Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Національний комітет України із здійснення Міжнародної гідрологічної програми ЮНЕСКО та Оперативної гідрологічної програми Всесвітньої метеорологічної організації


 
            П О С Т А Н О В А
          від 27 серпня 1995 р. N 688
                Київ
     Про Національний комітет України із здійснення
      Міжнародної гідрологічної програми ЮНЕСКО та
     Оперативної гідрологічної програми Всесвітньої
          метеорологічної організації
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 107 ( 107-96-п ) від 22.01.96 
      N 1763 ( 1763-99-п ) від 24.09.99 )
 
   З метою підвищення ефективності міжнародного співробітництва
міністерств, відомств, організацій та установ України в галузі
гідрологічного забезпечення раціонального використання і охорони
водних ресурсів Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Перетворити Міжвідомчий комітет України для здійснення
Міжнародної гідрологічної програми у Національний комітет України
із  здійснення  Міжнародної гідрологічної програми ЮНЕСКО та
Оперативної гідрологічної програми Всесвітньої метеорологічної
організації.
   2. Затвердити Положення про Національний комітет України із
здійснення  Міжнародної  гідрологічної  програми  ЮНЕСКО  та
Оперативної гідрологічної програми Всесвітньої метеорологічної
організації, що додається.
   3. Затвердити головою Національного комітету України  із
здійснення  Міжнародної  гідрологічної  програми  ЮНЕСКО  та
Оперативної гідрологічної програми Всесвітньої метеорологічної
організації  Ліпінського  В'ячеслава  Миколайовича  -  голову
Комітету України з питань гідрометеорології. ( Пункт 3 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1763 ( 1763-99-п ) від
24.09.99 )
   4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову  Ради
Міністрів УРСР від 29 листопада 1975 р. N 528 "Про перетворення
Міжвідомчого комітету УРСР для здійснення програми Міжнародного
гідрологічного  десятиріччя  у  Міжвідомчий комітет УРСР для
здійснення Міжнародної гідрологічної програми".
 
   Прем'єр-міністр України          Є. МАРЧУК
        Перший заступник
   Міністра Кабінету Міністрів України   М. СЕЛІВОН
   Інд.19
                    ЗАТВЕРДЖЕНЕ
              постановою Кабінету Міністрів України
                від 27 серпня 1995 р. N 688
              ПОЛОЖЕННЯ
     про Національний комітет України із здійснення
      Міжнародної гідрологічної програми ЮНЕСКО та
     Оперативної гідрологічної програми Всесвітньої
          метеорологічної організації
   ( У тексті Положення слова "Державний комітет України по
    гідрометеорології",   "Державний   комітет   по
    гідрометеорології"  та  "Держкомгідромет"  в  усіх
    відмінках замінено відповідно словами "Комітет України
    з питань гідрометеорології", "Комітет  з  питань
    гідрометеорології"  та  "Гідрометком" у відповідному
    відмінку згідно з Постановою КМ N 1763 ( 1763-99-п )
    від 24.09.99 )
   1. Національний комітет України із здійснення Міжнародної
гідрологічної  програми  ЮНЕСКО  та Оперативної гідрологічної
програми  Всесвітньої  метеорологічної  організації  (далі  -
Національний  комітет)  створено  відповідно  до рекомендацій
Міжурядової Ради з Міжнародної гідрологічної програми та практики
співробітництва в організації виконання Міжнародної гідрологічної
програми і Оперативної гідрологічної програми.
   2. У своїй діяльності  Національний  комітет  керується
Конституцією ( 888-09 ) і законами України,  Конституційним
договором між Верховною Радою України та Президентом України 
( 1к/95-ВР ), постановами Верховної Ради України, указами  і
розпорядженнями Президента  України,  декретами,  постановами,
розпорядженнями  Кабінету  Міністрів  України,   рішеннями
Національної Комісії України у справах ЮНЕСКО, рекомендаціями
ЮНЕСКО і Всесвітньої метеорологічної організації, а також цим
Положенням. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 107 ( 107-96-п ) від 22.01.96 )
   3. Головними завданнями Національного комітету є:
   координація діяльності міністерств, відомств, організацій та
установ України, пов'язаної з їхньою участю у  міжнародному
співробітництві  в  галузі наукової та практичної гідрології
(включаючи гідрологію верхньої зони порід) у рамках Міжнародної
гідрологічної  програми  ЮНЕСКО  та Оперативної гідрологічної
програми Всесвітньої метеорологічної організації, що спрямовані на
розв'язання проблем раціонального використання водних ресурсів і
захисту населення від стихійних гідрологічних явищ;
   забезпечення робочих зв'язків із структурними підрозділами
(комітетами) ЮНЕСКО, Всесвітньої метеорологічної організації і
національними комітетами іноземних держав з метою створення умов
для  міжнародного  співробітництва  міністерств,  відомств,
організацій та установ України у галузі наукової і практичної
гідрології, вивчення та використання передового досвіду;
   сприяння популяризації науково-технічних досягнень у галузі
наукової та прикладної гідрології, використанню їх результатів у
господарській діяльності та поширенню відповідних знань серед
громадськості.
   4. Національний комітет відповідно до покладених на нього
завдань:
   розробляє на основі пропозицій заінтересованих міністерств,
відомств,  організацій  та  установ  України  плани  їхнього
багатостороннього   та   двостороннього   науково-технічного
співробітництва з відповідними органами іноземних держав;
   організовує і   проводить   в   Україні   відповідні
внутрішньодержавні  і міжнародні заходи під егідою ЮНЕСКО і
Всесвітньої метеорологічної організації;
   сприяє залученню  заінтересованих  міністерств,  відомств,
організацій  та  установ України до співпраці в міжнародних
гідрологічних програмах;
   сприяє участі  представників   міністерств,   відомств,
організацій  та  установ України в міжнародних конференціях,
симпозіумах і семінарах з питань гідрології та водних ресурсів;
   забезпечує міністерства, відомства, організації та установи
України інформацією про хід виконання гідрологічних програм,
сприяє ознайомленню  з  науково-технічними  матеріалами,  які
надсилають  ЮНЕСКО,  Всесвітня  метеорологічна  організація,
відповідні органи іноземних держав;
   заслуховує звіти  представників  міністерств,  відомств,
організацій та установ України, які брали участь у міжнародних
заходах, що здійснювалися під егідою ЮНЕСКО  і  Всесвітньої
метеорологічної організації, з метою поширення інформації про
передовий досвід, технології та технічні  засоби  у  галузі
гідрології.
   5. Національний комітет має право:
   вносити в межах своєї компетенції пропозиції до Кабінету
Міністрів України;
   скликати наради  представників  міністерств,  відомств,
організацій  та  установ  України з питань, що належать до
компетенції Комітету;
   залучати в установленому порядку фахівців наукових установ та
організацій до підготовки засідань Національного комітету та
участі у них, а також у інших заходах, що проводяться згідно з
його рекомендаціями.
   6. Національний комітет під час виконання покладених на нього
функцій взаємодіє з центральними та місцевими органами державної
виконавчої влади, представницькими органами та органами місцевого
самоврядування.
   7. Національний комітет складається з голови, заступника
голови, відповідального секретаря та членів Комітету. Головою
Національного комітету є голова Гідрометкому за посадою.
   До складу Національного  комітету  входять  відповідальні
працівники   Гідрометкому,   Держводгоспу,  Держкомгеології,
Мінекобезпеки, Міносвіти, МЗС, Державного комітету з питань науки,
техніки та промислової політики, а також представники Національної
академії наук і громадських організацій України (за їх згодою).
   Персональний склад Національного комітету затверджується його
головою.
   8. Засідання Національного комітету вважається правомочним,
якщо на ньому присутні не менш як половина його складу. Рішення
приймається простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу
голосів вирішальним є голос голови Національного комітету.
   Засідання Національного комітету проводяться в міру потреби,
але не рідше одного разу на рік.
   9. З  метою  організації  виконання  спільних  наукових
досліджень, проведення державних або міжнародних заходів, що
здійснюються під егідою ЮНЕСКО чи Всесвітньої метеорологічної
організації, Національний комітет може створювати робочі групи.
   10. Національний комітет періодично інформує про результати
своєї діяльності Національну Комісію України у справах ЮНЕСКО. 
( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 107 
( 107-96-п ) від 22.01.96 )
   11. Національний комітет має свій бланк для листування.
   12. Організаційно-технічне  забезпечення  поточної  роботи
Національного комітету здійснює Гідрометком.
   13. У разі коли проведення  заходів  чи  розповсюдження
науково-технічної  інформації  потребує фінансових затрат, їх
фінансування здійснюється на паритетних засадах за домовленістю
між міністерствами, відомствами, організаціями та установами,
представники яких входять до складу Національного комітету.
   Витрати, пов'язані з участю спеціалістів України в заходах,
здійснюваних під егідою ЮНЕСКО і Всесвітньої метеорологічної
організації як у зарубіжних країнах, так і в Україні, беруть на
себе відповідні міністерства, відомства, організації та установи.
Витрати на  перебування  в  Україні  іноземних  спеціалістів
провадяться за рахунок міністерств, відомств, організацій та
установ, що їх запросили.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка