Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про умови укладання генеральної угоди на продаж об"єктів приватизації


 
         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 883 від 13.07.95          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   10 серпня 1995 р.
 vd950713 vn883            N 293/829
 
    ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду 
     державного майна N 601 ( z0282-98 ) від 27.03.98 )
     
       Про затвердження Положення про умови
       укладання генеральної угоди на продаж
           об'єктів приватизації
 
   На виконання Указу Президента України від 30 грудня 1994 року
N 827/94 "Про заходи щодо прискорення процесу малої приватизації в
Україні" та  у  відповідності  зі ст.18 Закону України "Про
приватизацію  невеликих   державних   підприємств   (малу
приватизацію)" ( 2171-12 ), Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Положення про умови укладання генеральної угоди
на продаж об'єктів приватизації, що додається.
   2. Регіональним  відділенням  та  представництвам  Фонду
державного майна України при продажу об'єктів малої приватизації
через посередників обов'язково застосовувати дане Положення.
   3. Департаменту розвитку фондового ринку провести реєстрацію
Положення в установленому порядку в Міністерстві юстиції України
та забезпечити виконання цього наказу при укладанні генеральних
угод.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду О.Бондаря.
 
 Голова Фонду                   Ю.Єхануров
                        Затверджено
                   наказом  Фонду державного
                   майна    України   від
                   13.07.95 N 883
              Положення
       про умови укладання генеральної угоди
         на продаж об'єктів приватизації
   1. Загальні положення.
   1.1. Це Положення розроблене відповідно до Законів України
"Про приватизацію майна державних підприємств" ( 2163-12 ), "Про
приватизацію   невеликих   державних   підприємств  (малу
приватизацію)" ( 2171-12 ) та визначає  процедуру  укладання
генеральної угоди між Фондом державного майна України (надалі -
Фонд) і спеціалізованим підприємством (надалі - Підприємство) на
продаж об'єктів приватизації.
   Спеціалізованими підприємствами й установами  визначаються
юридичні особи, які згідно зі статутом мають право безпосередньо
організовувати продаж майна на аукціонах.
   1.2. Генеральна угода на продаж об'єктів приватизації є
документом, що підтверджує право Підприємства на здійснення такої
діяльності на території України протягом року з моменту укладання.
   2. Організація укладання генеральної угоди.
   2.1. Для укладання генеральної угоди Підприємство подає до
Фонду такі документи:
   заяву на укладання генеральної угоди (додаток N 1);
   нотаріально посвідчені копії установчих документів;
   нотаріально посвідчену копію договору оренди приміщення;
   поетажний план приміщення,  засвідчений  центральним  або
місцевим органом приватизації;
   довідку про забезпеченість приміщення технічними засобами,
необхідними для проведення аукціонів, засвідчену центральним або
місцевим органом приватизації;
   рекомендацію від  центрального  або  місцевого  органу
приватизації;
   правила проведення торгів.
   Приміщення, в якому мають проводитись аукціони,  повинно
задовольняти такі вимоги: відокремлене; площа залу для проведення
торгів не менше 100 кв.м.; наявність окремих приміщень для
підписання договорів купівлі-продажу, розміщення представників
органу приватизації та державного нотаріату; наявність допоміжних
приміщень (гардероб і таке інше).
   У разі  необхідності Фонд має право вимагати додаткової
інформації  про  склад  та  кваліфікацію  спеціалістів,  які
безпосередньо виконують функції щодо організації і проведення
аукціонів; про кількість та обсяг угод про продаж нерухомого майна
на момент подання заяви; про розмір винагороди за виконання
операцій продажу об'єктів приватизації.
   2.2. Підприємства зобов'язані у 10-денний термін повідомляти
Фонд про всі зміни, внесені до документів, вказаних у п.2.1.
   2.3. Підприємства несуть відповідальність за достовірність
поданих документів.
   2.4. Генеральна угода укладається за встановленою формою
(додаток N 2). Вона повинна містити такі дані:
   нейменування Підприємства (повне і скорочене);
   місцезнаходження Підприємства, з яким укладається генеральна
угода;
   предмет генеральної угоди;
   дату укладання генеральної угоди;
   термін дії генеральної угоди;
   підпис уповноважених осіб, печатки.
   2.5. Фонд у 30-денний термін з моменту одержання необхідних
документів приймає рішення про укладання чи відмову в укладанні
генеральної угоди, про що повідомляє заявника письмово.
   2.6. Відмова в укладанні генеральної угоди може мати місце у
разі невідповідності  поданих документів вимогам законодавства
України або вимогам Положення про умови укладання генеральної
угоди на продаж об'єктів приватизації.
   2.7. Якщо генеральну угоду не укладено в установлений термін
або відмовлено в її укладенні, ці дії можуть бути оскаржені
заявником у порядку, встановленому чинним законодавством.
   2.8. Перелік  підприємств,  що  уклали генеральну угоду,
підлягає опублікуванню в Державному інформаційному бюлетені про
приватизацію.
   2.9. З моменту підписання генеральної угоди Підприємство має
право укладати угоди на проведення аукціонів з регіональними
відділеннями та представництвами Фонду, органами приватизації
адміністративно-територіальних одиниць.
   2.10. Контроль за діяльністю підприємств, з якими укладено
генеральну угоду, здійснює Фонд.
   2.11. Підприємства, що уклали генеральну угоду, зобов'язані
раз на півроку подавати інформацію про діяльність, пов'язану з
продажем об'єктів приватизації, до регіональних відділень та
представництв Фонду за місцем проведення аукціонів. Узагальнена
інформація в місячний термін подається до центрального апарату
Фонду. У разі необхідності, Підприємства зобов'язані за вимогою
Фонду подавати вищевказану інформацію в будь-який момент.
   2.12. Уладені генеральні угоди не можуть бути передані іншим
юридичним особам.
   2.13. У  разі  порушення  Підприємством  вимог  чинного
законодавства чи вимог цього Положення Фонд мав право давати
розпорядження про усунення порушень, а також достроково розірвати
генеральну угоду в порядку, встановленому чинним законодавством.
                        Додаток N 1
                   до Положення  про  умови
                   укладання генеральної угоди
                   на   продаж   об'єктів
                   приватизації
 
 Реєстраційний N ___________    Фонд державного майна України
 "____"______________199__р.
  (дата реєстрації заяви)
               Заява
 ——Заявник—————————————————————————————————————————————————————— 
 | _____________________________________________________________ |
 |          (повна назва заявника)           |
 | _____________________________________________________________ |
 | керівник ____________________________________________________ |
 |        (прізвище, ім'я та по батькові, посада)    |
 |                   ———————————————     |
 | ідентифікаційний код по ЗКПО     ———————————————     |
 |     ———————————                     |
 | Адреса  ———————————      _____________________________ |
 |    (поштовий індекс)       (юридична адреса)    |
 |                 _____________________________ |
 |  —————————————    —————————————     ————————————— |
 |  —————————————    —————————————     ————————————— |
 |   Телефон       Телефакс         Телекс   |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 Просимо укласти генеральну угоду на продаж об'єків приватизації
  "____"______________199__р.    _______________________
   (дата заповнення заяви)       (підпис керівника)
 
 Керуючий справами             В.Діброва
                        Додаток N 2
                   до Положення  про  умови
                   укладання генеральної угоди
                   на   продаж   об'єктів
                   приватизації
             Генеральна угода
         на продаж об'єктів приватизації
   "____"______________1995 р.           м.Київ
     Фонд державного майна України (надалі - Фонд)
 _________________________________________________________________
в особі _________________________________________________________,
         (посада; прізвище, ім'я та по батькові)
який діє на підставі Тимчасового положення з одного боку, та
 _________________________________________________________________
            (назва Підприємства)
в особі _________________________________________________________,
         (посада; прізвище, ім'я та по батькові)
який діє на підставі статуту, з іншого боку, уклали генеральну
угоду про нижчезазначене:
   1. Предмет генеральної угоди.
   1.1. Фонд доручає, а Підприємство зобов'язується здійснювати
продаж об'єктів приватизації на аукціоні.
   2. Обов'язки сторін.
   2.1. Обов'язки Фонду:
   У міру необхідності залучати Підприємство до продажу об'єктів
приватизації.
   2.2. Обов'язки Підприємства:
   Проводити продаж об'єктів на аукціоні згідно з  вимогами
чинного законодавства України.
   3. З моменту підписання цієї генеральної угоди Підприємство
має право укладати угоди на проведення аукціонів з регіональними
відділеннями та представництвами Фонду, органами приватизації
адміністративно-територіальних одиниць.
   4. Строк дії генеральної угоди.
   4.1. Генеральна угода набирає сили з моменту підписання
сторонами і діє до "____"__________________199__р.
   4.2. Генеральна угода може припинити свою дію внаслідок:
   - закінчення строку, на який її було укладено;
   - взаємної згоди сторін достроково.
   На вимогу Фонду генеральна угода може  бути  достроково
розірвана за рішенням суду, арбітражного суду у разі невиконання
Підприємством своїх зобов'язань або порушення  вимог  чинного
законодавства.
   5. Юридичні адреси сторін:
   Фонд державного майна України       Підприємство
   Адреса - 252133,            Адреса ______________
   м.Київ,                 _____________________
   вул.Кутузова, 18/9           _____________________
     Від Фонду               Від підприємства
   ________________             ________________
     (підпис)                 (підпис)
      М.П.                   М.П.
   Керуючий справами               В.Діброва
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка