Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інструкція про порядок видачі суб"єктам підприємницької діяльності ліцензій на здійснення внутрішніх й міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом


         МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
 
 N 178 від 19.07.93          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   22 липня 1993 р.
 vd930719 vn178            за N 95
                      Затверджена
                      наказом Міністерства
                      транспорту України
                      від 19.07.1993 р. N 178
                      ( z0094-93 )
 
  ( Інструкція втратила чинність на підставі Наказу Мінтрансу
   N 66 ( z0148-01 ) від 05.02.2001 )
              Інструкція
     про порядок видачі суб'єктам підприємницької
     діяльності ліцензій на здійснення внутрішніх
     й міжнародних перевезень пасажирів і вантажів
          автомобільним транспортом
 
           1. Загальні положення
   1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України
"Про підприємництво" ( 698-12 ) (із змінами від 15 жовтня 1992.),
постанови Ради Міністрів УРСР від 15 квітня 1991 р. N  99
( 99-91-п  )  "Про  порядок видачі суб'єктам підприємницької
діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих
видів діяльності та про розмір плати за державну реєстрацію
суб'єктів підприємництва" із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 1993 р. N 18
( 18-93-п ).
   1.2. Інструкція визначає порядок видачі, продовження  та
анулювання  ліцензій на здійснення внутрішніх та міжнародних
перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.
   1.3. Розгляд справ по ліцензуванню цього виду підприємницької
діяльності  здійснює  Департамент  автомобільного  транспорту
Міністерства транспорту України.
        2. Порядок подання заяв суб'єктами
     підприємницької діяльності на отримання ліцензії
   2.1. Заява (додаток N 1) підприємцями-юридичними особами та
підприємцями-громадянами на отримання ліцензії подається:
   на здійснення внутрішніх перевезень - до обласних  бюро
ліцензування;
   на здійснення  міжнародних  перевезень  до  Департаменту
автомобільного транспорту Міністерства транспорту України.
   2.2. До заяви на отримання ліцензії додаються:
   підприємцями-юридичними особами  -  копії  засновницьких
документів;
   підприємцями-громадянами - копії документів, що засвідчують
рівень освіти і кваліфікації, необхідний для здійснення цього виду
діяльності;
   дані про кількість транспортних засобів та їх відповідність
нормативно-технічним вимогам;
   2.3. За видачу ліцензії згідно з чинним  законодавством
встановлюється така плата:
   з громадян - у розмірі однієї мінімальної заробітної плати;
   з юридичних осіб - у розмірі трьох мінімальних заробітних
плат. Плата вноситься після прийняття рішення про видачу ліцензії
на рахунок Міністерства транспорту України.
      3. Порядок розгляду заяв на видачу ліцензії
        суб'єктам підприємницької діяльності
   3.1. Орган міністерства транспорту України, до якого надійшла
заява на отримання ліцензії, приймає її до свого розгляду і
перевіряє створення заявником умов для здійснення внутрішніх та
міжнародних перевезень пасажирів і  вантажів  автомобільним
транспортом, відомості про відповідність кваліфікаційного рівня
суб'єкта підприємницької діяльності без створення юридичної особи,
після чого готує висновок про видачу ліцензії або відмову у її
видачі.
   3.2. Рішення про видачу або відмова у її видачі приймається у
строк не пізніше 30 днів з дня одержання заяви і необхідних
документів.
   У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинні бути вказані
підстави відмови.
   Ліцензія підписується заступником Міністра транспорту України
- директором Департаменту автомобільного транспорту.
   3.3. Наявність у заявника контракту, договору, укладеного до
прийняття рішення про видачу ліцензії, не є підставою  для
обов'язкової її видачі.
   3.4. Ліцензія не видається у таких випадках:
   у поданих документах мають місце недостовірні дані;
   рухомий склад не придатний для перевезень, вказаних у заяві
для отримання ліцензії;
   коли підприємці - громадяни  не  керували  транспортними
засобами відповідної категорії більше 12 місяців (в такому випадку
ліцензія може бути видана за наявності у них довідки про складання
екзамену  з  практичного  керування  цими  засобами, виданої
реєстраційно-екзаменаційним підрозділом Державтоінспекції).
         4. Ліцензія та ліцензійні картки
   4.1. У ліцензії встановленої форми (додаток N 2) вказується
повне найменування суб'єкта підприємницької діяльності та його
поштова адреса, вид діяльності, місце та особливі умови і правила
здійснення цієї діяльності, номер реєстрації, дата видачі та строк
дії ліцензії.
   Ліцензія видається органом Міністерства транспорту України на
строк 3 роки. Видача нової ліцензії (при реорганізації суб'єкта
підприємницької діяльності, при її втраті), а також продовження
строку дії раніше виданої ліцензії здійснюється у  порядку,
встановленому цією Інструкцією для її одержання.
   4.2. Ліцензії за відповідними номерами реєструються у Книзі
обліку суб'єктів підприємницької діяльності, яким видана ліцензія
(додаток N 3).
   Після реєстрації ліцензія вручається суб'єкту підприємницької
діяльності. Корінець (додаток N 4) з підписом особи про отримання
ліцензії залишається в органі Міністерства транспорту України для
контролю.
   4.3. Після припинення суб'єктом  підприємництва  своєї
діяльності надана ліцензія втрачає силу.
   4.4. Бланк ліцензії є документом суворої звітності, який
виготовляється друкарським способом з обліковою серією і номером.
   4.5. На кожний транспортний засіб одночасно з ліцензією
видається ліцензійна картка (додаток N 5), колір якої відповідає
зоні здійснення діяльності:
   блакитний - внутрішні перевезення;
   зелений - міжнародні перевезення.
        5. Зупинення (анулювання) ліцензії
   5.1. У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності
зазначених у ліцензії особливих умов і правил здійснення обраного
виду діяльності орган, що видав ліцензію, може дати розпорядження
про усунення порушень чи зупинити її дію на визначений строк або
до усунення цих порушень.
   5.2. При повторному або грубому  порушенні  суб'єктом
підприємницької діяльності умов і правил  здійснення  виду
діяльності, на який видано ліцензію, ця ліцензія може бути
анульована за рішенням Мінтрансу до закінчення строку її дії, при
цьому плата за видачу ліцензії не повертається. До таких порушень
відносяться порушення встановленого  законодавством  порядку
здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів  і
вантажів автомобільним транспортом та грубі порушення правил
безпеки дорожнього руху.
     6. Право суб'єкта підприємницької діяльності на
     оскарження дії органів Міністерства транспорту
        України, що здійснюють ліцензування
   6.1. Рішення про відмову у видачі (продовження строку дії)
ліцензії, зупинення її дії чи її анулювання може бути оскаржене
суб'єктом підприємницької діяльності до суду або арбітражного
суду.
    7. Контроль за порядком розгляду заяв та висновків
            на видачу ліцензій
   7.1. Департамент автомобільного транспорту  Міністерства
транспорту України здійснює контроль за дотриманням  порядку
розгляду заяв обласними бюро ліцензування та їх висновками про
видачу ліцензій суб'єктам підприємницької діяльності на здійснення
внутрішніх перевезень пасажирів  і  вантажів  автомобільним
транспортом.
     8. Облік суб'єктів підприємницької діяльності
   8.1. Облік суб'єктів підприємницької діяльності, що отримали
вказані ліцензії, здійснюється Мінтрансом України.
   8.2. Матеріали діловодства з питань ліцензування ведуться
органом Міністерства транспорту України в облікових справах окремо
по кожному суб'єкту підприємницької діяльності.
   8.3. Облікова справа складається з матеріалів, які стали
підставою для видачі ліцензії, інформації про виявлені порушення
та списків транспортних засобів, на які видано ліцензійні картки.
   8.4. У випадках припинення суб'єктом підприємництва своєї
діяльності, закінчення строку дії ліцензії (якщо  він  не
продовжений), анулювання ліцензії матеріали облікових  справ
передаються у загальному порядку на зберігання.
                            Додаток N 1
               до Інструкції про порядок видачі
               суб'єктам підприємницької діяльності
               ліцензій на здійснення внутрішніх та
               міжнародних перевезень пасажирів і
                вантажів автомобільним транспортом
         Міністерство транспорту України
               Заява
   Прошу видати ліцензію на здійснення_________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
  (вид підприємницької діяльності, зона здійснення діяльності
строком__________________________________________________________
   Заявник____________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові громадянина або
 
_________________________________________________________________
 повна назва суб'єкта підприємницької діяльності)
   Поштова адреса______________________________________________
_________________________________________________________________
   Телефон__________Телетайп________________Телекс_____________
   Документи, необхідні для видачі ліцензії, додаються:
   1.__________________
   2.__________________
   3.__________________
   4.__________________
   5.__________________
   "_____"__________19 р.          _________________
                        (підпис заявника)
   N реєстрації_________
                            Додаток N 2
               до Інструкції про порядок видачі
               суб'єктам підприємницької діяльності
               ліцензій на здійснення внутрішніх та
               міжнародних перевезень пасажирів і
                вантажів автомобільним транспортом
              Герб України
           М І Н І С Т Е Р С Т В О
        Т Р А Н С П О Р Т У  У К Р А Ї Н И
             Л І Ц Е Н З І Я
                Київ
               Ліцензія
        серія_________________ N __________
        на право здійснення _______________
        перевезень __________ автомобільним
              транспортом
   Видана _____________________________________________________
      (офіційне найменування юридичної особи або
_________________________________________________________________
   прізвище, ім'я та по батькові підприємця-власника ліцензії)
   Відомості про власника ліцензії:
Поштова адреса: _________________________________________________
_________________________________________________________________
Телефон ____________ Телетайп _____________ Телекс ______________
 
Ця ліцензія є дозволом на право _________________________________
_________________________________________________________________
 
Особливі умови та правила здійснення даного виду діяльності
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Зона здійснення діяльності ______________________________________
 
Кількість виданих ліцензійних карток ____________________________
 
N реєстрації _________________________
Строк дії ліцензії з _______ 199_ р. до _________ 199_ р.
Строк продовжено  з _______ 199_ р. до _________ 199_ р.
Дата видачі ________________ 199_ р.
 
 Заступник міністра                     Підпис
 транспорту України                     М.П.
                            Додаток N 3
               до Інструкції про порядок видачі
               суб'єктам підприємницької діяльності
               ліцензій на здійснення внутрішніх та
               міжнародних перевезень пасажирів і
                вантажів автомобільним транспортом
              Книга
 обліку ліцензій, виданих суб'єктам підприємницької діяльності
 
----------------------------------------------------------------------------------
| Реє- |Серія,|Повне найме-|Поштова ад- |Вид діяльнос-|Строк|Кількість|Відмітка |
| стра-|N лі- | нування  |реса та но- |ті, на право |дії |виданих |про анулю-|
|ційний|цензії| суб'єкта  |мер телефону|здійснення  |   |ліцензій-|вання лі- |
| номер|   | підприєм- |суб'єкта  |якої видана |   |них кар- |цензії,  |
|   |   | ницької  |підприєм-  |ліцензія,  |   |ток, їх |продов-  |
|   |   |діяльності |ницької ді- |  зона   |   |порядкові|ження   |
|   |   |      |яльності  |діяльності  |   |номери  |строку дії|
|------+------+------------+------------+-------------+-----+---------+----------|
| 1  |  2 |   3   |   4   |   5   | 6 |  7  |   8  |
----------------------------------------------------------------------------------
                            Додаток N 4
               до Інструкції про порядок видачі
               суб'єктам підприємницької діяльності
               ліцензій на здійснення внутрішніх та
               міжнародних перевезень пасажирів і
                вантажів автомобільним транспортом
            Корінець ліцензії
      серія _______________ N _________________
      на право здійснення _____________________
      перевезень ________________ автомобільним
              транспортом
   Видана ______________________________________________________
       (офіційне найменування юридичної особи або прізвище,
__________________________________________________________________
    ім'я та по батькові підприємця-власника ліцензії)
   Відомості про власника ліцензії:
   Поштова адреса:
__________________________________________________________________
   Телефон _____________ Телетайп ____________ Телекс __________
   Ця ліцензія є дозволом на право _____________________________
   Особливі умови та правила здійснення даного виду діяльності
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Зона здійснення діяльності __________________________________
__________________________________________________________________
   Кількість виданих ліцензійних карток _______________________
   N реєстрації _________________
 
Строк дії ліцензії з ___________ 199__ р. до ____________ 199_ р.
 
Строк продовжено з ___________ 199__ р. до ____________ 199_ р.
 
Дата видачі _________________ 199__ р.
 
 Заступник міністра               Підпис
 транспорту України               М.П.
                      Продовження додатка N 4
                       (зворотний бік)
 
__________________________________________________________________
  (прізвище, ім'я, по батькові особи, що отримала ліцензію)
 
__________________________________________________________________
      (паспорт або документ, який його замінює,
 
__________________________________________________________________
        серія, номер, ким і коли виданий)
 
"___" ____________ 199__ р.    _______________________________
                       (підпис)
   З Умовами та правилами здійснення даного виду діяльності
ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.
                  ______________________________
                        (підпис)
                            Додаток N 5
               до Інструкції про порядок видачі
               суб'єктам підприємницької діяльності
               ліцензій на здійснення внутрішніх та
               міжнародних перевезень пасажирів і
                вантажів автомобільним транспортом
            Ліцензійна картка
       серія _______________ N _____________
 
До ліцензії серія _____________ N _____________
 
Вид ліцензії _____________________________________________________
 
Дійсна до _____________________
 
Транспортний засіб: тип _________ марка ______ держ. N ___________
 
Власник __________________________________________________________
 
Дозволена діяльність _____________________________________________
 
Зоні діяльності __________________________________________________
 
 Керівник Міністерства
 транспорту України або     М.П.
 обласного бюро
 ліцензування                  __________________
                           (підпис)
                      Продовження додатка N 5
                        (зворотний бік)
              Герб України
         Міністерство транспорту України
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка