Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження умов прийому на підготовчі відділення при вищих навчальних закладах України


 
          МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 353 від 22.09.93          Зареєстровано в Міністерстві
  м.Київ              юстиції України
                   29 вересня 1993 р.
 vd930922 vn353            за N 139
 
      Про затвердження умов прийому на підготовчі
     відділення при вищих навчальних закладах України
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міносвіти
    N 285 ( z0602-96 ) від 30.08.96 )
 
   Відповідно до  статті  11  Закону  України "Про освіту"
( 1060-12 ) Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити і ввести в дію погоджені в установленому
порядку  Умови  прийому  на підготовчі відділення при вищих
навчальних закладах України (додаються).
   2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ колишнього
Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти Української РСР
від 22.05.91 р. N 123.
   3. Контроль за виконанням Умов  прийому  на  підготовчі
відділення здійснюється органами управління за належністю та
Міністерством освіти України.
 
 Заступник міністра                   В.П.Гондюл
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                наказом Міністерства освіти України
                від 22 вересня 1993 р. N 353
              У М О В И
      прийому слухачів на підготовчі відділення
       при вищих навчальних закладах України
 
           1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
   1.1. Підготовчі відділення є структурними підрозділами вищих
навчальних закладів і створюються згідно з Законом України про
освіту. Вони організовуються з метою надання допомоги при вступі
до вищих навчальних закладів військовослужбовцям, звільненим у
запас, працюючій молоді, у якої з різних обставин утворилася
перерва між закінченням середнього загальноосвітнього закладу і
часом вступу до вищого навчального закладу, та молоді, яка
постійно проживає в сільській місцевості.
   1.2. На підготовчі відділення при вищих навчальних закладах
приймаються громадяни України. Підготовка громадян зарубіжних
країн здійснюється відповідно до наказу Міносвіти України від
21.04.93 р. N 106 "Про навчання іноземних громадян".
   1.3. Підготовку  слухачів  підготовчих  відділень  вищих
закладів освіти здійснювати на умовах договорів за  рахунок
юридичних та фізичних осіб. ( Пункт 1.3 в редакції Наказу
Міносвіти N 285 ( z0602-96 ) від 30.08.96 )
   1.4. ( Пункт 1.4 втратив чинність на підставі  Наказу
Міносвіти N 285 ( z0602-96 ) від 30.08.96 ) До співбесіди для
вступу на підготовчі відділення незалежно від стажу практичної
роботи приймаються:
   - особи, які постійно проживають в сільській місцевості,
селищах міського типу і вступають на спеціальності, необхідні для
соціально-економічного розвитку села;
   - діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків;
   - особи, які користуються пільгами, встановленими Законом
України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" (в редакції Закону України
від 19.12.91 р. із змінами і доповненнями від 01.07.92 р.);
   - інваліди 1 та 2 груп, яким не протипоказане навчання за
обраною спеціальністю;
   - особи,  направлені  підприємствами,  організаціями  та
установами на навчання за рахунок їх коштів, а також коштів
державного або місцевого бюджету,  галузевих  міністерств  і
відомств, і які не пройшли за конкурсом на перший курс або подали
документи безпосередньо до вступу на підготовче відділення, а
також  окремі громадяни при умові компенсації витрат на їх
навчання. (Ця категорія громадян зараховується на місця понад план
державного замовлення).
   1.5. ( Пункт 1.5 втратив чинність на підставі  Наказу
Міносвіти N 285 ( z0602-96 ) від 30.08.96 ) Цільовий прийом
сільської молоді проводиться згідно  з  Постановою  Кабінету
Міністрів України від 21 липня 1992 року N 408 "Про пільги для
сільської молоді при прийомі до вищих навчальних  закладів,
удосконалення систем перепідготовки і підвищення кваліфікації
кадрів".
   1.6. ( Пункт 1.6 втратив чинність на підставі  Наказу
Міносвіти N 285 ( z0602-96 ) від 30.08.96 ) Цільовий прийом для
районів, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії
на Чорнобильській АЕС, організується на основі договорів між
вищими навчальними закладами  і  підприємствами,  установами,
організаціями.
   1.7. ( Пункт 1.7 втратив чинність на підставі  Наказу
Міносвіти N 285 ( z0602-96 ) від 30.08.96 ) Кількість місць,
виділених для зарахування осіб, перерахованих у пп. 1.5 та 1.6,
не повинна перевищувати 75% від плану прийому на спеціальності
підготовчого відділення у вищих навчальних закладах.
   1.8. ( Пункт 1.8 втратив чинність на підставі  Наказу
Міносвіти N 285 ( z0602-96 ) від 30.08.96 ) Відраховані з вищих
військових чи цивільних навчальних закладів  та  підготовчих
відділень за академнеуспішність чи дисциплінарні порушення можуть
вступати на підготовчі відділення за рахунок державного або
місцевого бюджету, галузевих міністерств і відомств.
  1.9. Вступники на підготовче відділення подають заяву на ім'я
ректора, направлення встановленого зразка, документ про середню
освіту (в оригіналі), копію трудової книжки, 8 фотокарток (знімок
без головного убору розміром 3х4 см), медичну довідку (форма N
086-у), пред'являють паспорт особисто.
   1.10. Робота підготовчого відділення з денною формою навчання
організується за графіком:
   - прийом заяв та проведення співбесіди - з 1 жовтня до 25
листопада, зарахування - до 30 листопада; початок навчання - з
1-10 грудня. Випускні випробування проводяться в кінці навчання до
початку вступних випробувань до вищого навчального закладу або
суміщуються з ними.
   Графік роботи денного підготовчого відділення зі скороченим
строком  навчання для звільнених в запас військовослужбовців
визначаються вищим навчальним закладом. При цьому строк навчання
не може бути меншим одного місяця. Регламент роботи підготовчого
відділення з вечірньою та заочною формами навчання визначається
вищим навчальним закладом.
   1.11. Ці Умови прийому слухачів поширюються на всі державні
вищі навчальні заклади незалежно від підпорядкування.
   1.12. Правила прийому слухачів на підготовче  відділення
розробляються вищим навчальним закладом відповідно до цих Умов до
початку прийому документів, затверджуються ректором і доводяться
до відома вступників через засоби масової інформації. В Умовах
обов'язково  визначається  порядок  зарахування  випускників
підготовчих відділень на перший курс.
   1.13. Усі питання, пов'язані з прийомом  на  підготовче
відділення, вирішує приймальна комісія підготовчого відділення.
Відповідальність за роботу по прийому слухачів несе ректор вищого
навчального закладу.
           2. ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ
   2.1. Для  визначення  рівня загальноосвітньої підготовки,
нахилу та здібностей вступників необхідних для оволодіння обраною
спеціальністю  проводяться  вступні випробування  (співбесіда,
тестування та ін.).
   2.2. Порядок  проведення вступних випробувань і критерії
оцінок визначаються приймальною комісією і доводяться до відома
вступників до початку прийому документів.
   2.3. До вступних випробувань на підготовчі відділення можуть
бути  прирівнені  вступні випробування до вищого навчального
закладу.
       3. ЗАРАХУВАННЯ НА ПІДГОТОВЧІ ВІДДІЛЕННЯ
   3.1. Зарахування на підготовчі відділення проводяться за
конкурсом  за  наслідками  вступних  випробувань. З порядком
зарахування до складу слухачів вступники повинні бути ознайомлені
при прийомі документів.
   3.2. Поза конкурсом на підготовчі відділення зараховуються:
   - військовослужбовці, які користуються пільгами відповідно до
чинного законодавства;
   - особи, які користуються пільгами, встановленими Законом
України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" (в редакції Закону України
від 19.12.1991р. із змінами і доповненнями від 01.07.92 р.);
   - інваліди 1 і 2 груп, яким не протипоказане навчання за
обраною спеціальністю;
   - діти-сироти та діти, які залишились без піклування батьків.
   Якщо кількість місць на підготовчому відділенні виявиться
меншою за кількість вказаних вище осіб, то зарахування проводиться
за результатами конкурсу.
   3.3. На  місця, що залишилися, зараховуються особи, які
успішно пройшли вступні випробування. При вирішенні питання про
зарахування необхідно враховувати рівень виявлених знань,  стаж
роботи, відповідність роботи обраній спеціальності та ін. Порядок
зарахування вказаних осіб встановлюється приймальними комісіями
вищих навчальних закладів.
   3.4. ( Пункт 3.4 втратив чинність на підставі  Наказу
Міносвіти N 285 ( z0602-96 ) від 30.08.96 ) Зарахування осіб,
фінансування підготовки яких проводиться за  рахунок  коштів
замовників та приватних осіб, може здійснюватись тільки після
виконання плану державного замовлення.
   3.5. Забороняється зарахування осіб, що не  пройшли  на
підготовче  відділення  за  конкурсом, кандидатами в слухачі
(вільними слухачами).
   Ректорам вищих навчальних закладів надається право на початку
навчального року протягом двох місяців проводити  поповнення
контингенту слухачів підготовчих відділень з числа тих, хто
пройшов вступні випробування, але не прийнятий на навчання через
відсутність місць, а також з числа військовослужбовців, звільнених
із Збройних Сил України та інших військ. Крім того, дозволяється
бронювати  для  згаданої  категорії військовослужбовців певну
кількість місць до 1 лютого.
   3.6. Дозволяється переводити слухачів підготовчого відділення
при даному вищому навчальному закладі з однієї форми навчання на
іншу, з однієї спеціальності на іншу при наявності поважних
причин.
   3.7. Слухачам вечірніх та заочних відділень, які допущені до
випускних випробувань, висилаються довідки-виклики.
   3.8. ( Пункт 3.8 втратив чинність на підставі  Наказу
Міносвіти N 285 ( z0602-96 ) від 30.08.96 ) Відраховані з
підготовчих відділень у зв'язку з хворобою поновлюються на те ж
підготовче відділення на ту ж спеціальність вищого навчального
закладу незалежно від стажу роботи після їх відрахування.
 
         4. ЗАРАХУВАННЯ НА ПЕРШИЙ КУРС
   4.1. Порядок зарахування випускників підготовчих відділень на
1 курс вищого навчального закладу встановлюється приймальною
комісією вищого навчального закладу до початку прийому документів
на підготовче відділення згідно з Умовами прийому до вищих
навчальних закладів України.
   4.2. Випускники підготовчих відділень зараховуються за їх
бажанням на денну, вечірню або заочну форми навчання.
 
 
                       Додаток N 1
                  до Умов прийому на підготовчі
                  відділення при вищих навчальних
                      закладах України
 
 (кутовий штамп)
 підприємства, організації,
 установи
 
          НАПРАВЛЕННЯ НА ПІДГОТОВЧЕ
              ВІДДІЛЕННЯ
 
 Ректору _________________________________________________________
          (назва вищого навчального закладу)
 _________________________________________________________________
     (прізвище, ім'я по батькові вступника повністю)
 згідно з рішенням зборів трудового колективу ____________________
 _________________________________________________________________
   (назва підприємства, організації, N протоколу і дата)
 _________________________________________________________________
 
 направляється на навчання на підготовче відділення при
 
 _________________________________________________________________
        (назва вищого навчального закладу)
 
 Керівник підприємства
   (організації)           ___________________________
                      (підпис, прізвище)
 
 
 Гербова або кругла печатка
 підприємства, організації
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка