Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про постійно діючі курси підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів


 
         МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
              ПОЛОЖЕННЯ
 
 N 198 від 7.09.1993         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ             юстиції України
                   31 грудня 1993 р.
 vd930907 vn198           за N 207
 
    Про постійно діючі курси підвищення кваліфікації та
    перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних
              спеціалістів
 
           I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
   1. Постійно діючі курси  підвищення  кваліфікації  та
перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів
(надалі - курси) є навчальним закладом в системі безперервної
освіти медичних кадрів, який створюється згідно з  рішенням
власника відповідно до Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ).
   2. У своїй роботі курси використовують сучасні досягнення
медичної науки та практичного досвіду закладів охорони здоров'я як
в Україні, так і за кордоном; вивчають, узагальнюють та поширюють
кращі методи роботи фахівців, виховують у слухачів сумлінне
ставлення до роботи, знання питань медичної етики та деонтології.
   3. Перепідготовка та підвищення  кваліфікації  молодших
спеціалістів на курсах здійснюється за різними формами навчання з
відривом і без відриву від виробництва.  Термін  навчання
визначається навчальними планами та програмами, затвердженими
Міністерством охорони здоров'я України.
   4. Головними завданнями курсів є:
   - задоволення потреб закладів, організацій у підвищенні
кваліфікації і перепідготовці молодших медичних і фармацевтичних
спеціалістів;
   - оновлення і поглиблення професійних знань;
   - забезпечення  оперативного  оволодіння  спеціалістами
сучасними досягненнями медичної науки і практики;
   - надання нової кваліфікації, нової спеціальності;
   - послідовне проведення заходів, спрямованих на підвищення
якості, розширення практичної направленості, удосконалення форм і
методів навчання;
   - здійснення за підсумками навчання спеціалістів комплексної
оцінки професійних знань, умінь і навичок, ділових якостей і
вироблення на цій підставі рекомендацій керівникам закладів по
дальшому їх використанню;
   - проведення атестації молодших спеціалістів з медичною та
фармацевтичною освітою.
   5. Навчання молодших спеціалістів та інша діяльність курсів
здійснюється за державними замовленнями, на договірній основі з
міністерствами,  відомствами,  підприємствами,   закладами,
організаціями, юридичними і фізичними особами.  Згідно  із
замовленнями і договорами на курсах складається план прийняття
слухачів.
   6. Курси в установленному порядку:
   - розробляють навчальні плани та програми  з  циклів
спеціалізації та удосконалення і подають їх на затвердження до
Міністерства охорони здоров'я України;
   - розробляють та затверджують навчально-тематичні плани;
   - вносять пропозиції щодо удосконалення навчальної   та
методичної роботи і подають їх у необхідних випадках на розгляд
вищих керівних органів;
   - проводять  обмін навчальною і науковою літературою та
співпрацюють з іншими  навчальними  закладами,  виробничими
об'єднаннями, закладами, організаціями, науковими товариствами;
   - проводять наукові та методичні конференції, семінари та
наради;
   - здійснюють зв'язки із зарубіжними партнерами.
   7. Курси користуються правами юридичної особи і мають штамп,
печатку із зображенням Державного герба України та з своїм
найменуванням.
        II. КЕРІВНИЦТВО, УПРАВЛІННЯ КУРСАМИ
   8. Діяльністю курсів керує директор,  призначений  на
контрактній основі органом державної виконавчої влади, котрий має
вищу освіту і допущений в установленному порядку до медичної або
фармацевтичної діяльності.
   9. Директор курсів:
    а) формує бюджет курсів;
    б) зараховує на роботу та звільнює викладачів та інших
      працівників відповідно до чинного законодавства;
    в) планує, організовує та здійснює контроль за навчальним
      процесом.
   10. Вищим органом громадського самоврядування курсів  є
загальні збори його колективу, які за участю не менш як двох
третин від загальної кількості працівників обирають раду курсів.
Рада розглядає питання  фінансово-господарської  діяльності,
навчальної роботи, перспективи розвитку. Рішення ради носить
дорадчий характер.
   11. Наказом директора на курсах створюється рада з питань
післядипломного навчання молодших спеціалістів охорони здоров'я,
планування циклів спеціалізації та удосконалення, перспективи
розвитку тощо. Рішення ради носить дорадчий характер.
   12.   Штати    адміністративно-управлінського    та
навчально-допоміжного  складу  курсів  встановлюються   і
затверджуються директором курсів.
   13. Директор курсів без спеціального на це уповноваження діє
від імені курсів, представляє їх в усіх закладах і організаціях,
відповідно до чинного законодавства розпоряджається  майном,
укладає договори.
            III. СЛУХАЧІ КУРСІВ
   14. Слухачами курсів можуть бути молодші  медичні  і
фармацевтичні спеціалісти, які в установленому порядку мають
дозвіл на медичну і фармацевтичну діяльність.
   15. Зарахування слухачів на навчання на курси здійснюється
наказом директора.
   16. Права та обов'язки слухачів курсів визначаються чинним
законодавством.
   17. Оцінка рівня теоретичних знань і практичних навичок
слухачів по закінченні навчання здійснюється при  проведенні
комплексного екзамену спеціально створеною комісією, склад якої
затверджується директором курсів.
   18. Слухачам курсів, які виконали всі вимоги навчальних
планів і програм та склали заліки і екзамени, в Свідоцтво про
проходження підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших
медичних і фармацевтичних спеціалістів вноситься відповідний запис
про проходження підвищення кваліфікації та перепідготовки, або
видається таке Свідоцтво, якщо раніше воно не видавалося.
   19. При невиконанні навчального плану, а також за порушення
внутрішнього розпорядку курсів під час перебування на навчання
слухач відраховується наказом директора з видачею довідки.
   20. Матеріальне забезпечення слухачів циклів  підвищення
кваліфікації здійснюється відповідно до наказу  Міністерства
охорони здоров'я України від 15 червня 1988 р. N 123 "Про
перебудову в системі підвищення кваліфікації і перепідготовки
керівних кадрів і спеціалістів системи Міністерства  охорони
здоров'я УРСР".
        IV. НАВЧАЛЬНА ТА МЕТОДИЧНА РОБОТА
   21. Терміни та зміст спеціалізації,  удосконалення  та
тематичного удосконалення визначаються Міністерством  охорони
здоров'я України.
   22. Педагогічні кадри курсів комплектуються  з  числа
висококваліфікованих фахівців лікувально-профілактичних установ.
   23. Курси на підставі вивчення потреб міністерств, відомств,
організацій, закладів, підприємств у підвищенні кваліфікації та
перепідготовці молодших спеціалістів визначають мету навчання
кожної навчальної групи, яка відображається в навчальному плані та
програмі. Зміст, методи та засоби навчання визначаються відповідно
до вказаної мети.
   За результатами контролю рівня знань слухачів в процесі
навчання здійснюється коректування навчально-методичних планів,
форм і методів проведення занять.
   24. Початок і закінчення навчального року,  тривалість
навчального тижня, чисельність навчальних груп встановлюється
курсами. Кількість і послідовність занять визначаються розкладом
занять, який затверджується директором курсів. Тривалість однієї
академічної години - 45 хвилин.
   25. Основні види навчальних занять: лекції,  практичні,
семінарські заняття, ділові та рольові ігри, імітаційні вправи,
розбір конкретних ситуацій і заняття по  обміну  досвідом,
конференції, контрольні роботи.
   26. На курсах проводиться методична робота з метою поліпшення
якості навчання, організації навчального процесу з використанням
методів інтенсифікації навчання, комп'ютерної техніки, сучасних
технічних засобів навчання  та  удосконалення  педагогічної
майстерності викладацького складу.
   27.   Навчальний    процес    здійснюється    в
лікувально-профілактичних закладах, які затверджуються за курсами
як навчальні бази управліннями (відділами) охорони здоров'я.
   28. Мова навчання на курсах визначається відповідно до Закону
України про мови ( 8312-11 ).
       V. ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА
              БАЗА КУРСІВ
   29. Курси фінансуються на нормативній основі за рахунок
коштів державного бюджету, підприємств, закладів,  а  також
додаткових джерел фінансування відповідно до Закону України "Про
освіту" ( 1060-12 ) та інших законодавчих і нормативних актів.
   30. Матеріально-технічна база курсів  включає  будівлі,
споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби та
інше майно.
   31. Курси мають право на зовнішньоекономічну діяльність
відповідно до чинного законодавства, здійснювану на основі угод,
інших юридичних актів, укладених з іноземними юридичними  й
фізичними особами, мати власний валютний рахунок.
   32. Курси ведуть передбачене відповідними  нормативними
документами чи засновником діловодство, звітують в установленому
порядку за свою діяльність,  подають  відповідним  органам
статистичні чи інші передбачені відомості.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка