Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок приватизації майна підприємств і організацій рибної галузі


         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНУ УКРАЇНИ
      МІНІСТЕРСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 1218/174 від 11.10.96       Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   31 жовтня 1996 р.
 vd961011 vn1218/174         за N 636/1661
 
    Про затвердження Положення про порядок приватизації
     майна підприємств і організацій рибної галузі
     ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду
                    державного майна
      N 1631/114 ( z0537-98 ) від 18.08.98 
      N 1898/175 ( z0661-00 ) від 12.09.2000 )
 
   Відповідно до Закону України "Про особливості приватизації
майна в агропромисловому комплексі"  ( 290/96-ВР ), постанови
Кабінету Міністрів України  від 15 листопада 1995 року  N 911
( 911-95-п ) "Про першочергові заходи щодо реалізації Програми
діяльності  Кабінету  Міністрів  України  на  1995-1996 роки"
Н А К А З У Є М О:
   1. Затвердити  Положення  про порядок приватизації майна
підприємств і організацій рибної галузі, що додається.
   2. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника Міністра рибного господарства України Бондаренка В.І.,
заступника Голови Фонду державного майна України Ковтюха В.М.
 
 Голова Фонду державного майна             Ю.Єхануров
 
 Перший заступник Міністра              В.Бондаренко
                       Затверджено
                 наказом Фонду державного майна
                 України та Міністерства рибного
                 господарства України
                 від 11 жовтня 1996 р. N 1218/174
                (у редакції наказу Фонду державного
                майна  України  та  Міністерства
                аграрної  політики  України  від
                12.09.2000 ( z0661-00 ) N 1898/175)
                 
    Положення про порядок приватизації майна підприємств
          і організацій рибної галузі
          Розділ 1. Загальні положення
   1.1. Це Положення розроблене відповідно до Закону України
"Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію майна
державних підприємств" від 19.02.97 N 89/97-ВР ( 89/97-ВР ),
Закону  України  "Про  особливості  приватизації  майна  в
агропромисловому комплексі"   від   10.07.96  N  290/96-ВР
( 290/96-ВР ), Державної програми приватизації на 2000-2002 роки,
затвердженої Законом України "Про державну програму приватизації"
від 18.05.2000 N 1723-III ( 1723-14 ) і визначає  порядок
приватизації майна підприємств і організацій рибної галузі (далі -
Положення).
   1.2. Це Положення визначає порядок приватизації підприємств і
організацій рибної галузі, а саме:
   рибокомбінатів, рибницько-меліоративних       станцій,
нерестово-вирощувальних рибницьких    господарств,     які
спеціалізуються  на  вирощуванні  рибопосадкового матеріалу і
товарної риби в ставках, басейнах, лиманах та інших внутрішніх
водоймах (далі - рибні господарства);
   комбікормових заводів, що виробляють спеціальні рибні корми;
підприємств, на яких виготовляється обладнання для рибництва та
знаряддя лову; пересувних механізованих колон, які спеціалізуються
на  будівництві  та  ремонті  рибогосподарських  об'єктів;
рибокомбінатів  і  рибозаводів  з переробки рибної сировини;
холодильників, призначених для зберігання риби, а також інших
підприємств, які переробляють сировину рибних господарств (далі -
рибні підприємства).
   Це положення  не  регулює  приватизацію державного майна
рибокомбінатів і рибозаводів з переробки океанічної (морської)
сировини та об'єктів океанічного рибопромислового флоту.
   1.3. Згідно зі ст. 5 Закону України "Про приватизацію майна
державних підприємств" ( 89/97-ВР ) приватизації не підлягають
акваторії портів, причали всіх категорій і призначень, причальні у
портах і гідрографічні споруди, набережні причалів,  захисні
споруди  та системи сигналізації, портові системи інженерної
інфраструктури та споруди  зв'язку,  енерговодопостачання  та
водовідведення,  автомобільні дороги та залізничні колії (до
першого розгалуження за межами території порту), навчальний та
гідрографічний  флот,  майнові  комплекси суднових інспекцій,
водосховища і водо-господарські канали комплексного призначення,
міжгосподарські  меліоративні  системи,  гідротехнічні захисні
споруди.
   1.4. При проведенні робіт з реструктуризації підприємств, що
приватизуються, повинна зберігатися профільність, технологічна
єдність виробництв та цілісність майнових комплексів і технологій.
   1.5. Погодження умов приватизації підприємств та організацій
рибної  галузі з Кабінетом Міністрів України здійснюється в
установленому порядку.
   При цьому  у  проектах  планів  приватизації  зазначених
підприємств та організацій комісією з приватизації визначається
пакет акцій розміром 25 або 50 відсотків статутного фонду плюс
одна акція відповідного ВАТ, який тимчасово, терміном на 3 роки
залишається у власності держави.
     Розділ 2. Приватизація майна рибних господарств
   2.1. Приватизація  державного  майна  рибних  господарств
здійснюється шляхом перетворення їх  у  відкриті  акціонерні
товариства або в колективні сільськогосподарські підприємства на
умовах, передбачених статтями 5, 6, 7 Закону України  "Про
особливості приватизації  майна  в агропромисловому комплексі"
( 290/96-ВР ).
   2.2. Перетворенню у відкриті акціонерні товариства підлягають
рибні  господарства,  вартість  майна яких є достатньою для
формування статутних фондів відкритих акціонерних товариств. Умови
приватизації таких господарств погоджуються з Кабінетом Міністрів
України.
   2.3. Рибні господарства, вартість майна яких недостатня для
формування  статутного  фонду   акціонерного   товариства,
приватизуються   шляхом  перетворення  їх  у  колективні
сільськогосподарські  підприємства  без  погодження  умов  їх
приватизації з Кабінетом Міністрів України.
   2.4. Приватизація рибних господарств здійснюється в порядку,
що визначається Фондом державного майна України.
   2.5. При визначенні пільг, передбачених ст. 6 Закону України
"Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі"
( 290/96-ВР ), працівникам підприємства, що приватизується, та
прирівняним до них особам безоплатно надається частка державного
майна (акцій), розмір якої визначається як добуток вартості майна,
що припадає на одного члена колективного сільськогосподарського
підприємства по області (Автономній Республіці Крим) і кількості
працівників підприємства, що приватизується, та прирівняних до них
осіб.
   2.6 Працівники рибних господарств, що приватизуються, а також
колишні  працівники  цих господарств, які вийшли на пенсію,
звільнені на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю
України ( 322-08 ) і не працюють з моменту звільнення на інших
підприємствах, особи, які мають право відповідно до законодавства
повернутися на попереднє місце роботи на цьому підприємстві,
інваліди, звільнені у зв'язку з каліцтвом  або  професійним
захворюванням, та працівники, звільнені за станом здоров'я, а
також працівники соціально-культурних і  оздоровчо-лікувальних
закладів, що приватизуються у складі підприємств, на балансі яких
вони перебувають, у разі продажу пакета акцій  відповідного
підприємства, яке підлягає приватизації у зв'язку з приведенням
розмірів пакетів акцій, що тимчасово залишаються у державній
власності, у відповідність до Державної програми приватизації на
2000 - 2002 роки ( 1723-14 ), мають право на пільги щодо
безоплатної передачі майна, нереалізованого в повному обсязі під
час розміщення решти акцій цього підприємства.
    Розділ 3. Приватизація майна рибних підприємств, що
 обслуговують рибні господарства та переробляють їхню сировину
   3.1. Приватизація рибних підприємств, що обслуговують рибні
господарства  та  переробляють їхню сировину, здійснюється в
порядку, що визначається Фондом державного майна України.
   3.2. Плани приватизації рибних підприємств розробляються в
порядку, що визначається Фондом державного майна України.
   3.3. У плані приватизації визначається квота для безоплатної
передачі акцій недержавним сільськогосподарським підприємствам
(колективні  сільськогосподарські  підприємства, спілки селян,
колгоспи, спілки кооперативів, акціонерні товариства, селянські
(фермерські) господарства та інші суб'єкти сільськогосподарських,
рибних підприємств недержавних  форм  власності)  та  рибним
господарствам (після їх приватизації), які забезпечують сировиною
ці підприємства або користуються їхніми послугами  (далі  -
товаровиробники), а також квота для продажу акцій за власні кошти
та  компенсаційні  сертифікати   працівникам   відповідних
товаровиробників.
   Перелік товаровиробників, яким безоплатно передаються акції
рибного підприємства, та розподіл акцій між цими господарствами
визначаються комісією з приватизації на підставі відповідних
пропозицій Державного департаменту рибного господарства України.
   3.4. Перетворення рибних підприємств у відкриті акціонерні
товариства на виконання плану приватизації здійснюється відповідно
до Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних
підприємств і підприємств зі змішаною формою власності у відкриті
акціонерні товариства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від  11.09.96 N 1099 ( 1099-96-п ) (зі змінами та
доповненнями).
 
( Положення в редакції Наказів Фонду державного майна N 1631/114
(  z0537-98  ) від 18.08.98, N 1898/175 ( z0661-00 ) від
12.09.2000 )
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка