Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів


 
       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
            П О Л О Ж Е Н Н Я
 
 N 198 від 7.09.93         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ             юстиції України
                  31 грудня 1993 р.
 vd930907 vn198           за N 208
 
       Про Свідоцтво про проходження підвищення
       кваліфікації та перепідготовки молодших
       медичних та фармацевтичних спеціалістів
 
   1. Свідоцтво  про проходження підвищення кваліфікації та
перепідготовки молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів
(надалі - свідоцтво) є документом, в якому відображаються всі
етапи підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних
і фармацевтичних спеціалістів (додаток).
   2. Молодшим медичним і фармацевтичним спеціалістам,  які
закінчили цикли спеціалізації та удосконалення на постійно діючих
курсах і в училищах підвищення кваліфікації і перепідготовки цих
спеціалістів, видається свідоцтво, в якому робиться відповідний
запис про навчання.
   У випадку коли таке свідоцтво раніше видавалося, то нове
свідоцтво не видається і відповідний запис про навчання вноситься
в раніше видане.
   3. Право підпису у свідоцтві надається директорам постійно
діючих курсів і училищ підвищення кваліфікації та перепідготовки
молодших спеціалістів з медичною і фармацевтичною освітою.
 
                  Додаток
                  до Положення про Свідоцтво
                  про проходження підвищення
                  кваліфікації та перепідготовки
                  молодших медичних та
                  фармацевтичних спеціалістів
       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
          СВІДОЦТВО N_______________
          до диплома N_______________
       про проходження підвищення кваліфікації
       та перепідготовки молодших  медичних
          і фармацевтичних працівників
 
 Прізвище _____________________________________
 Ім'я _________________________________________
 По батькові __________________________________
                           На розвороті
        Відомості про проходження підвищення
         кваліфікації та перепідготовки
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 Рік проходження|Заклади, в яких|Назва циклу|Тривалість|Посада,яку
 підвищення ква-|спеціаліст про-|спеціаліза-|циклу (в |займає
 ліфікації та  |ходив (ла) під-|ції, удос- |місяцях) |спеціаліст
 перепідготовки |вищення квалі- |коналення, |     |під час
        |фікації та пе- |тематичного|     |направлен-
        |репідготовки  |удоскона- |     |ня на під-
        |        |лення   |     |вищення
        |        |      |     |кваліфіка-
        |        |      |     |ції та пе-
        |        |      |     |репідго-
        |        |      |     |товки
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
   М. П.               Підпис
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   наказом Міністерства
                   охорони здоров'я України
                   від 07.09.1993 р. N 198
                   ( z0206-93 )
               ПЕРЕЛІК
     циклів спеціалізації та удосконалення молодших
         медичних і фармацевтичних кадрів
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 NN| Найменування циклів | Форма |Тривалість| Контингент слухачів
  |           |навчання|циклу (в |
  |           |    |місяцях) |
 ——|—————————————————————|————————|——————————|————————————————————
 1 |     2     |  3  |  4   |     5
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 1. Організація охорони   спец.   2   Головні медсестри,
  здоров'я                 акушерки лікпрофус-
                       танов (їх резерв)
 2. Організація охорони  удоск.   1   головні медсестри,
  здоров'я                 акушерки лікпрофус-
                       танов
 3. Організація охорони   спец.   2   старші медсестри
  здоров'я                 лікпрофустанов
 4. Організація охорони  удоск.   1   старші медсестри
  здоров'я                 лікпрофустанов
 5. Організація охорони  удоск.   1   фельдшери ФАП,
  здоров'я                 амбулаторій
 6. Організація охорони  удоск.   1   фельдшери (медсест-
  здоров'я                 ри) шкіл, інтерна-
                       тів, училищ, ПТУ
 7. Терапія        удоск.   1   медсестри терапев-
                       тичних відділень і
                       кабінетів
 8. Гастроентерологія    спец.   2   медсестри гастроен-
 9. Гастроентерологія   удоск.   1   терологічних відді-
                       лень і кабінетів
10. Нефрологія       спец.   2   медсестри нефроло-
11. Нефрологія       удоск.   1   гічних відділень і
                       кабінетів
12. Ендокринологія     спец.   2   медсестри ендокри-
13. Ендокринологія     удоск.   1   нологічних відділень
                       і кабінетів
14. Гематологія       спец.   2   медсестри гематоло-
15. Гематологія      удоск.   1   гічних відділень і
                       кабінетів
16. Пульмонологія     удоск.   1   медсестри пульмоно-
                       логічних відділень і
                       кабінетів
17. Алергологія       спец.   2   медсестри алерголо-
18. Алергологія      удоск.   1   гічних відділень і
                       кабінетів
19. Кардіологія та інтен-  спец.   2   медсестри кардіоло-
  сивна терапія               гічних відділень і
                       кабінетів
20. Кардіологія та інтен- удоск.   1   медсестри кардіоло-
  сивна терапія               гічних відділень і
                       кабінетів
21. Неврологія       удоск.   1   медсестри невроло-
                       гічних відділень і
                       кабінетів
22. Швидка та невідкладна  спец.   2   фельдшери (медсест-
  допомога        удоск.   1   ри) станцій та від-
                       ділень швидкої та
                       невідкладної медич-
                       ної допомоги
23. Наркологія       спец.   1,5   фельдшери та мед-
24. Наркологія       удоск.   1   сестри наркологічної
                       служби
25. Гігієна праці      спец.   2   помічники санітарних
26. Гігієна праці     удоск.   1   лікарів СЕС по гігі-
                       єні праці
27. Гігієна харчування   спец.   2   помічники санітарних
28. Гігієна харчування   удоск.   1   лікарів СЕС по гігі-
                       єні харчування
29. Комунальна гігієна   спец.   2   помічники санітарних
30. Комунальна гігієна   удоск.   1   лікарів СЕС по кому-
                       нальній гігієні
31. Гігієна дітей та    спец.   2   помічники санітарних
  підлітків                 лікарів СЕС по гігі-
32. Гігієна дітей та    удоск.   1   єні дітей та підліт-
  підлітків                 ків
33. Епідеміологія      спец.   2   помічники епідеміо-
34. Епідеміологія     удоск.   1   логів СЕС
35. Паразитологія      спец.   2   помічники паразито-
36. Паразитологія     удоск.   1   логів СЕС
37. Ентомологія       спец.   2   помічники ентомо-
38. Ентомологія      удоск.   1   логів СЕС
39. Акушерство       удоск.   1   акушерки пологових
                       будинків і відділень
40. Акушерство       удоск.   1   акушерки жіночих
                       консультацій та ог-
                       лядових кабінетів
41. Акушерство       удоск.   1   акушерки ФАП, здо-
                       ровпунктів
42. Хірургія        спец.   2   операційні та стар-
43. Хірургія        удоск.   1   ші операційні мед-
                       сестри
44. Хірургія        удоск.   1   медсестри хірургіч-
                       них відділень і ка-
                       бінетів
45. Хірургія        удоск.   1   медсестри хірургіч-
                       них дитячих відді-
                       лень і кабінетів
46. Онкологія        спец.   2   медсестри онколо-
47. Онкологія       удоск.   1   гічних відділень і
                       кабінетів
48. Урологія        спец.   2   медсестри уроло-
49. Урологія        удоск.   1   гічних відділень і
                       кабінетів
50. Нейрохірургія      спец.   2   медсестри нейрохі-
51. Нейрохірургія     удоск.   1   рургічних відділень
52. Травматологія та    спец.   1,5   медсестри перев'я-
  ортопедія                 зочних травматоло-
53. Травматологія та    удоск.   1   гічних та травмато-
  ортопедія                 лого-ортопедичних
                       відділень
54. Травматологія та    спец.   2   гіпсувальні техніки-
  ортопедія                 ортезісти
55. Травматологія та    удоск.   1   гіпсувальні техніки-
  ортопедія                 ортезісти
56. Трансфузіологія     спец.   1,5   медсестри станцій,
57. Трансфузіологія    удоск.   1   відділень і кабіне-
                       тів переливання кро-
                       ві
58. Амбулаторно-поліклі-  спец.   1,5   медсестри терапев-
  нічна справа               тичних дільниць і
59. Амбулаторно-поліклі-  удоск.   1   відділень профілак-
  нічна справа               тики
60. Амбулаторно-поліклі-  удоск.   1   медсестри (фельдше-
  нічна справа               ри) цехових лікарсь-
                       ких дільниць, здо-
                       ровпунктів
61. Інфекційні хвороби   спец.   2   медсестри інфекцій-
62. Інфекційні хвороби   удоск.   1   них відділень та
                       кабінетів
63. Фтизіатрія       спец.   1,5   медсестри протиту-
64. Фтизіатрія       удоск.   1   беркульозних диспан-
                       серів, лікарень,
                       відділень і санато-
                       ріїв
65. Психіатрія       спец.   2   медсестри психіат-
66. Психіатрія       удоск.   1   ричних установ
67. Психотерапія      спец.   1,5   медсестри психоте-
68. Психотерапія      удоск.   1   рапевтичних кабіне-
                       тів
69. Анестезіологія та    спец.   2,5   медсестри-анесте-
  реаніматологія              зістки відділень
70. Анестезіологія та   удоск.   1   (груп) анестезіоло-
  реаніматологія              гії і реаніматології
71. Комбустіологія     спец.   1,5   медсестри опікових
72. Комбустіологія     удоск.   1   відділень
73. Радіоізотопна      спец.   2   медсестри (лаборан-
  діагностика                ти) лабораторій ра-
74. Радіоізотопна     удоск.   1   діоізотопної діаг-
  діагностика                ностики
75. Променева терапія    спец.   2   медсестри радіоло-
76. Променева терапія   удоск.   1   гічних відділень
77. Гінекологія       спец.   1,5   медсестри гінеколо-
78. Гінекологія      удоск.   1   гічних відділень і
                       кабінетів
79. Дерматовенерологія   спец.   1,5   медсестри дерматове-
80. Дерматовенерологія   удоск.   1   нерологічних відді-
                       лень і кабінетів
81. Оториноларингологія   спец.   1,5   медсестри ЛОР-відді-
82. Оториноларингологія  удоск.   1   лень і кабінетів
83. Оториноларингологія  удоск.   1   медсестри дитячих
                       ЛОР-відділень і
                       кабінетів
84. Стоматологія      спец.   1,5   медсестри стомато-
85. Стоматологія      удоск.   1   логічних кабінетів
86. Стоматологія      удоск.   1   зубні лікарі
87. Ортопедична стомато-  удоск.   1   зубні техніки
  логія
88. Офтальмологія      спец.   1,5   медсестри дитячих
89. Офтальмологія     удоск.   1   очних відділень і
                       кабінетів
90. Офтальмологія      спец.   1,5   медсестри очних
91. Офтальмологія     удоск.   1   відділень і кабіне-
                       тів
92. Функціональна     удоск.   1   медсестри кабінетів
  діагностика                функціональної ді-
                       агностики дитячих
                       лікарень і поліклі-
                       нік
93. Функціональна      спец.   2   медсестри відділень
  діагностика                і кабінетів функціо-
94. Функціональна     удоск.   1   нальної діагностики
  діагностика
95. Імунологія       удоск.   1   медсестри процедур-
                       них кабінетів, кабі-
                       нетів профщеплень
96. Фізіотерапія      спец.   2   медсестри фізіотера-
97. Фізіотерапія      удоск.   1   певтичних відділень
                       і кабінетів
98. Фізіотерапія      спец.   2   медсестри дитячих
99. Фізіотерапія      удоск.   1   фізіотерапевтичних
                       відділень і кабіне-
                       тів
100. Лікувальний масаж   спец.   2   медсестри масажних
101. Лікувальний масаж   удоск.   1   кабінетів
102. Дієтотерапія      спец.   1,5   медсестри по ліку-
103. Дієтотерапія     удоск.   1   вальному харчуванню
104. Дієтотерапія      спец.   1,5   медсестри по ліку-
105. Дієтотерапія     удоск.   1   вальному харчуванню
                       дитячих лікарень
106. Лікувальна       спец.   2   інструктори, мед-
   фізкультура               сестри по ЛФК дитя-
107. Лікувальна      удоск.   1   чих лікарень і полі-
   фізкультура               клінік
108. Лікувальний масаж   спец.   2   медсестри по масажу
109. Лікувальний масаж   удоск.   1   дитячих лікарень і
                       поліклінік
110. Бальнеологічне    удоск.   1   медсестри бальнеоло-
   лікування                гічних лікарень та
                       відділень
111. Медична статистика   спец.   1,5   медстатистики уста-
112. Медична статистика  удоск.   1   нов охорони здоров'я
113. Медична статистика  удоск.   1   медстатистики сан-
                       епідстанцій
114. Лікувальна       спец.   1,5   інструктори по ліку-
   фізкультура               вальній фізкультурі
115. Лікувальна      удоск.   1
   фізкультура
116. Лікувально-діагнос-  удоск.   1   медсестри процедур-
   тичні процедури             них кабінетів
117. Педіатрія       спец.   1,5   медсестри відділень
118. Педіатрія       удоск.   1   дітей грудного віку
119. Педіатрія       спец.   2   медсестри дитячих
120. Педіатрія                відділень
121. Педіатрія       спец.   1,5   медсестри педіатрич-
122. Педіатрія       удоск.   1   них дільниць, кабі-
                       нетів здорової дити-
                       ни, кабінетів проф-
                       щеплень
123. Педіатрія       спец.   1,5   медсестри палат но-
124. Педіатрія       удоск.   1   вонароджених дітей
125. Харчування дітей   удоск.   1   медсестри-зав. мо-
                       лочними кухнями
126. Анестезіологія і    спец.   2,5   медсестри-анесте-
   реаніматологія              зістки відділень
127. Анестезіологія і   удоск.   1   (груп) анестезіоло-
   реаніматологія              гії і реанімації ди-
                       тячих лікувальних
                       установ
128. Реанімація та     спец.   2   медсестри палат реа-
   інтенсивна терапія            німації та інтенсив-
129. Реанімація та     удоск.   1   ної терапії дитячих
   інтенсивна терапія            лікувальних установ
130. Педіатрія       удоск.   1   медсестри дитячих
                       дошкільних установ
131. Клінічна        спец.   2   лаборанти (фельдше-
   діагностика               ри-лаборанти) клі-
132. Клінічна       удоск.   1   нічних лабораторій
   діагностика
133. Біохімія        спец.   2   лаборанти (фельдше-
134. Біохімія       удоск.   1   ри-лаборанти) біо-
                       хімічних лабораторій
135. Цитологія       удоск.   1   лаборанти цитологіч-
                       них лабораторій
136. Вірусологія      спец.   1,5   лаборанти (фельдше-
137. Вірусологія      удоск.   1   ри-лаборанти) віру-
                       сологічних лабора-
                       торій
138. Бактеріологія     спец.   2   лаборанти (фельдше-
139. Бактеріологія     удоск.   1   ри-лаборанти) бак-
                       лабораторій
140. Паразитологія     спец.   1,5   лаборанти (фельдше-
141. Паразитологія     удоск.   1   ри-лаборанти) пара-
                       зитологи
142. Санітарно-гігієнічні  спец.   2   лаборанти (фельдше-
   дослідження               ри-лаборанти) сані-
                       тарно-гігієнічних
                       лабораторій СЕС
143. Санітарно-гігієнічні удоск.   1   лаборанти (фельдше-
   дослідження по              ри-лаборанти) сані-
   гігієні праці              тарно-гігієнічних
                       лабораторій СЕС
144. Санітарно-гігієнічні удоск.   1   лаборанти (фельдше-
   дослідження по              ри-лаборанти) сані-
   комунальній гігієні           тарно-гігієнічних
                       лабораторій СЕС
145. Санітарно-гігієнічні удоск.   1   лаборанти (фельдше-
   дослідження по              ри-лаборанти) сані-
   гігієні харчування            тарно-гігієнічних
                       лабораторій СЕС
146. Лабораторна справа  удоск.   1   лаборанти (фельдше-
   по профілактичній            ри-лаборанти) по
   дезінфекції               контролю за якістю
                       дезинфекції і стери-
                       лізації
147. Лабораторна справа  удоск.   1   лаборанти (фельдше-
   по отрутохімікатах            ри-лаборанти) по
                       визначенню залишко-
                       вих кількостей отру-
                       тохімікатів і міне-
                       ральних добрив
148. Патанатомія      спец.   1,5   лаборанти (фельдше-
149. Патанатомія      удоск.   1   ри-лаборанти) пата-
                       логоанатомічних від-
                       ділень
150. Судова медицина    удоск.   1   лаборанти (фельдше-
                       ри-лаборанти) судо-
                       во-медичних відді-
                       лень і бюро
151. Рентгенологія     спец.   3   рентгенлаборанти
152. Рентгенологія     удоск.   1   відділень та кабіне-
                       тів
153. Фармація       удоск.   1   фармацевти
154. Санітарна освіта   удоск.   1   інструктори саносві-
                       ти, медсестри,
                       фельдшери
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка