Законы Украины

Новости Партнеров
 

Питання Головної державної інспекції з нагляду за ядерною безпекою


 
            П О С Т А Н О В А
          від 21 вересня 1995 р. N 751
                Київ
        Питання Головної державної інспекції
         з нагляду за ядерною безпекою
 
   Відповідно до статті 25 Закону України "Про використання
ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ) і Положення
про Міністерство охорони навколишнього природного середовища та
ядерної безпеки України, затвердженого Указом Президента України
від 10 лютого 1995 р. N 120 ( 120/95 ), Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Положення про Головну державну інспекцію з
нагляду за ядерною безпекою Міністерства охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки, що додається.
   2. Прирівняти  головного державного інспектора України з
ядерної безпеки - начальника Головної державної інспекції за
умовами медичного і транспортного обслуговування до заступників
міністрів, заступників головного державного інспектора України з
ядерної безпеки - до начальників головних управлінь, начальників
державних інспекцій - до начальників управлінь, інших керівників і
спеціалістів структурних підрозділів - до відповідних категорій
працівників міністерств.
   3. Міністерству охорони навколишнього природного середовища
та  ядерної  безпеки затвердити до 1 листопада 1995 р. за
погодженням з Міністерством фінансів і Міністерством економіки
положення про надання послуг у сфері використання ядерної енергії
та про позабюджетний фонд  для  фінансування  наукового  та
експертного  супроводу  регулюючої діяльності та пріоритетних
розробок  щодо  підвищення  безпеки  джерел  іонізуючого
випромінювання.
   4. Установити,  що для здійснення контролю за безпечною
експлуатацією ядерних установок Головна державна інспекція з
нагляду за ядерною безпекою забезпечується двома мікроавтобусами в
межах  асигнувань,  що  передбачаються  Міністерству  охорони
навколишнього  природного  середовища  та  ядерної безпеки в
державному бюджеті.
 
   Прем'єр-міністр України          Є.МАРЧУК
       Міністр
   Кабінету Міністрів України        В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.19
                      ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 21 вересня 1995 р. N 751
              ПОЛОЖЕННЯ
      про Головну державну інспекцію з нагляду за
       ядерною безпекою Міністерства охорони
        навколишнього природного середовища
          та ядерної безпеки України
   1. Головна державна інспекція з нагляду за ядерною безпекою
(Держатомінспекція) є  органом  державної  виконавчої  влади,
підвідомчим  Міністерству  охорони  навколишнього  природного
середовища та ядерної безпеки України.
   Діяльність Держатомінспекції спрямована на захист населення
та  навколишнього  природного  середовища  від неприпустимого
радіаційного впливу ядерних установок (об'єктів з виробництва
ядерного палива; ядерних реакторів з критичними та надкритичними
збірками,  дослідницьких  реакторів,  атомних  електростанцій;
підприємств із збагачення і установок із переробки палива, а також
сховищ відпрацьованого палива) шляхом  здійснення  державного
нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки
зазначених установок та примусових заходів.
   Держатомінспекція здійснює керівництво у зазначеній сфері та
несе відповідальність за її розвиток.
   2. Держатомінспекція  у  своїй  діяльності  керується
Конституцією України ( 888-09 ),  Конституційним договором між
Верховною Радою України та Президентом України ( 1к/95-ВР ),
законами України, постановами Верховної Ради України, указами і
розпорядженнями  Президента України, декретами, постановами і
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а
також  наказами  Мінекобезпеки.  У  межах  своїх повноважень
Держатомінспекція організовує  виконання  актів  законодавства
України і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.
   3. Держатомінспекція:
   бере участь у формуванні державної політики щодо нагляду за
ядерною та радіаційною безпекою ядерних установок, розробляє
механізми її реалізації;
   організовує та  здійснює державний нагляд за додержанням
законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної
безпеки, умов дії наданих ліцензій (дозволів) підприємствам,
установам та організаціям незалежно від форм  власності  та
господарювання, громадянам України, а також іноземним юридичним
особам і громадянам на спорудження, введення в дію, експлуатацію
та виведення з неї ядерних установок;
   забезпечує Мінекобезпеки інформацією про стан ядерної  і
радіаційної безпеки ядерних установок України; здійснює нагляд за
розробкою та впровадженням експлуатуючими організаціями заходів
щодо безпечної експлуатації та запобігання аваріям на них, а також
за їх готовністю до ліквідації наслідків аварій;
   перевіряє готовність експлуатуючих організацій до виконання
робіт (етапів робіт)) на системах, важливих для безпеки ядерних
установок, відповідно до вимог законодавства, норм, правил і
стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, виконує перевірки
готовності до пуску ядерних установок після ремонтів та аварійних
зупинок;
   подає за результатами проведених перевірок обов'язкові для
виконання приписи про усунення виявлених порушень і недоліків у
сфері безпеки використання ядерних установок та вимог наданих
ліцензій (дозволів);
   здійснює нагляд за дотриманням експлуатуючою організацією
установленого порядку обліку та реєстрації ядерних установок,
устаткування і систем, важливих для безпеки експлуатації цих
установок, контролює технічний огляд  та  здійснює  державну
реєстрацію відповідного обладнання та трубопроводів;
   здійснює нагляд за  виконанням  функцій  з  ядерної  та
радіаційної  безпеки  відповідними  структурними  підрозділами
експлуатуючої організації;
   готує пропозиції щодо пріоритетів у розвитку відповідних сфер
наглядової діяльності та вживає заходів щодо впровадження їх у
практику;
   розробляє процедури перевірки стану безпеки ядерних установок
та  дотримання  організаціями,  підприємствами і особами, що
виконують роботи на зазначених установках, вимог законів, норм,
правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, а також
вимог виданих їм ліцензій (дозволів) та виконує такі перевірки;
   застосовує примусові заходи (в межах наданих повноважень)
щодо юридичних та фізичних осіб у разі порушення ними законодавчих
актів, правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки,
а також умов наданих ліцензій (дозволів);
   здійснює нагляд за розробкою та впровадженням ліцензіатами
програм забезпечення якості на етапах спорудження, експлуатації та
виведення з експлуатації ядерних установок;
   здійснює нагляд за організацією підготовки  персоналу  і
посадових осіб, діяльність яких пов'язана з експлуатацією ядерних
установок, розглядає та узгоджує типові програми  підготовки
оперативного персоналу, видає ліцензії на підготовку персоналу для
експлуатації ядерних установок, а також ліцензії персоналу та
посадовим особам на виконання окремих видів діяльності, на які
поширюється дія державного регулювання у сфері  використання
ядерної енергії;
   розглядає і узгоджує методологічні документи щодо перевірки
знань правил та норм з ядерної та радіаційної безпеки у персоналу
організацій і підприємств, що виконують роботи  на  ядерних
установках або надають послуги для них, бере участь у роботі
екзаменаційних комісій з перевірки  таких  знань  згідно  з
установленим Мінекобезпеки порядком;
   виконує за дорученням Мінекобезпеки інспекційне обстеження
експлуатуючих організацій перед видачею їм ліцензій (дозволів) на
діяльність, пов'язану з використанням ядерних установок;
   контролює дотримання установленого порядку щодо повідомлень
про порушення в роботі ядерних установок та бере у разі потреби
участь у розслідуванні причин таких порушень, призначає комісії із
залученням фахівців відповідних організацій та  установ  для
розслідування порушень у разі виникнення ядерного інциденту чи
радіаційної аварії;
   аналізує звіти експлуатуючих організацій з безпеки ядерних
установок, а також звіти із розслідування порушень у їх роботі з
метою  оцінки  повноти проведеного розслідування та враховує
результати проведеного аналізу в інспекційних перевірках;
   бере участь  у  розробці  пропозицій  щодо удосконалення
екологічної безпеки ядерних установок,  здійснює  нагляд  за
організацією  та виконанням радіаційного контролю на ядерних
установках та в межах території їх охоронної зони;
   вивчає та впроваджує в практику своєї роботи світовий досвід
з питань інспекційної діяльності щодо ядерної та радіаційної
безпеки ядерних установок;
   забезпечує вдосконалення  системи  обліку,  звітності  та
державної статистики в межах своєї компетенції;
   Держатомінспекція у виконанні покладених на неї завдань є
незалежною від державних органів, установ і посадових осіб,
діяльність яких пов'язана з використанням ядерних установок, а
також  від  представницьких  органів  та  органів  місцевого
самоврядування і об'єднань громадян.
   4. Держатомінспекція має право:
   1) залучати спеціалістів міністерств,  інших  центральних
органів державної виконавчої влади, установ, організацій (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до
її компетенції;
   2) одержувати в установленому законодавством порядку від
міністерств, інших центральних та місцевих органів державної
виконавчої  влади,  органів  місцевого  самоврядування  та
представницьких органів інформацію, документи і матеріали, а від
Міністерства статистики безкоштовно статистичні дані, необхідні
для виконання покладених на неї завдань;
   3) скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать до її компетенції;
   4) безперешкодно в будь-який час відвідувати підприємства,
установи та організації незалежно від форм власності з метою
перевірки  дотримання  ними  законодавства,  правил,  норм і
стандартів, вимог наданих ліцензій (дозволів) під час використання
ядерних установок;
   5) надсилати  ліцензіатам, їх посадовим особам, а також
керівникам структурних підрозділів Уряду Автономної Республіки
Крим,  міністерств  та  інших  центральних органів державної
виконавчої влади обов'язкові для виконання приписи про усунення
порушень  і  недоліків у сфері безпеки використання ядерних
установок;
   6) застосовувати у встановленому порядку фінансові санкції до
підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності
та господарювання за порушення законодавчих актів, норм, правил і
стандартів з ядерної та радіаційної безпеки та умов наданих
ліцензій (дозволів);
   7) притягати в установленому порядку до відповідальності
осіб, винних у порушенні законодавчих та інших нормативних актів
про ядерну та радіаційну безпеку;
   8) надсилати ліцензіатам подання про невідповідність окремих
осіб займаній посаді, передавати в необхідних випадках матеріали
правоохоронним органам;
   9) обмежувати, припиняти чи зупиняти експлуатацію ядерних
установок або роботи, пов'язані з їх використанням чи наданням
послуг, у разі порушення вимог щодо ядерної та радіаційної
безпеки;
   10) одержувати від ліцензіатів необхідні пояснення та довідки
щодо стану ядерної та радіаційної безпеки, звіти про порушення
законодавчих актів, правил, норм та стандартів, а також про
порушення в  роботі  ядерних  установок,  технічну  й  іншу
документацію;
   11) подавати  керівництву  Мінекобезпеки  пропозиції  про
припинення дії ліцензій (дозволів) у разі порушення ліцензіатами
їх умов, а також законів, правил, норм і стандартів з безпеки
ядерних установок;
   12) залучати в установленому порядку компетентні організації
та  фахівців  до  проведення перевірок ядерних установок та
розслідування порушень у їх роботі;
   13) зобов'язувати ліцензіатів проводити, в тому числі із
залученням  експертних  органів,  контрольні  випробування та
технічний огляд устаткування, матеріалів, приладів і систем, а
також виконувати заходи, спрямовані на збереження досягнутого
рівня безпеки ядерних установок;
   14) контролювати виконання ліцензіатами установленого порядку
підготовки та допуску персоналу до робіт, перевіряти їх знання та
наявність відповідних документів;
   15) одержувати від відповідних підрозділів  Мінекобезпеки
інформацію про видані ним ліцензії (дозволи) та умови їх дії, а
також рішення щодо регулювання безпеки ядерних установок;
   16) володіти  спеціальними  транспортними  засобами  для
ефективного здійснення інспекційної діяльності;
   17) позачергово придбавати за відповідними документами в
касах вокзалів і портів квитки на всі види транспорту для
виконання своїх службових обов'язків;
   18) на  забезпечення  ліцензіатами  необхідних  умов для
виконання нею інспекційних і контрольних функцій та надання ними
послуг для друкування ділових паперів, а також на користування
потрібними для цього  приміщеннями,  обладнанням,  приладами,
засобами зв'язку, транспорту та оргтехніки.
   5. Держатомінспекція під час виконання покладених на неї
завдань взаємодіє з відповідними підрозділами  Мінекобезпеки,
міністерствами, іншими центральними органами державної виконавчої
влади, місцевими представницькими органами та органами місцевого
самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.
   6. Держатомінспекція в межах своїх повноважень на основі та
на виконання законодавства України видає накази і контролює їх
виконання.
   7. Головний державний інспектор України з ядерної безпеки
призначається Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства
охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки.
   Головний державний інспектор України з ядерної безпеки є
одночасно начальником Держатомінспекції, має заступників.
   Заступники головного  державного   інспектора   України
призначаються  Міністерством  охорони навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки за поданням головного державного
інспектора України з ядерної безпеки.
   Головний державний інспектор України з ядерної безпеки:
   несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Держатомінспекцію завдань і здійснення нею функцій, за повноту,
достатність та обгрунтованість висновків, рішень і вимог щодо
безпеки ядерних установок у межах своєї компетенції, визначає
ступінь відповідальності заступників начальника Держатомінспекції,
керівників її підрозділів;
   за  дорученням  Мінекобезпеки  організовує  виконання
міждержавних, національних і галузевих програм щодо державного
нагляду за ядерною та радіаційною безпекою ядерних установок;
   укладає трудові договори з працівниками Держатомінспекції.
   Рішення головного державного інспектора України, прийняті в
межах його компетенції, є остаточними і можуть бути оскаржені лише
в  судовому  порядку. Оскарження рішень головного державного
інспектора України з ядерної безпеки не зупиняє їх дії.
   До складу Держатомінспекції входять інспекції, що постійно
знаходяться  на  атомних  електростанціях,  та спеціалізовані
інспекції, які здійснюють нагляд у сфері діяльності, важливій для
безпеки ядерних установок.
   Державними інспекторами  з  ядерної безпеки є начальники
інспекцій (відділів), головні, провідні спеціалісти і спеціалісти
першої  категорії,  які  виконують  інспекційні функції щодо
здійснення державного нагляду з ядерної та радіаційної безпеки.
   8. Для  розгляду  найважливіших  питань  з  інспекційної
діяльності та безпеки ядерних установок при Держатомінспекції
утворюється  інспекторська  рада,  персональний  склад  якої
затверджується наказом Мінекобезпеки.
   У своїй діяльності інспекторська рада керується положенням,
затвердженим Міністерством  охорони  навколишнього  природного
середовища та ядерної безпеки.
   9. Структура Держатомінспекції, гранична чисельність та фонд
оплати праці її працівників затверджуються Міністром охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України.
Оплата праці працівників Держатомінспекції здійснюється відповідно
до вимог  статті 33  Закону  України  "Про державну службу"
( 3723-12 ).
   Штатний розпис  Держатомінспекції  і  положення  про  її
структурні    підрозділи    затверджуються    начальником
Держатомінспекції.
   10. Керівники адміністрацій ядерних установок забезпечують
працівників Держатомінспекції, що постійно виконують свої функції
на цих об'єктах, житловою площею з комунальними  послугами,
засобами  зв'язку, соціально-побутовим, культурним і медичним
обслуговуванням, в тому числі надають місця в дитячих дошкільних
закладах, оздоровчих таборах для дітей, будинках відпочинку та
профілакторіях, а також приміщеннями для службового і спеціального
автотранспорту під час провадження інспекційної діяльності.
   11. Держатомінспекція є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в установах банків, печатку із  зображенням
Державного герба України та своїм найменуванням.
   12. Головний державний інспектор з ядерної безпеки та його
заступники мають бланки із зображенням Державного герба України і
відповідним написом.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка