Законы Украины

Новости Партнеров
 

Питання Ліцензійної палати при Міністерстві економіки


 
            П О С Т А Н О В А
          від 8 серпня 1995 р. N 618
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1257 ( 1257-97-п ) від 12.11.97 )
    
         Питання Ліцензійної палати при
           Міністерстві економіки
   На виконання Указу Президента України від 28 березня 1995 р.
N 264 ( 264/95 ) "Про Ліцензійну палату при Міністерстві економіки
України" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
   1. Затвердити  Положення  про  Ліцензійну  палату  при
Міністерстві економіки України (додається).
   2. Установити граничну  чисельність  працівників  апарату
Ліцензійної палати при Міністерстві економіки (далі - Ліцензійна
палата) у кількості 35 одиниць.
   3. Розмістити апарат Ліцензійної палати у будинку по вул.
Дмитрівська, 30, у м. Києві.
   4. Міністерству фінансів при уточненні показників Державного
бюджету на 1995 рік передбачити  асигнування  на  утримання
Ліцензійної палати.
   5. Міністерству   економіки   вирішити  питання  щодо
матеріально-технічного та інших видів забезпечення діяльності
Ліцензійної палати.
   6. Внести  до  Положення  про  порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на
здійснення окремих видів діяльності, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів  України  від 17  травня 1994 р.  N 316
( 316-94-п )  (ЗП України,  1994 р., N 9, ст. 221),  зміни і
доповнення, що додаються.
 
   Прем'єр-міністр України           Є. МАРЧУК
      Міністр
   Кабінету Міністрів України         В. ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.25
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                 від 8 серпня 1995 р. N 618
              ПОЛОЖЕННЯ
   про Ліцензійну палату при Міністерстві економіки України
   1. Ліцензійна палата при  Міністерстві  економіки  (далі
Ліцензійна  палата)  є  органом  державної виконавчої влади,
підвідомчим Мінекономіки, який забезпечує реалізацію державної
політики щодо ліцензування підприємницької діяльності.
   2. Ліцензійна  палата  у  своїй  діяльності  керується
Конституцією України і Конституційним договором між Верховною
Радою  України  та  Президентом  України,  законами України,
постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями
Президента  України, декретами, постановами і розпорядженнями
Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також наказами
Міністра економіки.
   3. Основними завданнями Ліцензійної палати є:
   узагальнення практики  застосування актів законодавства з
питань ліцензування  підприємницької  діяльності,  розроблення
пропозицій щодо його вдосконалення:
   методичне керівництво роботою, пов'язаною з ліцензуванням
підприємницької діяльності, координація роботи органів, що видають
відповідні ліцензії;
   ведення єдиного ліцензійного реєстру;
   здійснення контролю за додержанням порядку видачі ліцензій
органами державної виконавчої влади, а також за  виконанням
суб'єктами підприємницької діяльності вимог нормативних актів щодо
провадження видів підприємницької діяльності, які ліцензуються.
   4. Ліцензійна палата відповідно до покладених на неї завдань:
   розробляє та подає в установленому порядку проекти актів
законодавства з питань ліцензування підприємницької діяльності,
вносить пропозиції щодо  впорядкування  системи  ліцензування
підприємницької діяльності;
   затверджує інструктивно-методичні  матеріали  з  питань
ліцензування підприємницької діяльності;
   організує роботу, пов'язану із розробкою та  здійсненням
заходів щодо ліцензування підприємницької діяльності;
   веде єдиний ліцензійний реєстр;
   створює єдину   інформаційну   систему   ліцензування
підприємницької діяльності та забезпечує її функціонування;
   контролює додержання суб'єктами підприємницької діяльності
вимог нормативних актів з питань ліцензування цієї діяльності;
   здійснює контроль за додержанням порядку видачі ліцензій
органами державної виконавчої влади. У разі виявлення порушень
цього порядку вносить зазначеним органам пропозиції щодо їх
усунення;
   бере участь у здійсненні заходів з підготовки та підвищення
кваліфікації працівників, які займаються питаннями ліцензування;
   здійснює інші функції, що випливають із покладених на неї
завдань.
   5. Ліцензійна палата має право:
   зупиняти дію ліцензії чи анулювати її у разі порушення
підприємцем умов і правил провадження підприємницької діяльності;
   одержувати у  встановленому  законодавством  порядку  від
міністерств, інших центральних та місцевих органів державної
виконавчої  влади, представницьких органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від
форм  власності  інформацію,  документи  і матеріали, а від
Міністерства статистики ' безплатно статистичні дані, необхідні
для виконання покладених на неї завдань;
   залучати спеціалістів міністерств, інших центральних органів
державної виконавчої влади, установ, організацій (за погодженням з
керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції.
   6. Ліцензійна палата під час виконання покладених на неї
завдань взаємодіє з міністерствами, іншими  центральними  та
місцевими органами державної виконавчої влади, представницькими
органами та органами місцевого самоврядування,  а  також  з
відповідними органами іноземних держав.
   7. Ліцензійна палата в межах своїх повноважень на основі і на
виконання законодавства видає накази, організує та контролює їх
виконання.
   Ліцензійна палата  у  разі  необхідності  видає разом з
міністерствами, іншими центральними органами державної виконавчої
влади спільні акти.
   Рішення Ліцензійної палати, прийняті в межах її повноважень,
є обов'язковими для виконання міністерствами, іншими центральними
та  місцевими  органами державної виконавчої влади, а також
підприємствами, установами, організаціями незалежно від  форм
власності та громадянами.
   8. Ліцензійну  палату очолює голова, який за посадою є
заступником Міністра економіки.
   Голову Ліцензійної  палати  призначає  Кабінет  Міністрів
України.
   Голова Ліцензійної палати має заступників, у тому числі
одного першого, які призначаються Мінекономіки.
   Голова Ліцензійної палати несе персональну відповідальність
за виконання покладених на Палату завдань і здійснення нею
функцій, розподіляє обов'язки між заступниками та керівниками її
структурних підрозділів.
   9. Ліцензійна палата утримується за рахунок коштів державного
бюджету.
   Гранична чисельність  працівників  Ліцензійної   палати
затверджується Кабінетом Міністрів України.
   Структура, штатний розпис Ліцензійної палати, фонд оплати
праці її працівників та положення про структурні підрозділи
Ліцензійної палати затверджуються Мінекономіки.
   10. Ліцензійна палата має печатку із зображенням Державного
герба України та своїм найменуванням.
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                від 8 серпня 1995 р. N 618
 
            ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,
 що вносяться до Положення про порядок  видачі  суб'єктам
  підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій)
   на здійснення окремих видів діяльності, затвердженого
       постановою Кабінету Міністрів України
       від 17 травня 1994 р. N 316 ( 316-94-п )
   1. У пункті 2:
   в абзаці четвертому слово "Мінекономіки" замінити словами
"Ліцензійною палатою при Мінекономіки";
   абзаци восьмий та дев'ятий викласти в такій редакції:
   "Ліцензійна палата при Мінекономіки за поданням міністерств і
відомств, що видають ліцензії, затверджує інструкції щодо умов і
правил здійснення окремих видів діяльності та контролю за їх
дотриманням.
   Стосовно видів діяльності, зазначених у підпунктах 6 і 7
пункту 1 цього Положення, інструкції затверджуються Ліцензійною
палатою  при  Мінекономіки  за поданням Головного управління
ветеринарної медицини  з  державною  ветеринарною  інспекцією
Мінсільгосппроду,  стосовно  видів  діяльності,  зазначених у
підпункті 19: у частині створення та утримання гральних закладів,
організації азартних ігор - Ліцензійною палатою при Мінекономіки,
а у частині заняття торговельною діяльністю - цією Палатою за
поданням МЗЕЗ, у підпунктах 23 і 29 - за поданням відповідно
Міносвіти та Головного управління пожежної охорони МВС".
   2. У пункті 5:
   абзац перший після слів "виду діяльності" доповнити словами
"Ліцензійна палата при Мінекономіки або";
   абзац другий після слів "за рішенням" доповнити словами
"Ліцензійної палати при Мінекономіки або".
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка