Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про умови розміщення посольств України в Китайській Народній Республіці і Китайської Народної Республіки в Україні


 
       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
               Угода
    між Урядом України та Урядом Китайської Народної
    Республіки про умови розміщення посольств України
    в Китайській Народній Республіці і Китайської
         Народної Республіки в Україні
 
   Уряд України та Уряд Китайської Народної Республіки, які
надалі іменуються "Сторони",
   прагнучи  до  подальшого  розширення  і  поглиблення
довгострокових взаємних відносин,
   визнаючи принцип взаємності як основу забезпечення належних
умов перебування і роботи дипломатичних представництв Сторін на
територіях одна одної,
   базуючись на  Віденських  конвенціях 1961 і  1963 років
( 995_048 ) ( 995_047 ),
   погодились про таке:
               Стаття 1
   Сторони на взаємній основі надають одна одній приміщення для
розміщення Посольств і звільняють одна одну від орендної плати за
користування рівними за площею і адекватними за якістю службовими
приміщеннями.
   Китайська сторона надає Українській стороні будинок під
посольство загальною площею 2128 м і земельну ділянку загальною
площею 4080 м за адресою: м.Пекін, р-н Саньлітунь, вул.Дунлюцзе,
11.
   Українська сторона надає Китайській стороні будинок під
посольство загальною площею 2040 м і земельну ділянку загальною
площею 5700 м за адресою: м.Київ, вул. Михайла Грушевського, 32.
   Приміщення, що надаються Сторонами для посольств, повинні
відповідати експлуатаційним нормам і нормам безпеки.
   При зміні розмірів службових приміщень, що  займаються,
принцип  рівності  звільнюваних  від  орендної  плати  площ
зберігається, а зміни фіксуються шляхом обміну  нотами  між
Міністерствами закордонних справ Сторін.
               Стаття 2
   Оренда службових приміщень, що знаходяться у користуванні
кожної із Сторін понад звільнюваних від орендної плати на основі
статті 1 цієї Угоди  площ, а також оренда  приміщень,  що
використовуються за ініціативою  кожної  із  Сторін  окремо,
сплачується Стороною-орендатором згідно з положеннями договору
оренди і домовленостями між ними.
               Стаття 3
   Умови користування службовими приміщеннями, які вказані в
статтях 1 і 2 цієї Угоди, передбачають сприяння Сторін одна одній
в наданні необхідних комунальних послуг і обов'язкову оплату
орендатором  всіх  наданих  комунальних  послуг  (зв'язок,
електроенергія, газ, опалення, гаряче і холодне водопостачання),
а також ремонту і утримання приміщень згідно з нормами і тарифами,
які діють на території кожної із Сторін.
               Стаття 4
   Земельні ділянки, на яких розташовані службові приміщення, що
вказані в статті 1 цієї Угоди, надаються на основі взаємності в
безоплатне орендне користування на весь термін дії договорів
оренди, що укладаються.
               Стаття 5
   Інші конкретні умови надання і використання цих приміщень і
земельних ділянок зазначаються у відповідних договорах оренди з
урахуванням положень, зафіксованих Сторонами у спільному Протоколі
від 11 березня 1993 року.
   Цей Протокол є невід'ємною складовою частиною цієї Угоди.
               Стаття 6
   Витрати на ремонт приміщень, наданих кожною із Сторін одна
одній, покриваються відповідно до Протоколу за  результатами
переговорів, підписаного 25 червня 1993 року.
   Цей Протокол є невід'ємною складовою частиною цієї Угоди.
               Стаття 7
   Ця Угода набуває чинності з дати її підписання та діятиме
протягом  десяти  років  і  термін  її  дії  автоматично
продовжуватиметься на наступні десятирічні періоди, якщо жодна з
Договірних Сторін не пізніше ніж за 6 місяців до закінчення
відповідного десятирічного періоду не повідомить письмово іншу
Сторону про своє бажання припинити її дію.
   Здійснено в м.Києві 25 червня 1993 року у двох примірниках,
кожний українською та китайською мовами, при цьому обидва тексти
мають однакову силу.
 
За Уряд України                За Уряд Китайської
                        Народної Республіки
  (підпис)                     (підпис)
  Рилач                     Чжан Чжень
               Протокол
          по результатам переговоров
   В период с 29 по 30 апреля Начальник отдела по организации и
эксплуатации заграничных объектов МИД Украины Яловой В.Б. и
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Украине Чжан Чжень провели
переговоры по вновь открывшимся  обстоятельствам, связанными с
условиями взаимного размещения Посольств обеих стран в городах
Киеве и Пекине.
   В результате переговоров обе Стороны пришли к единому мнению,
что нижеследующие вопросы приемлемы для обеих Сторон, не изменяют,
за исключением пункта 2 и части пункта 3, ранее подписанный
Протокол от 11 марта 1993 года и позволяют подписать Соглашение о
взаимности в кротчайшие сроки.
   Стороны согласились о нижеследующем:
   1. Украинская сторона оплачивает Китайской стороне ее расходы
по ремонту здания Посольства Украины в городе Пекине (ул.Дунлюцзе,
11) в соответствии со сметой предоставленной Китайской стороной 16
апреля 1993 года, а именно 173.570 дол. США. Первая часть
указанной суммы (50% или 86.785 дол.США)  перечисляется  на
расчетный счет Посольства КНР в Киеве до 20 июля 1993 года. Вторая
часть (86.785 дол.США) вносится в течении двух недель со дня
приема в пользование здания Посольства Украины в городе Пекине.
   2. Пункт 2 Протокола от 11 марта 1993 года утрачивает силу, а
вопрос об условиях предоставления и использования гаражей подлежит
урегулированию  Сторонами  путем  заключения  самостоятельного
соглашения.
   3. Во изменение части пункта 3 Протокола от 11 марта 1993
года относительно перенятия Украинской стороной на себя всех
расходов по ремонту или переоборудованию помещения под посольство,
Китайская сторона принимает на себя оплату всех своих расходов,
связанных с ремонтом здания Посольства КНР в городе  Киеве
(ул.Михайла Грушевского, 32).
   4. Украинская сторона оказывает Китайской стороне необходимое
и возможное техническое содействие в проведении ремонта здания и
подготовки территории под Посольство КНР в городе Киеве.
   Данный Протокол подписан 25 июня 1993 года в городе Киеве в
двух экземплярах, каждый на русском и китайском языках, причем оба
текста имеют одинаковую силу.
 
 За Украинскую сторону         За Китайскую сторону
 Начальник отдела по организации    Чрезвычайный и Полномочный
 и эксплуатации заграничных       Посол КНР в Украине
 объектов МИД Украины
    (подпись)                (подпись)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка