Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Положення про Раду по роботі з кадрами


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
(  Указ  втратив  чинність  на  підставі  Указу  Президента
N 208/2000 від 11.02.2000 )
      Про Положення про Раду по роботі з кадрами
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
     N 1064/95 від 17.11.95 
     N 186/97 від 27.02.97 
     N 1358/97 від 18.12.97 
     N 767/98 від 13.07.98 
     N 246/99 від 11.03.99 
     N 1589/99 від 18.12.99 )
   Відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1995
року N 381 ( 381/95 ) "Про заходи щодо вдосконалення роботи з
кадрами в органах виконавчої влади, з керівниками підприємств,
установ і організацій" п о с т а н о в л я ю:
   1. Затвердити Положення про Раду по роботі  з  кадрами
(додається).
   2. Затвердити персональний склад Ради (додається).
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м.Київ, 24 липня 1995 року
   N 642/95
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                від 24 липня 1995 року N 642/95
              ПОЛОЖЕННЯ
          про Раду по роботі з кадрами
 
   1. Рада  по  роботі  з  кадрами  (далі  -  Рада)  є
консультаційно-дорадчим органом при Президентові України.
   2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України
( 888-09  ) та законами України, постановами Верховної Ради
України, указами і розпорядженнями Президента України, актами
Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та
цим Положенням.
   3. Основними завданнями Ради є:
   вивчення і узагальнення досвіду роботи з кадрами в органах
виконавчої  влади,  місцевого  самоврядування,  на  державних
підприємствах, в установах та організаціях; ( Абзац другий пункту
3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 186/97 від
27.02.97 )
   підготовка рекомендацій щодо вдосконалення законодавства з
питань кадрового забезпечення;
   аналіз стану та ефективності використання інтелектуального,
управлінського і підприємницького потенціалу держави;
   розроблення  рекомендацій  щодо  стратегії  кадрового
забезпечення державної служби, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій; ( Абзац п'ятий
пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N
186/97 від 27.02.97 )
   здійснення заходів  щодо  реалізації  стратегії  кадрової
політики і використання досвіду зарубіжних країн у цій галузі;
   аналіз взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої
влади з питань реалізації кадрової політики  та  підготовка
пропозицій щодо підвищення ефективності цієї взаємодії; ( Абзац
сьомий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 186/97 від 27.02.97 )
   розгляд проектів документів з питань  формування  єдиної
системи нормативно-правового забезпечення роботи з кадрами, а
саме:
   - програм кадрового забезпечення державної служби та роботи з
керівниками державних підприємств, установ і організацій;
   - положень про роботу з кадрами в центральних і місцевих
органах виконавчої влади, та про формування кадрового резерву
керівників державних підприємств, установ і організацій, а також
річних планів роботи з кадрами в їх апаратах; ( Абзац десятий
пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N
186/97 від 27.02.97 )
   - навчальних програм підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації державних  службовців,   керівників   державних
підприємств, установ і організацій, а також спеціалістів ринкової
економіки.
   4. Рада має право:
   залучати вчених і провідних фахівців до підготовки і розгляду
питань, що належать до її компетенції, розроблення  проектів
нормативних актів з кадрових питань;
   одержувати в установленому порядку безкоштовно необхідну для
її діяльності інформацію і матеріали;
   заслуховувати на своїх засіданнях  інформацію  керівників
міністерств,  інших  центральних  органів  виконавчої  влади,
керівників  місцевих  органів  виконавчої  влади,  державних
підприємств, установ і організацій з питань, що належать до
компетенції Ради. ( Абзац четвертий пункту 4  із  змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 186/97 від 27.02.97 )
   5. Організаційною формою роботи Ради є  засідання,  які
проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на
півріччя. Питання, що потребують оперативного вирішення, можуть
розглядатися шляхом опитування членів Ради та оформлятись у
встановленому порядку. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 186/97 від 27.02.97 )
   6. Рішення  Ради  оформляються  у  вигляді  протоколів,
рекомендацій і  є  обов'язковими для розгляду центральними і
місцевими органами виконавчої влади, державними підприємствами,
установами і організаціями та мають рекомендаційний характер для
органів місцевого самоврядування. ( Пункт 6 із змінами, внесеними
згідно з Указом Президента N 186/97 від 27.02.97 )
   7. Співголовами Ради є за посадою  Глава  Адміністрації
Президента України та Міністр Кабінету Міністрів України.
   8. Персональний склад Ради затверджує Президент України за
поданням співголів Ради.
   9. Організаційне забезпечення діяльності Ради  здійснюють
Управління  організаційної  роботи  та  кадрової  політики
Адміністрації Президента України та Головне управління державної
служби при Кабінеті Міністрів України, що виконує і функції
робочого органу. ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 186/97 від 27.02.97 )
   10. Матеріально-технічне, фінансове забезпечення діяльності
Ради здійснює Кабінет Міністрів України.
 
   Глава Адміністрації
   Президента України                 Д.ТАБАЧНИК
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                  від 24 липня 1995 року N 642/95
               СКЛАД
          Ради по роботі з кадрами при
            Президентові України
 
 
  ЛИТВИН          - Глава Адміністрації Президента
Володимир Михайлович      України, співголова Ради
 
 АВЕР'ЯНОВ         - завідувач відділу державно-пра-
Вадим Борисович        вових проблем управління Інсти-
                туту держави  і  права  імені
                В.М.Корецького НАН України, док-
                тор юридичних наук, професор
 
 БОРОДІЧ          - перший заступник Міністра внут-
Леонід Васильович       рішніх справ України
 
 БУРЧАК           - Радник Президента України з пи-
Федір Глібович         тань правової  політики,  ві-
                це-президент Академії  правових
                наук України, доктор юридичних
                наук, професор
 
 ГОРЬОВИЙ          - Керівник Секретаріату Верховної
Леонід Єгорович        Ради України (за згодою)
 
 ЛЕЛІКОВ          - начальник Головного  управління
Геннадій Іванович       державної служби при  Кабінеті
                Міністрів України
 
 ЛУГОВИЙ          - ректор Української академії дер-
Володимир Іларіонович     жавного управління при Президен-
                тові України
 
 МАТВІЙЧУК         - заступник Міністра фінансів Ук-
Володимир Макарович      раїни
 
 ОБИХОД           - заступник голови Житомирської об-
Анатолій Іванович       ласної державної адміністрації
 
 ОСЕЛЕДЕЦЬ         - завідувач Відділу кадрів Кабіне-
Юрій Іванович         ту Міністрів України
 
 СТАНІК
Сузана Романівна       - Міністр юстиції України
 
 СТЕФАНЮК          - перший заступник Голови Верхов-
Володимир Сергійович      ного Суду України (за згодою)
 
 ТОЛСТОУХОВ         - Міністр Кабінету Міністрів України
 Анатолій Володимирович    (співголова Ради) та 
 
 ЯЦУБА           - перший заступник Глави Адмініст-
Володимир Григорович      рації Президента України
 
 ГРИНЕВЕЦЬКИЙ        - голова Одеської обласної
Сергій Рафаїлович       державної адміністрації 
 
 КАСКЕВИЧ          - голова Чернігівської обласної
Михайло Григорович      державної  адміністрації
 
 САХАНЬ           - Міністр праці та соціальної
Іван Якович          політики України
 
 ЯКОВЕНКО          - Керівник Управління організаційної
Олександр Степанович     роботи та кадрової політики
                Адміністрації Президента України
 
( Склад Ради із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1064/95 від 17.11.95, в редакції Указу Президента N 186/97 від
27.02.97, із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1358/97 від 18.12.97, N 767/98 від 13.07.98, N 246/99 від
11.03.99, N 1589/99 від 18.12.99 )
   Глава Адміністрації 
   Президента України                Є.КУШНАРЬОВ
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка