Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Головну контрольно-ревізійну інспекцію Міністерства оборони України


 
              Н А К А З
           МІНІСТРА ОБОРОНИ УКРАЇНИ
 
 N 313 від 31.12.93         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ             юстиції України
                   28 лютого 1994 р.
 vd931231 vn313           за N 35/244
 
      Про затвердження Положення  про Головну
      контрольно-ревізійну інспекцію Міністерства
             оборони України
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міноборони
    N 257 ( z0548-96 ) від 12.09.96 )
 
   Враховуючи, що в даний час сталися зміни в законодавстві
України, з  метою  удосконалення  організації роботи Головної
контрольно-ревізійної інспекції Міністерства оборони України і
підвищення якості  та  ефективності  здійснення  контролю  за
дотриманням чинного законодавства в оборонній, економічній та
соціальній сферах діяльності Збройних Сил України Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  Положення про Головну контрольно-ревізійну
інспекцію Міністерства оборони України в новій редакції, залишивши
її в апараті Міністра оборони на основі раніше затвердженого
штату (Положення додається).
   2. Начальнику  Головної контрольно-ревізійної інспекції в
термін до 15 січня 1994 року підготувати відповідні документи та
представити їх до Міністерства юстиції України для державної
реєстрації цього наказу та затвердженого ним Положення про Головну
контрольно-ревізійну інспекцію  згідно з  постановою Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731 ( 731-92-п ).
   3. Вважати такими, що втратили чинність, пункт 2 наказу
Міністра оборони України від 27 лютого 1993 року N 46 "Про
введення в  дію  Положення  про  Головну контрольно-ревізійну
інспекцію Міністерства оборони України" та накази Міністра оборони
від 19 травня 1993 року N 101 і від 29 червня 1993 року N 139 "Про
внесення доповнень  та  змін  у  Положення  про  Головну
контрольно-ревізійну інспекцію Міністерства оборони України".
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
Головної контрольно-ревізійної  інспекції  Міністерства оборони
України.
   5. Наказ розіслати до окремої військової частини.
 
 
 Міністр оборони України
 Генерал армії України              В.Радецький
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   наказом Міністра оборони
                   України від 31 грудня 1993
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про Головну контрольно-ревізійну інспекцію
          Міністерства оборони України
           I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
   1. Головна контрольно-ревізійна інспекція (ГКРІ) є органом
Міністерства оборони України, входить до апарату Міністра оборони
України і має призначення здійснювати у межах своєї компетенції
контроль за дотриманням чинного законодавства у Збройних Силах
України й   забезпеченням   соціально-правового   захисту
військовослужбовців та членів їх сімей.
   2. Головна контрольно-ревізійна інспекція підпорядковується
безпосередньо Міністру оборони України, виконує його доручення і
про результати перевірок доповідає йому особисто для прийняття
відповідного рішення.
   3. У  своїй  діяльності  інспекція  керується  чинним
законодавством України, наказами, директивами Міністра оборони
України, а також цим Положенням.
            II. ЗАВДАННЯ ГКРІ
   На Головну контрольно-ревізійну інспекцію покладається:
   1. Проведення планових перевірок додержання законності в
адміністративно-господарській діяльності  командирів  та  інших
посадових осіб, виконання ними вимог  чинного  законодавства,
Статутів Збройних Сил, наказів, директив Міністра оборони України,
а також проведення вибіркових контрольних ревізій.
   2. Проведення  за  дорученням  Міністра  оборони України
перевірок фактів порушень чинного законодавства посадовими особами
Збройних Сил.
   3. Здійснення контролю за виконанням у Збройних  Силах
України законодавства  про  соціальний  і  правовий  захист
військовослужбовців та членів їх сімей. Проведення перевірок з
приводу порушень прав і свобод військовослужбовців та членів їх
сімей і підготовка відповідних пропозицій Міністру оборони  щодо
поновлення порушених прав.
   4. Проведення контрольних  перевірок фактичного  усунення
раніше виявлених порушень  вимог законів, військових статутів,
наказів та директив Міністра оборони України.
   5. Виконання  доручень  Міністра  оборони з питань, які
віднесені до компетенції інспекції.
   6. Аналіз та узагальнення причин порушень законності і умов,
що їм сприяють, внесення рекомендацій та пропозицій щодо їх
усунення і запобігання в подальшому.
   7. Організація і проведення контрольних перевірок і ревізій
у військових формуваннях, де раніше працювали інші ревізійні
структури Збройних Сил України. ( Розділ II доповнено пунктом 7
згідно з Наказом Міноборони N 257 ( z0548-96 ) від 12.09.96 )
   8. Методичне  керівництво  контрольно-ревізійними органами
Збройних Сил України. ( Розділ II доповнено пунктом 8 згідно з
Наказом Міноборони N 257 ( z0548-96 ) від 12.09.96 )
   9. Отримання,   узагальнення   та   аналіз  звітності
контрольно-ревізійної роботи у Збройних Силах України, підготовка
звітів до  державних  статистичних  органів  та відпрацювання
пропозицій щодо удосконалення цієї роботи. ( Розділ II доповнено
пунктом 9 згідно з Наказом Міноборони N 257  ( z0548-96 ) від
12.09.96 )
   10. Організація і здійснення разом з Головним управлінням
військової освіти  Міністерства  оборони  України  навчання
інспекторського складу контрольно-ревізійних органів Збройних Сил
України. ( Розділ II доповнено пунктом 10 згідно з Наказом
Міноборони N 257 ( z0548-96 ) від 12.09.96 )
       III. ПРАВА ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ОСОБОВОГО
              СКЛАДУ ГКРІ
   Підставою для виконання своїх обов'язків офіцерами інспекції
є письмове розпорядження, видане начальником ГКРІ за дорученням
Міністра оборони України.
   Офіцери інспекції при виконанні службових обов'язків мають
право:
   1. Беззаперечного допуску на всі об'єкти  Збройних  Сил
України, а також до документів, матеріальних цінностей, озброєння
і техніки. Допуск офіцерів ГКРІ на об'єкти та до документів
особливої важливості здійснюється за спеціальним розпорядженням
Міністерства оборони України або начальника Генерального штабу
Збройних Сил України. ( Пункт 1 розділу III із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міноборони N 257 ( z0548-96 ) від 12.09.96 )
   2. Вимагати від посадових осіб надання довідок, документів,
письмових пояснень щодо питань, які виникають у процесі перевірок.
   3. У межах чинного законодавства призначати позачергові
повні або  часткові  інвентаризації  матеріальних  цінностей,
контрольні обміри будівельно-монтажних та інших робіт, контрольні
запуски сировини і матеріалів у виробництво, огляди сировини,
матеріалів та державних стандартів продукції, взяття проб і
зразків на дослідження, перевіряти повноту оприбуткування та
законність витрачання коштів, реалізації матеріальних цінностей,
Правильність  застосування  норм  природних  втрат  при  їх
транспортуванні, зберіганні та переробці. ( Пункт 3 розділу III
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міноборони N 257 
( z0548-96 ) від 12.09.96 )
   4. Залучати для проведення перевірок необхідних фахівців.
   5. При виявленні зловживань вилучати у встановленому порядку
документи, якщо зберігання їх не гарантується, а також фіктивні
документи для приєднання їх до акту перевірки (ревізії); вимагати
вжиття заходів щодо забезпечення зберігання документів з метою їх
подальшої передачі (у випадку  необхідності)  правоохоронним
органам.
   6. У разі крайньої потреби при виявленні явно незаконних
рішень посадових осіб негайно доповідати Міністру оборони.
          IV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГКРІ
   1. Робота інспекції організується на основі перспективних
планів, які затверджуються Міністром оборони України на кожне
півріччя.
   2. Головна контрольно-ревізійна  інспекція,  як  правило,
приймає до  перевірки  матеріали, що містять  факти порушень
законності посадовими особами центрального апарату Міністерства
оборони України, видів Збройних Сил, керівним складом округів
(оперативних командувань),  об'єднань і з'єднань. Крім цього,
можуть також прийматися матеріали перевірок, проведених раніше
іншими органами військового управління, якщо об'єктивність їх
висновків викликає сумнів.
   3. В процесі проведення перевірок фактів порушень законності,
контрольних ревізій  інспекція  взаємодіє  з  командуванням,
контрольно-ревізійними, правоохоронними  органами,  армійською
громадськістю.
   4. Результати перевірок  оформляються  письмово  (актами,
довідками, доповідними  записками). Висновки та пропозиції за
результатами перевірок доповідаються Міністру оборони України для
прийняття рішення.
   5. Головна контрольно-ревізійна інспекція самостійно веде
службове листування, таємне та нетаємне діловодство.
   6. Начальник інспекції самостійно видає накази по стройовій
частині.
      V. ОБОВ'ЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЗБРОЙНИХ СИЛ ПО
          ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ДІЯЛЬНОСТІ ГКРІ
   У зв'язку  з  виконанням  Головною  контрольно-ревізійною
інспекцією функціональних обов'язків посадові особи Збройних Сил
України зобов'язані:
   - пред'являти  (в  оригіналі)  документи,  що підлягають
перевірці;
   - надавати довідки стосовно питань, які перевіряються;
   - за вимогами офіцерів інспекції давати письмові пояснення з
питань, що стосуються перевірок;
   - виділяти за пропозицією посадових осіб інспекції необхідних
фахівців для участі в проведенні перевірок, ревізій;
   - створювати умови для нормальної роботи офіцерів інспекції,
надавати їм приміщення, засоби зв'язку та пересування, сприяти у
проведенні перевірок;
   - військовим  комендантам  гарнізонів, органам військових
сполучень сприяти забезпеченню членів інспекції  квитками  на
залізничний, автомобільний, річковий або повітряний транспорт при
виконанні службових завдань.
      VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ГКРІ
   Члени інспекції несуть персональну  відповідальність  за
повноту та якість виконання завдань, за тенденційне тлумачення
або приховування виявлених фактів порушень законності посадовими
особами Збройних Сил України, а також за розголошення стороннім
особам конфіденційної та таємної інформації,  отриманої  при
виконанні службових обов'язків.
( Розділ VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міноборони
N 257 ( z0548-96 ) від 12.09.96 )
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка