Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Порядок передачі документації на державну екологічну експертизу


 
            П О С Т А Н О В А
          від 31 жовтня 1995 р. N 870
                Київ
        Про Порядок передачі документації
        на державну екологічну експертизу
    ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
     N 57 ( 57-99-п ) від 18.01.99 )
   Відповідно до статей 21 і 34 Закону України "Про екологічну
експертизу"  ( 45/95-ВР )   Кабінет   Міністрів   України
п о с т а н о в л я є:
   Затвердити Порядок  передачі  документації  на  державну
екологічну експертизу, що додається.
 
   Прем'єр-міністр України           Є.МАРЧУК
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.19
                     ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 31 жовтня 1995 р. N 870
               ПОРЯДОК
   передачі документації на державну екологічну експертизу
   1. Цей Порядок установлює  умови  і  правила  передачі
документації на державну екологічну  експертизу.  Порядок  є
обов'язковим для всіх замовників державної екологічної експертизи
на території України і  для  еколого-експертних  підрозділів
Мінекобезпеки та його органів на місцях.
   Дія цього Порядку не поширюється на інвестиційні програми та
проекти будівництва, які є об'єктами  комплексної  державної
експертизи. ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 57 ( 57-99-п ) від 18.01.99 )
   2. Замовник повинен подати Мінекобезпеки або його органам на
місцях заявку на проведення державної екологічної експертизи за
формою згідно з додатком N 1 до цього Порядку (за винятком
документації, зазначеної у пунктах 6 і 8 цього Порядку).
   Заявки на  проведення  державної  екологічної  експертизи
документації, зазначеної у пунктах 6 і 8 цього Порядку, подаються
у довільній формі.
   3. Перелік документації, яка відповідно до статей 13 і 14
Закону  України  "Про  екологічну  експертизу" ( 45/95-ВР )
передається на державну екологічну експертизу, а також вимоги до
її складу і обсягу наведені у додатку N 2 до цього Порядку.
   4. Заявки на проведення державної екологічної експертизи
документації, зазначеної у пункті 1 додатку N 2 до цього Порядку,
що підлягає затвердженню Верховною Радою України або Кабінетом
Міністрів України, подаються на розгляд до еколого-експертного
підрозділу Мінекобезпеки. В інших випадках заявки на проведення
державної екологічної експертизи цієї документації подаються до
еколого-експертних підрозділів органів Мінекобезпеки на місцях.
   5. Заявки на проведення державної екологічної експертизи
розроблюваних проектів законодавчих та інших нормативно-правових
актів з питань регулювання відносин у  галузі  забезпечення
екологічної (в  тому  числі  радіаційної)  безпеки,  охорони
навколишнього природного середовища і використання  природних
ресурсів, діяльності, що може негативно  впливати  на  стан
навколишнього природного середовища, подаються на розгляд до
еколого-експертного підрозділу Мінекобезпеки.
   6. Заявки на проведення державної екологічної експертизи
документації по впровадженню нової техніки і технологій (для
об'єктів та видів діяльності, що становлять підвищену екологічну
небезпеку) подаються на розгляд до еколого-експертного підрозділу
Мінекобезпеки після  попередньої  її оцінки еколого-експертним
підрозділом місцевого  органу  Міністерства,  на  підвідомчій
території  якого  передбачено  впровадження  цієї  техніки і
технологій.
   7. Документація  по  впровадженню  нових  пестицидів  і
агрохімікатів (заявки на їх реєстрацію та матеріали обгрунтування)
подається до Укрдержхімкомісії, де за дорученням Мінекобезпеки
розглядається еколого-експертною групою, на основі оцінок якої
еколого-експертний підрозділ Міністерства дає висновки державної
екологічної експертизи. Документація по впровадженню інших нових
речовин, а також нових матеріалів подається на державну екологічну
експертизу до еколого-експертних підрозділів органів Мінекобезпеки
на місцях.
   8. Заявки на проведення державної екологічної експертизи
екологічних ситуацій, що склалися в окремих населених пунктах або
регіонах (в тому числі на основі довідкової та іншої документації,
яка характеризує ці ситуації), якщо  рішення  про  державну
екологічну експертизу цих ситуацій прийнято Кабінетом Міністрів
України,  подаються  до   еколого-експертного   підрозділу
Мінекобезпеки. В інших випадках заявки на проведення державної
екологічної  експертизи  зазначеної  документації,  а  також
документації по діючих об'єктах і комплексах  подаються  до
еколого-експертних підрозділів органів Мінекобезпеки на місцях.
   9. Після одержання заявки  еколого-експертні  підрозділи
Мінекобезпеки або його органів на місцях повідомляють замовнику
про орган Мінекобезпеки або один з його наукових центрів чи іншу
організацію,  визначені  еколого-експертним  підрозділом  для
здійснення підготовки робочих матеріалів  попередньої  оцінки
проектної документації чи проекту висновку державної екологічної
експертизи, до яких повинна бути подана документація на розгляд.
   Згідно з цим повідомленням замовник передає документацію на
державну екологічну експертизу із супроводжувальним листом за
підписом відповідного керівника, в якому зазначається адреса
замовника, прізвище, службовий телефон виконавця та повний перелік
документації, що передається на експертизу.
   10. Еколого-експертним підрозділом або іншою визначеною ним
організацією перевіряється склад переданої на державну екологічну
експертизу документації і в разі виявлення неповноти матеріалів
документація не вважається прийнятою.
   Датою прийняття  документації  на  державну  екологічну
експертизу  вважається  дата  передачі її еколого-експертному
підрозділу або іншій визначеній ним організації у повному обсязі,
згідно з додатком N 2 до цього Порядку.
   11. Документація, яка передається на державну екологічну
експертизу, повинна бути погоджена із заінтересованими органами
відповідно до статті  15  Закону  України  "Про  екологічну
експертизу" ( 45/95-ВР ), зокрема з:
   МОЗ або його органами на  місцях  (висновок  державної
санітарно-гігієнічної експертизи);
   Держнаглядохоронпраці або його органами на місцях (експертний
висновок на відповідність документації нормативним актам про
охорону праці);
   управлінням державної пожежної охорони МВС або його органами
на місцях (експертний висновок на відповідність документації
нормативним актам про пожежну безпеку).
   Еколого-експертні  підрозділи,  залежно  від  специфіки
конкретних об'єктів державної екологічної експертизи,  можуть
вимагати подання експертних висновків  інших  заінтересованих
міністерств, відомств, організацій, установ і підприємств, а також
матеріалів погодження документації  з  відповідними  органами
державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
   12. Під час проведення державної екологічної експертизи
еколого-експертні підрозділи можуть приймати рішення про надання
їм для службових потреб у постійне користування копії загальної
пояснювальної  записки, паспорта (конспекту) проекту, розділу
оцінки впливу на  навколишнє  природне  середовище,  проекту
законодавчого чи іншого нормативно-правового акта, програми чи
схеми розвитку галузі промисловості, окремих креслень, планів,
таблиць, частин, розділів документації тощо.
   13. Передана на державну екологічну експертизу документація
зберігається  у  встановленому  законодавством  порядку  в
еколого-експертних підрозділах Мінекобезпеки чи його органів на
місцях або в інших організаціях, які за їх завданням готують
робочі матеріали попередньої оцінки проектної документації чи
проекти можливих висновків державної екологічної експертизи.
   14. Після  завершення  робіт,  пов'язаних  з  державною
екологічною експертизою,  передана  документація  повертається
замовнику, який надіслав її на розгляд, із супроводжувальним
листом.
                     Додаток N 1
               до Порядку передачі документації на
                державну екологічну експертизу
               ЗАЯВКА
        на державну екологічну експертизу
   1. Найменування замовника, органу, що здійснює  функції
 управління майном замовника, адреса, телефон
 ----------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------
   2. Найменування об'єкта державної екологічної експертизи
 (для підприємств, установ, організацій - адреса, телефон)
 -----------------------------------------------------------------
 -----------------------------------------------------------------
   3. Найменування органу, що затверджуватиме документацію
 -----------------------------------------------------------------
 -----------------------------------------------------------------
 -----------------------------------------------------------------
   4. Інформація про розробника документації, що буде передана
 на державну екологічну експертизу (найменування організації,
 адреса, телефон або прізвище автора, його адреса, телефон)
 -----------------------------------------------------------------
 -----------------------------------------------------------------
   5. Перелік документації, що буде передана на  державну
 екологічну експертизу
 -----------------------------------------------------------------
 -----------------------------------------------------------------
   6. Вартість розробки документації чи  проектно-кошторисна
 вартість  розробки  проекту, що будуть передані на державну
 екологічну експертизу (млн. крб.)
 -----------------------------------------------------------------
 -----------------------------------------------------------------
   7. Інформація про розробника розділу оцінки впливу на стан
 навколишнього  природного середовища (найменування організації,
 її підпорядкування, адреса, телефон)
 -----------------------------------------------------------------
 -----------------------------------------------------------------
   8. Перелік організацій, з якими погоджено документацію, або
 умови впровадження нових матеріалів і речовин
 -----------------------------------------------------------------
 -----------------------------------------------------------------
   9. Найменування і обсяги продукції, що виготовляється або
 буде виготовлятися
 -----------------------------------------------------------------
 -----------------------------------------------------------------
 -----------------------------------------------------------------
   10. Орієнтовний термін передачі документації на розгляд
 -----------------------------------------------------------------
 -----------------------------------------------------------------
 -----------------------------------------------------------------
                 --------------------------------
                  (підпис відповідальної особи)
 
 "  " ----------------- 199  р.
     (дата подання заявки)
   МП
  Примітка. Пункти 3, 6, 7 заповнюються в разі передачі на
        державну екологічну  експертизу  проектної
        документації.
                      Додаток N 2
                 до Порядку передачі документації
                 на державну екологічну експертизу
           ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТАЦІЇ,
     що передається на державну екологічну експертизу
 
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 Об'єкти, документація|Обсяг  документації,|Вимоги до  розділів
 по яких передається|що  передається  на|оцінки  впливу  на
 на      державну|державну  екологічну|навколишнє  природне
 екологічну експертизу|експертизу      |середовище у складі
 згідно зі статтями 13|           |документації,   що
 і 14 Закону України|           |передається    на
 "Про    екологічну|           |державну  екологічну
 експертизу"     |           |експертизу
 —————————————————————|—————————————————————|—————————————————————
     1      |    2      |      3
 —————————————————————|—————————————————————|—————————————————————
  1. Державні інвес-|у повному  обсязі з|згідно з Положенням
 тиційні програми, про|погодженням з усіма|про склад і зміст
 грами,    проекти|заінтересованими   |матеріалів   оцінки
 схем  розвитку  і|органами       |впливу запроектованої
 розміщення      |           |господарської
 продуктивних   сил,|           |діяльності  на стан
 розвитку   окремих|           |оточуючого
 галузей   народного|           |(навколишнього)
 господарства; проекти|           |середовища     і
 генеральних  планів|           |природних ресурсів на
 населених  пунктів,|           |різних    стадіях
 схем    районного|           |вирішення   завдань
 планування,   схем|           |будівництва  нових,
 генеральних  планів|           |розширення,
 промислових  вузлів,|           |реконструкції,
 схем    розміщення|           |технічного
 підприємств     у|           |переозброєння діючих
 промислових вузлах і|           |промислових і інших
 районах,     схем|           |об'єктів,
 упорядкування    |           |затвердженим наказом
 промислової забудови,|           |Мінприроди  від  8
 інша передпланова і|           |липня 1992 р. N 59
 передпроектна    |           |
 документація     |           |
           |           |
  Інвестиційні проек|загальна пояснювальна|згідно з  державними
 ти, техніко-економіч-|записка,   паспорт|будівельними нормами
 ні обгрунтування  і|(конспект)  проекту|ДБН    А.2.2-1-95
 розрахунки, проекти і|(якщо він є у складі|"Проектування. Склад
 робочі  проекти  на|проекту),   розділ|і  зміст матеріалів
 будівництво нових та|оцінки  впливу  на|оцінки  впливу  на
 розширення,     |навколишнє  природне|навколишнє середовище
 реконструкцію,    |середовище,    усі|(ОВНС)      при
 технічне       |необхідні  матеріали|проектуванні    і
 переозброєння діючих|погодження     із|будівництві
 підприємств,     |заінтересованими   |підприємств, будинків
 документація    по|органами      (в|і  споруд.  Основні
 перепрофілюванню,  |обов'язковому порядку|положення
 консервації    та|- з органами  МОЗ,|проектування"
 ліквідації   діючих|Держнаглядохоронпраці|
 підприємств, окремих|Управління  пожежної|
 цехів, виробництв та|охорони МВС)     |
 інших промислових і|           |
 господарських    |           |
 об'єктів, які можуть|           |
 негативно впливати на|           |
 стан  навколишнього|           |
 природного      |           |
 середовища, в  тому|           |
 числі військового та|           |
 оборонного      |           |
 призначення,    що|           |
 входять      до|           |
 затвердженого    |           |
 постановою  Кабінету|           |
 Міністрів України від|           |
 27 липня 1995 р. N|           |
 554  (  554-95-п )|           |
 Переліку    видів|           |
 діяльності     та|           |
 об'єктів,     що|           |
 становлять підвищену|           |
 екологічну небезпеку*|           |
           |           |
   2. Проекти за- |у повному  обсязі  |розділ не
 конодавчих та інших|погодженням з усіма|розробляється
 нормативно-правових |заінтересованими   |
 актів, що регулюють|органами       |
 відносини  в галузі|           |
 забезпечення     |           |
 екологічної (в тому|           |
 числі  радіаційної) |           |
 безпеки,   охорони|           |
 навколишнього    |           |
 природного середовища|           |
 і    використання|           |
 природних  ресурсів,|           |
 діяльності, що може|           |
 негативно впливати на|           |
 стан  навколишнього|           |
 природного середовища|           |
 та здоров'я людей  |           |
           |           |
  3. Документація по|у повному  обсязі з|для документації  по
 впровадженню  нової|погодженням з усіма|впровадженню  нової
 техніки, технологій,|заінтересованими   |техніки і технологій
 матеріалів і речовин|органами       |(проектів будівництва
 (у тому числі тих, що|           |дослідно-промислових
 закуповуються   за|           |установок,  окремих
 кордоном), які можуть|           |цехів,
 створити  потенційну|           |експериментальних
 загрозу навколишньому|           |виробництв,
 природному середовищу|           |технологічних  ліній
 та здоров'ю людей  |           |та       іншої
           |           |документації,   яка
           |           |може бути прирівняна
           |           |до цих проектів) -
           |           |згідно з Державними
           |           |будівельними нормами
           |           |ДБН    А.2.2-1-95
           |           |"Проектування. Склад
           |           |і  зміст матеріалів
           |           |оцінки  впливу  на
           |           |навколишнє середовище
           |           |при проектуванні  і
           |           |будівництві
           |           |підприємств, будинків
           |           |і  споруд.  Основні
           |           |положення
           |           |проектування";  для
           |           |документації    по
           |           |впровадженню  нових
           |           |матеріалів і речовин
           |           |повинна     бути
           |           |визначена  наявність
           |           |чи відсутність впливу
           |           |на     навколишнє
           |           |природне  середовище
           |           |цих  матеріалів  і
           |           |речовин  у  процесі
           |           |виготовлення,
           |           |зберігання,
           |           |використання,
           |           |встановлено характер,
           |           |інтенсивність    і
           |           |можливі   наслідки
           |           |прямі       та
           |           |опосередковані)
           |           |такого    впливу,
           |           |можливість утилізації
           |           |відходів      їх
           |           |виробництва і самих
           |           |матеріалів     та
           |           |речовин,    термін
           |           |використання   яких
           |           |закінчився чи потреба
           |           |у використанні яких
           |           |відпала
           |           |
   4. Документація, |уся наявна інформація|щодо   екологічних
 яка   характеризує |щодо     об'єкта|ситуацій  розділ не
 екологічні ситуації,|експертизи, яка є у|розробляється;  щодо
 що склалися в окремих|розпорядженні    |діючих    об'єктів
 населених пунктах і|замовника експертизи|розділ розробляється
 регіонах,  а  також|і   органу,  який|за  погодженням  з
 діючі  об'єкти  та|прийняв рішення про|еколого-експертними
 комплекси,  в  тому|її проведення    |підрозділами,   які
 числі військового та|           |організовуватимуть і
 оборонного      |           |здійснюватимуть
 призначення, що мають|           |державну  екологічну
 значний  негативний|           |експертизу  поданої
 вплив   на   стан|           |документації
 навколишнього    |           |
 природного середовища|           |
 та здоров'я людей  |           |
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
   *Примітка. Вимоги до розділів оцінки впливу на навколишнє
 природне середовище у складі документації по інших окремих
 об'єктах, будівництво і експлуатація яких можуть негативно
 впливати на стан навколишнього природного середовища, потреба у
 державній екологічній експертизі яких визначається у кожному
 конкретному випадку Мінекобезпеки та його органами на місцях,
 уточнюються  за  погодженням  з  їх  еколого-експертними
 підрозділами.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка