Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Положення про Державний комітет України у справах захисту прав споживачів


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
    ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
     N 926/2000 ( 926/2000 ) від 26.07.2000 )
      Про Положення про Державний комітет України
         у справах захисту прав споживачів
 
   Затвердити Положення про Державний комітет України у справах
захисту прав споживачів (додається).
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 16 жовтня 1996 року
     N 950/96
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                Указом Президента України
              від 16 жовтня 1996 року N 950/96
              ПОЛОЖЕННЯ
         про Державний комітет України
        у справах захисту прав споживачів
   1. Державний комітет України  у  справах  захисту  прав
споживачів (Держспоживзахист  України)  є  центральним органом
виконавчої влади, який забезпечує проведення у життя державної
політики щодо захисту прав споживачів на всій території України,
здійснює керівництво  дорученою  сферою  управління,  несе
відповідальність за стан її розвитку.
   Держспоживзахист України організовує діяльність щодо захисту
прав споживачів, сприяє виконанню в Україні Керівних принципів для
захисту інтересів споживачів, прийнятих Генеральною Асамблеєю ООН
9 квітня 1985 року, а також здійснює контроль за дотриманням
законодавства про рекламу.
   2. У своїй діяльності Комітет керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, указами і розпорядженнями
Президента України, постановами  і  розпорядженнями  Кабінету
Міністрів України, а також цим Положенням.
  Комітет узагальнює практику застосування законодавства  з
питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції з
удосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх
на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України. У
межах своїх повноважень Комітет організовує  виконання  актів
законодавства, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.
   3. Основними завданнями Держспоживзахисту України є:
   здійснення державного контролю за дотриманням законодавства
України про  захист прав споживачів центральними і місцевими
органами виконавчої  влади  та  господарюючими  суб'єктами  -
підприємствами  (об'єднаннями),  установами,   організаціями
незалежно від  форм  власності,  громадянами-підприємцями  та
іноземними юридичними особами,  що  проводять  підприємницьку
діяльність на території України;
   здійснення контролю   за   дотриманням  рекламодавцями,
виробниками та розповсюджувачами реклами  вимог  законодавства
України про рекламу у сфері захисту прав споживачів;
   захист споживачів від порушень рекламодавцями, виробниками та
розповсюджувачами реклами законодавства України про рекламу;
   захист інтересів і прав громадян як споживачів у  разі
придбання, замовлення  або  використання ними товарів (робіт,
послуг) для власних побутових потреб;
   вжиття до  господарюючих  суб'єктів, які порушують права
споживачів, а  також  до  рекламодавців,  виробників  та
розповсюджувачів реклами, які порушують законодавство про рекламу,
передбачених законодавством заходів впливу;
   координація роботи  з  Державним  комітетом  України  по
стандартизації, метрології та сертифікації, органами і установами
державного санітарного нагляду України та з іншими центральними і
місцевими органами виконавчої влади у питаннях захисту  прав
споживачів;
   здійснення міжнародного співробітництва у сфері захисту прав
споживачів;
   висвітлення у засобах масової інформації результатів  роботи
державних органів у справах захисту прав споживачів, інформування
населення про порядок реалізації прав споживачів та законодавства
про рекламу.
   4. Держспоживзахист України відповідно до покладених на нього
завдань:
   1) вивчає споживчий ринок товарів та послуг;
   2) перевіряє:
   на підприємствах  (в  їхніх  об'єднаннях),  в установах,
організаціях незалежно від форм власності, у громадян-підприємців,
іноземних юридичних осіб, що проводять підприємницьку діяльність
на території України (далі -  господарюючі  суб'єкти),  якість
продукції, товарів (робіт, послуг), дотримання обов'язкових вимог
щодо їхньої безпеки, а також дотримання правил торгівлі, виконання
робіт, надання послуг; у разі потреби перевіряє якість сировини,
матеріалів, напівфабрикатів  і  комплектуючих  виробів,  що
використовуються для виробництва продукції, товарів, виконання
робіт і надання послуг;
   дотримання рекламодавцями, виробниками і розповсюджувачами
реклами норм законодавства про рекламу;
   3) проводить   радіологічний,  хіміко-токсикологічний  і
фізико-хімічний контроль продуктів харчування, що виробляються та
реалізуються господарюючими суб'єктами, за їх рахунок;
   4) уживає заходів:
   до припинення відвантаження і реалізації продукції, що не
відповідає вимогам нормативних документів та небезпечна у сфері
виробництва, а також до зняття з виробництва, вилучення з обігу,
відкликання небезпечних продукції, товарів (робіт, послуг) у сфері
торгівлі, громадського харчування і послуг;
   публічного спростування,    коригування,    припинення
недобросовісної реклами;
   5) узагальнює результати роботи щодо захисту прав споживачів
та контролю за дотриманням законодавства про рекламу, розробляє і
вносить до  Кабінету  Міністрів  України  пропозиції  щодо
вдосконалення законодавства з цих питань;
   6) проводить експертизу та погоджує проекти  нормативних
актів, що стосуються інтересів споживачів та законодавства про
рекламу;
   7) бере в установленому порядку участь у роботі технічних
комітетів, художньо-технічних і координаційних рад, атестаційних,
дегустаційних комісій та в інших заходах, пов'язаних з визначенням
якості товарів народного споживання, послуг та діяльністю у галузі
реклами, і вносить відповідні пропозиції;
   8) узагальнює результати контролю, який здійснюють державні
органи у справах захисту прав споживачів, розробляє пропозиції
щодо усунення виявлених недоліків і подає їх відповідним органам
для вжиття заходів;
   9) передає відповідним органам матеріали перевірок за фактами
виявлених порушень та зловживань;
   10) перевіряє стан організації діяльності державних органів у
справах захисту прав споживачів в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі; заслуховує звіти керівників
зазначених органів щодо проведеної роботи, надає методичну та
практичну допомогу в її поліпшенні; вивчає і поширює позитивний
досвід;
   11) розглядає скарги, заяви і пропозиції громадян з питань,
що належать до компетенції Комітету; консультує споживачів з
питань законодавства про захист прав споживачів та про рекламу;
   12) веде  через засоби масової інформації роз'яснювальну
роботу, спрямовану на поглиблення правових знань  споживачів,
інформує населення про результати роботи державних органів у
справах захисту прав споживачів, здійснює видавничу діяльність;
   13) здійснює управління майном підприємств, що належать до
сфери управління  Комітету,  вживає  заходів  для  зміцнення
матеріально-технічної бази державних органів у справах захисту
прав споживачів і своєї власної;
   14) створює лабораторії та інші підрозділи, функцією яких є
дослідження (експертиза) якості товарів (робіт, послуг);
   15) бере участь у підготовці міжнародних договорів України,
укладає міжнародні договори міжвідомчого характеру;
   16) забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у
центральному апараті Комітету, його територіальних органах та на
підприємствах, що належать до сфери його управління;
   17) організовує професійну підготовку та  перепідготовку
кадрів системи державних органів  у  справах  захисту  прав
споживачів;
   18) здійснює інші функції, що випливають із покладених на
нього законодавством та нормативними документами завдань.
   5. Держспоживзахист України під час виконання покладених на
нього завдань  взаємодіє з центральними і місцевими органами
виконавчої влади, органами  державного  нагляду  і  контролю,
правоохоронними органами та громадськими організаціями, а також з
відповідними органами інших держав.
   6. Держспоживзахист України має право:
   1) давати господарюючим суб'єктам обов'язкові для виконання
приписи про припинення порушень прав споживачів; у разі потреби
повідомляє Державний комітет України по стандартизації, метрології
та сертифікації, його територіальні органи про порушення вимог
нормативних документів у процесі виробництва товарів народного
споживання для перевірки і вжиття заходів;
   2) безперешкодно входити до будь-яких виробничих, складських,
торговельних та інших приміщень господарюючих  суб'єктів  для
перевірки якості продукції, товарів (робіт, послуг), дотримання
обов'язкових вимог щодо їх безпеки, а також дотримання правил і
надання послуг;  вимагати  та  одержувати  від  господарюючих
суб'єктів, що перевіряються, необхідні нормативні документи, які
характеризують якість  продукції,  товарів  (робіт,  послуг),
сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, що
використовуються для виробництва, виконання робіт, надання послуг,
інші документи та відомості, необхідні для здійснення повноважень,
а також пояснення щодо виявлених порушень;
   3) перевіряти дотримання рекламодавцями,  виробниками  та
розповсюджувачами реклами вимог законодавства про рекламу у сфері
захисту прав споживачів; безперешкодно ознайомлюватися з усіма
необхідними документами, матеріалами, відео- та звукозаписами,
вимагати усні чи письмові пояснення, а також будь-яку  іншу
інформацію, необхідну для здійснення повноважень, передбачених
законодавством про рекламу;
   4) одержувати від центральних і місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, а також господарюючих
суб'єктів нормативні документи та інші відомості, необхідні для
виконання своїх повноважень;
   5) забороняти господарюючим суб'єктам реалізацію споживачам
продукції, товарів, виконання робіт, надання послуг:
   на які немає документів, що засвідчують їх відповідність
вимогам нормативних документів;
   на які актами законодавства або нормативними документами
встановлено обов'язкові вимоги щодо забезпечення безпеки життя,
здоров'я, майна споживачів і охорони навколишнього природного
середовища, якщо ця продукція, товари (роботи, послуги) не мають
сертифіката відповідності;
   завезених на  територію  України  без  документів,  які
підтверджують їхню належну якість;
   6) забороняти рекламу, що порушує вимоги законодавства про
рекламу, та вимагати її публічного спростування;
   7) вимагати від рекламодавця публікації  відомостей,  що
коригують (уточнюють, доповнюють) рекламу;
   8) приймати рішення:
   про припинення відвантаження і реалізації продукції у сфері
виробництва, а також про припинення у сфері торгівлі, громадського
харчування і послуг продажу та виробництва товарів, виконання
робіт і надання послуг, що не відповідають вимогам нормативних
документів, - до усунення виявлених недоліків;
   про тимчасове припинення діяльності господарюючих суб'єктів
(їх структурних  підрозділів,  філій,  представництв),  сфери
торгівлі, громадського харчування та послуг, що систематично
виробляють, реалізують недоброякісну продукцію, товари, порушують
правила торгівлі та надання  послуг,  умови  зберігання  та
транспортування продукції, товарів, - до усунення  виявлених
недоліків;
   у справах про порушення законодавства про рекламу в межах
його компетенції;
   9) опломбовувати в порядку, передбаченому законодавством, у
господарюючих суб'єктів сфери торгівлі, громадського харчування і
послуг виробничі, складські, торговельні та інші приміщення, а
також неправильні, несправні й такі, що не мають відповідного
клейма чи з порушеними термінами перевірки, вимірювальні прилади,
за допомогою яких здійснюється обслуговування  споживачів,  з
наступним повідомленням органів державної метрологічної служби
Державного комітету України по стандартизації, метрології  та
сертифікації, його  територіальних  органів  для  проведення
перевірних робіт і розпломбування;
   10) вилучати в установленому порядку неякісну продукцію,
товари, документи, інші предмети, що свідчать про порушення прав
споживачів;
   11) залучати за домовленістю спеціалістів інших центральних
органів виконавчої  влади,  наукових,  проектних  установ  і
організацій до перевірок дотримання законодавства про захист прав
споживачів та про рекламу;
   12) проводити  в  установленому  порядку  за  участю
заінтересованих центральних  органів  виконавчої  влади  та
господарюючих суб'єктів,  громадських  організацій  порівняльні
огляди, виставки, дегустації якості товарів;
   13) подавати до суду позови щодо захисту прав споживачів та
позови, у тому числі від невизначеного кола споживачів, з приводу
протиправних дій рекламодавців, виробників та розповсюджувачів
реклами;
   14) передавати матеріали перевірок на дії осіб, що містять
ознаки злочину, органам дізнання чи попереднього слідства;
   15) накладати на винних осіб у  випадках,  передбачених
законодавством, адміністративні стягнення;
   16) накладати стягнення:
   на господарюючих суб'єктів - за порушення законодавства про
захист прав споживачів відповідно до статті 23 Закону України "Про
захист прав споживачів" ( 1023-12 );
   на рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами - за
порушення законодавства про рекламу відповідно до статті 27 Закону
України "Про рекламу" ( 270/96-ВР );
   17) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням
у міжнародних організаціях та під час укладення  міжнародних
договорів України;
   18) скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать до його компетенції;
   19) притягати до дисциплінарної відповідальності керівників
територіальних органів Комітету, підприємств, що належать до сфери
його управління;
   20) одержувати безплатно від органів державної статистики
відповідні статистичні матеріали.
   7. Держспоживзахист України у межах своїх повноважень видає
на основі й на виконання законодавства накази, організовує і
контролює їх виконання.
   Комітет у разі потреби видає разом з іншими центральними та
місцевими органами  виконавчої  влади,  органами  місцевого
самоврядування спільні акти.
   Нормативно-правові акти  Комітету  підлягають  державній
реєстрації у Міністерстві юстиції України в порядку, встановленому
законодавством.
   Рішення Комітету з питань державного захисту прав споживачів,
видані у межах його повноважень, є обов'язковими для виконання
центральними і  місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, а також господарюючими суб'єктами.
   Рішення Комітету у справах про порушення законодавства про
рекламу є обов'язковими для виконання рекламодавцями, виробниками
та розповсюджувачами реклами.
   8. Держспоживзахист України очолює Голова, який призначається
на посаду та звільняється з посади відповідно до Конституції
України.
   Голова має заступників, які за поданням Прем'єр-міністра
України призначаються  на  посаду  та  звільняються з посади
Президентом України.  Розподіл  обов'язків  між  заступниками
провадить Голова Комітету.
   Голова здійснює керівництво Держспоживзахистом України та
спрямовує його діяльність, несе персональну відповідальність за
виконання покладених на Держспоживзахист  України  завдань  і
здійснення ним своїх функцій, визначає ступінь відповідальності
заступників Голови,  керівників  підрозділів  Держспоживзахисту
України, затверджує штатний розпис та положення про структурні
підрозділи Держспоживзахисту України.
   Держспоживзахист України утворює систему державних органів у
справах захисту прав споживачів.
   9. Для погодженого вирішення  питань,  що  належать  до
компетенції Держспоживзахисту України, обговорення найважливіших
напрямів його діяльності утворюється колегія у складі Голови
Комітету, заступників Голови за посадою, а також інших керівних
працівників Комітету.
   До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
органів виконавчої влади та представники відповідних громадських
організацій.
   Склад колегії Держспоживзахисту України затверджує Кабінет
Міністрів України.
   Рішення колегії проводяться в життя наказами Комітету.
   10. Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального апарату Держспоживзахисту України затверджує Кабінет
Міністрів України.
   Структуру центрального   апарату   Комітету  затверджує
Віце-прем'єр-міністр України.
   11. Держспоживзахист України є  юридичною  особою,  має
самостійний баланс,  рахунки  в установах банків, печатку із
зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                 Д.ТАБАЧНИК
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка