the owner was registered|              |
 -----------------------------------------------------------------
  Форма Т-1-2             Підпис        М.П.
                       Продовження додатка 1
 
 -----------------------------------------------------------------
 | 11. Експлуатант повітряного судна |              |
 |   Aircraft's operator      |              |
 |-----------------------------------+---------------------------|
 | 12. Юридична адреса експлуатанта |              |
 |   Operator's address and Country|              |
 |   where the operator was    |              |
 |   registered          |              |
 |-----------------------------------+---------------------------|
 | 13. Держава попередньої реєстрації|              |
 |   Country of previous      |              |
 |   registration         |              |
 |-----------------------------------+---------------------------|
 | 14. Документ про зняття з реєстру |              |
 |   іншої держави або з реєстру  |              |
 |   державних повітряних суден  |              |
 |   України            |              |
 |-----------------------------------+---------------------------|
 | 15. Максимальна злітна вага    |              |
 |-----------------------------------+---------------------------|
 | 16. Тип відповідача для служби  |              |
 |   Управління повітряним рухом  |              |
 |   (УПР), який встановлено на ПС |              |
 |   Type of transponder for Air  |              |
 |   Traffic Control Service    |              |
 |   installed on the aircraft   |              |
 |-----------------------------------+---------------------------|
 | 17. Де може бути оглянуте повітря-|              |
 |   не судно           |              |
 |-----------------------------------+---------------------------|
 | 18. Розрахунковий рахунок, МФО  |              |
 |   та найменування банка, в якому|              |
 |   обслуговується власник (заяв- |              |
 |   ник) повітряного судна    |              |
 |-----------------------------------+---------------------------|
 | 19. Номер документа про власність |              |
 |                  |              |
 |       Дата         |              |
 -----------------------------------------------------------------
 
  Форма Т-1-2                  Підпис   М.П.
                       Продовження додатка 1
 
 -----------------------------------------------------------------
 | 20. Номер договора про оренду   |              |
 |    (при наявності)       |              |
 |     Строк дії        |              |
 |-----------------------------------+---------------------------|
 | 21. Номер реєстраційного посвід- |              |
 |   чення, яке втратило свою чин- |              |
 |   ність (при наявності)     |              |
 |-----------------------------------+---------------------------|
 | 22. Додаткові дані        |              |
 |                  |              |
 |---------------------------------------------------------------|
 |                                |
 | Я/ми цим документом заявляємо, що вказана вище інформація |
 | є точною у всіх відношеннях.                 |
 |                                |
 | I/WE hereby declare that the above particulars are true  |
 | in every respect.                       |
 |                                |
 | Підпис /підписи/ заявника/ків/                |
 | Signature/s/ of Applicant/s/          -----------  |
 |                        (Прізвище)   |
 | Посада                            |
 | Title                     М.П.      |
 |                                |
 | Дата                             |
 | Date                             |
 |---------------------------------------------------------------|
 | *                               |
 |                                |
 |                                |
 -----------------------------------------------------------------
   * Заповнюється Укравіарегістром
 
  Адреса Укравіарегістра: Україна, 252135 м.Київ, пр.Перемоги,14
              Факс: 8-(044)-216-82-35
                 8-(044)-216-84-18
              Телеграф: УККААР
              Телекс: 131371 UKAIR SU
 
  Форма Т-1-2
                        Додаток 2
                  до Правил реєстрації цивільних
                  повітряних суден України
 
    УКРАЇНА               UKRAINE
 
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ       MINISTRY OF TRANSPORT
ДЕПАРТАМЕНТ АВІАЦІЙНОГО         AIR TRANSPORT
   ТРАНСПОРТУ              DEPARTMENT
 АВІАЦІЙНИЙ РЕГІСТР          AVIATION REGISTER
 
           Реєстраційне посвідчення
          CERTIFICATE OF REGISTRATION
             N
-----------------------------------------------------------------
| 1. Державний та   |2. Виготовлювач    | 3. Серійний номер|
| реєстраційний знаки |MANUFACTURER     | повітряного судна|
| NATIONAL AND    |           | AIRCRAFT'S SERIAL|
| REGISTRATION MARKS |           | NUMBER      |
|           |           |         |
|           |Позначення повітряного|         |
|           |судна виготовлювачем |         |
|           |MANUFAKTURER'S    |         |
|           |DISIGNATION      |         |
|---------------------------------------------------------------|
| 4. Класифікація повітряного судна               |
| CLASSIFICATION OF AIRCRAFT                  |
|                                |
|---------------------------------------------------------------|
| 5. Власник                          |
| та його адреса                        |
| OWNER AND                           |
| OWNER'S ADDRESS                        |
|                                |
|---------------------------------------------------------------|
| 6. Цим документом засвідчується, що вищезгадане повітряне суд-|
| но належним чином занесено до Державного реєстру цивільних по-|
| вітряних суден України відповідно до Конвенції про міжнародну |
| цивільну авіацію від 7 грудня 1944 року, Повітряного Кодексу |
| України від 4 травня 1993 року та Правил реєстрації цивільних |
| повітряних суден України.                   |
| It is hereby certified that the above described aircraft has |
| been duly entered on the State Civil Aircraft Register of   |
| Ukraine in accordance with the Convention on International  |
| Civil Aviation dated December 7, 1944, Air Code of Ukraine  |
| dated May 4, 1993 and Registration Rules for Civil Aircraft  |
| of Ukraine.                          |
|---------------------------------------------------------------|
| 7. Додаткові дані                       |
| ADDITIONAL INFORMATION                    |
|---------------------------------------------------------------|
|                 Підпис            |
|                 Signature          |
|                                |
|                                |
| Дата видачі           Посада            |
| Date of issuance         Title            |
|                                |
-----------------------------------------------------------------
 
 Форма Р-1-6
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка