Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Типового договору купівлі-продажу пакетів акцій ВАТ


 
         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 1076 від 16.09.96         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   30 вересня 1996 р.
 vd960916 vn1076           за N 559/1584
 
        Про затвердження Типового договору
        купівлі-продажу пакетів акцій ВАТ
 
   З метою підвищення ефективності проведення  некомерційних
конкурсів під інвестиційні зобов'язання та на виконання п.2
постанов  Кабінету Міністрів від 27.06.96 N 687 ( 687-96-п ) та
N 688 ( 688-96-п ), Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Типовий договір купівлі-продажу пакету акцій
відкритого акціонерного товариства на некомерційному конкурсі під
інвестиційні зобов'язання (додається).
   2. Депортаменту інвестицій (Прокопович Н.) та Департаменту
правового забезпечення (Пукшин І.) забезпечити реєстрацію Типового
договору в Міністерстві юстиції України.
   3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Голова Фонду                      Ю.Єхануров
                       Затверджено
                  наказом Фонду державного майна
                  України від 16.09.96 р. N 1076
             Типовий договір
      купівлі-продажу пакету акцій відкритого
      акціонерного товариства на некомерційному
       конкурсі під інвестиційні зобов'язання
   м.Київ               "___" ___________ 199_ р.
 
_______________________________________________ (далі - Продавець)
     (назва органу приватизації)
в особі _________________________________________________________,
          (посада, прізвище,ім'я та по батькові)
який діє на підставі ____________________________________________,
                 (назва документа)
з однієї сторони, та _____________________________________________
______________________________________________ (далі - Покупець*),
       (назва юридичної особи)
   * Якщо покупцем є громадянин, про нього вказуються такі дані:
громадянство, прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання,
дані паспорта або документа, який посвідчує особу.
 
в особі _________________________________________________________,
        (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
який діє на підставі ____________________, з іншої сторони, уклали
           (назва документа)
цей Договір про нижчевказане:
             Предмет договору
   1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю
державну частку - пакет акцій відкритого акціонерного товариства
_________________________________________________ (далі - ВАТ), що
       (назва товариства)
знаходиться за адресою: _________________________________________,
                   (адреса ВАТ)
(далі - пакет акцій), а Покупець зобов'язується прийняти вказаний
пакет акцій і сплатити за нього ціну та виконати інвестиційні
зобов'язання, відповідно до інвестиційної програми (додаток N 1),
та умов, визначених цим Договором.
   2. Передача пакета акцій у власність Покупцю здійснюється
відповідно до п.27 постанови Кабінету Міністрів України від
27.06.96 N 687 та п.10 постанови Кабінету Міністрів України від
27.06.96 N 688.
   3. Згідно з планом розміщення акцій ВАТ, затвердженим наказом
Фонду державного майна України від ______________ N __________ за
результатами некомерційного конкурсу під інвестиційні зобов'язання
пакет акцій, що є об'єктом цього договору, в кількості ___________
_____ шт. номінальною вартістю ___________________________________
за одну акцію продано за ________________________________________.
                (ціна продажу пакета акцій)
            Порядок розрахунків
   4. Покупець протягом тридцяти календарних днів з моменту
підписання цього Договору зобов'язаний сплатити __________________
__________________________________________________________________
          (сума цифрами та літерами)
за придбаний пакет акцій.
   Оплата за  пакет  акцій  здійснюється  у  передбаченому
законодавством порядку.
   5. Оплата за пакет акцій здійснюється  Покупцем  шляхом
безготівкового перерахування коштів з відкритого Покупцем у банку
України іменного рахунку відповідно до платіжного доручення в сумі
_____________________________________________________________ грн.
з рахунку Покупця ________________________________________________
          (номер розрахункового рахунку та найменування
__________________________________________________________________
           банківської установи)
на рахунок Продавця ______________________________________________
          (номер розрахункового рахунку та найменування
__________________________________________________________________
           банківської установи)
   6. Термін оплати продовжується ще на 30 календарних днів за
умови сплати протягом одного місяця з моменту підписання не менш
як 50 відсотків ціни продажу пакета акцій.
            Обов'язки покупця
   7. Покупець зобов'язаний у встановлені терміни  повністю
сплатити ціну придбаного пакета акцій.
   8. Відповідно до умов некомерційного  конкурсу  Покупець
зобов'язується:
   - виконувати Інвестиційну програму, викладену в додатку N 1;
   - зберегти  робочі місця протягом двох років з моменту
укладання цього Договору не менше ________% від наявної кількості;
   - надавати Продавцю за його запитами відомості щодо виконання
умов цього Договору та Інвестиційної програми;
   - протягом терміну виконання Інвестиційної програми сприяти
представникам Продавця при перевірках діяльності ВАТ;
   - виконувати інші зобов'язання, що випливають з умов конкурсу
і не ввійшли до Інвестиційної програми, а саме:
   1. _________________________________________________________;
   2. _________________________________________________________;
   3. _________________________________________________________;
   4. _________________________________________________________;
   5. _________________________________________________________.
   9. При відсутності в умовах конкурсу заборони на продаж
пакета акцій протягом певного періоду та у разі, якщо Покупець
вирішить передати пакет акцій третій особі до завершення виконання
ним Інвестиційної програми, всі зобов'язання по її завершенню
переходять на цю особу.
            Обов'язки продавця
   10. Продавець зобов'язаний передати Покупцеві пакет акцій у
власність протягом 10 днів з моменту виконання умов згідно з
пунктом 2 цього Договору.
   11. Продавець несе відповідальність за збереження майна ВАТ
до підписання Акта прийому передачі пакета акцій.
           Відповідальність покупця
   12. У разі порушення терміну оплати вартості пакета акцій
Покупець сплачує Продавцеві пеню у розмірі ______% вартості пакета
акцій за кожний день прострочки.
   13. У випадку, коли Покупець протягом 30 днів з моменту
підписання цього Договору не сплатить 30% вартості пакета акцій,
то він сплачує Продавцеві неустойку у розмірі __________% вартості
пакета акцій. У цьому випадку результати некомерційного конкурсу
підлягають анулюванню, а чинний Договір підлягає розірванню.
   14. При недотриманні Покупцем зобов'язань щодо збереження
протягом визначеного терміну кількості робочих місць (за винятком
скорочення,  пов'язаного  із  санацією  та  реструктуризацією
підприємства) він сплачує штраф у розмірі ________ кратної суми
середньої заробітної плати кожного звільненого працівника та у
місячний термін поновлює кількість скорочених робочих місць. При
цьому кошти від штрафних санкцій перераховуються на рахунок служби
зайнятості за місцем знаходження приватизованого об'єкта.
   15. У разі невиконання чи неналежного виконання Інвестиційної
програми за цим Договором Покупець сплачує Продавцю пеню в розмірі
____________% від загальної вартості передбачених цим Договором
інвестицій за кожний день прострочки.
   16. У разі невиконання Покупцем умов цього Договору Продавець
має право у встановленому законодавством порядку порушити питання
про його розірвання та повернення пакета акцій у  державну
власність.
          Відповідальність продавця
   17. У разі порушення терміну передачі пакета акцій, що
передбачений в п.10 Продавець сплачує на рахунок Покупця пеню у
розмірі ________% вартості пакета акцій за кожний день прострочки.
             Особливі умови
   18. Загальний обсяг інвестицій визначається як загальний
розмір інвестицій, дисконтований з урахуванням терміну здійснення
інвестицій у відповідності зі ставкою рефінансування Національного
банку України, яка діє на дату підписання Догору.
   19. Контроль за виконанням умов Договору покладається на Фонд
державного майна України.
               Арбітраж
   20. Всі спори, що виникають при виконанні умов цього Договору
або у зв'язку з тлумаченням його положень, вирішуються шляхом
переговорів. Якщо  сторони  не досягли домовленості, то спір
передається на розгляд судових органів в порядку, встановленому
чинним законодавством.
       Зміни умов договору та його розірвання
   21. Зміна умов Договору або внесення доповнень до нього
можливо тільки за згодою сторін.
   22. Всі зміни та доповнення до Договору здійснюються тільки у
письмовій формі з наступним посвідченням таких змін та доповнень
в органах нотаріату.
   23. У разі невиконання однією із сторін умов цього Договору,
він може бути змінений або розірваний на вимогу другої сторони за
рішенням суду або арбітражного суду.
           Форс-мажорні обставини
   24. Сторони звільняються від відповідальності у  випадку
наставання форс-мажорних обставин.
               Витрати
   25. Всі витрати, пов'язані з укладанням цього Договору, його
нотаріальним посвідченням та реєстрацією, бере на себе Покупець.
            Строк дії договору
   26. Цей Договір укладено у трьох примірниках, які мають
однакову юридичну силу і набуває чинності з моменту підписання
його Сторонами та нотаріального посвідчення.
     Юридичні адреси та банківські реквізити сторін
 
   Продавець                   Покупець
_____________________             ____________________
_____________________             ____________________
 
                     Додаток N 1
               до Типового договору купівлі-продажу
           Інвестиційна програма
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
|Вид інвестиції |Форма внесення |   Сума   |Термін внесення |
|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|1. Грошові кош-|перерахування |        |        |
|ти (у валюті  |на рахунок ВАТ |        |        |
|України або в |(вказати бан- |        |        |
|іноземній валю-|ківські рекві- |        |        |
|ті)      |зити)     |        |        |
|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|2. Рухоме і не-|передача на ба-|грошовий екві- |        |
|рухоме майно  |ланс ВАТ    |валент вартості|        |
|        |        |інвестиції (у |        |
|        |        |валюті України |        |
|        |        |або в іноземній|        |
|        |        |валюті)    |        |
|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|3. Сировина та |поставка в на- |____"_____"____|        |
|напівфабрикати |туральній формі|        |        |
|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|4. Технології |на підставі до-|____"_____"____|        |
|та "ноу-хау"  |говорів    |        |        |
|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|5. Права інте- |____"_____"____|____"_____"____|        |
|лектуальної  |        |        |        |
|власності   |        |        |        |
|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|6. Інше    |        |        |        |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
Загальний розмір інвестицій: _____________________________________
 
 Голова конкурсної комісії          _____________________
 
 Відповідальний секретар           _____________________
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка